Abstrakt

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

TEN/502

Nepriame zmeny využívania pôdy (ILUC)/Biopalivá

Brusel 11. apríla 2013

 

 

Informačný oznam

(489. plenárne zasadnutie)

 

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie“ [2012/0288 (COD)]

 

STANOVISKO: CES2363-2012_00_00_TRA_AS

 

 

 

 

  1. Postup

 

 

Žiadosť Rady:

Žiadosť Európskeho parlamentu:

 

19. novembra 2012

19. novembra 2012

 
Právny základ:

 

článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

 

 
Rozhodnutie predsedníctva výboru:

 

13. novembra 2012  
Príslušná odborná sekcia:

 

odborná sekcia pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť

 

 
Predseda odbornej sekcie:

 

pán Buffetaut (FR – I)  
Stanovenie harmonogramu práce odbornej sekcie:

 

26. novembra 2012  
Študijná skupina: Predseda: pán Iozia (IT – II)
Nepriame zmeny využívania pôdy (ILUC)/Biopalivá    
Spravodajca: pán Ribbe (DE – III) (čl. 62 – pán Adams)
   
Členovia: pán Burns (UK – I) (čl. 62 – pán Lyon)
    pani Cavero Mestre (ES – I)
    pán Chwiluk (PL – II)
    pán Curtis (UK – II)
    pán Danev (BG – I)
    pán Kallio (FI – III)
    pán Kamieniecki (PL – III)
    pán Páleník (SK – III)
    pán Pigal (FR – II)
    pán Ranocchiari (IT – I)

 

STANOVISKO PRIJATÉ v odbornej sekcii pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť 3. apríla 2013 37 hlasmi za, pričom nikto nehlasoval proti a 1 člen sa hlasovania zdržal.

Expert

 

pán Thomas Kaiser (za spravodajcu)

 

 

  1. Zhrnutie návrhu Komisie

 

Tento návrh smernice prichádza po predchádzajúcom oznámení, ktoré Komisia predložila v roku 2010 a v ktorom prvýkrát uverejnila preskúmanie vplyvu nepriamej zmeny využívania pôdy na emisie skleníkových plynov a navrhla spôsoby, ako ho minimalizovať a pritom rešpektovať existujúce investície do výroby biopalív.

 

Cieľom tohto návrhu je efektívne umožniť začiatok prechodu na biopalivá, ktoré zaisťujú značné úspory skleníkových plynov, keď sa v správe uvedú aj odhadované emisie vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania pôdy. Hlavné prvky prístupu Komisie sú tieto:

 

  • obmedziť podiel konvenčných biopalív,
  • zlepšiť výkonnosť výrobných postupov biopalív z hľadiska emisie skleníkových plynov,
  • podporiť väčšie prenikanie moderných biopalív (s malými nepriamymi zmenami využívania pôdy),
  • zlepšiť podávanie správ o emisiách skleníkových plynov členskými štátmi a dodávateľmi palív.

 

Komisia predpokladá, že ak sa bude tento návrh implementovať, mohli by moderné palivá významnou mierou prispieť k dosiahnutiu cieľov smernice o energii z obnoviteľných zdrojov (2009/28/ES), t. j. dosiahnuť do roku 2020 20 % celkového podielu energie z obnoviteľných zdrojov v EÚ a 10 % podielu energie z obnoviteľných zdrojov v odvetví dopravy.

 

 

  1. Zhrnutie návrhu stanoviska

 

EHSV víta skutočnosť, že Komisia plánuje obmedziť „konvenčné biopalivá“ na 5 %, nemyslí si však, že celkový prístup je zosúladený, keďže sa zdá, že vytvára nové riziká pokiaľ ide o politický cieľ podporovať energetické využitie zvyškových, odpadových a vedľajších produktov na výrobu palív. EHSV najmä nesúhlasí s rozhodnutím Komisie merať nepriame zmeny využívania pôdy (ILUC) výlučne na základe emisií skleníkových plynov. Otázky ako bezpečnosť zásobovania alebo vyčerpateľnosť fosílnych surovín sa do tohto matematického vzorca nehodia, prístup ILUC preto nie je vhodný, pokiaľ ide o politiku udržateľnosti.

 

EHSV sa tiež domnieva, že biopalivá nie sú trvalým prostriedkom na boj proti rozšírenej nadmernej spotrebe energie. Už aj vzhľadom na svoju obmedzenú dostupnosť sú prinajlepšom prechodným riešením, ktoré nesmie odlákať pozornosť od skutočnosti, že je nevyhnutné, aby sme znížili svoju spotrebu energie, a to bez ohľadu na jednotlivé zdroje energie.

 

Podľa názoru výboru by sa malo podporovať pestovanie olejnín v Európe, pretože súčasne poskytuje bielkovinové krmivo aj rastlinné oleje. Vyzýva Komisiu, aby venovala väčšiu pozornosť stratám energie v procesoch konverzie, a podporovala v oblasti dopravy elektromobilitu ako jasnú alternatívu.

 

_____________

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*