Stanovisko

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

INT/672

Právny rámec pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC)

Brusel 20. marca 2013

STANOVISKO
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru
na tému
„Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 723/2009 o právnom rámci Spoločenstva pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC)“
COM(2012) 682 final – 2012/0321 (NLE)
_____________

 

Spravodajca: pán Stantič

_____________

 

Rada sa 19. decembra 2012 rozhodla podľa článkov 187 a 188 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

 

„Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 723/2009 o právnom rámci Spoločenstva pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC)“

COM(2012) 682 final – 2012/0321 (NLE).

 

Odborná sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu poverená vypracovaním návrhu stanoviska výboru v danej veci prijala svoje stanovisko 7. marca 2013.

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom 488. plenárnom zasadnutí 20. a 21. marca 2013 (schôdza z 20. marca) prijal 78 hlasmi za, pričom 1 člen hlasoval proti a 3 členovia sa hlasovania zdržali, nasledujúce stanovisko:

 

*

* *

 

 1. Závery a odporúčania

 

 1. EHSV podporuje navrhovanú zmenu a doplnenie článku 9 nariadenia, ktorej cieľom je odstrániť diskrimináciu v zaobchádzaní medzi členskými štátmi a pridruženými krajinami, a tiež podporiť aktívnejšiu účasť pridružených krajín pri vytváraní a prevádzke budúcich konzorcií ERIC.

 

 1. EHSV sa nazdáva, že rovnosť hlasovacích práv nebude mať vplyv na únijný rozmer nariadenia a že EÚ si môže ponechať dostatočnú kontrolu nad základnými prvkami činnosti konzorcií ERIC prostredníctvom iných existujúcich ustanovení nariadenia.

 

 1. EHSV vyjadruje obavy, pokiaľ ide o pomalé úplatňovanie právneho nástroja ERIC pri vytváraní a realizácii projektov výskumnej infraštruktúry európskeho záujmu v rámci plánu Európskeho strategického fóra o výskumných infraštruktúrach (ESFRI). Preto nalieha na Komisiu, aby potenciálnym partnerom poskytla maximálnu podporu a uľahčila tým využívanie právnej formy ERIC.

 

 1. EHSV tiež odporúča, aby EÚ viac prispievala k spolufinancovaniu projektov ERIC tým, že zaručí lepšiu súčinnosť medzi štrukturálnymi fondmi a rámcovým programom Horizont 2020.

 

 1. Úvod a kontext

 

 1. Špičková výskumná infraštruktúra zohráva kľúčovú úlohu pri pokroku v oblasti znalostí a nových technológií pre konkurenčnejšie európske hospodárstvo založené na znalostiach.

 

 1. Hoci je podpora a rozvoj výskumnej infraštruktúry v Európe trvalým cieľom EÚ už desať rokov, relatívna fragmentácia a regionalizácia
 2.  tejto infraštruktúry sú aj naďalej jedným z dôvodov, ktoré bránia dosiahnutiu špičkovej úrovne.

 

 1. ESFRI určilo v roku 2006 niekoľko projektov infraštruktúry celoeurópskeho významu, ktoré sa majú zrealizovať do roku 2020
 2. . Hlavnou prekážkou vytvárania takýchto infraštruktúr medzi krajinami EÚ bol chýbajúci vhodný právny rámec pre vytvorenie skutočných partnerstiev.

 

 1. Rada preto v roku 2009 prijala nariadenie o ERIC
 2. . Tento špecifický právny nástroj dáva konzorciám ERIC právnu subjektivitu uznanú vo všetkých členských štátoch. Tieto konzorciá môžu byť tiež oslobodené od platenia DPH a spotrebnej dane a môžu si zaviesť vlastné pravidlá verejného obstarávania.

 

 1. Kontext návrhu na zmenu a doplnenie nariadenia o ERIC

 

 1. V súlade s platným nariadením by mali mať konzorciá ERIC členov aspoň z troch členských štátov a môžu sa do nich zapojiť aj kvalifikované pridružené krajiny
 2. , ako aj tretie krajiny a špecializované medzivládne organizácie. Členské štáty majú na zhromaždení členov vždy spoločne väčšinu hlasovacích práv.

 

 1. Takéto ustanovenie stavia pridružených členov do nerovnej a podriadenej pozície, pokiaľ ide o ich hlasovacie práva, napriek tomu, že by chceli významne finančne prispievať k vytvoreniu a prevádzke konzorcií ERIC
 2. .

 

 1. S cieľom povzbudiť pridružené krajiny, aby sa aktívne zapájali do konzorcií ERIC, prináša zmena a doplnenie článku 9 zmenu, na základe ktorej bude na vytvorenie konzorcia potrebný len jeden členský štát (z najmenej troch členov). Ďalší dvaja členovia môžu byť z pridružených krajín. Pridružené krajiny budú mať tiež príslušné hlasovacie práva.

 

 1. Všeobecné a konkrétne pripomienky

 

 1. EHSV vo všeobecnosti podporuje zmenu a doplnenie nariadenia o ERIC, ak podporí aktívne zapájanie pridružených krajín do vytvárania a prevádzky konzorcií ERIC, ale chcel by vyjadriť nasledujúce pripomienky.

 

 1. Hlavným argumentom, ktorým súčasné nariadenie odôvodňuje podmienku minimálne troch členských štátov, je zaručiť, aby malo nariadenie rozmer EÚ
 2. .tejto súvislosti sa zdá byť zmena z troch na jeden členský štát dosť radikálna.

 

 1. EHSV pripomína, že toto nariadenie bolo primárne prijaté na to, aby zaručilo účinnú realizáciu výskumu a projektov technologických infraštruktúr v EÚ. EHSV preto poukazuje na to, že je potrebné, aby si EÚ zachovala kontrolu nad určitými základnými prvkami činnosti konzorcií ERIC.

 

 1. EHSV tiež poukazuje na niektoré ustanovenia v súčasnom nariadení, ktoré môžu kompenzovať prípadné oslabenie pozície členov z EÚ v dôsledku zmeny a doplnenia článku 9, a to napríklad:

 

 • subjekty, ktoré chcú vytvoriť konzorcium ERIC, musia predložiť žiadosť Európskej komisii,
 • konzorciá ERIC sa okrem práva hostiteľského štátu riadia aj právom EÚ,
 • konzorciá ERIC musia Komisii predkladať výročné správy a informovať ju o všetkých okolnostiach, ktoré im bránia v plnení ich úloh alebo požiadaviek nariadenia,
 • vecné zmeny stanov si vyžadujú formálny súhlas Komisie,
 • jurisdikciu nad konzorciami ERIC má Súdny dvor EÚ.

 

EHSV požaduje, aby sa v plnej miere zaručilo, že vyššie uvedené ustanovenia vyvážia navrhnutú zmenu a doplnenie článku 9 a zabezpečia dostatočnú kontrolu nad činnosťou konzorcií ERIC.

 

 1. EHSV vyjadruje obavy, pokiaľ ide o to, že zatiaľ sa do konzorcií ERIC nezapojili žiadne pridružené alebo tretie krajiny, a dúfa, že hlavným dôvodom ich nezáujmu je naozaj len nepriaznivá situácia v oblasti hlasovacích práv.

 

 1. EHSV s uspokojením víta, že v 19 z 51 projektov infraštruktúry v pláne ESFRI sa na ich vytvorenie a prevádzku plánuje využitie právnej formy ERIC. Výbor je zároveň znepokojený tým, že od vstupu do platnosti nariadenia v roku 2009 boli vytvorené len 2 konzorciá ERIC.

 

 1. EHSV by privítal zrýchlenie tohto procesu. Nazdáva sa, že dôvodom takého pomalého pokroku sú zložité a náročné administratívne a právne postupy potrebné na založenie konzorcia ERIC. EHSV preto nalieha na Komisiu, aby potenciálnym partnerom poskytla podporné opatrenia a nástroje s cieľom uľahčiť im prácu (vzorové stanovy, praktické príručky, špecifické podporné opatrenia pre konzorciá ERIC v rámci programu Horizont 2020 atď.).

 

 1. Hoci to priamo nesúvisí s navrhovanou zmenou a doplnením nariadenia, EHSV by chcel zopakovať svoje odporúčanie, aby EÚ aktívnejšie prispievala k spolufinancovaniu projektov ERIC zvýšením prostriedkov na výskumné infraštruktúry v rámcovom programe Horizont 2020, a najmä zlepšovaním súčinnosti medzi programom Horizont a štrukturálnymi fondmi.

 

 

V Bruseli 20. marca 2013

 

 

Predseda
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Staffan NILSSON

 

 

 

_____________

 

1 Polovica celkových výdavkov na výskum smeruje do 30 regiónov z 254 a väčšina projektov plánu ESFRI je sústredených len v 10 členských štátoch.

2 Plán ESFRI bol aktualizovaný v roku 2008 a v roku 2010. Najbližšia aktualizácia je naplánovaná na rok 2015.

3 Nariadenie Rady (ES) č. 723/2009 o právnom rámci Spoločenstva pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC)

4 K 7. rámcovému programu je v súčasnosti pridružených 14 krajín. Sú to tieto krajiny: Nórsko, Island, Lichtenštajnsko (na základe dohody o EHP), Izrael, Faerské ostrovy, Švajčiarsko (na základe samostatnej medzinárodnej dohody), Moldavsko, Chorvátsko, Turecko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Albánsko, Srbsko a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (na základe memoranda o porozumení).

5 Nórsko má záujem zriadiť 3 konzorciá ERIC pre významné projekty z plánu ESFRI (CESSDA, SIOS, ECCSEL) za predpokladu, že získa výhodnejšie hlasovacie práva.

6 Pozri bod 14, Ú. v. EÚ L 206, 8.8.2009, s. 1.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*