Ekologická energia pre dopravu

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

TEN/506

Ekologická energia pre dopravu

Brusel 13. mája 2013

 

 

Informačný oznam

(490. plenárne zasadnutie)

 

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Ekologická energia pre dopravu: Európska stratégia pre alternatívne palivá“ – COM(2013) 17 final

 

STANOVISKO: CES530-2013_00_00_TRA_AS

 

 

 

 

  1. Postup

 

 

Žiadosť Komisie:

 

24. januára 2013  
Právny základ:

 

článok 304 ZFEÚ  
Rozhodnutie predsedníctva:

 

11. decembra 2012  
Príslušná odborná sekcia:

 

odborná sekcia pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť

 

 
Predseda odbornej sekcie:

 

pán Buffetaut (FR – I)  
Stanovenie harmonogramu práce odbornej sekcie:

 

18. decembra 2012  
Študijná skupina: Predseda: pán Coulon (FR – II)
Ekologická energia pre dopravu    
Spravodajca: pán Back (SV – I)
   
Členovia: pán/pani
    Caño Aguilar (ES – II)
    Confalonieri (IT – III)
    Csuport (HU – I)
    Fried (DE – I)
    Ionita (RO – III)
    Iozia (IT – II)
    Maciulevicius (LT – III)
    Morgan (UK – I) (článok 62 – pán Sears)
    Siewierski (PL – II)
    Stern (SK – III)

 

 

STANOVISKO PRIJATÉ v odbornej sekcii 30. apríla 2013 75 hlasmi za, pričom 2 členovia hlasovali proti.

Expert

 

Per Boqvist (za spravodajcu)

 

 

  1. Zhrnutie návrhu Komisie

 

V rámci hlavnej iniciatívy stratégie Európa 2020 „Európa účinne využívajúca zdroje“ sa navrhuje modernizovať dopravu a znížiť produkciu uhlíka v tomto odvetví. V súlade s touto stratégiou Komisia v bielej knihe o doprave oznámila, že vypracuje „udržateľnú stratégiu alternatívnych palív vrátane príslušných infraštruktúr“ (iniciatíva 24) a vydá „usmernenia a normy pre palivové infraštruktúry“ (iniciatíva 26). Balíček v oblasti ekologickej energie pre dopravu sa zaoberá iniciatívami a zároveň obsahuje dve zložky:

 

Legislatívny návrh na rozvoj infraštruktúry

 

V bielej knihe o doprave sa zdôrazňuje potreba odstrániť závislosť dopravného systému od ropy. Všeobecným cieľom tejto iniciatívy je zabezpečiť vytvorenie dostatočnej infraštruktúry pre alternatívne palivá, a urýchliť tak ich väčšie rozšírenie na trhu EÚ. Iniciatíva tiež stanoví možné opatrenia EÚ na stimulovanie využívania alternatívnych palív v EÚ a priemyslu, verejnému sektoru a spotrebiteľom poskytne jasnú a súdržnú víziu o trhových zmenách dopravných systémov využívajúcich alternatívne palivá.

 

Oznámenie o stratégii pre alternatívne palivá

 

Všeobecným cieľom tejto iniciatívy je:

 

  • zlepšiť zabezpečenie dodávok energie v EÚ znížením závislosti dopravy od ropy,
  • podporovať hospodársky rast v EÚ stimulovaním udržateľných investícií a vytváraním pracovných miest,
  • posilniť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a jeho vedúce postavenie v oblasti technológií využívajúcich alternatívne palivá,
  • prispieť k dosiahnutiu cieľa zníženia emisií skleníkových plynov v doprave o 60 % urýchlením väčšieho rozšírenia alternatívnych palív a vozidiel vo všetkých druhoch dopravy v EÚ.

 

Špecifické ciele zahŕňajú:

 

  • poskytnúť priemyslu, verejnému sektoru a spotrebiteľom jasnú a súdržnú víziu o dopravných systémoch využívajúcich alternatívne palivá a o pravdepodobnom vývoji trhu s alternatívnymi palivami a vozidlami využívajúcimi alternatívne palivá,
  • určiť faktory príčin spomínaných problémov a zistiť, ktoré z nich možno označiť za „zlyhanie trhu“,
  • stanoviť všeobecné oblasti politiky, v ktorých bude pravdepodobne potrebné zaviesť nápravné opatrenia EÚ, ktoré tieto zlyhania skorigujú a stimulujú využívanie alternatívnych palív v doprave.

 

V rámci uvedenej iniciatívy sa však nenavrhujú žiadne konkrétne opatrenia, ktoré budú predmetom ad hoc návrhu.

 

 

  1. Zhrnutie stanoviska

 

EHSV víta balík predpisov o ekologickej energii pre dopravu a zámer vytvoriť tak podmienky na rozsiahle uvádzanie ekologického pohonu prostredníctvom ekologických zdrojov energie na trh, najmä prostredníctvom minimálneho pokrytia infraštruktúry na nabíjanie elektrickou energiou a dopĺňanie paliva so spoločnými normami s cieľom dosiahnuť dôveru používateľov a zabezpečiť cezhraničnú mobilitu. EHSV zdôrazňuje potrebu zabezpečenia plynulého a uskutočniteľného prechodu na zmenenú kombináciu energetických zdrojov a význam zohľadnenia potenciálu na zlepšenie vplyvu fosílnych palív z hľadiska životného prostredia.

 

Vykonávanie stratégie pre ekologické palivá by sa nemalo obmedzovať len na určitý počet bežne používaných palív, ale malo by sa týkať aj dlhodobých otázok spojených s ďalšími ekologickými zdrojmi energie, rýchlym a rozsiahlym rozvojom v tomto odvetví a potrebou podporovať inovácie a uvádzanie výrobkov na trh.

 

EHSV sa okrem toho domnieva, že v návrhu by sa mali dôslednejšie sledovať dlhodobé strategické ciele oznámenia. Napríklad do národných politických rámcov pre ekologické palivá a zodpovedajúcu infraštruktúru, ktoré členské štáty majú vytvoriť v súlade s návrhom, by sa napríklad mali zahrnúť všetky zdroje energie, ktoré sa v oznámení považujú za dôležité, napr. biopalivá. V návrhu by sa preto mal vymedziť hospodársky a environmentálne optimalizovaná kombinácia palív používaných na úrovni EÚ, pri ktorej by sa koordinovanou politikou členských štátov mohol posilniť ich vývoj a zavádzanie.

 

EHSV pochybuje o tom, či je možné zabezpečiť verejnú infraštruktúru na nabíjanie elektrických vozidiel bez verejného financovania, a to aspoň v úvodnej fáze, kým počet elektrických vozidiel nedosiahne úroveň, pri ktorej je možné investície primerane financovať z poplatkov za nabíjanie.

 

_____________

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*