Abstrakt

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

SOC/470

Účasť zamestnancov na riadení

Brusel 12. marca 2013

Informačný oznam

(488. plenárne zasadnutie)

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Účasť a zapojenie zamestnancov ako základný pilier dobrého podnikového riadenia a vyvážených východísk z krízy“

(stanovisko z vlastnej iniciatívy)

 

STANOVISKO: CES2096-2012_00_00_TRA_AS

 

 

 

  1. Postup

 

 

Právny základ:

 

článok 29 ods. 2 rokovacieho poriadku  
Rozhodnutie plenárneho zhromaždenia:

 

12. júla 2012  
Príslušná odborná sekcia:

 

odborná sekcia pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo  
Predsedníčka odbornej sekcie:

 

Leila KURKI (FI – II)  
Stanovenie harmonogramu práce odbornej sekcie:

 

3. septembra 2012  
Študijná skupina: Predseda: Krzysztof BALON (PL – III)
Účasť zamestnancov na riadení    
Spravodajca: Wolfgang GREIF (AT – II)
   
Členovia: pán/pani
    CONFALONIERI (IT – III) (článok 62 RP – Jahier)
    Dandea (RO – II)
    DANEV (BG – I) (článok 62 RP – Drbalová)
    MACIULEVICIUS (LT – III) (článok 62 RP – O’Neill)
    MANOLIU (RO – I) (článok 62 RP – Vadász)
    Meynent (FR – II)
    NICOSEVICI (RO – III) (článok 62 RP – Trantina)
    Nygren (SE – II)
    Pari (EL – I)
    Stojan (SI – I)

 

 

STANOVISKO ODBORNEJ SEKCIE z 26. februára 2013 prijaté 43 hlasmi za, pričom nikto nehlasoval proti a 4 členovia sa hlasovania zdržali.

 

Expert

 

Norbert Kluge (za spravodajcu)

 

 

  1. Dôvod vypracovania stanoviska z vlastnej iniciatívy

 

Inštitucionalizovaná účasť zamestnancov prostredníctvom poskytovania informácií, konzultácií a účasti na úrovni podnikov patrí medzi základné prvky právneho systému európskej demokracie a bola zohľadnená v najmenej 15 európskych smerniciach.

 

Tento kľúčový prvok sociálnych systémov európskych trhových hospodárstiev stojí pred rôznorodými výzvami, ku ktorým patria nové koncepcie a formy financovania podnikov, napr. prostredníctvom hedžingových fondov a fondov súkromného kapitálu, ktoré sa zameriavajú hlavne na dosiahnutie zisku pre investorov v krátkodobom horizonte. Aj stále európskejší charakter práva obchodných spoločností vyžaduje spolurozhodovanie ako podstatný prvok európskeho hospodárskeho a sociálneho systému.

 

Širšie porozumenie „podniku ako spoločenského združenia“ je nevyhnutné aj v záujme dlhodobého rozvoja podniku. Pritom treba zabezpečiť a upevniť zohľadňovanie všetkých zainteresovaných strán, a to aj zamestnancov, ako kľúčového prvku vyváženého a sociálne zodpovedného, a teda udržateľného riadenia podniku.

 

Cieľom stanoviska z vlastnej iniciatívy je zhodnotiť existujúce právne ustanovenia EÚ týkajúce sa účasti zamestnancov na riadení, pričom má zohľadniť a odrážať súčasný vývoj, ako aj legislatívne a nelegislatívne návrhy (transpozícia v členských štátoch, revidovaná smernica o EZR, revízia právneho rámca pre európsku akciovú spoločnosť

, podnikové riadenie, oznámenia Komisie o priemyselnej politike a sociálnej zodpovednosti podnikov, zelená kniha o reštrukturalizáciách

, plánovaná 14. smernica v oblasti práva obchodných spoločností o cezhraničnom premiestňovaní sídel kapitálových spoločností

, štatút európskej súkromnej spoločnosti atď.)

 

Ustanovenia o účasti zamestnancov na riadení sa v jednotlivých predpisoch sekundárneho práva sčasti rôznia, predovšetkým preto, lebo vznikli v rôznych obdobiach. Táto práca má prispieť k vytvoreniu väčšieho súladu v európskom práve.

 

 

  1. Zhrnutie stanoviska EHSV

 

Prekonať krízu je v záujme všetkých skupín, ktoré postihla, teda v záujme investorov, zamestnávateľov, zamestnancov, regiónov. Na to je však potrebné spoločné úsilie a ciele, s ktorými sa stotožňujú všetci (ako napríklad dlhodobý rozvoj podniku), ako aj fungujúci sociálny dialóg. EHSV v tejto súvislosti nabáda, aby sa hľadali nové možnosti, a to aj pokiaľ ide o európsky rámec správy a riadenia spoločnosti (Corporate Governance).

 

EHSV je presvedčený, že „dobrá“ a v tomto zmysle aj „udržateľná“ správa a riadenie spoločnosti musí byť založená na právnych štruktúrach a postupoch spoluúčasti zamestnancov prostredníctvom práva pracovníkov na informácie a konzultácie v rámci podniku a prípadne aj spolurozhodovania na vnútornom trhu.

 

Udržateľnosť by sa pritom mala dosiahnuť zlučiteľnosťou hospodárskej účinnosti a sociálnych a ekologických cieľov. EHSV by preto rád poukázal na koncepciu správy a riadenia podniku „udržateľná spoločnosť“ (Sustainable Company). K tomu patrí aj to, aby bol pri prijímaní rozhodnutí v podniku rešpektovaný aj „hlas“ zamestnancov.

 

V rámci tejto koncepcie možno podniky úspešne viesť vtedy, keď je ich správa a riadenie založené na zásade „spravodlivých vzťahov“ (Fair Relationship) medzi zamestnancami, vedením podniku a jeho vlastníkmi. Na to je už v súčasnosti na národnej a európskej úrovni k dispozícii celý rad nástrojov na povinné zapojenie zástupcov zamestnancov, ktoré treba účinne využívať.

 

Aby sa predstavený model presadil a posilnil v praxi, musia sa podľa EHSV podniknúť určité kroky aj na európskej politickej úrovni, ktorá by mala vytvoriť vhodné stimuly a zlepšiť príslušný európsky právny rámec bez toho, aby zasahovala do národných kompetencií. V tejto súvislosti EHSV navrhuje, aby sa existujúce európske základné právo spoluúčasti zamestnancov zaviedlo do vnútroštátnych a lepšie rozpracovalo v európskych právnych predpisoch.

 

Okrem toho by sa mali v práve EÚ zosumarizovať a zovšeobecniť ustanovenia týkajúce sa povinnej spoluúčasti zamestnancov pri určovaní strategického smerovania spoločnosti, a to na základe dosiahnutých noriem, ako aj zjednotiť definície, pokiaľ ide o právo zamestnancov na informácie, konzultácie a zapojenie.

 

Predbežne novú etapu v tejto diskusii otvára uznesenie EP z 15. januára 2013, v ktorom sa okrem iného požaduje vytvorenie právneho rámca s minimálnymi normami pri reštrukturalizácii, aby boli sociálne a hospodárske náklady čo najnižšie a podporilo sa predvídanie zmien. K tomu patria opatrenia, ktorých cieľom je zachovať pri reštrukturalizácii pracovné miesta a pracovnú silu, ako aj ustanovenia, ktoré podniky vedú k tomu, aby preventívne spolupracovali s regionálnymi orgánmi a miestnymi dodávateľskými reťazcami.

 

_____________

 

1 Nariadenie (ES) č. 2157/2001 a smernica 2001/86/ES.

2 Zelená kniha – Reštrukturalizácia a pripravenosť na zmenu: aké ponaučenia vyplývajú z nedávnych skúseností?, COM(2012) 7.

3 http://ec.europa.eu/internal_market/company/seat-transfer/2004-consult_en.htm.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*