Investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

TEN/520

Investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry

 

Brusel 7. mája 2013

 

 

Informačný oznam

(490. plenárne zasadnutie)

 

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o povinnosti oznamovať Komisii investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskej únie, ktorým sa nahrádza nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 617/2010“

COM(2013) 153 final

 

NÁVRH STANOVISKA: CES3027-2013_00_00_TRA_PAC

 

 

 

 

  1. Postup

 

 

Žiadosť Rady:

 

15. apríla 2013
Právny základ:

 

článok 194 ods. 2 ZFEÚ
Rozhodnutie predsedníctva:

 

16. apríla 2013
Príslušná odborná sekcia:

 

odborná sekcia pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť

 

Predseda odbornej sekcie:

 

pán Buffetaut (FR – I)
Stanovenie harmonogramu práce odbornej sekcie:

 

30. apríla 2013
  stanovisko kategórie C  

 

 

 

  1. Zhrnutie návrhu Komisie

 

Komisia predkladá tento návrh nového nariadenia na základe rozsudku Európskeho súdneho dvora o zrušení nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 617/2010 o oznamovaní investičných projektov v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskej únie Komisii a o zachovaní účinkov daného nariadenia až do prijatia nového nariadenia založeného na náležitom právnom základe, ktorým je článok 194 ods. 2 ZFEÚ.

 

S cieľom vyhovieť rozsudku Súdneho dvora a v záujme zabezpečenia kontinuity vo vykonávaní dohľadu nad investičnými projektmi v oblasti energetickej infraštruktúry predkladá Komisia návrh nariadenia, ktorého obsah sa zhoduje s obsahom zrušeného nariadenia, a navrhuje niekoľko nevyhnutných úprav, ktoré zodpovedajú novému legislatívnemu procesu.

 

Rozsah pôsobnosti navrhovaného nariadenia je totožný s rozsahom pôsobnosti zrušeného nariadenia. Členské štáty sú povinné každé dva roky oznamovať Komisii údaje a informácie o investičných projektoch, ktoré sa týkajú výroby, skladovania a prepravy ropy, zemného plynu, elektrickej energie (vrátane elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov), biopalív a zachytávania a ukladania oxidu uhličitého.

 

 

  1. Zhrnutie návrhu stanoviska

 

EHSV v rámci zjednodušeného konania návrh Komisie schvaľuje.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*