Abstrakt

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

NAT/570

Predchádzať vzniku potravinového odpadu a znižovať jeho množstvo

Brusel 12. marca 2013

 

Informačný oznam

(488. plenárne zasadnutie)

 

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Predchádzať vzniku potravinového odpadu a znižovať jeho množstvo“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

 

STANOVISKO: CES1918-2013_00_01_TRA_AS

 

 

 

 

  1. Postup

 

 

Právny základ:

 

článok 29 ods. 2 rokovacieho poriadku
Rozhodnutie plenárneho zhromaždenia:

 

12. júla 2012

 

Príslušná odborná sekcia:

 

odborná sekcia pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie

 

Predseda odbornej sekcie: pán Campli (IT – III)

 

Stanovenie harmonogramu práce odbornej sekcie:

 

5. júla 2012
Študijná skupina: Predseda: pán Espuny Moyano (ES – I)
Predchádzať vzniku potravinového odpadu a znižovať jeho množstvo    
Spravodajca: pán Somville (BE – III)
   
Členovia: pán Chiriaco (IT – II)
  pán Kallio (FI – III)
  pani Kekeleki ((EL – III) (článok 62 – Liolios)
    pani King (UK – I) (článok 62 – Burns)
    pán Reale (IT – I)
    pán Soares (PT – II)
    pán Wilms (DE – II)

 

 

 

  1. STANOVISKO PRIJATÉ 29. januára 2013, pričom 55 členovia hlasovali za a 5 sa hlasovania zdržali.
  2. Dôvod vypracovania stanoviska z vlastnej iniciatívy

 

V Európskej únii každoročne končí v odpadkoch až 50 % potravín. K tomuto plytvaniu dochádza v domácnostiach, supermarketoch, reštauráciách a v celom potravinovom dodávateľskom reťazci, napriek tomu, že 79 miliónov občanov EÚ žije pod hranicou chudoby a 16 miliónov je závislých od potravinovej pomoci charitatívnych inštitúcií.

 

Súčasné objemy potravinového odpadu v 27 členských krajinách EÚ dosahujú 89 miliónov ton ročne (t. j. 179 kg na osobu). Ak nebudú prijaté žiadne opatrenia, tento trend bude mať za následok nárast v objeme 126 miliónov ton v roku 2020 (ide teda o zvýšenie o 40 %).

 

Predchádzanie vzniku potravinového odpadu a jeho znižovanie sú dôležitými prvkami v širšom kontexte zabezpečovania potravín a účinnosti zdrojov. EHSV vo svojom nedávnom stanovisku o SPP odporúča, aby Komisia preskúmala osvedčené postupy v oblasti znižovania potravinového odpadu v krajinách, ako je napr. Nemecko, a aby ich podporila prostredníctvom legislatívnych opatrení na úrovni EÚ.

 

Navrhované stanovisko z vlastnej iniciatívy by malo byť impulzom, aby bola na európskej úrovni vypracovaná koordinovaná stratégia, ktorá by kombinovala opatrenia na úrovni EÚ a vnútroštátne opatrenia, viedla by k zlepšeniu účinnosti potravinových dodávateľských aj spotrebiteľských reťazcov a urýchlene by zabránila plytvaniu potravinami.

 

 

  1. Zhrnutie návrhu stanoviska

 

Keďže vo svete mnohí ľudia trpia nedostatkom potravín a zdroje sú obmedzené, EHSV sa domnieva, že je mimoriadne dôležité, aby otázka predchádzania stratám potravín a znižovania plytvania potravinami, bola na poprednom miestne v rámci politickej agendy. EHSV takisto víta angažovaný postoj Európskeho parlamentu a najnovšie iniciatívy Európskej komisie v tejto oblasti.

 

V záujme zachovania koherencie politík, ktoré sa majú realizovať, EHSV zdôrazňuje, že je potrebné stanoviť definíciu a spoločnú metodiku na úrovni EÚ s cieľom vyčísliť straty a mieru plytvania potravinami. Vzhľadom na danú situáciu a stanovené ciele sa však domnieva, že bude potrebné prijať konkrétne opatrenia a nečakať na výsledky prebiehajúcich programov.

 

EHSV povzbudzuje rozvoj a ďalšiu realizáciu platforiem na výmeny názorov o témach týkajúcich sa boja proti plytvaniu potravinami v rôznych regiónoch a členských štátoch Únie, a to s cieľom maximalizovať objem prostriedkov venovaných na tieto programy a podporiť iniciatívy, ktoré sa preukážu ako účinné.

 

So zreteľom na poľutovaniahodné znižovanie zdrojov potravinových bánk a v čase, keď hospodárska kríza spôsobuje výrazné zvyšovanie ich potrieb, výbor dôrazne žiada, aby distributéri a zásobovatelia reštaurácií umožnili, aby potravinové banky mohli v čo najväčšej miere využívať presuny potravín, ktoré sú ešte vhodné na konzumáciu. Je potrebné najmä rozšíriť súčasné iniciatívy v niektorých členských štátoch v daňovej oblasti, oslobodiť darcov od zodpovednosti a prispôsobiť niektoré administratívne opatrenia tak, aby sa čo najviac uľahčil proces darovania a zaručila sa potravinová bezpečnosť.

 

EHSV okrem toho žiada jasnejšiu komunikáciu so spotrebiteľmi, komplexnejšie označovanie, zavedenie kampaní na zvyšovanie informovanosti a väčší objem investícií do výskumu v tejto oblasti.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*