Abstrakt

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

 

SOC/469

Úloha podnikov vo vzdelávaní v EÚ

 

 

Brusel 11. marca 2013

 

 

Informačný oznam

(488. plenárne zasadnutie)

 

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Vytváranie pracovných miest prostredníctvom učňovského vzdelávania a celoživotnej odbornej prípravy: úloha podnikov vo vzdelávaní v EÚ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

 

STANOVISKO: CES2308-2012_00_00_TRA_AS

 

 

 

 

  1. Postup

 

 

Právny základ:

 

článok 29 ods. 2 rokovacieho poriadku
Rozhodnutie plenárneho zhromaždenia:

 

12. júla 2012
Príslušná odborná sekcia:

 

odborná sekcia pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo
Predsedníčka odbornej sekcie:

 

Leila Kurki (FI – II)
Stanovenie harmonogramu práce odbornej sekcie:

 

3. septembra 2012
Študijná skupina: Predseda: Pavel Trantina (CZ – III)
Úloha podnikov vo vzdelávaní v EÚ    
Spravodajkyňa: Vladimíra Drbalová (CZ – I)
   
Členovia: Brendan Burns (UK – I)
    Wolfgang Greif (AT – II)
    Giuseppe Guerini (IT – III)
    Tomasz Jasiński (PL – II)
    Jan Klimek (PL – I)
    Michal Pintér (SK – I)
(článok 62 – Marie Zvolská)
    Dana Štechová (CZ – II)
    Teresa Tiszbierek (PL – III)
    Indrė Vareikytė (LT – III)
    José María Zufiaur Narvaiza (ES – II)

 

 

STANOVISKO PRIJATÉ v odbornej sekcii 26. februára 2013 80 hlasmi za, pričom 1 člen hlasoval proti a 2 členovia sa hlasovania zdržali.

Expert

 

Miloš Rathouský (za spravodajkyňu)

 

 

  1. Dôvod vypracovania stanoviska z vlastnej iniciatívy

 

Cieľom stanoviska z vlastnej iniciatívy je určiť opatrenia, ktoré by uľahčili vytváranie pracovných miest prostredníctvom učňovského vzdelávania a celoživotnej odbornej prípravy, a zhodnotiť úlohu podnikov vo vzdelávaní v EÚ.

 

V rokoch 2008 – 2010 vzrástol počet mladých nezamestnaných ľudí (do 25 rokov) v EÚ o jeden milión, a mladí ľudia sa tak stali jednou zo skupín, ktoré kríza postihla najviac. Celoeurópska miera nezamestnanosti sa zvýšila na viac ako 20 %, pričom v niektorých členských krajinách dosahuje miestami až 40 %. Táto skupina tiež čelí štrukturálnym výzvam, ktoré bránia tomu, aby sa mladí ľudia úspešne presadili na trhu práce. Takmer každý siedmy mladý človek (14,4 %) v súčasnosti opúšťa vzdelávací systém len s dosiahnutým nižším stredným vzdelaním a ďalej už vo vzdelávaní a odbornej príprave nepokračuje.

 

Na to, aby sme dosiahli ciele stanovené v stratégii Európa 2020 a mohli reagovať na demografické zmeny, ktoré so sebou prinesú zníženie počtu pracovných síl v Európe, musí EÚ uľahčiť mladým ľuďom vstup na trh práce. Vo viacerých krajinách neexistujú žiadne špecifické aktívne opatrenia na trhu práce zamerané na mladých ľudí, hoci mnohokrát sú uvedení medzi špecifickými (prioritnými) cieľovými skupinami v rámci širšie zameraných opatrení. Viacero krajín zaviedlo podporné opatrenia, ako napríklad odborná príprava priamo na pracovisku, učňovské vzdelávanie a programy celoživotného vzdelávania, ktorých cieľom je podnietiť podniky, aby prijímali a odborne pripravovali mladých ľudí.

 

Stanovisko by sa malo zaoberať tým, ako môžu zamestnávatelia a podniky, spolu s ostatnými zainteresovanými stranami, ovplyvniť vytváranie pracovných miest pre mladých ľudí a zlepšiť ich zamestnateľnosť z dlhodobého hľadiska prostredníctvom systémov celoživotného vzdelávania. Sústredilo by sa na konkrétne kroky podnikov zamerané najmä na mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, nevzdelávajú sa ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave, ako aj na záväzky v snahe podporiť kvalitné učňovské vzdelávanie, zmluvy týkajúce sa stáží a podnikateľské zručnosti. Osobitne by sa mohlo zamerať na otázku odbornej prípravy v systémoch terciárneho vzdelávania, získavanie pracovných skúseností a urýchlenie vstupu na trh práce.

 

 

  1. Zhrnutie návrhu stanoviska

 

Výbor zaznamenáva aktívny prístup zamestnávateľov a podnikateľov k celoeurópskej mobilizácii na podporu rozvoja kvalifikácií a ich zladenia s potrebami trhu práce v záujme obnovy rastu, tvorby pracovných miest a najmä zlepšenia situácie mladých ľudí na trhu práce.

 

Vzdelávanie a odborná príprava sú nákladné činnosti, do ktorých je zapojený väčší počet príjemcov. Existuje celý rad modelov, ako je v Európe možné zaviesť systémy na rozdelenie nákladov. Zamestnávatelia by sa na nich mali zúčastňovať v súlade s vnútroštátnymi postupmi a podmienkami.

 

Výbor apeluje na zamestnávateľov a podnikateľov, aby podporili zásadu partnerstva a spoluprácu všetkých zúčastnených strán na reformách vzdelávacích systémov, systémov odbornej prípravy a rozvoji stratégií celoživotného vzdelávania. V tejto súvislosti výbor uznáva úlohu sociálneho dialógu a doterajšie výsledky spolupráce sociálnych partnerov na všetkých úrovniach.

 

Výbor apeluje na zamestnávateľov a podnikateľov, aby v záujme zachovania a posilnenia postavenia priemyslu v Európe prispeli k zlepšeniu imidžu priemyslu, technických odborov a zručností v odboroch STEM (prírodné vedy, technológia, inžinierske odbory a matematika), analyzovali, predvídali a informovali o potrebách jednotlivých odvetví, a tak aktívne prispeli k lepšiemu zosúladeniu zručností s potrebami trhu práce.

 

Zamestnávatelia a organizácie podnikov by súčasne mali rešpektovať zvláštne potreby mikropodnikov a malých podnikov s ohľadom na ich veľký potenciál vytvárať pracovné príležitosti a pomáhať im pri vytváraní vlastných prehľadov, ktoré by podrobne ukázali, ako tieto flexibilnejšie a dynamickejšie podniky fungujú.

 

Výbor odporúča podnikom, aby spoločne s ďalšími aktérmi činnými v oblasti zamestnanosti úzko spolupracovali so školami a vzdelávacími inštitúciami a aktívne sa podieľali na tvorbe osnov a programov výučby v odbornej príprave a ďalšom vzdelávaní, a to z hľadiska očakávaných výsledkov.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *