Abstrakt

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

ECO/341

Boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom

 

 

Brusel 11. apríla 2013

 

 

Informačný oznam

(489. plenárne zasadnutie)

 

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Akčný plán na posilnenie boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom“

COM(2012) 722 final, C(2012) 8805 final, C(2012) 8806 final

 

STANOVISKO: CES101-2013_00_00_TRA_AS

 

 

 

 1. Postup

 

 

Žiadosť Európskej komisie:

 

12. marca 2013  
Právny základ:

 

článok 304 ZFEÚ  
Rozhodnutie predsedníctva:

 

11. decembra 2012  
Príslušná odborná sekcia:

 

odborná sekcia pre hospodársku a menovú úniu, hospodársku a sociálnu súdržnosť

 

 
Predseda odbornej sekcie:

 

pán Smyth (UK – III)  
Stanovenie harmonogramu práce odbornej sekcie:

 

21. decembra 2012 (písomný postup)  
Študijná skupina: Predseda: pán Pater (PL – III)
Boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom    
Spravodajca: pán Dandea (RO – II)
   
Členovia: pán/pani
    Cassidy (UK – I)
    Cedrone (IT – II)
    Dantin (FR – II)
    Gkofas (EL – III)
    Lanoo (BE – III)
    Lobo (PT – I) (článok 62 – Barbadillo López)
    Lougheed (IE – I)
    Páleník (SK – III)
    Teder (EE – I)
    Walker Shaw (UK – II)

 

 

STANOVISKO BOLO PRIJATÉ na schôdzi odbornej sekcie 4. apríla 2013 84 hlasmi za, pričom 2 členovia hlasovali proti a 6 sa hlasovania zdržali.

Expert

 

pán Umberto Burani (za skupinu I)

 

 

 1. Zhrnutie návrhu Komisie

 

Daňové podvody a daňové úniky si vyžadujú koordinovanú a viacstrannú odozvu. Agresívne daňové plánovanie je takisto problém, ktorý si naliehavo vyžaduje pozornosť. Ide o globálne výzvy, ktorým žiadny členský štát nedokáže čeliť sám.

 

Komisia v tomto akčnom pláne predkladá iniciatívy, ktoré už prijala, nové iniciatívy, v ktorých sa môže dosiahnuť pokrok v tomto roku, iniciatívy plánované na budúci rok, ako aj iniciatívy vyžadujúce dlhší časový rámec.

 

Tento akčný plán v podstate obsahuje praktické opatrenia, ktoré môžu priniesť konkrétne výsledky pre všetky členské štáty a poskytne podporu predovšetkým tým členským štátom, ktorým boli v rámci európskeho semestra na rok 2012 adresované odporúčania pre jednotlivé krajiny týkajúce sa potreby posilniť výber daní.

 

Komisia bude aj naďalej podporovať všetky členské štáty v tom, aby čo najúčinnejšie využívali praktické nástroje IT pre všetky dane. Bude takisto podporovať integrovanejší prístup medzi priamymi a nepriamymi daňami a medzi zdaňovaním a clami s cieľom posilniť komunikáciu a presadzovať systematickejšie zdieľanie osvedčených postupov a nástrojov tam, kde je to vhodné.

 

A) Lepšie využívanie existujúcich nástrojov a iniciatív Komisie, ktoré sa majú realizovať

 

Kľúčovým cieľom stratégie Komisie v tejto oblasti je zlepšiť administratívnu spoluprácu medzi daňovými úradmi členských štátov. Viaceré dôležité kroky sa už podnikli, treba však ešte prijať niektoré návrhy, aby boli účinné:

 

 • nový rámec pre administratívnu spoluprácu,
 • zaplnenie právnych medzier v zdaňovaní príjmu z úspor,
 • návrh dohody o spolupráci v oblasti daní a boja proti podvodom,
 • mechanizmus rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH,
 • voliteľné uplatňovanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti týkajúcej sa DPH,
 • fórum EÚ v oblasti DPH.

 

B) Nové iniciatívy Komisie

 

Spolu s týmto akčným plánom Komisia predkladá rad nových iniciatív s cieľom zabezpečiť koherentnú politiku voči tretím krajinám, rozšíriť výmenu informácií a riešiť určité trendy podvodnej činnosti. Dve odporúčania už boli spolu s akčným plánom predložené.

 

 • Odporúčania na opatrenia, ktorých cieľom je podporovať tretie krajiny, aby uplatňovali minimálne normy dobrej správy v daňových záležitostiach

 

Členské štáty si sú vedomé potenciálnych a skutočných škôd spôsobených jurisdikciami, ktoré nie sú v súlade s minimálnymi normami dobrej správy v daňových záležitostiach, medzi ktoré patria jurisdikcie vo všeobecnosti považované za daňové raje. Tým sa nielen narúšajú daňové základy členských štátov, ale ohrozujú sa aj spravodlivé konkurenčné podmienky pre podniky a v neposlednom rade dochádza k deformovaniu pôsobenia vnútorného trhu.

 

V odporúčaní sa stanovujú kritériá umožňujúce určiť tretie krajiny, ktoré nedodržiavajú minimálne štandardy dobrej správy v daňových záležitostiach. Zároveň sa v ňom uvádza súbor opatrení, ktoré môžu členské štáty prijať vo vzťahu k tretím krajinám, ktoré nedodržiavajú dané štandardy, a v prospech tretích krajín, ktoré ich spĺňajú.

 

Okrem toho členské štáty by mali zvážiť vyčlenenie expertov ad hoc, ktorí budú pomáhať daňovým správam v tretích krajinách, ktoré sa zaviazali dodržiavať minimálne normy ale potrebujú technickú pomoc.

 

 • Odporúčanie týkajúce sa agresívneho daňového plánovania

 

Niektorí daňovníci môžu v súčasnosti využívať komplexné a niekedy umelé úpravy, ktoré majú vplyv na presunutie ich daňovej základne do iných jurisdikcií v rámci Únie alebo mimo nej. Daňovníci pritom využívajú nesúlad medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi s cieľom zaistiť, aby určité príjmové položky zostali kdekoľvek nezdanené alebo aby využili rozdiely v daňových sadzbách. Prostredníctvom konkrétnych opatrení všetkých členských štátov určených na nápravu takýchto problémov by sa takisto zlepšilo fungovanie vnútorného trhu. Komisia odporúča, aby členské štáty prijali spoločné efektívne opatrenie v tejto oblasti.

 

Komisia predovšetkým nabáda členské štáty, aby v rámci dohovorov o dvojitom zdanení (DTC) uzatvorených s inými členskými štátmi EÚ a s tretími krajinami zaviedli doložku s cieľom riešiť konkrétne určený druh dvojitého nezdanenia. Komisia takisto odporúča používať spoločné všeobecné pravidlo na zabránenie zneužívaniu.

 

 • Ďalšie iniciatívy, ktoré Komisia plánuje, sa zameriavajú na:

 

 • vytvorenie platformy pre dobrú správu v daňových záležitostiach,
 • zlepšenia v oblasti škodlivého zdaňovania podnikov a súvisiacich oblastiach,
 • „daňové identifikačné číslo (DIČ) na portáli EUROPA“,
 • štandardné formuláre na výmenu informácií v oblasti zdaňovania.

 

C) Budúce iniciatívy a opatrenia, ktoré by sa mali rozvinúť

 

Komisia navrhuje prijať opatrenia:

 

 • v krátkodobom horizonte (v roku 2013): napr. riešiť nezhody a sprísniť ustanovenia proti zneužívaniu alebo zlepšiť správu daňových záležitostí a daňovú disciplínu atď.,

 

 • v strednodobom horizonte (do roku 2014): napr. posilniť výmenu informácií, zlepšiť daňovú disciplínu, reagovať na trendy a schémy daňových podvodov a daňových únikov atď.,

 

 • v dlhodobom horizonte (po roku 2014): napr. spoločné audity, vzájomný priamy prístup k vnútroštátnym databázam atď.

 

 1. Zhrnutie návrhu stanoviska

 

EHSV víta plán, ktorý predložila Komisia, a podporuje jej úsilie nájsť konkrétne riešenia na znižovanie počtu daňových podvodov a daňových únikov. Skutočný pokrok bude možné dosiahnuť len vtedy, ak členské štáty budú venovať väčšiu pozornosť zvyšovaniu účinnosti daňových služieb, pričom musia poskytnúť dostatok ľudských a finančných zdrojov a zabezpečiť ich lepšiu vzájomnú koordináciu.

 

EHSV odporúča Komisii a Rade, aby daňové podvody a daňové úniky, ako aj agresívne daňové plánovanie zahrnuli do výročnej analýzy rastu a do európskeho semestra a aby prijali osobitné opatrenia zamerané na boj proti týmto javom s cieľom zabezpečiť pokrok v oblasti platieb a výberu daní, zvýšiť ich harmonizáciu, zlepšiť prerozdeľovanie a odstraňovať chudobu.

 

EHSV víta návrhy Komisie zahrnúť na čiernu listinu štáty, ktoré fungujú ako daňové raje, a žiada, aby sa na úrovni EÚ vymedzili spoločné kritériá, na základe ktorých bude možné určiť tieto štáty alebo regióny. Uvádzanie štátov na čiernej listine by sa nemalo vzťahovať len na tretie štáty, ale aj na územia alebo jurisdikcie niektorých členských štátov alebo spoločnosti, ktoré pôsobia na týchto územiach.

 

Výbor sa domnieva, že Komisia by mohla doplniť návrhy týkajúce sa zahrnutia na čiernu listinu o sankcie pre spoločnosti vrátane ich vylúčenia z verejného obstarávania a odmietnutia poskytnúť finančné prostriedky EÚ alebo štátnu pomoc.

 

EHSV sa domnieva, že agresívne daňové plánovanie, ak spôsobuje eróziu daňových základov, núti členské štáty, aby zvyšovali úroveň daní, čo je samo osebe nemorálnym postupom, ktorý v závažnej miere poškodzuje fungovanie vnútorného trhu a narúša daňové systémy vo vzťahu k daňovým poplatníkom. Vzhľadom na komplexnosť tohto javu je potrebné, aby návrhy Komisie týkajúce sa všeobecných pravidiel na zabránenie zneužitia alebo definícia vykonštruovaných bilaterálnych dohôd boli dostatočne jasné.

 

Výbor uznáva úsilie Komisie viesť rokovania o dohodách o dobrej správe v daňovej oblasti so štátmi susediacimi s EÚ.

 

Výbor sa domnieva, že jednoduchší a harmonizovanejší právny rámec pre daňovú oblasť, ktorý by bol schopný zabezpečiť rovnomerné zdanenie a ktorý by bol doplnený o moderné nástroje informačnej technológie v oblasti overovania, kontroly a výmeny informácií, by v podstatnej miere obmedzil možnosť realizovať daňové podvody a daňové úniky.

 

 

EHSV víta rozhodnutie Komisie preskúmať možnosť zaviesť európske daňové identifikačné číslo (DIČ). EHSV opäť žiada členské štáty, aby pristúpili k harmonizácii svojich systémov nepriameho zdaňovania. Výbor povzbudzuje Komisiu, aby predložila svoje návrhy v tejto veci.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*