Valné zhromaždenie HSV SR 1/2019

od autora: | 26/06/2019

Z á p i s    č. 1 / 2019

Zápis z Valného zhromaždenia Hospodárskeho a sociálneho výboru SR, 15.3.2019, o 13:30, KOZ SR, Odborárske námestie č.3, Bratislava

 1. Prezident KOZ SR Marian Magdoško otvoril zasadnutie aprivítal prítomných členov HSV SR.

Tajomník HSV SR Ján Lipiansky prezentoval program zasadnutia, a to:

 • Otvorenie
 • Voľba overovateľa a voľba zapisovateľa zápisu
 • Informácie z výročnej schôdze predsedov a generálnych tajomníkov národných európskych hospodárskych sociálnych výborov zo všetkých krajín EÚ
 • Úlohy na ďalšie obdobie a zmeny v Stanovách HSV SR
 • Rôzne
 1. Za overovateľa zápisu bola navrhnutá a následne jednomyseľne schválená Martina Nemethová. Za zapisovateľa zápisu bol navrhnutý a jednomyseľne schválený Miroslav Hajnoš. 
 2. Výročná schôdza predsedov a generálnych tajomníkov národných európskych hospodárskych sociálnych výborov z takmer všetkých krajín EÚ – Martina Širhalová prezentovala závery zo schôdze:
 • schôdza sa koná každý rok, minulý rok toto zasadnutie zorganizovalo Slovensko v dňoch 14.-15. júna 2018 v Bratislave,
 • hlavná téma zasadnutia: Budúcnosť Európy,
 • zúčastnil sa minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ján Richter a celé zasadnutie viedol vtedajší prezident KOZ SR Jozef Kollár,
 • za Slovenskú republiku úspešne vystúpil s odbornou prezentáciou Juraj Sipko, 
 • k dispozícii je koncepčný dokument Budúcnosť Európy a dokument Načúvať občanom Európy v záujme udržateľnej budúcnosti 
 • finančne sa podieľali všetky 3 skupiny HSV SR,
 • Ján Lipiansky poďakoval organizačnému tímu za participáciu na realizácii schôdze predsedov a generálnych národných európskych hospodárskych sociálnych výborov v Bratislave,
 • Valné zhromaždenie HSV SR berie na vedomie informáciu o schôdzi predsedov a generálnych tajomníkov národných európskych hospodárskych sociálnych výborov v Bratislave. Zároveň HSV  SR vyslovuje poďakovanie všetkým organizátorom, osobitne AZZZ SR, KOZ SR, SRK.
 • Tohtoročná výročná schôdza predsedov a generálnych tajomníkov národných európskych hospodárskych sociálnych výborov v Ríme sa bude konať 13. júna a 14. júna. Hlavná téma je Úloha HSV pri trvalo udržateľnom rozvoji a vykonávaní európskeho piliera sociálnych práv – účasť zabezpečí KOZ SR.
 • Valné zhromaždenie HSV SR súhlasí, aby predsedujúca organizácia KOZ SR zabezpečila účasť na schôdzi predsedov a generálnych tajomníkov národných európskych hospodárskych sociálnych výborov v Ríme.
 1. Úlohy na ďalšie obdobie a zmeny v stanovách HSV SR
 • Valné zhromaždenie HSV SR zvolilo Mariana Magdoška za predsedu HSV SR.
 • Valné zhromaždenie HSV SR potvrdzuje pokračovanie Jána Lipianského vo funkcii tajomníka HSV SR.
 • Valné zhromaždenie HSV SR odsúhlasilo zmenu sídla HSV SR v novom sídle SOPK. Nové sídlo HSV SR je : Grösslingová 2478/4, 816 03 Bratislava – Staré Mesto.
 • Valné zhromaždenie HSV SR súhlasí so zmenou čl. IX ods. 2 na: Riadi ho predseda HSV SR, volený Valným zhromaždením na dva roky (k 1. januáru) vždy z inej skupiny v poradí: zamestnávatelia, iné záujmové skupiny spoločnosti a zamestnanci. Podpredsedovia reprezentujú zostávajúce dve skupiny HSV SR a sú volení z členov Predstavenstva.
 • Valné zhromaždenie HSV SR súhlasí s doplnením textu do článku V. ods. 8 nasledovne: „Záujemca prijatý za člena podľa čl. V ods. 8 (nový člen) môže odporučiť Valnému zhromaždeniu HSV SR na schválenie svojho zástupcu na nomináciu do EHSV až po štyroch rokoch od vzniku jeho členstva v HSV SR“.
 1. Rôzne
 • Valné zhromaždenie HSV SR súhlasilo, aby sa nasledovné Valné zhromaždenie HSV SR konalo v druhej polovici októbra 2019.
 • Valné zhromaždenie HSV SR ukladá úlohou aktuálnemu predsedovi HSV SR a  tajomníkovi HSV SR zorganizovať pracovné stretnutie s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim.
 1. Predseda HSV SR Marián Magdoško ukončil Valné zhromaždenie HSV SR a rozlúčil sa s členmi. 

Bratislava, dňa 22. apríla 2019

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *