Abstrakt

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

SOC/474

Balík opatrení v oblasti zamestnanosti mladých ľudí

Brusel 12. marca 2013

 

Informačný oznam

(488. plenárne zasadnutie)

 

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Dostať mladých do zamestnania

 

STANOVISKO: CESE 2419-2012_00_00_TRA_PAC

 

 

 

 

  1. Postup

 

 

Žiadosť Komisie:

 

19. decembra 2012  
Právny základ:

 

článok 304 ZFEÚ  
Rozhodnutie predsedníctva:

 

13. novembra 2012  
Príslušná odborná sekcia:

 

odborná sekcia pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a občianstvo  
Predsedníčka odbornej sekcie:

 

pani Leila Kurki (FI – II)  
Stanovenie harmonogramu práce odbornej sekcie:

 

22. novembra 2012  
Študijná skupina: Predseda: pán JASIŃSKI Tomasz (PO – II)
Balík opatrení v oblasti zamestnanosti mladých ľudí    
Spravodajca: pán TRANTINA Pavel (CZ – III)
   
Pomocný spravodajca: pán DE BUCK Philippe (BE – I)
   
  Členovia: pán ARDHE Christian (SE – I)
    pán BARROS VALE Paulo (PT – I)
(článok 62 – pán Nadal Alberto)
    pani BISCHOFF Gabriele (DE – II)
    pani JOÓ Kinga (HU – III)
    pani NYGREN Ellen (SE – II)
    pán POLICA Antonio (IT – II)
(článok 62 – pán Palmieri Stefano)
    pán ROCHE RAMO José Manuel (ES – III)
    pani SCHWENG Christa (AT – I)
    pani VAREIKYTĖ Indrė (LT – III)

 

 

Vzhľadom na naliehavosť danej témy sa navrhuje, aby na plenárnom zasadnutí 20. a 21. marca 2013 bol podľa článku 20 a článku 57 ods. 1 rokovacieho poriadku za hlavného spravodajcu vymenovaný pán Pavel TRANTINA a za pomocného spravodajcu pán Philippe DE BUCK.

Expert

 

pán Luca Scarpiello (za spravodajcu)

 

 

  1. Zhrnutie návrhu Komisie

 

Európska komisia navrhla opatrenia na pomoc členským štátom pri riešení neprijateľne vysokých úrovní nezamestnanosti a sociálneho vylúčenia mladých ľudí, ktoré spočívajú v ponuke pracovných miest, vzdelávania a odbornej prípravy.

 

Balík opatrení Komisie v oblasti zamestnanosti mladých ľudí obsahuje navrhované odporúčanie pre členské štáty týkajúce sa zavedenia nástroja „Záruka pre mladých“ s cieľom zabezpečiť, aby mladí ľudia vo veku do 25 rokov dostali kvalitnú pracovnú ponuku alebo pokračovali vo vzdelávaní, učňovskej či odbornej príprave do štyroch mesiacov po opustení formálneho vzdelávania alebo strate pracovného miesta.

 

V navrhovanom odporúčaní sa nalieha na členské štáty, aby vytvorili silné partnerstvá so zainteresovanými stranami, zabezpečili skoré zapojenie služieb zamestnanosti a iných partnerov podporujúcich mladých ľudí, prijali podporné opatrenia na umožnenie ich pracovného začlenenia, v plnej miere na tento účel využili Európsky sociálny fond a iné štrukturálne fondy, posúdili a neustále zlepšovali systémy záruk pre mladých a promptne ich uplatňovali.

 

Komisia podporí členské štáty poskytovaním finančných prostriedkov EÚ, podporovaním výmeny osvedčených postupov medzi členskými štátmi, monitorovaním nástroja „Záruka pre mladých“ v rámci európskeho semestra, ako aj organizovaním informačných kampaní.

 

Na uľahčenie prechodu zo školy do zamestnania sa balíkom opatrení začínajú tiež konzultácie európskych sociálnych partnerov týkajúce sa rámca kvality pre stáže, aby mohli mladí ľudia získať vysokokvalitnú pracovnú skúsenosť za bezpečných podmienok. V balíku opatrení sa ďalej informuje o vzniku Európskeho združenia učňovskej prípravy zameraného na zlepšenie kvality učňovskej prípravy a jej dostupnej ponuky prostredníctvom šírenia úspešných učňovských programov v členských štátoch. Zároveň sú v ňom načrtnuté spôsoby odstraňovania prekážok v mobilite mladých ľudí.

 

Približne 5,5 milióna mladých ľudí na pracovnom trhu (viac ako jeden z piatich) si nedokáže nájsť prácu a 7,5 miliónov mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov nie je zamestnaných, ani sa nezúčastňuje na vzdelávaní či odbornej príprave (tzv. NEET). Hospodárske náklady nezačlenenia mladých ľudí do pracovného trhu presahujú podľa agentúry Eurofound 150 miliárd EUR ročne, čo predstavuje 1,2 % HDP EÚ. V niektorých krajinách, ako napr. Bulharsko, Cyprus, Grécko, Írsko, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko a Taliansko, tvoria tieto náklady dve alebo viac percent ich HDP. Skutočnosť, že sa týmto hospodárskym nákladom zabráni teraz a v budúcnosti, vo veľkej miere vyváži fiškálne náklady navrhovaného nástroja „Záruka pre mladých“.

 

 

  1. Zhrnutie návrhu stanoviska

 

EHSV víta návrh balíka opatrení v oblasti zamestnanosti mladých ľudí a odporúča, aby sa osobitná pozornosť venovala jeho uplatňovaniu na úrovni členských štátov tým, že sa opatrenia zamerané na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí stanú dôležitou súčasťou národných programov reforiem.

 

EHSV preto podporuje myšlienku zaviesť systém záruk pre mladých ľudí v členských štátoch, ktorý bude financovaný prostredníctvom osobitnej iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v rámci viacročného finančného rámca a ktorý bude disponovať aspoň 6 miliardami EUR, ale zdôrazňuje, že ostatné regióny by mali mať možnosť získať finančnú pomoc podľa štandardných postupov ESF.

 

EHSV odporúča, aby tam, kde je to možné, bola veková hranica prístupu k tomuto systému zvýšená na 30 rokov, aby systém zahŕňal mladých ľudí, ktorí končia vysokú školu neskôr alebo tých, ktorí sa nachádzajú vo fáze prechodu zo školy do zamestnania a ešte im hrozí strata kontaktu s trhom práce.

 

Na základe úspešných príkladov z niektorých členských štátov by pri príprave, uskutočňovaní, propagácii a monitorovaní tohto systému mali kľúčovú úlohu zohrávať sociálni partneri a mládežnícke organizácie a ich zastupiteľské platformy.

 

Reformy služieb EURES a v prípade potreby verejných služieb zamestnanosti v členských štátoch by tiež mali aktívne podporovať mladých ľudí a mali by prispôsobiť svoje služby a prístupy tak, aby boli prístupnejšie.

 

Mali by sa zlepšiť podmienky pre ponuky stáží a učňovskej prípravy a ich kvalita sa musí zabezpečiť pomocou presne stanovených povinných kritérií.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*