Abstrakt

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

TEN/503

Potreby a metódy aktívneho zapojenia občanov do energetickej politiky

Brusel 8. marca 2013

Informačný oznam

(488. plenárne zasadnutie)

 

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Skúmanie potrieb a metód aktívneho zapojenia občanov do energetickej politiky (prieskumné stanovisko na žiadosť Komisie)

 

STANOVISKO: CESE 2366/2012 fin

 

 

 

 

  1. Postup

 

 

Žiadosť Komisie:

 

13. novembra 2012  
Právny základ:

 

článok 304 Zmluvy o fungovaní Európskej únie  
Rozhodnutie predsedníctva:

 

13. novembra 2012  
Príslušná odborná sekcia:

 

odborná sekcia pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť  
Predseda odbornej sekcie:

 

pán Buffetaut (FR – I)  
Stanovenie harmonogramu práce odbornej sekcie:

 

26. novembra 2012  
Študijná skupina: Predseda: pán Pezzini (IT – I)
Potreby a metódy aktívneho zapojenia občanov do energetickej politiky    
Spravodajca: pán Adams (UK – III)
   
Členovia: pán Baráth (HU – III)
    pán Coulon (FR – II)
    pán Iozia (IT – II)
    pani Kekeleki (EL – III)
    pán Kokalov (BG – II)
    pán Mordant (BE – II)
    pán Morgan (UK – I) (článok 62 – pán McDonogh)
    pani Sirkeinen (FI – I)
    pán Wolf (DE – III)
    pán Zbořil (CZ – I)

 

 

STANOVISKO PRIJATÉ v odbornej sekcii 27. februára 2013 78 hlasmi za, pričom nikto nehlasoval proti a 1 člen sa zdržal hlasovania.

Experti

 

pán Paul Dorfman (za spravodajcu)

pán Giannino Bernabei (za skupinu I)

 

 

  1. Zhrnutie žiadosti Komisie

 

EHSV dôsledne preskúma, či je potrebná interaktívnejšia diskusia a zapojenie občianskej spoločnosti v súvislosti s vymedzením a realizáciou energetickej politiky EÚ. Tieto otázky sa budú skúmať skutočne otvorene a kriticky, pričom sa zmapujú potreby, predložia návrhy a budú sa o nich viesť diskusie so zástupcami občianskej spoločnosti s cieľom prípadne ich zaviesť do praxe.

 

Prieskumné stanovisko konkrétne umožní:

 

  • presne vymedziť potreby zapojenia verejnosti so zreteľom na účinné vypracovanie politík,
  • preskúmať existujúce orgány a ich obmedzenia,
  • zistiť synergie a nedostatky a na tomto základe vypracovať konkrétne odporúčania,
  • navrhnúť doplňujúce mechanizmy na zapojene verejnosti a predložiť návrhy týkajúce sa ich úlohy a metód interakcie s existujúcimi štruktúrami a tvorbou politík.

 

 

  1. Zhrnutie návrhu stanoviska

 

Zásadný význam má, aby sa občania zapojili do rôznych zmien, ktorými bude musieť naša energetická sústava v nasledujúcich desaťročiach prejsť, pochopili a prijali ich. Pri tvorbe politiky EÚ týkajúcej sa energetickej transformácie často chýba skutočná akceptácia členskými štátmi a občania nie sú do prípravy politiky zapojení z hľadiska vysvetľovania kompromisných riešení a preferencií. Jedným zo spôsobov, ako prekonať tieto rozdiely a zabezpečiť prehľadnosť, je zapojiť občanov v štáte a potom stanoviť štátnu energetickú politiku v širších súvislostiach EÚ. Občania musia byť účinnejšie zapojení do strategického usmerňovania hlavných politických rozhodnutí nad rámec svojej úlohy spotrebiteľov energie, pretože príprava energetickej transformácie presahuje dôležité trhové otázky.

 

Dialóg s občianskou spoločnosťou je nevyhnutný a EHSV má dobré postavenie na vytvorenie komplexného programu zahŕňajúceho participatívnu demokraciu a praktické opatrenia. Takýto komplexný a inkluzívny dialóg by sa dal vytvoriť a rozvíjať na rozhraní medzi európskou, štátnou a miestnou úrovňou. Mal by poukázať aj na praktické kroky, ktoré môžu občania, dodávatelia a úrady.

 

EHSV zaujme vedúcu úlohu pri zavedení európskeho dialógu o energetike (EDE), ktorý bude predstavovať koordinované viacúrovňové rozhovory v členských štátoch a medzi členskými štátmi zamerané na činnosti. Pôjde o ambiciózny program, financovaný aktérmi energetického reťazca a prepojený s jestvujúcimi iniciatívami, ktorý si získa uznanie ako dôveryhodná „sociálna značka“ reagujúca na potreby a obavy verejnosti. EDE sa stane synonymom spoľahlivých informácií o energetike a poskytne „rokovací priestor“ na diskusiu o otázkach súvisiacich s realizáciou vzhľadom na spoločenský dosah a spoločenskú akceptáciu, investície a stratégiu využívania zdrojov a iné politické úvahy.

 

Hlavným ukazovateľom úspechu programu bude jeho merateľný vplyv na tvorbu politiky týkajúcej sa všetkých foriem energie a uznanie úlohy pri stimulácii konvergencie na úrovni EÚ so silným prepojením na energetický a klimatický akčný rámec po roku 2020. EHSV preto odporúča poskytnúť silnú politickú a administratívnu podporu navrhovanému EDE a aby Európska komisia prispôsobila svoj vnútorný prístup a kládla dôraz na dialóg a rozhovory.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*