Digitálny rast – predbežné preskúmanie

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

TEN/512

Digitálny rast – predbežné preskúmanie

Brusel 13. mája 2013

 

 

Informačný oznam

(490. plenárne zasadnutie)

 

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Digitálna agenda pre Európu – Digitalizácia ako hnacia sila rastu“

COM(2012) 784 final

 

STANOVISKO: CES959-2013_00_00_TRA_AS

 

 

 

 

 1. Postup

 

 

Žiadosť Európskej komisie: 18. marca 2013

 

Právny základ:

 

článok 304 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)

 

Rozhodnutie predsedníctva:

 

15. januára 2013
Príslušná odborná sekcia:

 

odborná sekcia pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť
Predseda odbornej sekcie:

 

pán Buffetaut (FR – I)
Stanovenie harmonogramu práce odbornej sekcie:

 

23. januára 2013
Študijná skupina: Predseda: pani Kekeleki (GR – III)
Digitálny rast – predbežné preskúmanie    
Spravodajca: pán McDonogh (IE – I)
   
  Členovia: pani Batut (FR – II)
    pán de Buck (BE – I)
    pán Polica (IT – II)
    pani Raunemaa (FI – III)

 

 

 

 

STANOVISKO PRIJATÉ v odbornej sekcii 30. apríla 2013 79 hlasmi za, pričom 1 člen hlasoval proti a 1 sa hlasovania zdržal.

 

Expert

 

pán Pádraig Kenny (za spravodajcu)

 

 

 1. Zhrnutie návrhu Komisie

 

Digitálna agenda pre Európu (DAE) bola prijatá v roku 2010 ako integrovaná súčasť stratégie Európa 2020, s cieľom odstrániť tieto nedostatky stimuláciou digitálnej ekonomiky a spoločenskými výzvami prostredníctvom IKT. Digitálna agenda prináša výsledky a je široko prijímaným cieľom, avšak medzi jednotlivými členskými štátmi pretrvávajú značné rozdiely. Okrem toho vývoj trhu a technologické trendy vyžadujú, aby sa spravilo viac. Toto oznámenie opätovne zameriava pozornosť digitálnej agendy na tieto kľúčové oblasti:

 

 • presadzovanie európskej digitálnej ekonomiky bez hraníc, vytvorenie najväčšieho svetového a najbohatšieho jednotného digitálneho trhu pre obsah a služby, plne pritom garantujúc práva spotrebiteľov a tvorcov,
 • urýchlenie inovácie verejného sektora prostredníctvom zavedenia interoperabilných IKT, a lepšej výmeny a využívania informácií,
 • podporovanie súkromných investícií do vysokorýchlostných pevných aj mobilných širokopásmových sietí, umožnené predvídateľnosťou právneho prostredia, vylepšeným plánovaním, ako aj cieleným financovaním zo súkromných a verejných prostriedkov EÚ a jednotlivých štátov,
 • podpora bezpečného a dôveryhodného internetového prostredia pre užívateľov a prevádzkovateľov,
 • vytvorenie koherentného rámca a podmienok pre služby cloud computingu v Európe,
 • vytvorenie priaznivého prostredia pre transformáciu tradičného podnikania, podporovanie inovatívnych internetových podnikov a zvyšovanie počítačovej gramotnosti a šírenie digitálnych zručností,
 • vykonávanie ambicióznej politiky strategického výskumu a inovácie v záujme priemyselnej konkurencieschopnosti založenej na financovaní kľúčových podporných technológií.

 

Zatiaľ čo sa všetky plánované opatrenia pôvodnej digitálnej agendy budú postupne realizovať, v týchto siedmich oblastiach bude potrebné prijať obnovený záväzok a cielené opatrenia. Týmto oznámením sa navrhuje balík opatrení, ktorým sa podporuje za každú oblasť jedno transformačné opatrenie.

 

Komisia bude konsolidovať a posilňovať mechanizmy na implementáciu opatrení digitálnej agendy, napr. prostredníctvom skupiny DAE na vysokej úrovni (DAE High-Level Group) tvorenej zástupcami členských štátov, alebo sietí vnútroštátnych „digitálnych šampiónov“. Dialóg so zainteresovanými stranami bude pokračovať najmä prostredníctvom Zhromaždenia digitálnej agendy (DAA) a misií „na miestnej“ úrovni pre všetky členské štáty. Komisia zabezpečí, aby všetky opatrenia vykonané v súvislosti s týmto oznámením rešpektovali Chartu základných práv Európskej únie a boli v súlade s nedávnymi odporúčaniami Európskej skupiny pre etiku.

 

 

 1. Zhrnutie návrhu stanoviska

 

Výbor víta skutočnosť, že Komisia sa zameriava na prioritné opatrenia na podporu hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Súhlasí tiež s Komisiou, že vysoká miera nezamestnanosti v Európe je neprijateľná a digitálna ekonomika môže byť jednou z hnacích síl, vďaka ktorým sa Únii, jej občanom a podnikom podarí prekonať súčasnú krízu.

 

Vzhľadom na uvedené je EHSV vážne znepokojený v súvislosti s digitálnou ekonomikou, ktorá na jednej stane vytvára naliehavo potrebné pracovné miesta, avšak na strane druhej sa odhaduje, že v dôsledku nedostatku kvalifikovaných pracovníkov v oblasti IKT bude v tomto sektore do roku 2015 700 000 voľných pracovných miest. Takéto vyhliadky sú desivé.

 

EHSV sa domnieva, že nastal vhodný čas na preskúmanie stratégie digitálnej agendy s cieľom určiť prioritné opatrenia pre hospodársky rast a zamestnanosť. Za najdôležitejšie opatrenia Výbor považuje:

 

 • širokopásmovú infraštruktúru; zníženie alebo zrušenie podpory z viacročného finančného rámca EÚ na roky 2014 – 2020 pre zavádzanie širokopásmového pripojenia by najviac zasiahlo chudobnejšie a znevýhodnenejšie regióny EÚ, pričom by sa zväčšila prehlbujúca sa digitálna priepasť,
 • rozvoj zručností a odstránenie kvalifikačného nesúladu v oblasti IKT,
 • zvýšenie digitálnej integrácie a digitálnej gramotnosti,
 • vybudovanie dôvery a posilnenie kybernetickej bezpečnosti,
 • zvýšenie konkurencieschopnosti v oblasti IKT a digitálnych služieb na globálnej úrovni s cieľom dosiahnuť, aby európske podniky získali na svetovom trhu vedúce postavenie v oblasti kľúčových technológií a služieb.

 

Výbor by privítal vytvorenie charty digitálnych práv pre všetkých občanov s cieľom posilniť ochranu spotrebiteľa. Požaduje tiež, aby sa osobitná pozornosť venovala začleneniu občanov, ktorí sú znevýhodnení svojím postihnutím, nedostatočnou gramotnosťou, vekom, ekonomickou situáciou či rodovou príslušnosťou.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*