Stanovisko

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

ECO/341

Boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom

 

Brusel 17. apríla 2013

 

 

 

 

 

STANOVISKO
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru
na tému
„Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade –

Akčný plán na posilnenie boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom“
COM(2012) 722 final

_____________

 

Spravodajca: Petru Sorin DANDEA

_____________

 
 
 

 

 

 

Európska komisia sa 12. marca 2013 rozhodla podľa článku 304 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

 

„Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade –

Akčný plán na posilnenie boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom“

COM(2012) 722 final.

 

Odborná sekcia pre hospodársku a menovú úniu, hospodársku a sociálnu súdržnosť poverená vypracovaním návrhu stanoviska výboru v danej veci prijala svoje stanovisko 4. apríla 2013.

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom 489. plenárnom zasadnutí 16., 17. a 18. apríla 2013 (schôdza zo 17. apríla 2013) prijal 169 hlasmi za, pričom 1 člen hlasoval proti a nikto sa hlasovania nezdržal, nasledujúce stanovisko:

 

*

* *

 

 1. Závery a odporúčania

 

 1. EHSV víta plán, ktorý predložila Komisia, a podporuje jej úsilie nájsť konkrétne riešenia na znižovanie počtu daňových podvodov a daňových únikov. Skutočný pokrok bude možné dosiahnuť len vtedy, ak členské štáty budú venovať väčšiu pozornosť zvyšovaniu účinnosti daňových služieb, pričom musia poskytnúť dostatok ľudských a finančných zdrojov a zabezpečiť ich lepšiu vzájomnú koordináciu.

 

 1. EHSV odporúča Komisii a Rade, aby daňové podvody a daňové úniky, ako aj agresívne daňové plánovanie zahrnuli do výročnej analýzy rastu a do európskeho semestra a aby prijali osobitné opatrenia zamerané na boj proti týmto javom s cieľom zabezpečiť pokrok v oblasti platieb a výberu daní, zvýšiť ich harmonizáciu, zlepšiť prerozdeľovanie a odstraňovať chudobu.

 

 1. EHSV víta návrhy Komisie zahrnúť na čiernu listinu štáty, ktoré fungujú ako daňové raje a nerešpektujú zásady dobrej daňovej správy, a žiada, aby sa na úrovni EÚ vymedzili spoločné kritériá, na základe ktorých bude možné určiť tieto štáty alebo regióny, pričom je potrebné zabrániť tomu, aby sa tieto kritériá uplatňovali nerovnomerne na vnútroštátnej úrovni. Uvádzanie štátov na čiernej listine by sa nemalo vzťahovať len na tretie štáty, ale aj na územia alebo jurisdikcie niektorých členských štátov alebo spoločnosti, ktoré pôsobia na týchto územiach.

 

 1. Výbor sa domnieva, že Komisia by mohla doplniť návrhy týkajúce sa zahrnutia na čiernu listinu o sankcie pre spoločnosti vrátane ich vylúčenia z verejného obstarávania a odmietnutia poskytnúť finančné prostriedky EÚ alebo štátnu pomoc.

 

 1. EHSV sa domnieva, že agresívne daňové plánovanie, ak spôsobuje eróziu daňových základov, núti členské štáty, aby zvyšovali úroveň daní, čo je samo osebe nemorálnym postupom, ktorý v závažnej miere poškodzuje fungovanie vnútorného trhu a narúša daňové systémy vo vzťahu k daňovým poplatníkom. Vzhľadom na komplexnosť tohto javu je potrebné, aby návrhy Komisie týkajúce sa všeobecných pravidiel na zabránenie zneužitia alebo definícia vykonštruovaných bilaterálnych dohôd boli dostatočne jasné, aby ich mohli bezproblémovo uplatniť všetky členské štáty.

 

 1. Výbor uznáva úsilie Komisie viesť rokovania o dohodách o dobrej správe v daňovej oblasti so štátmi susediacimi s EÚ. EHSV odporúča Rade, aby poskytla rokovací mandát Komisii so zreteľom na to, že tieto nástroje sa môžu ukázať ako mimoriadne dôležité v boji proti daňovým podvodom a daňovým únikom.

 

 1. Výbor odporúča Komisii a členským štátom, aby pokračovali v zjednodušovaní a harmonizácii platného právneho rámca na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni. Jednoduchší a harmonizovanejší právny rámec pre daňovú oblasť, ktorý by bol schopný zabezpečiť rovnomerné zdanenie a ktorý by bol doplnený o moderné nástroje informačnej technológie v oblasti overovania, kontroly a výmeny informácií, by v podstatnej miere obmedzil možnosť realizovať daňové podvody a daňové úniky.

 

 1. EHSV odporúča Komisii, Rade a Európskemu parlamentu, aby odrádzali členské štáty od toho, aby sa medzi nimi udržiavali súčasné veľké rozdiely v úrovniach priameho alebo nepriameho zdaňovania, ktoré podporujú daňovú konkurenciu.

 

 1. EHSV víta rozhodnutie Komisie preskúmať možnosť zaviesť európske daňové identifikačné číslo (DIČ). EHSV opäť žiada členské štáty (čo urobil už vo viacerých stanoviskách), aby pristúpili k harmonizácii svojich systémov nepriameho zdaňovania. Výbor povzbudzuje Komisiu, aby predložila svoje návrhy v tejto veci. Na základe tejto harmonizácie, ako aj zavedenia európskeho DIČ by sa vo výraznej miere mohli obmedziť podvody typu kolotoč.

 

 1. Úvod

 

 1. Daňové podvody a daňové úniky, ako aj vyhýbanie sa plateniu daní prostredníctvom agresívneho daňového plánovania udržujú narastajúce nerovnosti spôsobené hospodárskou krízou a úspornými programami, a teda predstavujú veľkú hrozbu pre členské štáty, pokiaľ ide o ich úsilie zabezpečiť účinné fungovanie systémov zdaňovania, zaistiť financovanie verejných služieb, prerozdeliť bohatstvo, bojovať proti chudobe a zabrániť daňovej konkurencii medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Odhaduje sa, že objem finančných strát členských štátov presahuje 1 000 miliárd EUR za rok
 2. .

 

 1. Európska rada 2. marca 2012 požiadala Európsku radu a Európsku komisiu, aby vypracovali konkrétne spôsoby, akými by sa mohlo bojovať proti daňovým podvodom a daňovým únikom.

 

 1. Komisia v júni 2012 prijala oznámenie
 2. , v ktorom predstavila, akým spôsobom by sa mohlo zlepšiť dodržiavanie daňový povinností a obmedziť daňové podvody a daňové úniky. Komisia v tomto oznámení uviedla, že predstaví akčný plán na posilnenie boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom.

 

 1. Komisia následne v decembri 2012 predstavila avizovaný akčný plán, ktorý zahŕňa najnovšie realizované iniciatívy, ale aj nové opatrenia, ktoré by sa mohli prijať z krátkodobého alebo dlhodobého hľadiska. Tento plán dopĺňa odporúčanie Komisie o opatreniach zameraných na podporu tretích krajín pri uplatňovaní noriem dobrej správy v daňovej oblasti
 2. , ako aj odporúčanie Komisie týkajúce sa agresívneho daňového plánovania
 3. .

 

 1. Všeobecné pripomienky

 

 1. EHSV víta plán, ktorý predložila Komisia, a podporuje jej úsilie nájsť konkrétne riešenia na znižovanie počtu daňových podvodov a daňových únikov
 2. . Výbor je však skeptický, pokiaľ ide o realizáciu niektorých navrhovaných opatrení vzhľadom na mnohé súčasné rozdiely medzi členskými štátmi, v dôsledku ktorých sa rozhodnutia na úrovni Rady prijímajú pomaly. Zníženie objemu finančných a ľudských zdrojov určených pre daňové orgány
 3.  vo väčšine členských štátov, ku ktorému došlo z dôvodu úsporných opatrení prijatých počas posledných rokov, vo veľkej miere ohrozuje realizáciu nových opatrení. Skutočný pokrok bude možné dosiahnuť len vtedy, ak členské štáty budú venovať väčšiu pozornosť zvyšovaniu účinnosti daňových služieb, pričom musia poskytnúť dostatok ľudských a finančných zdrojov a zabezpečiť ich lepšiu vzájomnú koordináciu.

 

 1. Významnú časť strát, ktoré vytvára tieňová ekonomika v systémoch výberu daňových poplatkov, spôsobuje agresívne daňové plánovanie. Komisia uznáva, že táto prax využíva súčasné nezrovnalosti medzi dvoma alebo viacerými systémami zdaňovania, a hoci sa považuje za legitímny postup na celosvetovej úrovni, porušuje však zásady sociálnej zodpovednosti podnikov. EHSV sa domnieva, že agresívne daňové plánovanie v dôsledku toho, že spôsobuje eróziu daňových základov, núti členské štáty, aby zvyšovali úroveň daní, čo je samo osebe nemorálnym postupom, ktorý v závažnej miere poškodzuje fungovanie vnútorného trhu, odrádza korektnú hospodársku súťaž všeobecne medzi podnikmi a zvlášť medzi malými a strednými podnikmi a poškodzuje spravodlivé daňové systémy vo vzťahu k daňovým poplatníkom.

 

 1. EHSV víta odporúčanie Komisie týkajúce sa agresívneho daňového plánovania, domnieva sa však, že opatrenia navrhnuté na boj proti tomuto postupu, sú neúčinné. Vzhľadom na komplexnosť tohto javu (agresívne daňové plánovanie) sa môže preukázať, že všeobecné pravidlo proti zneužívaniu alebo definícia vykonštruovaných bilaterálnych dohôd budú ťažko uplatniteľné v rámci dohôd uzatvorených medzi členskými štátmi. EHSV sa takisto domnieva, že tieto opatrenia spôsobia členským štátom viac problémov pri realizácii, ako keby tieto zmluvy bezodkladne vypovedali, a to najmä tie zmluvy, ktoré sa vzťahujú na jurisdikcie štátov, ktoré sa všeobecne považujú za daňové raje, alebo ktoré nedodržiavajú minimálne základné normy týkajúce sa dobrej daňovej správy.

 

 1. Komisia navrhuje, aby členské štáty prijali súbor kritérií na určovanie tretích krajín, ktoré nerešpektujú normy dobrej daňovej správy, a aby tieto krajiny následne zaradili na čiernu listinu. EHSV upriamuje pozornosť na skutočnosť, že toto opatrenie sa musí vzťahovať aj na jurisdikcie členských štátov, ako aj na podniky, ktoré budú pokračovať v realizácií transakcií s podnikmi, ktoré majú sídlo na týchto územiach.

 

 1. Komisia navrhla vykonať zmeny v niektorých smerniciach
 2.  s cieľom odstrániť medzery, ktoré by mohli nabádať k daňovým podvodom alebo daňovým únikom. Komisia takisto požiadala Radu, aby jej udelila mandát na rokovania s cieľom uzatvoriť dohody v oblasti daňovej spolupráce a boja proti daňovým podvodom so štyrmi susednými štátmi a podpísať návrh zmluvy medzi EÚ, jej členskými štátmi a Lichtenštajnskom. EHSV odporúča Rade, aby sa čo najskôr začala zaoberať týmito návrhmi, keďže tieto nástroje sa môžu ukázať ako mimoriadne dôležité v boji proti daňovým podvodom a daňovým únikom.

 

 1. EHSV sa domnieva, že v rámci realizácie akčného plánu musia Komisia a členské štáty pokračovať v zjednodušovaní a harmonizácii platného právneho rámca na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni. Jednoduchší a harmonizovanejší právny rámec pre daňovú oblasť, ktorý by bol schopný zabezpečiť rovnomerné zdanenie a ktorý by bol doplnený modernými nástrojmi informačnej technológie v oblasti overovania, kontroly a výmeny informácií a dobre vyškolenými pracovníkmi, by v podstatnej miere znížil možnosť realizovať daňové podvody a daňové úniky. Takisto by to umožnilo zmenšiť administratívne a daňové zaťaženie pre spoločnosti a občanov a malo by to priamy pozitívny vplyv na verejné finančné príjmy.

 

 1. EHSV odporúča Komisii, Rade a Európskemu parlamentu, aby odrádzali členské štáty od toho, aby medzi sebou udržiavali súčasné veľké rozdiely v úrovniach priameho alebo nepriameho zdaňovania, ktoré podporujú daňovú konkurenciu. Výbor takisto upozorňuje na priamu spojitosť, ktorá existuje medzi úrovňou zdaňovania a daňovým únikom. Účinný boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom, ako aj proti agresívnemu daňovému plánovaniu môže viesť k všeobecnému zníženiu úrovne zdaňovania v prospech všetkých daňových poplatníkov.

 

 1. Konkrétne pripomienky

 

 1. Komisia uznáva, že vzhľadom na slobody, ktoré sa poskytujú podnikom v rámci vnútorného trhu, tieto podniky môžu uzatvárať dohody s jurisdikciami považovanými za daňové raje prostredníctvom členského štátu, ktorý má najslabšie mechanizmy reakcie. Takýto postup oslabuje daňové základy členských štátov a narúša podmienky korektnej hospodárskej súťaže všeobecne medzi podnikmi a zvlášť medzi malými a strednými podnikmi a deformuje tak fungovanie vnútorného trhu. EHSV povzbudzuje Komisiu a členské štáty, aby zaradili na čiernu listinu podniky, ktoré podporujú takéto postupy. Členské štáty by okrem opatrení prijatých na vnútroštátnej úrovni mali stanoviť aj to, že takýmto podnikom sa môže odňať právo zúčastniť sa na postupoch verejného obstarávania alebo sa im môže odmietnuť poskytnúť štátna pomoc, o ktorú požiadali.

 

 1. Agresívne daňové plánovanie spôsobuje členským štátom podľa odhadov Komisie polovicu strát v dôsledku osobitných postupov tieňovej ekonomiky. EHSV sa domnieva, že opatrenia, ktoré navrhla Komisia
 2.  na podporu boja proti tomuto postupu, sú nedostatočné, a odporúča, aby navrhované všeobecné pravidlo proti zneužívaniu, ako aj definícia vykonštruovaných bilaterálnych dohôd boli vymedzené presnejšie, tak aby členské štáty mohli urýchlene pristúpiť k ich realizácii bez toho, aby pritom vznikali komplikované situácie na úrovni súdov v prípade sporov spojených s agresívnym daňovým plánovaním.

 

 1. EHSV považuje za užitočný návrh Komisie na vytvorenie platformy pre dobrú daňovú správu. Odporúča Komisii, aby do tejto platformy zapojili aj sociálnych partnerov, najmä tých, ktorí majú ako pracujúci členovia v rámci finančných správ bohatú skúsenosť v oblasti boja proti takým javom, ako sú daňové podvody a daňové úniky. Takisto je potrebné objasniť, ako bude platforma spolupracovať s ostatnými štruktúrami, ktoré pôsobia v daňovej oblasti na európskej úrovni.

 

 1. Pokiaľ ide o rokovania o etickom kódexe pre zdaňovanie podnikov, ktoré sú koordinované v rámci OECD, Komisia navrhuje, aby sa z platných smerníc odstránili ustanovenia, ktoré v uvedených situáciách poskytujú príležitosti na agresívne daňové plánovanie alebo bránia prijatiu primeraných riešení, pretože umožňujú dvojité nezdanenie. EHSV víta iniciatívu Komisie a odporúča urýchlene prijať takéto opatrenia.

 

 1. Komisia navrhuje zintenzívniť práce na osobitných daňových režimoch pre občanov žijúcich v zahraničí a bohatých jednotlivcov, ktoré sú škodlivé pre chod vnútorného trhu a znižujú celkové daňové príjmy. EHSV povzbudzuje členské štáty, aby odstránili tieto osobitné daňové režimy. EHSV takisto opakuje svoju požiadavku (ktorú už vyjadril v predchádzajúcich stanoviskách
 2.  adresovaných inštitúciám EÚ), aby prijali opatrenia, ktorými sa zabráni zneužívaniu tzv. zásady trvalého sídla fiktívnymi systémami sídiel a vlastníctiev, ktoré umožňujú holdingovým spoločnostiam bez podnikateľskej činnosti alebo fiktívnym spoločnostiam chrániť skutočných vlastníkov pred platením daní vo svojej krajine bydliska.

 

 1. EHSV víta otvorenie novej aplikácie „DIČ na portáli EUROPA.“ Tento nástroj umožňuje rýchlo, ľahko a správne identifikovať a zaznamenať daňové identifikačné číslo treťou stranou alebo osobitnými finančnými inštitúciami. Takisto je možné využiť tento nástroj na zlepšenie účinnosti automatickej výmeny informácií. Vzhľadom na rozhodnutie Komisie preskúmať možnosť zavedenia európskeho DIČ, EHSV opakuje svoju požiadavku adresovanú členským štátom vo viacerých svojich stanoviskách, aby pristúpili k harmonizácii systému nepriameho zdaňovania. Výbor povzbudzuje Komisiu, aby predložila svoje návrhy v tejto veci. Na základe tejto harmonizácie, ako aj zavedenia európskeho DIČ by sa vo výraznej miere mohli obmedziť podvody typu kolotoč a tento nástroj by sa v budúcnosti mohol stať jednotným identifikátorom daňových poplatníkov pre všetky druhy daní.

 

 1. Komisia pristúpila k normalizácii formulárov pre výmenu informácii v daňovej oblasti. Informatická aplikácia, ktorá bola vyvinutá na používanie týchto formulárov vo všetkých úradných jazykoch EÚ, je k dispozícii od 1. januára 2013. EHSV oceňuje, že tento nový formát môže hrať dôležitú úlohu v administratívnej spolupráci medzi členskými štátmi v daňovej oblasti, a to najmä vtedy, ak rozvoj informatického systému umožní automatickú výmenu informácií.

 

 1. EHSV osobitne oceňuje rozhodnutie Komisie pristúpiť k revízii smernice o materských a dcérskych spoločnostiach, ako aj preskúmať platné ustanovenia o zabránení zneužívaniu, ktoré sa uvádzajú v ostatných smerniciach. Revízia je potrebná preto, aby sa zabezpečila realizácia odporúčaní Komisie týkajúcich sa agresívneho daňového plánovania. EHSV odporúča členským štátom, aby podporili úsilie Komisie v záujme toho, aby sa revízia mohla uskutočniť v primeranom časovom horizonte. Je dôležité, aby sa v rámci tejto revízie pre nadnárodné podniky zaviedla povinnosť viesť oddelené účtovníctvo za každú krajinu, v ktorej podnik vyvíja činnosť, a presne uvádzať objem realizovanej produkcie a nadobudnutý zisk. Predkladanie účtovných údajov v takejto podobe by uľahčilo identifikovať tie podniky, ktoré zneužívajú transferové oceňovanie alebo podporujú agresívne daňové plánovanie. Výbor takisto odporúča zaviesť predpisy týkajúce sa zdaňovania zisku spoločností na základe súboru spoločných pravidiel.

 

 1. EHSV víta snahy Komisie podporiť nástroje v oblasti informačných technológií, ktoré vyvinula EÚ v rámci OECD. Ak OECD schváli elektronické formuláre vypracované na účel spontánnej výmeny informácií alebo spätnej väzby v oblasti priameho zdaňovania, budú to mimoriadne užitočné a účinné nástroje pri odhaľovaní závažných prípadov daňových podvodov a daňových únikov.

 

 1. Komisia navrhuje vypracovať kódex európskeho daňového poplatníka, v ktorom budú zahrnuté súčasné osvedčené postupy na úrovni členských štátov a ktorého cieľom bude zvýšiť dôveru medzi orgánmi daňovej správy a daňovými poplatníkmi, zabezpečiť väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o práva a povinnosti daňových poplatníkov, a podporovať prístup zameraný na poskytovanie služieb. EHSV upriamuje pozornosť na skutočnosť, že zjednodušenie daňových systémov by umožnilo znížiť administratívnu záťaž, s ktorou sú konfrontovaní daňoví poplatníci aj podniky, a mohla by sa tak medzi nimi vytvoriť väčšia vzájomná dôvera. Členské štáty by mohli stanoviť zníženie administratívnej záťaže pre riadnych daňových poplatníkov, či už ide o fyzické alebo právnické osoby, a zároveň zvýšiť administratívnu záťaž pre tých, ktorí porušujú právne predpisy. Je všeobecne známe, že podniky zapojené do činností súvisiacich s agresívnym daňovým plánovaním sú väčšinou veľké nadnárodné podniky.

 

 1. Komisia odporúča členským štátom, aby podporili zriadenie jediného kontaktného miesta s cieľom poskytnúť všetky druhy informácií týkajúcich sa daní daňovým poplatníkom bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú sídlo v danej oblasti. EHSV súhlasí s návrhom Komisie a domnieva sa, že na základe takéhoto prístupu by bolo možné čiastočne odstrániť prekážky, s ktorými sa stretávajú daňoví poplatníci zúčastňujúci sa na cezhraničných transakciách. Na základe zhromaždených existujúcich informácií v rámci jediného kontaktného miesta z každého členského štátu by Komisia mohla vytvoriť internetový daňový portál na úrovni EÚ podľa príkladu portálu elektronickej justície.

 

 1. Komisia navrhuje, aby sa na základe skúseností získaných s bojom proti podvodom v oblasti DPH, ktorý je založený na rýchlej výmene informácií, sieť EUROFISC v budúcnosti rozšírila aj na oblasť priameho zdaňovania. EHSV sa domnieva, že rozšírením siete EUROFISC na oblasť priameho zdaňovania by sa doplnil súčasný súbor nástrojov EÚ na boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu.

 

 1. EHSV podporuje myšlienku zosúladiť definíciu uvedených typov daňových trestných činov vrátane administratívnych sankcií pre všetky druhy daní a poplatkov. Takéto zosúladenie by umožnilo odradiť podniky od toho, aby na realizáciu svojich transakcií využívali členské štáty s najslabšími mechanizmami reakcie. Komisia navrhuje preskúmať možnosť takéhoto zosúladenia.

 

 1. Komisia v rámci svojho oznámenia z júna 2012 predstavila súbor možných opatrení, ktoré Rada označila za neprioritné. EHSV sa domnieva, že zabezpečenie priameho prístupu k vnútroštátnym databázam v oblasti priameho zdaňovania, čo je jedným z návrhov Komisie, predstavuje jeden z najsilnejších nástrojov, ktoré by členské štáty mohli využívať v boji proti daňovým podvodom a daňovým únikom. Komisia takisto navrhuje preskúmať možnosť vypracovania jednotného právneho nástroja administratívnej spolupráce pre všetky druhy daní a poplatkov. EHSV podporuje návrhy Komisie vzhľadom na to, že by sa tým mohla zvýšiť účinnosť boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom.

 

 

V Bruseli 17. apríla 2013

 

 

Predseda
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Henri MALOSSE

 

 

 

 

_____________

 

1 COM(2012) 351 final, s. 2.

2 COM(2012) 351 final.

3 C(2012) 8805.

4 C(2012) 8806.

5 Výbor opakovane podporil opatrenia na zabránenie daňovým podvodom a daňovým únikom v týchto dokumentoch: Ú. v. EÚ C 11, 15.1.2013, s. 31, Ú. v. EÚ C 347, 18.12.2010, s. 73 a Ú. v. EÚ C 255, 22.9.2010, s. 61.

6 Impact of austerity on jobs in tax services and the fight against tax fraud and avoidance in EU-27 + Norway (Vplyv úsporných opatrení na pracovné miesta v oblasti daňových služieb a boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom v 27 členských štátoch EÚ a v Nórsku.) Správu vypracoval v marci 2013 Lionel Fulton z Labour Research Department na požiadanie Európskej federácie odborových organizácií verejnej správy (EPSU), http://www.lrd.org.uk/.

7 COM(2008) 727 final – 2008/0215 (CNS); COM(2012) 428 final – 2012/0205 (CNS).

8 C(2012) 8806 final.

9 Ú. v. EÚ C 229, 31. 7. 2012, s. 7.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*