Stanovy

S t a n o v y

Hospodárskeho a sociálneho výboru Slovenskej republiky

Preambula

                Zakladateľskou zmluvou zo dňa 4. októbra 2005 sa zakladá Hospodársky a sociálny výbor Slovenskej republiky /ďalej výboru/ ako záujmové združenie právnických osôb, ktoré pôsobia v rôznych oblastiach hospodárskeho a sociálneho života organizovanej občianskej spoločnosti (ďalej spoločnosti) v Slovenskej republike.

                Základným poslaním výboru je prispievať k prehĺbeniu a ďalšiemu rozvoju spolupráce a sociálneho dialógu medzi sociálnymi partnermi a organizáciami spoločností v Slovenskej republike s cieľom zvýšiť vzájomnú dôveru a porozumenie pri zdokonaľovaní modelu pluralitnej a participačnej demokracie v podmienkach Slovenskej republiky.

                 Podľa modelu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sú členovia Hospodárskeho a sociálneho výboru Slovenskej republiky organizovaní v troch sociálno – ekonomických skupinách (ďalej skupiny):

 1. Zamestnávatelia,
 2. Zamestnanci,
 3. Iné záujmové skupiny spoločnosti.

                                                                  

Čl. I Názov a sídlo

1.1  Združenie má názov: ”Hospodársky a sociálny výbor  Slovenskej republiky”.

       Skrátený názov združenia: ”HSV SR”

1.2  Sídlo HSV SR je na Gorkého 9, 816 03 Bratislava.

Čl. II Zakladatelia HSV SR a doba trvania HSV SR

 1. Zakladateľmi HSV SR na základe zakladateľskej zmluvy zo dňa 4.októbra 2005 sú:

I. Skupina I. – zamestnávatelia: 

       Slovenská obchodná a  priemyselná komora,

       Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky.

II.  Skupina II. – zamestnanci:

     Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky

III. Skupina III. – iné záujmové skupiny spoločnosti 

     Slovenská rektorská konferencia

               2.2  HSV SR sa zriaďuje na dobu neurčitú.

Čl. III Predmet činnosti HSV SR

 1. Predmetom činnosti HSV SR je najmä:
 • rozvíjanie a prehlbovanie sociálneho dialógu sociálno-ekonomických partnerov v Slovenskej republike s cieľom zvýšenia vzájomného porozumenia a dôvery,
 • podpora naplňovania cieľov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v podmienkach Slovenskej republiky – ako člena Európskej únie,
 • zjednocovanie stanovísk a odporúčaní predstaviteľov jednotlivých sociálno-ekonomických skupín a ich predkladanie príslušným orgánom a inštitúciám                         Slovenskej republiky a Európskej únie,
 • koordinácia prezentácie Slovenskej republiky jednotlivými členmi Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v otázkach sociálno-ekonomických skupín,
 • príprava a predkladanie návrhov na nomináciu reprezentantov jednotlivých sociálno-ekonomických skupín do Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,
 • spolupráca s Národnou radou SR, Vládou SR a inými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy.

   

    Čl. IV Úprava majetkových pomerov a hospodárenie HSV SR

 1. HSV SR hospodári na základe rozpočtu s vlastným majetkom výboru, ktorý tvorí:
 • ročný príspevok člena výboru vo výške 350 euro,
 • granty,
 • dotácie, ktoré na činnosť HSV SR  poskytne štát alebo iné právne subjekty,
 • iné zdroje.
 1. Všetky finančné prostriedky HSV SR sú vedené na jednom účte.
 2. Členský príspevok je splatný naraz do 30 dní odo dňa, keď člena písomne vyzve Predstavenstvo na jeho úhradu, najneskôr však do konca prvého mesiaca kalendárneho roku.
 3. Majetok môže byť použitý len na realizáciu predmetu činnosti HSV SR v zmysle týchto stanov.
 4. Rozpočet HSV SR na príslušný rok navrhuje Predstavenstvo. Predseda ho predkladá na schválenie Valnému zhromaždeniu najneskôr jeden mesiac pred začiatkom príslušného kalendárneho roka.
 5. Po skončení príslušného kalendárneho roka Predstavenstvo HSV SR uskutoční do troch mesiacov písomné vyúčtovanie výsledkov hospodárenia HSV SR,  ktoré predloží Valnému zhromaždeniu. Ak vykazuje hospodárenie HSV SR za uplynulý kalendárny rok zisk, tento bude na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia prevedený do majetku HSV SR na nasledujúci kalendárny rok. Ak vykazuje hospodárenie HSV SR za uplynulý kalendárny rok stratu, na jej úhrade sa podieľajú na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia všetci členovia HSV SR.

Čl. V Vznik a zánik členstva  

 1. Členmi HSV SR môžu byť právnické osoby s pôsobnosťou v SR, ktoré reprezentujú skupiny zamestnavateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny spoločnosti v Slovenskej republike a spĺňajú podmienky určené stanovami.
 2. Formy členstva:

a/ zakladajúci členovia,

b/ členovia.

 1. Členstvo zakladajúcich členov vzniká podpisom zakladateľskej zmluvy o založení HSV SR alebo prijatím záujemcu na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia.
 2. Zástupca zakladajúceho člena je členom Predstavenstva HSV SR.
 3. Zástupcami skupiny zamestnávateľov sú zástupcovia vymenovaní reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov.
 4. Reprezentatívne združenie zamestnávateľov je združenie, asociácia alebo im na roveň ustanovená organizácia zamestnávateľov, ktorá združuje zamestnávateľov  z  viacerých  odvetví hospodárstva, ktorí spolu  zamestnávajú  najmenej  75 000 zamestnancov v pracovnom pomere alebo majú najmenej 500 členských subjektov a má územnú pôsobnosť najmenej v piatich vyšších územných celkoch v SR.
 5. Za zamestnávateľov sa nepovažujú subjekty verejnej správy a ich rozpočtové a príspevkové organizácie.
 6. Zástupcami skupiny zamestnancov sú zástupcovia vymenovaní reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov.

Reprezentatívne združenie odborových zväzov je združenie odborových zväzov zastupujúcich najmenej 75 000 zamestnancov, ktoré združuje zamestnancov z viacerých odvetví hospodárstva a má územnú pôsobnosť najmenej v piatich vyšších územných celkoch v SR.

 1. Zástupcami skupiny iné záujmové skupiny spoločnosti sú zástupcovia vymenovaní reprezentatívnymi organizáciami, inštitúciami a združeniami, ktorých aktivita má prevažujúci podiel na celoslovenskej činnosti v danej oblasti, má európsku akceptáciu a vyvíja činnosť najmenej tri roky.

8. Záujemca môže byť prijatý za člena HSV SR na základe písomnej  prihlášky a návrhu Predstavenstva HSV SR, a to so  súhlasom nadpolovičnej väčšiny hlasov príslušnej skupiny a 2/3 hlasov všetkých zástupcov členov HSV SR.

9.    Členstvo v HSV SR zaniká:

 • písomnou výpoveďou člena,
 • vylúčením člena z dôvodov porušenia povinností,
 • neuhradením členského príspevku v stanovenej lehote,
 • zánikom právnickej osoby, ak jej práva a povinnosti neprechádzajú na právneho nástupcu.
 1. Zánikom členstva výpoveďou dochádza po uplynutí 30-dňovej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť dňom doručenia výpovede predsedovi HSV SR. Do zániku členstva je člen povinný vysporiadať všetky záväzky z členstva v HSV SR.
 2. Vylúčenie člena môže nastať len na základe rozhodnutia všetkých členov  HSV SR,  pričom člen, o ktorom sa rozhoduje, nemá hlasovacie právo.
 3. Pri zániku členstva člen nemá právo na vysporiadací podiel z majetku HSV SR ani na vrátenie členských príspevkov.

Čl. VI Práva a povinnosti člena

1.   Každý z členov má právo najmä:

a)  byť informovaný o činnosti HSV SR,

b)  spolurozhodovať o činnosti HSV SR prostredníctvom svojich zástupcov,

c)  kontrolovať činnosť HSV SR prostredníctvom svojich zástupcov,

 1. využívať ďaľšie služby, ktoré bude HSV SR poskytovať svojím členom.

2. Každý z členov má povinnosť najmä:

a)  všestranne sa usilovať realizovať predmet činnosti HSV SR

 1. dodržiavať stanovy  HSV SR,
 2. platiť dohodnuté členské príspevky v stanovenej lehote,
 3. zabezpečiť, aby ním delegovaní zástupcovia do orgánov HSV S riadne a včas   plnili svoje úlohy.

3.   Člen HSV SR svojou činnosťou nesmie poškodiť ani ohroziť záujmy HSV SR a ostatných členov pri realizácii predmetu činnosti HSV SR.

Čl. VII Orgány HSV SR

1.   Orgánmi HSV SR sú:

       a,   Valné zhromaždenie

       b,   Predstavenstvo

       c,   Kontrolná komisia

       d,   Predseda.

2.  Orgány HSV SR sú volené na dva roky.

3. Orgány HSV SR v bode 1a,b,c, majú právo kooptovať nových členov na miesta odstupujúcich členov, pričom počet kooptovaných členov daného orgánu nemôže prekročiť 1/3 z počtu zvolených členov.

4.  Valné zhromaždenie môže rozhodovať mimo zasadnutia riadneho Valného zhromaždenia aj formou ”per rollam”. Návrh rozhodnutia Valného zhromaždenia doručí písomne  Predstavenstvo na písomné vyjadrenie všetkým členom Valného zhromaždenia do 7 dní od schválenia návrhu Predstavenstvom. Nevyjadrenie člena Valného zhromaždenia v lehote do 14 dní od doručenia návrhu rozhodnutia znamená jeho súhlas. Písomné hlasovanie sa uskutočňuje tak, že väčšina sa počíta z celkového počtu členov Valného zhromaždenia. Oznámenie výsledkov zabezpečuje Predstavenstvo.

5. Spôsob volieb do orgánov je stanovený v Rokovacom poriadku HSV a Volebnom poriadku HSV SR, ktoré schvaľuje Valné zhromaždenie.

6.  Členstvo v Predstavenstve alebo Kontrolnej komisie končí:

– uplynutím funkčného obdobia – v deň  konania Valného zhromaždenia, na ktorom sa  volia  nové orgány,

– ukončením členstva v HSV SR,

– odvolaním Valným zhromaždením.

– odstúpením z funkcie

7. Na rokovaniach orgánov HSV SR je dovolená účasť dvoch zástupcov člena HSV SR, pričom hlasuje len jeden z nich. Rokovania orgánov sa zúčastňuje tajomník HSV SR.

8. Technicko-organizačné zabezpečenie plnenia úloh HSV SR vykonáva jeho tajomník, ktorého na návrh predsedu  potvrdzuje Predstavenstvo HSV SR.

Čl. VIII Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom HSV SR.
 1. Valné  zhromaždenie  tvoria zástupcovia členov HSV SR, pričom každý z členov má jeden hlas.
 1. Do kompetencií Valného zhromaždenia patria najmä:

– určenie hlavných smerov činnosti HSV SR,

– schvaľovanie správ o činnosti HSV SR,

– schvaľovanie rozpočtu,

– schválenie nominácie do Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, pri rešpektovaní návrhu príslušnej skupiny na nomináciu.

–  prijímanie uznesení vo veciach predložených na prerokovanie Predstavenstvom alebo Kontrolnou komisiou,

– voľba a odvolávanie predsedu a členov Predstavenstva a predsedu a členov Kontrolnej komisie,

– schvaľovanie zmien stanov,

– prijímanie uznesení o zrušení HSV SR,

– prijímanie uznesení vo veciach, ktoré si vzhľadom na osobitný význam vyžadujú rozhodnutie všetkých členov,

– určovanie zmeny výšky členského príspevku,

– schvaľovanie smerníc pre činnosti Predstavenstva a Kontrolnej komisie,

– vytváranie fondov a určovanie zásad ich využívania,

– prijímanie uznesení o vykonávaní hospodárskej činnosti, z ktorej príjmy budú venované na realizáciu cieľov v zmysle stanov HSV SR, stanovenie pravidiel hospodárenia s peňažnými prostriedkami.

 1. Riadne Valné zhromaždenie zvoláva Predstavenstvo najmenej raz za rok. Predstavenstvo informuje členov doporučeným listom o termíne, mieste a programe zasadnutia najmenej 15 dní pred začiatkom zasadnutia, v nevyhnutných prípadoch bez obmedzenia času.

5.  Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva Predstavenstvo z vlastnej iniciatívy alebo na návrh 1/3 členov HSV SR do 60 dní odo dňa doručenia návrhu. V návrhu predloženom Predstavenstvu musia byť uvedené náležitosti, ktoré budú prerokované. Mimoriadneho Valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia podľa rovnakých zásad ako na riadnom Valnom zhromaždení.

Čl. IX Predstavenstvo 

 1. Predstavenstvo je orgánom HSV SR, ktorý riadi jeho činnosť  v období medzi jeho Valnými zhromaždeniami a za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Predstavenstvo sa skladá najmenej z 9 členov, a to  z predsedu, dvoch podpredsedov a ďalších členov. O inom počte členov  Predstavenstva rozhoduje Valné zhromaždenie.
 2. Riadi ho predseda HSV SR, volený Valným zhromaždením na dva roky (k 1. máju) vždy z inej skupiny v poradí: zamestnávatelia, iné záujmové skupiny spoločnosti a zamestnanci. Podpredsedovia reprezentujú zostávajúce dve skupiny HSV SR a sú volení z členov Predstavenstva.
 3. Predstavenstvo môže kooptovať nových členov na miesta odchádzajúcich z príslušnej skupiny v počte neprevyšujúcom 1/3 počtu členov príslušnej skupiny na základe volieb.
 4. Člen Predstavenstva vykonáva funkciu dobrovoľne. Tým nie je dotknuté právo na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s  výkonom funkcie.

5. Do kompetencie Predstavenstva patria najmä:

  1. riadenie činnosti a hospodárenie s prostriedkami a majetkom HSV SR,
  2. schvaľovanie plánu činnosti,
  3. zostavovanie návrhu rozpočtu,
  4. predkladanie správ zo svojej činnosti počas zasadnutí Valného zhromaždenia a vykonávanie jeho uznesení,
  5. zvolávanie Valného zhromaždenia,
  6. prijímanie uznesení vo veciach nepatriacich do kompetencie iných orgánov HSV SR,

       g)    evidencia členov HSV SR,

h)    udeľovanie splnomocnení  na vykonávanie činnosti v mene HSV SR,

       i)     navrhovanie nomináciu do Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.

 1. Zasadnutia Predstavenstva sa uskutočňujú podľa potreby, minimálne dvakrát za rok.
 1. Zasadnutia Predstavenstva zvoláva predseda spravidla 14 dní pred konaním zasadnutia, v nevyhnutných prípadoch bez obmedzenia času.

Čl. X Kontrolná komisia

 1. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom výboru a skladá sa  minimálne z troch členov. Každý člen Kontrolnej komisie je voleným reprezentantom jednej z troch členských skupín HSV SR. Predsedu Kontrolnej komisie  na návrh Predstavenstva volí Valné zhromaždenie.

2.  Do pôsobnosti Kontrolnej komisie patrí  najmä:

–   kontrola dodržiavania stanov HSV SR,

–   kontrola finančného hospodárenia,

–   kontrola stavu majetku a spôsob nakladania s majetkom,

–   kontrola plnenia uznesení Valného zhromaždenia,

–   vyhotovenie správy s hodnotením činnosti,

–   navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,

–   ďalšie činnosti podľa poverenia Valného zhromaždenia.

 1. Kontrolná komisia pracuje spoločne, ale na vykonanie určitých činností môže delegovať svojich členov.
 2. Zasadnutia Kontrolnej komisie sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej však raz za rok.

Čl. XI Predseda 

1. Predseda ako predstaviteľ HSV SR je štatutárnym zástupcom a je oprávnený konať v jeho mene.

2. Riadi činnosť HSV SR medzi zasadnutiami Predstavenstva a za činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
3.  V neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastupuje ním písomne poverený podpredseda.

Čl. XII  Záverečné ustanovenia 

1. O zmene stanov HSV SR, ako aj o zániku HSV SR rozhoduje uznesením Valné zhromaždenie  2/3 väčšinou hlasov, ak je prítomná najmenej polovica všetkých osôb oprávnených hlasovať z každej skupiny členov HSV SR.

2. HSV SR zaniká:

                     a)  zlúčením s iným subjektom,

                     b)  právoplatným rozhodnutím štátneho orgánu,

                     c)  rozhodnutím Valného zhromaždenia.

3. V prípade zániku zlúčením s iným združením ustanoví Predstavenstvo likvidátora.  Likvidátorom môže byť len zástupca zakladajúceho člena HSV SR.

4. Uznesenie o zrušení HSV SR musí obsahovať spôsob likvidácie a cieľ, na ktorý má byť majetok HSV SR použitý.

5. HSV SR zaniká dňom výmazu z registrácie.

Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito stanovami, platia ustanovenia právneho poriadku SR.

Stanovy boli schválené Valným zhromaždením Hospodárskeho a sociálneho výboru SR,

dňa 4. októbra 2005 v Bratislave. Týmto dňom nadobúdajú platnosť a účinnosť.

v Bratislave, 4. októbra 2005

Novelizované 16. decembra 2008

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *