Sociálny rozmer európskej hospodárskej a menovej únie

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

SC/038
Sociálny rozmer európskej hospodárskej a menovej únie

Brusel 21. mája 2013

KORIGENDUM 

K STANOVISKU
podvýboru
na tému
„Sociálny rozmer európskej hospodárskej a menovej únie“
(prieskumné stanovisko)_____________

 

Spravodajca: pán Jahier

Pomocný spravodajca: pán Dassis

_____________   Administrátori: Alan Hick, Irina Fomina

 

 

 

Zmeniť:

 

  1. EÚ sa musí serióznejšie a konkrétnejšie angažovať v otázke zníženia a odstránenia chudoby. Hospodárske a sociálne prínosy aktívneho znižovania chudoby sú pre Európu nákladovo efektívnejšie ako pretrvávajúce hospodárske a sociálne škody spôsobené nečinnosťou alebo opatreniami, ktoré chudobu ešte zhoršujú. Jeden z hlavných záväzkov stratégie Európa 2020 – vymaniť do roku 2020 z chudoby 20 miliónov Európanov – sa musí v rámci európskeho semestra aktívne plniť, a nie oslabovať opatreniami na zníženie deficitu. To si v prvom rade vyžaduje lepší súbor ukazovateľov platných v celej EÚ na meranie dosahu chudoby a zabezpečenie náležitého monitorovania a prípadnej korekcie národných programov reforiem a úsporných opatrení, ktoré môžu v skutočnosti prehĺbiť chudobu a oslabiť hospodársku obnovu. EHSV tiež skúma systémy zaručeného minimálneho príjmu v členských štátoch s cieľom nájsť osvedčené postupy a informovať o nich v celej EÚ. Výbor takisto podporil výzvu Európskeho parlamentu preskúmať a zvážiť legislatívny návrh na zavedenie primeraného minimálneho príjmu vo výške aspoň 60 % priemerného mediánového príjmu v každom členskom štáte
  2. . Mohol by byť zriadený osobitný európsky fond solidarity a boja proti chudobe, ktorý by uľahčoval prijímanie opatrení na podporu príjmov, ako je stabilizujúci sociálny mechanizmus na prispôsobenie v rámci európskeho semestra. Výbor tiež pripomína svoj návrh, aby sa 20 % všetkých prostriedkov ESF vyčlenilo na riešenie problému sociálneho začlenenia a chudoby.

 

_____________

1 EHSV požaduje podrobný plán uskutočňovania stratégií aktívneho začleňovania na miestnej úrovni. Podporuje výzvu Európskeho parlamentu adresovanú Komisii, aby preskúmala dosah legislatívneho návrhu na zavedenie primeraného minimálneho príjmu vo výške aspoň 60 % priemerného príjmu v každom členskom štáte (Ú. v. EÚ C 248/130, 25.8.2011).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*