Abstrakt

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

INT/674

Doručovanie balíkov/

elektronický obchod

Brusel 13. marca 2013

Informačný oznam

(488. plenárne zasadnutie)

 

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Zelená kniha – Integrovaný trh s doručovaním balíkov s cieľom oživiť elektronický obchod v EÚ – COM(2012) 698 final

 

STANOVISKO: CES1121-2013_00_00_TRA_AS

 

 

 

 

 1. Postup

 

 

Žiadosť Komisie:

 

19. februára 2013
Právny základ:

 

článok 304 ZFEÚ
Rozhodnutie predsedníctva:

 

15. januára 2013
Príslušná odborná sekcia:

 

odborná sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu
Predseda odbornej sekcie:

 

pán Cassidy (UK – I)
Stanovenie harmonogramu práce odbornej sekcie:

 

24. januára 2013 (písomný postup)
Redakčná skupina: Spravodajkyňa: pani Rondinelli (IT – II)
Doručovanie balíkov/elektronický obchod    
Členovia: pán Farrugia (MT – I)
  pán Westendorp (NL – III)
   
     
     

 

 

STANOVISKO PRIJATÉ 7. marca 2013 68 hlasmi za, pričom 2 členovia hlasovali proti a 2 členovia sa hlasovania zdržali.

 

Expert

 

pán Giannino Bernabei (za spravodajkyňu)

 

 

 1. Zhrnutie návrhu Komisie

 

V zelenej knihe „Integrovaný trh s doručovaním balíkov s cieľom oživiť elektronický obchod v EÚ“ sa skúma, ako sa rozvíja trh s elektronickým obchodom a trh s doručovacími službami v Európe, skúma sa, čo je potrebné na vytvorenie jednotného trhu s doručovacími službami, analyzujú sa kľúčové výzvy pre rôzne subjekty a upozorňuje sa na možnosti zlepšenia doručovacieho procesu v prospech občanov a podnikov, najmä MSP.

 

Na základe informácií zhromaždených počas konzultácie na jar 2013 Komisia presnejšie určí otázky, ktoré treba riešiť, a dospeje k záverom týkajúcim sa opatrení, ktoré treba prijať na dobudovanie jednotného trhu s doručovaním balíkov.

 

Vhodnejší návrh doručovateľského reťazca pre elektronický obchod v EÚ by mal pozitívne dôsledky aj na niekoľko oblastí politiky, medzi ktoré patrí:

 

 • Súdržnosť: sprístupnenie prínosov elektronického obchodu všetkým občanom a podnikom, bez ohľadu na ich veľkosť prostredníctvom dobre fungujúcich doručovacích operácií v celej Európe.
 • Zamestnanosť: zabezpečenie podmienok zodpovedného zamestnávania v odvetví doručovania sektore, ktorý funguje pod značným tlakom s cieľom znížiť náklady a zvýšiť flexibilitu.
 • Inovácie: podpora širokého využívania nových informačných technológií v doručovacích systémoch, ktoré predstavujú okamžitý prínos pre všetkých občanov a podniky a ich prispôsobenie novému prostrediu sociálnych médií.
 • Životné prostredie: podpora trvalo udržateľného rozvoja a optimalizovanej logistiky v doručovaní umožňujúce väčšie úspory energie a celkové zníženie negatívnych externých vplyvov.
 • Konkurencieschopnosť európskeho priemyslu: budovanie na silných stránkach európskeho priemyslu (maloobchodníci zaoberajúci sa elektronickým obchodom a prevádzkovatelia doručovacích služieb) s cieľom podporiť investovanie do európskej doručovateľskej siete, ktorá čelí intenzívnej hospodárskej súťaži v medzinárodnom prostredí.

 

 

 1. Zhrnutie návrhu stanoviska

 

EHSV víta Zelenú knihu Komisie o integrovanom trhu, ktorej cieľom je zaručiť integrovaný trh logistiky doručovania balíkov spojených s online nákupom, a to nielen na úrovni od podnikov k spotrebiteľom, ale aj medzi podnikmi a medzi spotrebiteľmi. EHSV žiada Komisiu, aby vypracovala odporúčanie zamerané na šesť prioritných potrieb:

 

 1. spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť online predajcu a prevádzkovateľov celého doručovateľského reťazca,
 2. úplnú vysledovateľnosť a podrobnosti o pohybe zásielok,
 3. povinnosť poskytnúť spotrebiteľovi možnosť výberu z viacerých spôsobov doručenia,
 4. plné uznanie systému národných centier na riešenie problémov s doručovaním v elektronickom obchode,
 5. povinnosť rešpektovania primeraných pracovných podmienok,
 6. povinnosť transparentnosti podmienok a cien,

 

a predložila správu o výsledkoch dosiahnutých na úrovni jednotlivých členských štátov a pri cezhraničnom doručovaní.

 

Výbor pokladá za nevyhnutné odstrániť nedostatky regulačného rámca pri zachovaní primeranej flexibility systému využívajúceho formy ako je 28. režim, a odporúča štruktúrovaný dialóg medzi predstaviteľmi organizovanej občianskej spoločnosti – najmä organizácií spotrebiteľov a malých a stredných podnikov (MSP), online predajcov a prevádzkovateľov doručovacích služieb – o kódexe správania.

 

EHSV nalieha na vytvorenie európskej siete národných centier na riešenie problémov s doručovaním v elektronickom obchode, ktorá by hľadala užívateľsky vhodné, rýchle a nenákladné riešenia problémov zákazníkov a online predajcov a bola inštitúciou európskeho pozorovateľského centra na monitorovanie a sledovanie problémov v tomto odvetví. Podľa EHSV by sa mal zriadiť systém rýchleho varovania pri doručovaní v elektronickom obchode s rovnakými funkciami ako majú systémy RAPEX a ICSMS, ktorý by mal uľahčiť rýchlu výmenu informácií medzi členskými štátmi. Na dosiahnutie integrovaného trhu s doručovaním balíkov EHSV pokladá za nevyhnutnú kvalitu zamestnanosti prostredníctvom pevného a koherentného sociálneho rozmeru, ktorý by pozmenil a preklasifikoval existujúce profesie a zabezpečil primerané pracovné podmienky a dôstojné mzdy, a bojoval proti nelegálnej práci v rámci dialógu medzi sociálnymi partnermi odvetvia na úrovni EÚ, členských štátov a ich územných celkov.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*