Abstrakt

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

INT/676

Finančné výkazníctvo a audit

Brusel 12. marca 2013

Informačný oznam

(488. plenárne zasadnutie)

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Únie určený na podporu osobitných činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu na obdobie rokov 2014 – 2020

COM(2012) 782 final – 2012/0364 (COD)

 

STANOVISKO: CES1031-2013_00_00_TRA_AS

 

 

 

  1. Postup

 

 

Žiadosť Európskeho parlamentu:

Žiadosť Rady:

15. januára 2013

 

24. januára 2013 Právny základ:

článok 114 ZFEÚ Rozhodnutie predsedníctva:

15. januára 2013 Príslušná odborná sekcia:

odborná sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu Predseda odbornej sekcie:

pán Cassidy (UK – I) Stanovenie harmonogramu práce odbornej sekcie:

5. februára 2013 Študijná skupina:Predseda:pani Mader (FR – III)Finančné výkazníctvo a audit  Spravodajca:pán Pezzini (IT – I)  Členovia:pani Carr (EE – II)  pán Longo (IT – III)  pán Meynent (FR – II)  pán Ostrowski (PL – I)

 

 

 

STANOVISKO PRIJATÉ na schôdzi odbornej sekcie 7. marca 2013, pričom 39 členov hlasovalo za a 1 člen hlasoval proti.

 

Expert

 

pán Burani (za spravodajcu)

 

 

  1. Zhrnutie návrhu Komisie

 

Keďže kapitálové trhy sú globálne, pre ich hladké fungovanie a tiež pre realizáciu integrovaného trhu pre finančné služby v EÚ je nevyhnutné harmonizovať pravidlá v oblasti finančného vykazovania a auditu na celosvetovej úrovni. Namiesto zavedenia svojich vlastných regionálnych nástrojov finančného výkazníctva sa EÚ v roku 2002 rozhodla prijať medzinárodné účtovné štandardy (IFRS).

 

V roku 2009 Európsky parlament a Rada ustanovili program Spoločenstva určený na podporu osobitných činností v oblasti finančných služieb, finančného výkazníctva a auditu. Tento program sa skončí 31. decembra 2013. Účelom nariadenia COM(2012) 782 final je obnova spomínaného programu pre ďalší finančný rámec (2014 – 2020) a umožnenie priamych príspevkov k financovaniu príjemcov finančných prostriedkov z rozpočtu Únie v rámci programu v danom období.

 

Program zahŕňa činnosti súvisiace s navrhovaním alebo poskytovaním vstupov na vypracúvanie štandardov, uplatňovanie, hodnotenie alebo monitorovanie štandardov alebo na dohľad nad procesmi stanovovania štandardov na podporu vykonávania politík Únie v oblasti finančného výkazníctva a auditu.

 

Cieľom programu je zlepšovať podmienky fungovania vnútorného trhu podporovaním transparentného a nezávislého vypracúvania medzinárodných štandardov finančného výkazníctva a auditu. Tento cieľ sa bude merať najmä prostredníctvom počtu krajín, ktoré používajú medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a medzinárodné audítorské štandardy (ISA).

 

 

  1. Zhrnutie návrhu stanoviska

 

Predmetom návrhu Komisie je predĺženie programu financovania subjektov IFRS, EFRAG a PIOB pôsobiacich v oblasti finančného výkazníctva a auditu na roky 2014 – 2020. EHSV súhlasí s podstatou programu a uznáva vysokú hodnotu finančného výkazníctva a auditu ako základu stabilného a transparentného trhu. Na druhej strane EHSV však nemá dostatok informácií na posúdenie primeranosti pridelených finančných čiastok pre fungovanie každého programu, ani si nemôže vytvoriť vlastný názor na primeranosť „produktu“ každej inštitúcie pre potreby užívateľov, ktorých názor je podľa všetkého predsa len pozitívny. Finančná kríza priniesla ešte väčšiu potrebu presnejších informácií a stále účinnejších audítorských štandardov. Z toho dôvodu EHSV upozorňuje na nutnosť pripravovať vysoko kvalitných odborníkov vo verejnom a súkromnom sektore.

 

EHSV schvaľuje zásadu, že je nutné financovať činnosť inštitúcií, ktoré plnia veľmi chúlostivé a zároveň zvlášť dôležité úlohy. EHSV žiada Komisiu, aby potvrdila svoju plnú dôveru v nezávislosť orgánov IFRS, EFRAF a PIOB. EHSV by chcel znovu zdôrazniť význam zberu a spracovania údajov, ale najmä potrebu vedieť ich správne pochopiť a využívať: hoci treba uznať, že „dodávatelia“ majú vysokú odbornosť, ešte je potrebné veľa vykonať v oblasti mnohotvárnej kategórie užívateľov, a síce formou odbornej prípravy a doškoľovania príslušných ľudských zdrojov.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*