Digitálny rast – predbežné preskúmanie

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

TEN/512

Digitálny rast – predbežné preskúmanie

 

 

Brusel 22. mája 2013

 

 

 

 

 

 

STANOVISKO
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru
na tému
„Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Digitálna agenda pre Európu – Digitalizácia ako hnacia sila rastu“
COM(2012) 784 final
_____________

 

Spravodajca: Thomas McDonogh

_____________

 

 

 

Európska komisia sa 18. marca 2013 rozhodla podľa článku 304 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

 

„Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Digitálna agenda pre Európu – Digitalizácia ako hnacia sila rastu“

COM(2012) 784 final.

 

Odborná sekcia pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť poverená vypracovaním návrhu stanoviska výboru v danej veci prijala svoje stanovisko 30. apríla 2013.

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom 490. plenárnom zasadnutí 22. a 23. mája 2013 (schôdza z 22. mája 2013) prijal 156 hlasmi za, pričom 7 členovia sa hlasovania zdržali, nasledujúce stanovisko:

 

*

 

* *

 

 1. Závery a odporúčania

 

 1. Výbor víta skutočnosť, že oznámenie Komisie o preskúmaní digitálnej agendy sa zameriava na prioritné opatrenia, ktoré sú naliehavo potrebné pre hospodársky rast a zamestnanosť.

 

 1. Európske hospodárstvo je v kríze. Komisia uvádza, že HDP krajín EÚ-27 prinajlepšom stagnuje a v roku 2013 sa v eurozóne zaznamená pokles o ďalších 0,25 %. Nezamestnanosť dosiahla vo februári novú rekordnú výšku 10,9 % pracovnej sily v krajinách EÚ-27, t. j. viac ako 26 miliónov nezamestnaných
 2. . Grécko a Španielsko majú naďalej najvyššiu mieru nezamestnanosti, a to 26,4 % a 26,3 %, kým miera nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ-27 dosiahla 23,5 %.

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor súhlasí s Komisiou, že táto neprijateľne vysoká miera nezamestnanosti je tragédiou a Európa musí zmobilizovať všetky dostupné zdroje na vytvorenie pracovných miest a návrat k trvalo udržateľnému rastu

.

 

 1. Digitálna ekonomika napriek hospodárskej recesii rýchlo rastie a vytvára pracovné miesta. Z odhadov odvetvia IKT vyplýva, že v dôsledku nedostatku kvalifikovaných pracovníkov v Európe bude v tomto sektore do roku 2015 700 000 voľných pracovných miest. Tento kvalifikačný nesúlad v čase vysokej nezamestnanosti je desivý.

 

 1. Európa naliehavo potrebuje, aby stratégia digitálnej agendy urýchlila obnovu a zabezpečila trvalo udržateľný, inkluzívny rast, najmä v regiónoch EÚ s hospodársky najnepriaznivejšou situáciou. To je vhodný čas na vykonanie preskúmania stratégie s cieľom určiť prioritné opatrenia pre rast a zamestnanosť.

 

 1. Základnou podpornou infraštruktúrou pre digitálnu agendu je širokopásmové pripojenie. Výbor bol preto mimoriadne sklamaný rozhodnutím Rady z februára
 2.  znížiť vo viacročnom finančnom rámci (VFR) rozpočet na roky 2014 – 2020 na digitálnu infraštruktúru a služby v rámci nástroja Spájame Európu z 9,2 miliárd na len 1 miliardu EUR. Toto zníženie by spôsobilo, že vo VFR by sa zrušila podpora pre zavádzanie širokopásmového pripojenia, čo by najviac zasiahlo chudobnejšie a znevýhodnenejšie regióny EÚ, pričom by sa zväčšila prehlbujúca sa digitálna priepasť.

 

 1. V oznámení Komisie sa uvádzajú veľmi ambiciózne návrhy na odstránenie prekážok digitálnej transformácie Európy. EHSV sa teší, že bude môcť vo vhodnom čase preskúmať osobitné oznámenie Komisie týkajúce sa každej z hlavných navrhovaných iniciatív; až potom bude možné úplne sa vyjadriť ku konkrétnym opatreniam, ich pravdepodobným vplyvom a prípadným problémom.

 

 1. Európsky hospodársky a sociálny výbor sa vzhľadom na časové a finančné obmedzenia domnieva, že v rámci opätovného zamerania stratégie digitálnej agendy by sa mali uprednostniť tieto opatrenia na dosiahnutie rastu:

 

 • zabezpečenie cenovo dostupného pripojenia k vysokorýchlostnému internetu pre všetkých občanov,
 • zvýšenie digitálnej integrácie a digitálnej gramotnosti,
 • rozvoj zručností v oblasti informačných a komunikačných technológií, odstránenie kvalifikačného nesúladu v oblasti IKT, vytvorenie pracovných miest a podpora podnikania,
 • vybudovanie dôvery a posilnenie kybernetickej bezpečnosti,
 • ochrana súkromia a osobnej bezpečnosti on-line (najmä pokiaľ ide o deti),
 • vytvorenie charty digitálnych práv užívateľov,
 • zvýšenie účasti všetkých skupín spoločnosti na rozvoji a vykonávaní politiky,
 • realizácia účinnej stratégie tzv. cloud computingu vrátane primeranej regulácie,
 • zvýšenie konkurencieschopnosti v oblasti informačných a komunikačných technológií a digitálnych služieb na globálnej úrovni s cieľom dosiahnuť, aby európske podniky získali na svetovom trhu vedúce postavenie v oblasti kľúčových technológií a služieb,
 • synergie pákového efektu európskych projektov GNSS, Galileo a EGNOS.

 

 1. Európsky hospodársky a sociálny výbor s potešením konštatuje, že v oznámení je zahrnutý veľký počet opatrení, ktoré sa požadovali v stanoviskách výboru na tému „Digitálny trh ako hnacia sila rastu“
 2.  a „Inkluzívny digitálny vnútorný trh“
 3. , vrátane širokopásmového pripojenia, interoperability, bezpečnosti on-line, neutrality siete a otvoreného internetu a harmonizácie DPH.

 

 1. Keďže zavedenie vysokorýchlostného pripojenia v celej EÚ je veľmi dôležité, výbor vyzýva Komisiu, aby odporučila široký rozsah nástrojov na financovanie s cieľom podporiť urýchlenie investícií do širokopásmovej infraštruktúry, najmä ak bežná výnosnosť trhu nie je dostatočná na to, aby prilákala súkromné financovanie.

 

 1. Je nevyhnutné čo najskôr zaviesť inovačné riešenia, vrátane väčšieho využitia bezdrôtových technológií, s cieľom urýchliť zavedenie širokopásmového pripojenia a riešiť prehlbujúcu sa digitálnu priepasť medzi mestskými a vidieckymi oblasťami.

 

 1. Európsky hospodársky a sociálny výbor by privítal, keby Komisia navrhla, ako uznať prístup k vysokorýchlostnému pripojeniu za všeobecné právo všetkých občanov, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

 

 1. EHSV zdôrazňuje nevyhnutnosť úplnej integrácie IKT do politiky vzdelávania s cieľom zabezpečiť dostupnosť celoživotného vzdelávania v oblasti digitálnej gramotnosti a zručností v oblasti IKT pre všetkých občanov
 2.  a podporuje rozvoj silnej digitálnej inteligencie v celej spoločnosti a v celom hospodárstve. Výbor tiež považuje za nevyhnutné, aby sa vo vzdelávaní v oblasti IKT uplatňovali opatrenia na presadzovanie rodovej rovnosti.

 

 1. Osobitnú pozornosť treba venovať cielenej odbornej príprave v oblasti digitálnej gramotnosti a elektronických zručností pre nezamestnaných občanov, ako aj rozšíreniu zručností pracujúcich, pre ktorých sú nové zručnosti potrebné na zachovanie zamestnania v digitálnej ekonomike.

 

 1. Výbor vyzýva Komisiu, aby posúdila otázku, ako možno prostredníctvom využitia verejnej infraštruktúry IKT, najmä širokopásmového pripojenia a zdrojov výpočtovej techniky v školách a knižniciach, podporiť odbornú prípravu v oblasti zručností IKT a digitálnej gramotnosti v Únii.

 

 1. Pri stimulovaní dopytu po inovačných digitálnych službách je rozhodujúca dôvera spotrebiteľov. Túto dôveru zvýši prísnejšia legislatívna ochrana spotrebiteľov vrátane presadzovania pravidiel, ktoré by sa mali uplatňovať v prípade nesúladu, teda ak spotrebitelia nemajú k dispozícii pripojenie takej rýchlosti, ako v reklame uvádzajú poskytovatelia informačných služieb.

 

 1. Výbor opäť vyzýva Komisiu, aby urýchlila predloženie návrhov na zavedenie európskej známky dôveryhodnosti podnikov. Ako sa uvádza v predchádzajúcich stanoviskách EHSV
 2. , európska známka dôveryhodnosti podnikov by značne zvýšila dôveru spotrebiteľov, pokiaľ ide o digitálny cezhraničný obchod, a pomohla by MSP podnikať on-line na cezhraničnej úrovni.

 

 1. Výbor upriamuje pozornosť Komisie na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Otvorený internet a neutralita siete“
 2.  a dôrazne žiada, aby sa zásada neutrality siete čo najskôr formálne zakotvila v právnych predpisoch EÚ.

 

 1. Európsky hospodársky a sociálny výbor by privítal vytvorenie charty digitálnych práv pre všetkých občanov s cieľom posilniť ochranu spotrebiteľa.

 

 1. Výbor opätovne vyzýva Komisiu, aby si uvedomila značné synergie, ktoré vzniknú správnym začlenením programov GNSS do digitálnej agendy.

 

 1. Keďže digitálna spoločnosť sa vyvíja a čoraz viac hlavných verejných služieb sa poskytuje on-line, výbor zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby Komisia zachovala cielenú podporu stratégií zameraných na zvýšenie digitálnej integrácie v Únii. Osobitnú pozornosť treba venovať začleneniu občanov, ktorí sú znevýhodnení svojím postihnutím, nedostatočnou gramotnosťou, vekom, ekonomickou situáciou či rodovou príslušnosťou. Európsky hospodársky a sociálny výbor je potešený vymenovaním tzv. digitálnych šampiónov v členských štátoch a rád privíta správy o účinnosti tejto stratégie.

 

 1. Podstata oznámenia Komisie

 

 1. Digitálna ekonomika rastie sedemkrát rýchlejšie ako zvyšok európskeho hospodárstva a 50 % celkového rastu produktivity pochádza z investícií do IKT. V rôznych odvetviach v Európe pracujú viac ako 4 milióny pracovníkov IKT a ich počet sa napriek kríze každoročne zvyšuje o 3 %. IKT sú základnými transformačnými technológiami, ktoré podporujú štrukturálne zmeny v odvetviach, ako sú energetika, zdravotníctvo, finančné služby, výroba, verejné služby a vzdelávanie. V súčasnosti však rozvoju tohto potenciálu bráni roztrieštený celoeurópsky politický rámec a štrukturálne prekážky.

 

 1. V oznámení sa uvádzajú plány Komisie na podporu hospodárskeho rastu a zamestnanosti v Európe prostredníctvom opätovného zamerania digitálnej agendy na kľúčové oblasti:

 

 • Dobudovanie jednotného digitálneho trhu
 •  do roku 2015.
  • Zrýchlenie digitálnych inovácií vo verejnom sektore prostredníctvom mobilizovania nástroja Spájame Európu
  • .
 • Zrýchlenie zabezpečenia pripojenia k vysokorýchlostnému internetu. Realizácia stratégie cloud computingu
 • , prostredníctvom ktorej sa znížia náklady na IKT a podporí sa produktivita, rast a zamestnanosť.
 • Realizácia európskej stratégie kybernetickej bezpečnosti
 • . Komisia takisto navrhuje rozšíriť Globálnu alianciu proti sexuálnemu zneužívaniu detí on-line
 • .
 • Riadenie „Veľkej koalície pre digitálne zručnosti a pracovné miesta“, ktorá vykoná koordinované činnosti v EÚ s cieľom podporiť zamestnanosť a elektronické zručnosti.
 • Podnikateľské prostredie priaznivejšie pre začínajúce podniky a akčný plán pre webové podnikanie.
 • Očakáva sa, že vykonaním opatrení uvedených v oznámení sa z dlhodobého hľadiska vytvorí 3,8 milióna pracovných miest v celom hospodárstve.
 • Riadenie novej elektronickej priemyselnej stratégie v oblasti kľúčových technológií, pričom financovanie výskumu, vývoja a inovácií sa zameria na strategické požiadavky.

 

 1. Všeobecné pripomienky

 

 1. Treba vyvinúť oveľa väčšie úsilie na dosiahnutie účinného cyklu plánovaného v digitálnej agende, spájajúceho digitálnu infraštruktúru, obsah, služby, trh a inovácie smerom k vyššej produktivite a rastu. Jednotný digitálny trh ešte zďaleka nie je realitou a tempo rozvoja infraštruktúry a regulačných reforiem v jednotlivých členských štátoch je značne odlišné.

 

 1. Európske hospodárstvo je v kríze. V krajinách EÚ-27 je nezamestnaných viac ako 26 miliónov osôb, čo predstavuje 10,9 % pracovnej sily. Katastrofálna situácia európskeho hospodárstva je vo výraznom kontraste so situáciou našich svetových konkurentov: v januári bola nezamestnanosť v Spojených štátoch amerických len 7,7 %, čo je štvorročné minimum, a v Japonsku 4,3 %.

 

 1. Z najnovších údajov úradu Eurostat
 2.  takisto vyplývajú podstatné rozdiely medzi členskými štátmi. Miera nezamestnanosti v Rakúsku a Nemecku je len 4,8 % a 5,4 %. Naproti tomu miera nezamestnanosti v Grécku a Španielsku presahuje 26 %.

 

 1. Mimoriadne vysoká nezamestnanosť je medzi osobami mladšími ako 25 rokov. V Grécku a Španielsku je viac ako každý druhý mladý človek bez práce (58,4 % a 55,7 %).

 

 1. V digitálnej agende sa stanovujú ambiciózne ciele týkajúce sa širokopásmového pokrytia a rýchlosti a takisto sa vyžaduje, aby členské štáty prijali opatrenia vrátane právnych ustanovení s cieľom umožniť investície do širokopásmového pripojenia. Komisia však uvádza
 2. , že Európa zaostáva za svojimi svetovými konkurentmi, pokiaľ ide o zabezpečenie širokopásmovej infraštruktúry. V niektorých častiach Ázie a v Spojených štátoch sa investície do vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia realizujú rýchlejšie a výsledkom je podstatne lepšie pokrytie a vyššia rýchlosť. Od decembra 2011 využíva optické pripojenie v Južnej Kórei 20,6 % zo 100 obyvateľov, čo je najvyššia miera zavedenia optického pripojenia na svete, t. j. dvojnásobok miery vo Švédsku (9,7 %), ktorá je najlepšia v EÚ. Druhú najvyššiu mieru zavedenia optického pripojenia má Japonsko, a to 17,2 %.

 

 1. Digitálna integrácia by mala byť právom všetkých občanov bez ohľadu na ich postavenie v spoločnosti. Osobitnú pozornosť treba venovať začleneniu občanov, ktorí sú znevýhodnení svojím postihnutím, nedostatočnou gramotnosťou, vekom, ekonomickou situáciou či rodovou príslušnosťou.

 

 1. Je nevyhnutné uznať prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu za všeobecné právo všetkých občanov EÚ. Komisia predložila otázku opätovnej integrácie širokopásmového pripojenia do záväzku univerzálnej služby v roku 2010
 2. . Odpoveď na túto otázku je naliehavo potrebná s cieľom podporiť blaho občanov, ich zamestnanosť a digitálnu integráciu.

 

 1. Vlády by mali zabezpečiť, aby digitálna dostupnosť a digitálna gramotnosť bola prístupná pre všetkých. Výbor by privítal, keby mal každý občan prístup k celoživotnému vzdelávaniu v oblasti elektronických zručností z profesijných, osobných a občianskych dôvodov.

 

 1. Rozdiely v digitálnej oblasti sú v súvislosti s vysokorýchlostným širokopásmovým pripojením čoraz významnejšie, keďže občania sú zbavení nielen prístupu k informáciám, ako v prípade základného širokopásmového pripojenia, ale takisto k internetovým digitálnym službám, ktoré sú dostupné len s vysokorýchlostným pripojením, ako sú napríklad elektronické zdravotníctvo, elektronické vzdelávanie a elektronická verejná správa.

 

 1. Z hodnotiacej tabuľky v rámci Digitálnej agendy pre Európu
 2.  a z najnovších údajov úradu Eurostat
 3.  vyplýva, že digitálna priepasť sa prehlbuje a rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi sú veľké. V roku 2012 v krajinách EÚ-27 nemalo širokopásmové pripojenie 28 % domácností. V Nemecku, Fínsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve však má širokopásmové pripojenie viac ako 80 % domácností, kým v Bulharsku, Grécku, Taliansku a Rumunsku má širokopásmové pripojenie menej ako 60 % domácností. Okrem toho 90 % domácností bez širokopásmového pripojenia sa nachádza vo vidieckych oblastiach. Až 35 miliónov domácností vo vidieckych oblastiach ešte čaká na vysokorýchlostné pripojenie. Ak sa nebude venovať náležitá pozornosť občanom žijúcim mimo mestských oblastí, bude sa ich sociálne a ekonomické znevýhodnenie čoraz viac prehlbovať.

 

 1. Digitálna gramotnosť a používanie internetu do značnej miery súvisia so širokopásmovým pripojením, takže kým vo Fínsku a Švédsku nikdy nepoužilo internet len necelých 10 % obyvateľov, v Bulharsku, Grécku a Rumunsku je to viac ako 40 %.

 

 1. K prekonaniu rozdielov v širokopásmovom pripojení môže prispieť reforma plánovaných nariadení, plánovanie inteligentnej infraštruktúry, investičné stimuly a inovačné technológie. Takisto občania však musia konať zodpovedne a uľahčiť zavedenie vysokorýchlostného internetu.

 

 1. Na dosiahnutie cieľov digitálnej agendy je rozhodujúca dôvera a odhodlanie. Bez dôvery by bol malý dopyt po rozličných inovačných službách s veľkým potenciálom rastu, ako sú napríklad elektronický obchod a cloud computing. V záujme podpory dôvery je dôležité, aby sa právne ustanovenia prispôsobili vývoju v oblasti technológií a transakcií jednotného digitálneho trhu. Žiaľ, nie je to tak, a v oblasti rozhodujúcich opatrení, ako je napríklad kolektívne uplatňovanie nárokov na nápravu, je naliehavo potrebné dosiahnuť väčší pokrok, ako požadoval výbor v smernici z roku 2009
 2. .

 

 1. Pre úspech digitálnej agendy je rozhodujúce, aby sa všetky skupiny spoločnosti plne zapojili do rozvoja a vykonávania stratégie a mali náležité zastúpenie na konzultáciách. Spotrebitelia a bežní občania majú, žiaľ, často nedostatočné zastúpenie v diskusiách o niektorých rozhodujúcich otázkach a je potrebné, aby Komisia vyvinula väčšie úsilie o zabezpečenie rovnakého zastúpenia členov občianskej spoločnosti na všetkých fórach.

 

 1. Osobitné pripomienky

 

 1. Keďže zavedenie vysokorýchlostného internetu v celej EÚ je veľmi dôležité, výbor vyzýva Komisiu, aby navrhla rozličné nástroje financovania s cieľom podporiť rýchlejšie tempo investovania do širokopásmovej infraštruktúry, ktorú Európa požaduje, najmä keď je bežná výnosnosť trhov nedostatočná.

 

 1. Výbor víta skutočnosť, že Komisia sa zamerala na zníženie nákladov na zabezpečenie širokopásmovej infraštruktúry. Upriamuje pozornosť Komisie na multiplikačný účinok takéhoto zníženia nákladov na hospodárstvo a kvalitu života a vyzýva všetky zainteresované strany, aby usilovne pracovali na riešení tejto otázky.

 

 1. Výbor vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prostredníctvom úplného vykonania programu politiky rádiového frekvenčného spektra
 2.  prispeli k rýchlemu dosiahnutiu cieľa týkajúceho sa širokopásmového pokrytia.

 

 1. V súvislosti s poskytnutím vysokorýchlostného internetového pripojenia je nevyhnutné zabezpečiť spravodlivý a konkurencieschopný prístup nových prevádzkovateľov k infraštruktúre, v opačnom prípade bude kvalita výberu služieb pre spotrebiteľov narušená alebo obmedzená.

 

 1. Výbor sa domnieva, že je dôležité vytvoriť modely nákladov na vysokorýchlostné širokopásmové pripojenie, ktoré budú jednotné v celej EÚ a ktoré budú používať vnútroštátne regulačné orgány, a pomôcť zabezpečiť, aby náklady boli všeobecne spravodlivé a vypočítané podľa rovnakých noriem.

 

 1. V súvislosti s novými pracovnými miestami vytvorenými v digitálnej ekonomike je nevyhnutné, aby pracovníci boli digitálne gramotní, a často sú nevyhnutné osobitné zručnosti v oblasti IKT. Európe sa žiaľ nedarí vyškoliť pracovníkov v počte, ktorý by zodpovedal potrebám rozrastajúceho sa odvetvia IKT. V čase, keď EÚ čelí rekordne vysokej nezamestnanosti, sektor IKT odhaduje, že do roku 2015 bude mať 700 000 voľných pracovných miest. Tento kvalifikačný nesúlad treba naliehavo vyriešiť prijatím akýchkoľvek mimoriadnych opatrení, ktoré sa ukážu ako potrebné.

 

 1. Komisia sa v rámci Programu pre nové zručnosti a nové pracovné miesta zaviazala, že zabezpečí celoeurópsky prístup a nástroje na podporu členských štátov pri integrácii spôsobilostí v oblasti IKT a digitálnej gramotnosti do hlavných politík celoživotného vzdelávania. Pre Európu je potrebné, aby sa prostredníctvom tohto prvku stratégie Európa 2020 bezodkladne dosiahli výsledky.

 

 1. Vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí je čiastočne spôsobená nesúladom medzi politikou vzdelávania a potrebami zamestnávateľov. Je naliehavo nevyhnutné, aby členské štáty reagovali na tento problém a zaviedli nové programy zručností v oblasti IKT do cyklu vyššieho vzdelávania. Takisto je zásadné, aby sa vo vzdelávaní v oblasti IKT presadzovala rodová rovnosť.

 

 1. Pre ľudí, ktorí sú už zamestnaní, sú digitálne zručnosti čoraz dôležitejšie na zachovanie produktivity a pružnosti pracovných miest. Pracovníkom, ktorým chýbajú potrebné digitálne zručnosti, hrozí v budúcnosti vyššie riziko nedostatočnej zamestnanosti alebo dokonca nezamestnanosti. Preto je pre európsku produktivitu a konkurencieschopnosť nevyhnutné, aby podniky a pracovníci spolupracovali na realizácii programov odbornej prípravy na pracovisku, zameraných na zvýšenie zručností v oblasti digitálnej gramotnosti a IKT.

 

 1. V záujme riešenia vážneho problému Európy, ktorým je nezamestnanosť, by sa okrem toho mali vytvoriť osobitné vzdelávacie programy zamerané na zručnosti v oblasti IKT a digitálnu gramotnosť, ktoré pomôžu nezamestnaným opäť získať platené pracovné miesto.

 

 1. Širokopásmové pripojenie a výpočtové zdroje v školách, verejných knižniciach a ostatných verejných budovách by sa z hľadiska politiky mohli použiť na podporu odbornej prípravy zameranej na zručnosti v oblasti IKT a digitálnu gramotnosť v celej Únii.

 

 1. Výbor v predchádzajúcich stanoviskách vyzýval, aby sa vytvorila charta práv občanov v on-line prostredí
 2. . Aj keď Európsky hospodársky a sociálny výbor víta publikáciu Komisie s názvom Kódex EÚ práv v on-line prostredí
 3. , domnieva sa, že EÚ by mala zaviesť chartu digitálnych práv s cieľom poskytnúť jasnú ochranu všetkým užívateľom, pričom nedávno požadoval jej vytvorenie vo svojom stanovisku na tému „Inkluzívny digitálny vnútorný trh“
 4. .

 

 1. Spotrebitelia v celej Európe sa sťažujú, že poskytovatelia informačných služieb im neposkytujú také rýchle internetové pripojenie, aké sľúbili v zmluvách. Tento nesúlad so zmluvou a klamlivá reklama oslabujú dôveru k digitálnemu trhu. Problém treba riešiť prísnejšími právnymi predpismi a ustanoveniami o presadzovaní práva.

 

 1. EHSV zdôrazňuje, že pri dobudovaní jednotného digitálneho trhu majú rozhodujúci význam výsledky akčného plánu pre elektronický obchod, zelenej knihy s názvom „Smerom k integrovanému európskemu trhu s kartovými, internetovými a mobilnými platbami“ a Európskeho programu pre spotrebiteľov.

 

 1. Výbor v jednom z predchádzajúcich stanovísk
 2.  dôrazne podporil návrh nariadenia EÚ týkajúci sa ochrany údajov. Európsky hospodársky a sociálny výbor verí, že komplexná reforma európskych pravidiel ochrany údajov sa formálne prijme čo najskôr. Je dôležité, aby sa v rámci diskusií o všeobecnom nariadení o ochrane údajov bral do úvahy jeho prípadný vplyv na ostatné oblasti politiky. Príliš obmedzujúce povinnosti môžu obmedziť možnosti využívať osobné údaje v prospech spoločnosti a dosiahnuť ciele digitálnej agendy (napr. monitorovanie údajov pacientov s cieľom predvídať vývoj konkrétnej choroby; alebo riadenie energetiky prostredníctvom inteligentných sietí).

 

 1. Výbor opätovne vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na zavedenie európskej známky dôveryhodnosti podnikov. Ako Európsky hospodársky a sociálny výbor uvádza v predchádzajúcich stanoviskách
 2. , celoeurópsky systém certifikácie a označovania pri elektronickom obchodovaní by mohol zabezpečiť univerzálnu ochranu spotrebiteľov pri kúpe tovaru a služieb on-line, bez ohľadu na štátne hranice. Takýto režim by značne zvýšil dôveru spotrebiteľov, pokiaľ ide o elektronické cezhraničné obchodovanie, a pomohol by MSP podnikať on-line na cezhraničnej úrovni.

 

 1. Výbor by privítal, keby Komisia okrem vykonávania celoeurópskej interoperability pre národné systémy elektronickej identifikácie zvážila zavedenie dobrovoľného systému elektronickej identifikácie pre všetkých občanov EÚ s cieľom poskytnúť obmedzenú elektronickú identifikáciu autentifikovanú na úrovni EÚ pre transakcie v rámci elektronického obchodovania.

 

 1. Členské štáty a regionálne orgány by mali podporovať vytvorenie bezplatných prístupových bodov (hotspots) k službám WiFi na verejných miestach s cieľom stimulovať digitálnu ekonomiku.

 

 1. Aj keď výbor víta zámer Komisie prijať odporúčanie o zabezpečení otvoreného internetu pre spotrebiteľov, Európsky hospodársky a sociálny výbor dôrazne žiada, aby sa zásada neutrality siete takisto čo najskôr formálne zakotvila v právnych predpisoch EÚ. Výbor upriamuje pozornosť Komisie na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Otvorený internet a neutralita siete“
 2. , v ktorom sa uvádza, že cieľom neutrality siete je zabezpečiť, aby spoločnosti poskytujúce internetové služby zaobchádzali so všetkými zdrojmi podobných internetových dát rovnako a nediskriminovali v snahe zvýšiť svoje zisky.

 

 1. V súvislosti s používaním cloud computingu je nevyhnutne nutné chrániť verejnosť, údaje občanov a ich súkromný život, najmä ak sa údaje európskych spotrebiteľov a podnikov uchovávajú mimo EÚ, alebo ak ich uchovávajú spoločnosti, ktoré nemajú sídlo v EÚ. Európsky hospodársky a sociálny výbor upriamuje pozornosť Komisie na nedávne stanovisko výboru týkajúce sa stratégie podpory cloud computingu
 2. , v ktorom nabáda Komisiu, aby posilnila regulačný rámec týkajúci sa:

 

 • ochrany údajov a súkromného života,
 • prístupu štátnej správy k údajom,
 • kontroly údajov a riešenia konfliktov medzi užívateľmi a poskytovateľmi,
 • prenosnosti a interoperability.

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor takisto radí Komisii, aby vzala do úvahy potrebu zabezpečiť nadčasovosť každého rámca pre cloud computing prijatého na úrovni EÚ, keďže budúci vývoj tejto technológie bude čoskoro veľmi dynamický a nepredvídateľný.

 

 1. Európsky hospodársky a sociálny výbor berie do úvahy uverejnenú stratégiu kybernetickej bezpečnosti Európskej únie a teší sa, keď bude môcť preskúmať súbor podporných opatrení vrátane navrhovanej smernice o bezpečnosti siete a informácií.

 

 1. Na ochranu záujmov detí a zraniteľných osôb v on-line prostredí sú potrebné osobitné opatrenia, najmä pokiaľ ide o ochranu údajov, podvody on-line, bezohľadný marketing a reklamu, ktoré sa cielene zameriavajú na zraniteľnosť užívateľov. Európsky hospodársky a sociálny výbor upriamuje pozornosť Komisie na viacero stanovísk výboru k tejto otázke
 2. , najmä na stanovisko na tému „Európska stratégia vytvárania lepšieho internetu pre deti“
 3.  a „Rámec pre reklamu určenú mládeži a deťom“
 4. .

 

 1. Ako sa uvádza v stanovisku výboru na tému „Digitálna agenda pre Európu“
 2. , otvorené štandardy napomáhajú konkurencii a umožňujú MSP rásť a hospodársky súťažiť na celom svete. Preto by výslovnou zložkou politiky digitálnej agendy mali byť stimulovanie a podpora otvorených štandardov pre všetky produkty a služby v oblasti IKT v Európe.

 

 1. V odvetví IKT dominujú americké a ázijské podniky. Európe sa mimoriadne nedarí využiť inovácie v oblasti IKT na vytvorenie obrovských spoločností s vedúcim postavením na trhu, ako je napríklad Google, Microsoft, Apple či Samsung. Výbor víta plán novej priemyselnej stratégie v oblasti mikro- a nanoelektroniky s cieľom zvýšiť príťažlivosť Európy pre investície do dizajnu a výroby, ako aj zvýšiť jej podiel na svetovom trhu. V politike EÚ však musí dôjsť k radikálnemu posunu, aby sa európskym podnikom zabezpečili priaznivé podmienky potrebné na to, aby sa stali lídrami na svetovom trhu s technológiami a službami v oblasti IKT.

 

 1. Komisia tiež musí zabezpečiť, aby sa v rámci tejto priemyselnej politiky uplatňovali primerané postupy riadenia investícií: investície by sa mali prideliť na základe predpokladanej hospodárskej a/alebo spoločenskej návratnosti a všetky investície by mali podliehať prísnemu dozoru s cieľom zabezpečiť realizáciu plánovaných prínosov.

 

 1. Prostredníctvom riadenia navrhovaných investícií do výskumu, vývoja a inovácií sa musí zabezpečiť primeraná koordinácia medzi programami a projektmi s cieľom maximalizovať prínosy a zabrániť plytvaniu z dôvodu zdvojenia úsilia.

 

 1. Európsky hospodársky a sociálny výbor sa domnieva, že masívne investície do európskych technológií a služieb GNSS by mali prispieť k úspechu digitálnej agendy. Výbor preto opätovne vyzýva Komisiu, aby si uvedomila značné synergie, ktoré sa získajú prostredníctvom správneho začlenenia programov GNSS do formulovania a vykonávania digitálnej agendy. Európsky hospodársky a sociálny výbor upriamuje pozornosť na túto otázku vo svojom pôvodnom stanovisku na tému „Digitálna agenda pre Európu“
 2. .

 

 

V Bruseli 22. mája 2013

 

 

Predseda
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Henri MALOSSE

 

 

 

_____________

1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics.

2 http://www.euractiv.com/socialeurope/commission-calls-eu-unemployment-news-518852.

3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135344.pdf.

4 Ú. v. EÚ C 229, 31.7.2012, s. 1-6.

5 CES273-2012_00_00_TRA_AC_SK.DOC.

6 Ú. v. EÚ C 318, 29.10.2011, s. 9-18.

7 Ú. v. EÚ C 54, 19.2.2011, s. 58-64.

8 Ú. v. EÚ C 24, 28.1.2012, s. 139-145.

9 Ú. v. EÚ C 143, 22.5.2012, s. 69-73, Ú. v. EÚ C 299, 4.10.2012, s. 165-169.

10 Ú. v. EÚ C 143, 22.5.2012, s. 116-119.

11 Ú. v. EÚ C 76, 14.3.2013, s. 15-19Ú. v. EÚ C 24, 28.1.2012, s. 40-47.

12 JOIN(2013) 1 final.

13 Ú. v. EÚ C 317, 23.12.2009, s. 43-48, Ú v. EÚ C 48, 15.2.2011, s. 138-144, Ú. v. EÚ C 24, 28.1.2012, s. 154-158.

14 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics.

15 SWD(2013)0073 (1. časť).

16 COM(2008) 572 final.

17 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard.

18 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/main_tables.

19 Ú. v. EÚ C 128, 18.5.2010, s. 97-102.

20 Ú. v. EÚ C 107, 6.4.2011, s. 53-57.

21 Ú. v. EÚ C 229, 31.7.2012, s. 1-6.

22 https://ec.europa.eu/digital-agenda/sk/code-eu-online-rights.

23 CES273-2012_00_00_TRA_AC_SK.DOC.

24 Ú. v. EÚ C 229, 31.7.2012, s. 90-97.

25 Ú. v. EÚ C 54, 19.2.2011, s. 58-64.

26 Ú. v. EÚ C 24, 28.1.2012, s. 139-145.

27 Ú. v. EÚ C 76, 14.3.2013, s. 59-65.

28 Ú. v. EU C 54, 19.2.2011, s. 58-64, Ú. v. EÚ C 128, 18.5.2010, s. 69-73 , a Ú. v. EÚ C 224, 30.8.2008, s. 61-66.

29 Ú. v. EÚ C 351, 15.11.2012, s. 68-72.

30 Ú. v. EÚ C 351, 15.11.2012, s. 6-11.

31 Ú. v. EÚ C 54, 19.2.2011, s. 58-64.

32 Ú. v. EÚ C 54, 19.2.2011, s. 58-64.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*