Abstrakt

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

INT/672

Právny rámec Spoločenstva pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC)

Brusel 12. marca 2013

Informačný oznam

(488. plenárne zasadnutie)

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh nariadenia Rady (ES) č. 723/2009 o právnom rámci Spoločenstva pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC)

COM(2012) 682 final – 2012/0321 (NLE)

 

STANOVISKO: CES604-2013_00_00_TRA_AS

 

 

 

  1. Postup

 

 

Žiadosť Rady:

 

19. decembra 2012  
Právny základ:

 

články 187 a 188 ZFEÚ  
Rozhodnutie predsedníctva:

 

11. decembra 2012  
Príslušná odborná sekcia:

 

odborná sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu  
Predseda odbornej sekcie:

 

pán Cassidy (UK – I)  
Stanovenie harmonogramu práce odbornej sekcie:

 

8. januára 2013  
Študijná skupina: Predseda: pán Wolf (DE – III)
Právny rámec Spoločenstva pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC)    
Spravodajca: pán Stantič (SI – I)
   
Členovia: pán Fatovic (IT – II) (článok 62 – pán Iozia)
    pán Mačiulis (LT – III) (článok 62 – pán Maciulevičius)
    pán Różycki (PL – II)
    pán Svensson (SE – I)

 

 

STANOVISKO PRIJATÉ jednomyseľne na schôdzi odbornej sekcie 7. marca 2013.

 

Expert

 

 

  1. Zhrnutie návrhu Komisie

 

Rada prijala nariadenie ERIC

v roku 2009 s cieľom zjednodušiť vytvorenie a prevádzku európskej výskumnej infraštruktúry na neziskovom základe a s právnou subjektivitou uznanou vo všetkých členských štátoch. V článku 9 ods. 1 nariadenia ERIC sa ustanovuje rozlíšenie a rozdiel v zaobchádzaní medzi členskými štátmi, pridruženými krajinami, inými tretími krajinami ako pridružené krajiny a medzivládnymi organizáciami.

 

Pridružené krajiny a najmä Nórsko zdôraznili, že majú v úmysle zúčastniť sa ako hostitelia alebo členovia na mnohých konzorciách ERIC, ktoré sú v štádiu prípravy, pod podmienkou, že budú mať v ERIC rovnaké hlasovacie práva ako členské štáty EÚ, najmä pokiaľ budú hostiteľskou krajinou pre ERIC a významne tak prispejú k jeho činnostiam.

 

Cieľom navrhnutej zmeny a doplnenia k nariadeniu ERIC je vyhnúť sa tomu, že by sa pridružené krajiny nemohli stať hostiteľskou krajinou alebo členom ERIC, pretože v súčasnej situácii ich hlasovacie práva potenciálne nezodpovedajú ich finančnej podpore projektov ERIC. Doteraz sa žiadna pridružená krajina alebo iná tretia krajina ako pridružená krajina nestala členom ERIC.

 

Navrhnutá zmena a doplnenie k nariadeniu ERIC sa týka iba článku 9 ods. 2 a ods. 3, v ktorých sa navrhuje, že na zriadenie ERIC je potrebné, aby sa aspoň jeden členský štát spojil minimálne s dvoma členskými štátmi alebo pridruženými krajinami. Okrem toho sa v nich navrhuje, aby členské štáty alebo pridružené krajiny mali na valnom zhromaždení spoločne väčšinu hlasovacích práv. Nenavrhujú sa žiadne iné zmeny.

 

 

  1. Zhrnutie návrhu stanoviska

 

EHSV podporuje navrhovanú zmenu a doplnenie článku 9 nariadenia, ktorej cieľom je odstrániť diskrimináciu v zaobchádzaní medzi členskými štátmi a pridruženými krajinami, a tiež podporiť aktívnejšiu účasť pridružených krajín pri vytváraní a prevádzke budúcich konzorcií ERIC.

 

EÚ si môže ponechať dostatočnú kontrolu nad základnými prvkami činnosti konzorcií ERIC prostredníctvom iných existujúcich ustanovení nariadenia.

 

EHSV vyjadruje obavy, pokiaľ ide o pomalé uplatňovanie právneho nástroja ERIC. Preto nalieha na Komisiu, aby potenciálnym partnerom poskytla maximálnu podporu.

 

EHSV tiež odporúča, aby EÚ viac prispievala k spolufinancovaniu projektov ERIC tým, že zaručí lepšiu súčinnosť medzi štrukturálnymi fondmi a rámcovým programom Horizont 2020.

 

_____________

 

1 Nariadenie Rady (ES) č. 723/2009 z 25. júna 2009 o právnom rámci Spoločenstva pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*