Bezpečnosť spotrebných výrobkov

pastedGraphic.pdf

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. KONTEXT NÁVRHU

Voľný pohyb bezpečných spotrebných výrobkov prestavuje jeden zo základných stavebných prvkov Európskej únie. Je to dôležitý pilier jednotného trhu, ktorý umožňuje spotrebiteľom, aby dôverovali výrobkom, ktoré si kúpia.

Tento návrh na nariadenie o bezpečnosti spotrebných výrobkov, ktorý nahradí smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

(„smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov“, skrátene SVBV), sa týka vyrobených nepotravinových spotrebných výrobkov. Podobne ako smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, aj navrhované nariadenie vyžaduje, aby spotrebné výrobky boli „bezpečné“, stanovuje určité povinnosti pre hospodárske subjekty a obsahuje ustanovenia o tvorbe noriem na podporu požiadavky všeobecnej bezpečnosti.

Výrazne sa však uľahčí a zjednoduší vykonávanie navrhovaného nariadenia a jeho vzťah k ďalším právnym predpisom Európskej únie a zároveň sa udrží vysoká úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov.

Prekrývanie pravidiel dohľadu nad trhom a povinností hospodárskych subjektov stanovených v rôznych právnych predpisoch Európskej únie (SVBV, nariadenie (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh

, ako aj harmonizačné právne predpisy Európskej únie pre špecifické odvetvia, ktoré zahŕňajú taktiež spotrebné výrobky) viedlo k nejasnostiam na strane hospodárskych subjektov aj vnútroštátnych orgánov a vážne poškodilo účinnosť dohľadu nad trhom v Európskej únii.

Cieľom tohto návrhu je sprehľadnenie regulačného rámca pre spotrebné výrobky zohľadňujúce najnovší vývoj právnych predpisov, ako je napríklad nový legislatívny rámec pre uvádzanie výrobkov na trh prijatý v roku 2008

, zosúladenie harmonizačných právnych predpisov Európskej únie pre špecifické odvetvia s novým rámcom

a nadobudnutie účinnosti nového nariadenia o európskej normalizácii

dňa 1. januára 2013.

Tento návrh je súčasťou balíka právnych predpisov o bezpečnosti výrobkov a dohľade nad trhom, ktorý zahŕňa taktiež návrh na nariadenie o dohľade nad jednotným trhom a viacročný akčný plán dohľadu nad trhom na obdobie rokov 2013 – 2015. Akt o jednotnom trhu (2011)

označil revíziu SVBV a vypracovanie plánu dohľadu nad trhom za iniciatívy, ktoré prispejú k posilneniu rastu a tvorbe pracovných miest. Akt o jednotnom trhu II

prijatý v roku 2012 potvrdzuje, že balík právnych predpisov o bezpečnosti výrobkov a dohľade nad trhom predstavuje kľúčové opatrenie s cieľom „zlepšiť bezpečnosť výrobkov, ktoré sú v EÚ v obehu, prostredníctvom lepšej koherentnosti a presadzovania bezpečnosti výrobkov a pravidiel dohľadu nad trhom“.

2. VÝSLEDKY KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENIE VPLYVU

V rokoch 2009 až 2011 Komisia uskutočnila rozsiahle verejné konzultácie o revízii SVBV týkajúce sa rozsahu posúdenia vplyvu. Komisia na základe vymedzenia rozsahu posúdenia vplyvu pokračovala druhým kolom verejnej konzultácie, ktorá sa zamerala na štyri hlavné podstatné oblasti zlepšenia režimu bezpečnosti výrobkov v EÚ: i) postupy poverenia na vypracovanie noriem v rámci SVBV pre neharmonizované výrobky, ii) harmonizácia hodnotenia bezpečnosti, iii) spolupráca a koordinácia v oblasti dohľadu nad trhom vrátane fungovania systému Spoločenstva na rýchlu výmenu informácií (RAPEX) a online distribučných kanálov, iv) zosúladenie s balíkom o voľnom pohybe tovaru.

Druhé kolo verejnej konzultácie o vymedzených problémoch a riešeniach navrhnutých Komisiou sa uskutočnilo v máji až decembri 2010. V dňoch 18. mája až 20. augusta 2010 Komisia uskutočnila internetovú verejnú konzultáciu zameranú na štyri uvedené oblasti. Komisia sa snažila získať spätnú väzbu prostredníctvom štyroch konzultačných dokumentov a deviatich online dotazníkov zameraných na rôzne skupiny zainteresovaných strán. Odpovede poskytlo 55 vnútroštátnych orgánov zo všetkých členských štátov EÚ (okrem jedného) a z Nórska, Islandu a Švajčiarska. Do konzultácie prispeli rôzne ďalšie strany vrátane viac ako tridsiatich obchodných združení, sedemnástich spotrebiteľských organizácií a viac ako päťdesiatich jednotlivých hospodárskych subjektov (vrátane niekoľkých malých a stredných podnikov). Prostredníctvom deviatich online dotazníkov sa zhromaždilo spolu 305 odpovedí. Ďalších trinásť podnikov a spotrebiteľských organizácií predložilo samostatné stanoviská. Počas konzultácií sa uskutočnilo viacero prezentácií a priamych výmen názorov so zúčastnenými stranami (s podnikmi aj spotrebiteľskými organizáciami).

Druhé kolo verejnej konzultácie zakončila medzinárodná konferencia zúčastnených strán na tému Revízia smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorá sa uskutočnila 1. decembra 2010. Konferencia poskytla Komisii možnosť získať spätnú väzbu od zainteresovaných strán týkajúcu sa hlavných záverov verejnej internetovej konzultácie.

Tretie kolo verejnej konzultácie sa konalo od januára do marca 2011. Malo podobu tematických stretnutí zainteresovaných strán a zúčastnili sa na ňom odborníci z príslušných oblastí. Stretnutia sa venovali štrukturálnym témam vrátane organizácie koordinácie dohľadu nad trhom, vplyvu nových vymedzení povinností hospodárskych subjektov (predovšetkým povinností týkajúcich sa vysledovateľnosti), postupov udelenia poverení, ktoré povedú k vypracovaniu európskych noriem v rámci SVBV, ako aj postupov vytvorenia jasnej a zrozumiteľnej štruktúry pravidiel bezpečnosti nepotravinových výrobkov.

Jedným z výsledkov verejnej konzultácie a diskusie so zainteresovanými stranami bolo presunutie pravidiel dohľadu nad trhom z platnej smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov do nového samostatného nariadenia o dohľade nad trhom, ktoré sa vypracuje a prijme spoločne s predkladaným návrhom na revíziu SVBV.

Posúdenie vplyvu, ktoré pripravila Komisia, teda zahŕňa prvky týkajúce sa aj tohto návrhu, aj návrhu na nové nariadenie o dohľade nad trhom. Výbor pre posudzovanie vplyvu vydal kladné stanovisko v septembri 2012.

3. PRÁVNE PRVKY NÁVRHU

 • Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti

Navrhované nariadenie jasne vymedzuje rozsah svojej pôsobnosti v porovnaní s odvetvovými harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie. Paušálne sa uplatňuje zásada všeobecnej bezpečnosti všetkých nepotravinových spotrebných výrobkov a podrobnejšie povinnosti pre hospodárske subjekty platia len pre tie subjekty, ktorých sa netýkajú príslušné povinnosti stanovené v harmonizačných právnych predpisoch upravujúcich špecifické odvetvia výrobkov. Komisia predpokladá, že vypracuje usmernenia, ktoré pomôžu podnikom, predovšetkým malým a stredným podnikom, určiť, ktorý právny predpis sa týka spotrebných výrobkov, ktoré príslušný podnik vyrába či distribuuje.

Oddiel s vymedzeniami pojmov sa aktualizoval a v relevantných prípadoch zosúladil s novým legislatívnym rámcom pre uvádzanie výrobkov na trh

.

 • Požiadavka všeobecnej bezpečnosti a povinnosti hospodárskych subjektov

Požiadavka bezpečnosti všetkých spotrebných výrobkov, ktoré sa uvedú alebo sprístupnia na trhu Európskej únie, je základným pilierom právnych predpisov EÚ v oblasti bezpečnosti výrobkov. Táto požiadavka všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorú zahŕňala už smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, sa zachovala. Zásadne sa však zjednoduší jej uplatňovanie v praxi vďaka jasnému prepojeniu s právnymi predpismi pre špecifické odvetvia a zjednodušeniu pravidiel týkajúcich sa noriem.

Navrhované nariadenie bude pokladať za bezpečné tie spotrebné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky odvetvových harmonizačných právnych predpisov Európskej únie zameraných na zabezpečenie zdravia a bezpečnosti osôb. Ak výrobky nebudú spĺňať požiadavky platných harmonizačných právnych predpisov, nebude pre ne platiť automatický predpoklad bezpečnosti; vznik takejto situácie však napravia odvetvové právne predpisy v spojení s budúcim nariadením o dohľade nad jednotným trhom.

V tomto návrhu sa ďalej stanovujú základné povinnosti hospodárskych subjektov (výrobcov, dovozcov, distribútorov), ktorí sa zapojili do dodávateľského reťazca spotrebných výrobkov, a to do tej miery, do akej sa ich netýkajú príslušné požiadavky vyplývajúce z harmonizačných právnych predpisov Európskej únie pre špecifické odvetvia. Uvedené povinnosti vychádzajú z referenčných ustanovení uvedených v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh

a riešia, okrem iného, otázky týkajúce sa označovania, identifikácie výrobku, nápravných opatrení, ktoré treba prijať v prípade nebezpečných výrobkov, a informovania príslušných orgánov. Úmerne k možným rizikám výrobkov budú výrobcovia povinní pripraviť technickú dokumentáciu k svojim výrobkom, ktorá bude obsahovať informácie potrebné na preukázanie bezpečnosti ich výrobku.

Takisto na základe rozhodnutia č. 768/2008/ES sa v tomto návrhu požaduje, aby hospodárske subjekty dokázali určiť prevádzkovateľov, ktorým dodali výrobok a ktorí dodali výrobok im. V prípadoch zdôvodnených rizikami, ktoré sú vlastné špecifickým druhom výrobkov, bude Komisia oprávnená prijímať opatrenia vyžadujúce, aby hospodárske subjekty zaviedli alebo presadzovali elektronický systém vysledovateľnosti.

 • Využitie európskych noriem

Podobne ako smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov aj návrh na toto nové nariadenie uprednostňuje pri plnení požiadavky všeobecnej bezpečnosti využívanie noriem. Zásadne sa však zjednodušil postup určovania existujúcich európskych noriem alebo žiadosti o vypracovanie európskych noriem, ktoré by umožnili predpokladať, že výrobok je bezpečný, a zosúladil sa s nariadením (EÚ) č. 1025/2012, ktoré tvorí nový zastrešujúci rámec európskej normalizácie

. Tým sa zdôrazní, aký význam Komisia prikladá spoločnej regulácii, a rozšíri sa tým používanie európskych noriem na podporu tohto navrhovaného nariadenia.

 • Presunutie pravidiel dohľadu nad trhom a systému RAPEX do nového nariadenia o dohľade nad trhom

V súlade s cieľom posilnenia a zjednodušenia dohľadu nad trhom pre všetky výrobky (harmonizované aj neharmonizované, určené pre spotrebiteľov aj pre profesionálnych používateľov) sa ustanovenia o dohľade nad trhom a systéme RAPEX, ktoré sú v súčasnosti zahrnuté do smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, presunuli do návrhu na nové nariadenie o dohľade nad jednotným trhom. Toto nové nariadenie by vytvorilo jednopásmový systém, v ktorom by sa všetky pravidlá dohľadu nad trhom zoskupili do jedného nástroja a systém RAPEX by sa stal jediným varovným systémom upozorňujúcim na rizikové výrobky. Podrobnejšie informácie sú uvedené v návrhu na nariadenie o dohľade nad trhom s výrobkami.

 • Právomoci Únie, subsidiarita, proporcionalita a právna forma

Tento návrh je založený na článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorý predstavuje rovnaký právny základ pre ustanovenie a fungovanie vnútorného trhu, na akom bola prijatá aj súčasná smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Pri regulácii bezpečnosti výrobkov Únia vykonáva spoločné právomoci podľa článku 4 ods. 2 ZFEÚ.

Na vnútornom trhu, na ktorom môžu byť výrobky vo voľnom obehu, je efektívne prijatie pravidiel bezpečnosti výrobkov možné len na úrovni Európskej únie. Je to potrebné, aby sa zaručila vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa (v súlade s článkom 169 ZFEÚ) a aby sa zabránilo členským štátom prijímať odlišné právne predpisy pre výrobky, čo by viedlo k fragmentácii jednotného trhu. V súlade so zásadou proporcionality a subsidiarity, ako sa stanovuje v článku 5 Zmluvy o Európskej únii, tento návrh neprekračuje rámec potrebný na dosiahnutie týchto cieľov.

Tento návrh má právnu formu nariadenia. Je to vhodný právny nástroj, keďže ukladá jasné a podrobné pravidlá, ktoré budú uplatniteľné jednotným spôsobom a v rovnakom čase v celej Únii. Predíde sa odlišnej transpozícii smernice členskými štátmi, ktorá by pravdepodobne viedla ku vzniku rozdielnych úrovní ochrany zdravia a bezpečnosti, čo je prekážka pre vnútorný trh. Nahradenie vnútroštátnych transpozičných opatrení má aj výrazný zjednodušujúci účinok, keďže to umožní hospodárskym subjektom podnikať na základe jediného regulačného rámca v porovnaní so „zlepeninou“ vnútroštátnych právnych predpisov.

 • Základné práva 

V súlade s Chartou základných práv EÚ tento návrh sleduje zabezpečenie vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia (článok 35 charty) a ochrany spotrebiteľa (článok 38) prostredníctvom zabezpečenia vysokej úrovne bezpečnosti spotrebných výrobkov sprístupnených na trhu Únie. Návrh ovplyvňuje slobodu hospodárskych subjektov podnikať (článok 16), ale povinnosti uložené výrobcom, dovozcom a distributérom spotrebných výrobkov sú nevyhnutné na zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti výrobkov.

4. VPLYV NA ROZPOČET

Návrh nemá žiadny iný vplyv na rozpočet, len vplyv súvisiaci so správnym uplatňovaním nariadenia, ktoré už je (v podobe SVBV) súčasťou acquis právnych predpisov Európskej únie. Vplyv na rozpočet je stanovený v existujúcich alebo navrhnutých programoch a rešpektuje návrh nového viacročného finančného rámca predložený Komisiou. Podrobné informácie obsahuje finančný výkaz priložený k tomuto návrhu.

5. ZJEDNODUŠENIE A INTELIGENTNÁ REGULÁCIA

Tento návrh prispieva k zjednodušeniu právnych predpisov EÚ a dodržiava zásady inteligentnej regulácie. Komisia pri príprave tohto návrhu zaevidovala významný pokrok v oblasti právnych predpisov pre špecifické odvetvia, ktoré si kladú za cieľ zabezpečiť bezpečnosť výrobkov a zvyčajne sa v nich nerozlišuje, či ide o výrobky určené pre spotrebiteľov alebo pre profesionálnych používateľov. V porovnaní so situáciou pred 10 alebo 15 rokmi už nie je potrebné uplatňovať druhú vrstvu povinností pre hospodárske subjekty, ktoré sú dostatočne regulované právnymi predpismi pre špecifické odvetvia. Rovnako povinnosti stých, ktorí vyrábajú, dovážajú alebo distribuujú spotrebné výrobky, ktoré nie sú upravené špecifickými právnymi predpismi, sú do veľkej miery zosúladené s povinnosťami platnými pre harmonizované výrobky.

Vďaka tomuto prístupu sa zníži administratívne zaťaženie a náklady podnikov (predovšetkým malých a stredných podnikov) na dosiahnutie súladu s právnymi predpismi. V budúcnosti budú môcť jednoducho určiť, ktorý súbor pravidiel sa uplatňuje na ich hospodársku činnosť a ušetriť tak náklady zapríčinené právnou neistotou.

Vzhľadom na predmet a cieľ tohto navrhovaného nariadenia nemožno z požiadaviek nariadenia vyňať mikropodniky, ako ich vymedzuje odporúčanie Komisie 2003/361/ES

, keďže pravidlá týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti osôb sa musia uplatňovať bez ohľadu na veľkosť hospodárskeho subjektu. Mikropodniky však zrejme najviac využijú výhody zjednodušenia, keďže nová právna úprava bude účelná a nahradí dve zastarané smernice. Komisia je pripravená poskytnúť podnikom, predovšetkým malým a stredným podnikom ako aj spotrebiteľom ďalšie usmernenia a pomôcť im jednoducho určiť ich príslušné práva a povinnosti.

2013/0049 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o bezpečnosti spotrebných výrobkov a o zrušení smernice 87/357/EHS a smernice 2001/95/ES 

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

stanovuje požiadavku bezpečnosti spotrebných výrobkov a orgány dohľadu nad trhom v členských štátoch musia prijať opatrenia proti nebezpečným výrobkom a vymieňať si informácie v tejto oblasti prostredníctvom systému Spoločenstva na rýchlu výmenu informácií (RAPEX). Smernica 2001/95/ES sa musí podrobiť dôkladnej revízii s cieľom zlepšiť jej fungovanie a zaistiť jednotu s vývojom právnych predpisov Európskej únie týkajúcich sa dohľadu nad trhom, povinností hospodárskych subjektov a normalizácie. V záujme prehľadnosti by sa smernica 2001/95/ES mala zrušiť a nahradiť týmto nariadením.

(2) Nariadenie predstavuje vhodný právny nástroj, keďže ukladá jasné a podrobné pravidlá, vďaka ktorým nie je priestor na odlišnú transpozíciu členskými štátmi. Nariadenie je zárukou, že sa právne požiadavky budú v celej Únii vykonávať v rovnakom čase.

(3) Toto nariadenie musí prispieť k dosiahnutiu cieľa uvedeného v článku 169 ZFEÚ. Predovšetkým by sa malo zamerať na zaistenie fungovania vnútorného trhu z hľadiska výrobkov určených pre spotrebiteľov a na tento účel stanoviť jednotné pravidlá, pokiaľ ide o požiadavku všeobecnej bezpečnosti, hodnotiace kritériá a povinnosti hospodárskych subjektov. Keďže pravidlá dohľadu nad trhom vrátane pravidiel týkajúcich sa systému RAPEX sú stanovené v nariadení (EÚ) č. […/…] [o dohľade nad trhom s výrobkami]

, ktoré sa týka aj výrobkov zahrnutých do tohto nariadenia, toto nariadenie nemusí obsahovať žiadne ďalšie ustanovenia o dohľade nad trhom alebo systéme RAPEX.

(4) Právne predpisy Európskej únie týkajúce sa potravín, krmív a súvisiacich oblastí stanovujú osobitný režim zaisťujúci bezpečnosť výrobkov, na ktoré sa vzťahujú. Toto nariadenie by sa teda nemalo uplatňovať na uvedené výrobky, okrem materiálov a predmetov určených na styk s potravinami, keďže tie zahŕňajú riziká, ktoré nie sú upravené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami

alebo inými osobitnými právnymi predpismi týkajúcimi sa potravín, ktoré upravujú len chemické a biologické riziká týkajúce sa potravín.

(5) Lieky podliehajú posudzovaniu pred uvedením na trh, zahŕňajúcemu analýzu špecifických prínosov a rizík, preto by mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(6) Toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať na služby. V záujme dosiahnutia ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľa by sa však malo uplatňovať na výrobky, ktoré sa dodávajú alebo sprístupňujú spotrebiteľom v súvislosti s poskytovaním služieb vrátane výrobkov, ktorým sú spotrebitelia priamo vystavení pri poskytovaní služby. Z oblasti pôsobnosti tohto nariadenia by sa mali vyňať zariadenia, na ktorých sa spotrebitelia premiestňujú alebo cestujú a ktoré sú obsluhované poskytovateľom služby, keďže táto otázka sa musí riešiť v súvislosti s bezpečnosťou poskytovanej služby.

(7) Napriek vývoju harmonizačných právnych predpisov Európskej únie pre špecifické odvetvia, ktoré upravujú bezpečnostné hľadiská špecifických výrobkov alebo kategórií výrobkov, je prakticky nemožné prijať právne predpisy Európskej únie pre všetky spotrebné výrobky, ktoré existujú alebo môžu byť vyvinuté. Naďalej je potrebný legislatívny rámec horizontálnej povahy, ktorý vyplní medzery a zabezpečí ochranu spotrebiteľa, ktorá nie je zaistená iným spôsobom, predovšetkým s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň ochrany bezpečnosti a zdravia spotrebiteľov v súlade s článkom 114 a článkom 169 ZFEÚ.

(8) Pokiaľ ide o spotrebné výrobky, ktorých sa týka toto nariadenie, rozsah uplatňovania jednotlivých častí tohto nariadenia treba zreteľne oddeliť od harmonizačných právnych predpisov Európskej únie pre špecifické odvetvia. Požiadavka všeobecnej bezpečnosti výrobkov a súvisiace ustanovenia sa musia uplatňovať pri všetkých spotrebných výrobkoch, povinnosti hospodárskych subjektov by sa však nemali uplatňovať tam, kde harmonizačný právny predpis Európskej únie zahŕňa rovnocenné povinnosti. Ide napríklad o predpisy Európskej únie týkajúce sa kozmetických výrobkov, hračiek, elektrických prístrojov alebo stavebných výrobkov.

(9) V záujme zabezpečenia jednoty medzi týmto nariadením a harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie pre špecifické odvetvia a so zreteľom na špecifické povinnosti hospodárskych subjektov treba ustanovenia o výrobcoch, splnomocnených zástupcoch, dovozcoch a distribútoroch založiť na referenčných ustanoveniach zahrnutých do rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh

.

(10) Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by sa nemal obmedziť na žiadnu techniku predaja spotrebných výrobkov, takže zahŕňa aj predaj na diaľku.

(11) Toto nariadenie by sa malo uplatňovať na použité výrobky, ktoré opätovne vstupujú do dodávateľského reťazca v rámci komerčnej činnosti, s výnimkou tých použitých výrobkov, pri ktorých spotrebiteľ nemôže odôvodnene očakávať, že budú spĺňať najmodernejšie bezpečnostné normy, napríklad starožitností.

(12) Toto nariadenie by sa taktiež malo uplatňovať na spotrebné výrobky, ktoré síce nepatria medzi potraviny, ale potraviny pripomínajú a mohli by sa s nimi ľahko zameniť tak, že by ich spotrebitelia (najmä deti) mohli vložiť do úst, cmúľať alebo prehltnúť, čo by mohlo spôsobiť napríklad udusenie, otravu, perforáciu alebo upchanie tráviaceho traktu. Takéto výrobky podobné potravinám doteraz regulovala smernica Rady 87/357/EHS z 25. júna 1987 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výrobkov, ktorých vlastnosti sa javia ako iné, než v skutočnosti sú, a ktoré preto ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov

. Táto smernica by sa mala zrušiť.

(13) Pri posudzovaní bezpečnosti výrobkov by sa mali zohľadňovať všetky príslušné hľadiská, najmä vlastnosti a vzhľad, ako aj kategórie spotrebiteľov, ktoré budú výrobok pravdepodobne používať, pričom treba zohľadniť ich zraniteľnosť, najmä u detí, seniorov a postihnutých osôb.

(14) Aby nedošlo k prekrývaniu bezpečnostných požiadaviek a konfliktu s ďalšími právnymi predpismi Európskej únie, treba podľa tohto nariadenia považovať za bezpečný ten výrobok, ktorý spĺňa požiadavky harmonizačného právneho predpisu Európskej únie v špecifickom odvetví zameraného na ochranu zdravia a bezpečnosti osôb.

(15) Za súlad výrobkov s právnymi predpismi by mali zodpovedať hospodárske subjekty, a to podľa ich úlohy v dodávateľskom reťazci, aby sa zaistila vysoká úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov.

(16) Všetky hospodárske subjekty, ktoré zasahujú do dodávateľského a distribučného reťazca, by mali prijať primerané opatrenia a zabezpečiť, aby na trhu sprístupňovali iba také výrobky, ktoré sú bezpečné a v zhode s týmto nariadením. Je potrebné stanoviť jasné a primerané rozdelenie povinností zodpovedajúcich úlohe každého subjektu v rámci dodávateľského a distribučného procesu.

(17) Dovozcovia zodpovedajú za to, aby výrobky z tretích krajín, ktoré uvádzajú na trh v Európskej únii, spĺňali požiadavky tohto nariadenia. Nariadenie by teda malo obsahovať špecifické povinnosti dovozcov.

(18) Distribútori sprístupňujú výrobky na trhu po ich uvedení na trh výrobcom alebo dovozcom a mali by konať s náležitou starostlivosťou, aby zabezpečili, že ich nakladanie s výrobkom nebude mať negatívny vplyv na súlad výrobku s týmto nariadením.

(19) Každý hospodársky subjekt, ktorý buď uvedie výrobok na trh pod vlastným menom alebo ochrannou známkou, alebo upraví výrobok takým spôsobom, že to môže mať vplyv na súlad s požiadavkami tohto nariadenia, by sa mal považovať za výrobcu a prevziať povinnosti výrobcu.

(20) Zabezpečenie identifikácie výrobku a vysledovateľnosti výrobkov v celom dodávateľskom reťazci pomáha identifikovať hospodárske subjekty a prijať účinné nápravné opatrenia proti nebezpečným výrobkom, ako napr. cielené sťahovania výrobkov od používateľa(-ov). Systém identifikácie výrobkov a vysledovateľnosti zaistia, že spotrebitelia a hospodárske subjekty dostanú presné informácie o nebezpečných výrobkoch, čím sa prehĺbi dôvera v trh a predíde sa zbytočným narušeniam obchodu. Výrobky by preto mali obsahovať informácie umožňujúce ich identifikáciu a identifikáciu výrobcu a, v uplatniteľnom prípade, identifikáciu dovozcu. Výrobcovia by mali vypracovať aj technickú dokumentáciu k svojim výrobkom, pričom si môžu vybrať jej najvhodnejší a nákladovo-efektívny spôsob, napr. elektronické prostriedky. Okrem toho by hospodárske subjekty mali vedieť identifikovať subjekty, ktoré ich zásobujú, a tie, ktorým ony dodali výrobok. Na spracovanie osobných údajov vykonávané v rámci tohto nariadenia sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov

.

(21) Základnú požiadavku vysledovateľnosti, ktorá zahŕňa uvedenie mena a adresy výrobcu, dopĺňa požiadavka uvedenia údaja o pôvode. Údaj o krajine pôvodu pomáha identifikovať skutočné miesto výroby v prípadoch, keď výrobcu nemožno kontaktovať alebo jeho udaná adresa sa líši od skutočného miesta výroby. Tieto informácie môžu uľahčiť prácu orgánov dohľadu nad trhom pri vysledovaní výrobku a zistení jeho skutočného miesta výroby a umožnia kontakty s orgánmi krajín pôvodu v rámci bilaterálnej alebo multilaterálnej spolupráce v oblasti bezpečnosti spotrebných výrobkov v záujme primeraných nadväzujúcich opatrení.

(22) V záujme podpory efektívneho a jednotného uplatňovania požiadavky všeobecnej bezpečnosti stanovenej v tomto nariadení je dôležité využívať európske normy týkajúce sa určitých výrobkov a rizík tak, aby sa výrobok, ktorý je v súlade s európskou normou, odkaz na ktorú bol uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie, považoval za vyhovujúci uvedenej požiadavke.

(23) Keď Komisia stanoví, že je potrebné prijať európsku normu, ktorá zaistí súlad určitých výrobkov s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti podľa tohto nariadenia, mala by uplatniť príslušné ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii

a požiadať jednu alebo niekoľko európskych normalizačných organizácií, aby buď navrhli, alebo určili normu, ktorá je vhodná na to, aby zaistila, že výrobky, ktoré tejto norme vyhovujú, možno pokladať za bezpečné. Odkazy na takúto normu by sa mali uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie.

(24) Postupy podania žiadosti o vypracovanie európskej normy na podporu tohto nariadenia, ako aj postupy podania formálnych námietok proti týmto normám treba stanoviť v tomto nariadení a zosúladiť s nariadením (EÚ) č. 1025/2012. V záujme zaistenia celkovej jednoty európskej normalizácie by sa žiadosti o európske normy alebo námietky proti týmto normám mali predkladať výboru zriadenému na základe uvedeného nariadenia po primeranej konzultácii s expertmi členských štátov v oblasti bezpečnosti spotrebných výrobkov.

(25) Európske normy, ktorých odkazy boli zverejnené v súlade so smernicou 2001/95/ES, by mali naďalej zaručovať predpoklad splnenia požiadavky všeobecnej bezpečnosti. Normalizačné poverenia vydané Komisiou v súlade so smernicou 2001/95/ES by sa mali považovať za žiadosti o normalizačné práce vydané v súlade s týmto nariadením.

(26) Ak neexistujú žiadne európske normy alebo iné uznané prostriedky na posúdenie bezpečnosti výrobku, posúdenie bezpečnosti výrobku by malo zohľadniť odporúčania Komisie prijaté na tento účel podľa článku 292 ZFEÚ.

(27) V záujme zaistenia jednotných podmienok realizácie tohto nariadenia by sa Európskej komisii mali udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o výnimku z povinnosti informovať orgány dohľadu nad trhom o výrobkoch predstavujúcich riziko, pokiaľ ide o druh nosiča údajov a jeho umiestnenie na výrobku na účely systému vysledovateľnosti, pokiaľ ide o žiadosti o normalizačné práce podané v európskych normalizačných organizáciách a rozhodnutia o formálnych námietkach proti európskym normám. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie

.

(28) Konzultačný postup by sa mal použiť na prijímanie vykonávacích aktov, pokiaľ ide o námietky proti európskym normám, a keď odkazy na príslušnú európsku normu ešte neboli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, za predpokladu, že príslušná norma ešte neviedla k predpokladu o zhode s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti stanovenou v tomto nariadení.

(29) S cieľom zachovania vysokej úrovne zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov by sa Komisii mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o výrobky, pri ktorých nie je potrebné uvádzať na výrobku ako takom názov a adresu výrobcu a dovozcu z dôvodu nízkej úrovne rizika súvisiaceho s týmito výrobkami, a pokiaľ ide o identifikáciu a vysledovateľnosť výrobkov, ktoré predstavujú potenciálne závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(30) Členské štáty by mali stanoviť pravidlá o sankciách za porušenie tohto nariadenia a zabezpečiť, aby sa vykonávali. Uvedené sankcie musia byť účinné, primerané a odstrašujúce.

(31) Aby sa hospodárske subjekty, členské štáty a Komisia mohli prispôsobiť zmenám zavedeným týmto nariadením, je vhodné stanoviť dostatočné prechodné obdobie až do uplatniteľnosti požiadaviek tohto nariadenia.

(32) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zabezpečenie fungovania vnútorného trhu s výrobkami určenými pre spotrebiteľov pri zabezpečení vysokej úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu tohto opatrenia ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(33) Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť úplné plnenie záväzku zaistiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a ochrany spotrebiteľa, ako aj slobody podnikať,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie stanovuje pravidlá bezpečnosti spotrebných výrobkov uvedených alebo sprístupnených na trhu Európskej únie.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1. Toto nariadenie platí pre výrobky, ktoré vzniknú vo výrobnom procese, uvedú sa alebo sprístupnia na trh, sú nové, použité alebo obnovené a spĺňajú niektoré z týchto kritérií:

(a) sú určené pre spotrebiteľov;

(b) je pravdepodobné, že za vhodných predpokladateľných okolností ich použijú spotrebitelia, aj keď pre nich nie sú určené;

(c) spotrebitelia sú im vystavení v súvislosti s prijímaním poskytovaných služieb.

2. Toto nariadenie sa netýka výrobkov, ktoré sa sprístupňujú na trhu ako výrobky, ktoré sa pred použitím musia opraviť alebo obnoviť.

3. Toto nariadenie sa neuplatňuje na:

(a) lieky na humánne použitie a na veterinárne použitie;

(b) potraviny;

(c) materiály a predmety, ktoré sú určené na styk s potravinami, ak riziká súvisiace s týmito výrobkami upravuje nariadenie (ES) č. 1935/2004 alebo iné právne predpisy Európskej únie týkajúce sa potravín;

(d) krmivá;

(e) živé rastliny a zvieratá, geneticky modifikované organizmy a geneticky modifikované mikroorganizmy v obsiahnutom použití, ako aj výrobky z rastlín a zvierat týkajúce sa priamo ich budúcej reprodukcie;

(f) vedľajšie živočíšne výrobky a odvodené výrobky;

(g) prípravky na ochranu rastlín;

(h) zariadenia, na ktorých sa spotrebitelia premiestňujú alebo v nich cestujú a ktoré sú obsluhované poskytovateľom služby v rámci služby poskytovanej spotrebiteľovi;

(i) starožitnosti.

4. Kapitoly II až IV tohto nariadenia sa netýkajú výrobkov, pri ktorých sa uplatňujú požiadavky určené na ochranu ľudského zdravia a bezpečnosti stanovené v harmonizačných právnych predpisoch Európskej únie alebo vyplývajúce z týchto predpisov.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

 1. „bezpečný výrobok“ je akýkoľvek výrobok, ktorý za bežných alebo racionálne predvídateľných podmienok používania vrátane životnosti a, v uplatniteľnom prípade, uvedenia do prevádzky, inštalácie a požiadaviek na údržbu nepredstavuje v súvislosti s používaním žiadne riziko alebo len minimálne riziko, ktoré sa považuje za prijateľné a je v súlade s vysokou úrovňou ochrany zdravia a bezpečnosti osôb;
 2. „sprístupnenie na trhu“ je dodanie výrobku na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti, či už za poplatok alebo bezplatne;
 3. „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie výrobku na trhu Únie;
 4. „výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába výrobok alebo si výrobok nechá navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza takýto výrobok na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou;
 5. „splnomocnený zástupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá dostala písomné splnomocnenie od výrobcu konať v jeho mene pri konkrétnych úlohách;
 6. „dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza výrobok z tretej krajiny na trh Únie;
 7. „distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje výrobok na trhu;
 8. „hospodárske subjekty“ sú výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor;
 9. „európska norma“ je európska norma v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;
 10. „medzinárodná norma“ je medzinárodná norma v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;
 11. „národná norma“ je národná norma vymedzená v článku 2 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;
 12. „európska normalizačná organizácia“ je európska normalizačná organizácia v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;
 13. „orgán dohľadu nad trhom“ je orgán dohľadu nad trhom v zmysle vymedzenia v článku [3 ods. 12] nariadenia (EÚ) č. […/…] [o dohľade nad trhom s výrobkami];
 14. „stiahnutie od používateľa“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je dosiahnuť vrátenie výrobku, ktorý sa už sprístupnil koncovému používateľovi;
 15. „stiahnutie z trhu“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť tomu, aby výrobok, ktorý je v dodávateľskom reťazci, bol ďalej sprístupnený na trhu;
 16. „harmonizačné právne predpisy Únie“ sú právne predpisy Únie, ktorými sa harmonizujú podmienky uvádzania výrobkov na trh;
 17. „závažné riziko“ je riziko, ktoré si vyžaduje rýchly zásah a nadväzné opatrenia vrátane prípadov, keď účinky nemusia byť bezprostredné.

Článok 4

Požiadavka všeobecnej bezpečnosti 

Hospodárske subjekty uvádzajú alebo sprístupňujú na trh Európskej únie len bezpečné výrobky.

Článok 5

Predpoklad bezpečnosti 

Na účely tohto nariadenia sa výrobok považuje za výrobok, ktorý spĺňa požiadavku všeobecnej bezpečnosti stanovenú v článku 4 v nasledujúcich prípadoch:

  1. pokiaľ ide o riziká upravené požiadavkami určenými na ochranu ľudského zdravia a bezpečnosti stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Európskej únie alebo vyplývajúcimi z týchto predpisov, ak spĺňa uvedené požiadavky;
  2. v prípade, že neexistujú požiadavky stanovené v harmonizačných právnych predpisoch Európskej únie alebo vyplývajúce z týchto predpisov uvedené v písm. a), pokiaľ ide o riziká upravené európskymi normami, ak spĺňa príslušné európske normy alebo ich časti, pričom odkaz na tieto normy bol zverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s článkami 16 a 17;
  3. v prípade, že neexistujú požiadavky stanovené v harmonizačných právnych predpisoch Európskej únie alebo vyplývajúce z týchto predpisov uvedené v písm. a) a európske normy uvedené v písm. b), pokiaľ ide o riziká upravené požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovenými v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom je výrobok sprístupnený na trhu, ak spĺňa uvedené vnútroštátne požiadavky.

Článok 6

Hľadiská hodnotenia bezpečnosti výrobkov

1. Ak neexistujú harmonizačné právne predpisy Európskej únie, európske normy alebo požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovené právnymi predpismi členského štátu, v ktorom je výrobok sprístupnený na trhu, uvedené v článku 5 písm. a), b) a c), pri hodnotení bezpečnosti výrobku sa zohľadnia nasledujúce hľadiská, predovšetkým:

(a) vlastnosti výrobku vrátane zloženia, balenia, návodu na montáž a v uplatniteľnom prípade na inštaláciu a údržbu;

(b) vplyv na iné výrobky, ak sa racionálne predpokladá, že sa výrobok bude používať s inými výrobkami;

(c) prezentácia výrobku, označenie, všetky varovania a návody na jeho použitie a likvidáciu a všetky ostatné údaje alebo informácie týkajúce sa výrobku;

(d) kategórie spotrebiteľov vystavené riziku pri používaní výrobku, najmä zraniteľných spotrebiteľov;

(e) vzhľad výrobku, predovšetkým v prípadoch, keď výrobok, ktorý nie je potravinou, pripomína potravinu a mohol by sa ľahko zameniť s potravinou z dôvodu jeho tvaru, vône, farby, vzhľadu, balenia, označenia, objemu, veľkosti alebo iných vlastností.

Možnosť dosiahnutia vyššej úrovne bezpečnosti alebo dostupnosť iných výrobkov predstavujúcich nižší stupeň rizika nie sú dostatočným dôvodom na to, aby sa výrobok považoval za nie bezpečný.

2. Pri hodnotení bezpečnosti výrobku na účely odseku 1 sa zohľadnia predovšetkým nasledujúce hľadiská (ak sú k dispozícii):

(a) aktuálna úroveň poznatkov a technológie;

(b) iné európske normy, ako tie, na ktoré bol zverejnený odkaz v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s článkami 16 a 17;

(c) medzinárodné normy;

(d) medzinárodné dohody;

(e) odporúčania alebo usmernenia Komisie týkajúce sa hodnotenia bezpečnosti výrobkov;

(f) národné normy vypracované členským štátom, v ktorom je výrobok sprístupnený;

(g) kódexy osvedčených postupov pre bezpečnosť výrobkov platné v príslušnom odvetví;

(h) racionálne očakávania spotrebiteľa týkajúce sa bezpečnosti.

Článok 7

Údaj o pôvode

1. Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, aby sa na výrobku nachádzal údaj o krajine pôvodu výrobku alebo, ak to z dôvodu veľkosti alebo charakteru výrobku nie je možné, aby sa tento údaj nachádzal na balení alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku.

2. Na účely určenia krajiny pôvodu v zmysle odseku 1 sa uplatňujú pravidlá nepreferenčného pôvodu vymedzené v článkoch 23 až 25 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

.

3. Ak je krajina pôvodu určená v súlade s odsekom 2 členským štátom Únie, výrobcovia a dovozcovia môžu uviesť Úniu alebo konkrétny členský štát.

KAPITOLA II

Povinnosti hospodárskych subjektov

Článok 8

Povinnosti výrobcov

1. Výrobcovia pri uvádzaní svojich výrobkov na trh zabezpečujú, aby tieto výrobky boli navrhnuté a vyrobené v súlade s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti stanovenou v článku 4.

2. Výrobcovia zabezpečia zavedenie postupov na zachovanie zhody sériovej výroby s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti stanovenou v článku 4.

3. Úmerne k možným rizikám, ktoré predstavuje výrobok, výrobcovia vykonávajú v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov skúšky vzoriek výrobkov sprístupnených na trhu, vyšetrujú sťažnosti a vedú register sťažností, výrobkov, ktoré nie sú v zhode, a prípadov stiahnutí výrobkov od používateľa(-ov) a o každom takomto monitorovaní informujú distribútorov.

4. Úmerne k možným rizikám výrobku výrobcovia vypracujú technickú dokumentáciu. Technická dokumentácia obsahuje (primerane výrobku):

    1. všeobecný opis výrobku a jeho najdôležitejších vlastností relevantných pre hodnotenie bezpečnosti výrobku;
    2. analýzu možných rizík súvisiacich s výrobkom a riešení prijatých na odstránenie alebo zmiernenie takýchto rizík vrátane výsledkov testov, ktoré uskutočnil výrobca alebo iná strana v jeho mene;
    3. v uplatniteľnom prípade zoznam európskych noriem uvedených v článku 5 písm. b), alebo požiadaviek na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovených v právnych predpisoch členského štátu, v ktorom je výrobok sprístupnený na trhu, uvedených v článku 5 písm. c) alebo iných hľadísk uvedených v článku 6 ods. 2, ktoré sa uplatňujú na účely splnenia požiadavky všeobecnej bezpečnosti stanovenej v článku 4.

Ak sa niektorá z európskych noriem, požiadaviek na ochranu zdravia a bezpečnosti alebo iných hľadísk uvedených v prvom pododseku písm. c) uplatnila len čiastočne, uvedú sa časti, ktoré sa uplatnili.

5. Výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu desať rokov od uvedenia výrobku na trh a na vyžiadanie ju sprístupnia orgánom dohľadu nad trhom.

6. Výrobcovia zabezpečia, aby na ich výrobkoch bolo uvedené typové číslo, alebo číslo výrobnej šarže, alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný údaj, ktorý umožní identifikáciu výrobku, pričom tento údaj je ľahko viditeľný a čitateľný pre spotrebiteľov alebo, ak to rozmer alebo charakter výrobku neumožňujú, aby sa požadované informácie uvádzali na obale alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku.

7. Výrobcovia na výrobku, alebo, ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. V adrese musí byť uvedené jedno konkrétne miesto, na ktorom možno výrobcu kontaktovať.

8. Výrobcovia zabezpečia, aby boli k výrobku priložené pokyny a bezpečnostné informácie v jazyku, ktorému spotrebitelia bez problémov rozumejú, určenom členským štátom, v ktorom je výrobok sprístupnený, okrem prípadov, keď výrobok možno bezpečne a v súlade s účelom určenia výrobcu použiť bez takýchto pokynov a bezpečnostných informácií.

Členské štáty informujú Komisiu o všetkých ustanoveniach, ktoré prijali na účely určenia požadovaného jazyka(-ov).

9. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výrobok, ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo sa iným spôsobom nezhoduje s týmto nariadením, bezodkladne prijmú potrebné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť zhodu predmetného výrobku, jeho stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od používateľa(-ov), ak je to potrebné. Okrem toho v prípade, že výrobok nie je bezpečný, výrobcovia o tom bezodkladne informujú príslušné orgány dohľadu nad trhom členských štátov, v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie a bezpečnosť a o prijatých nápravných opatreniach.

Článok 9

Splnomocnení zástupcovia

1. Výrobca môže na základe písomného splnomocnenia vymenovať splnomocneného zástupcu.

Povinnosti stanovené v článku 8 ods. 1 a 4 nie sú súčasťou splnomocnenia splnomocneného zástupcu.

2. Splnomocnený zástupca vykonáva úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu. Splnomocnenie musí splnomocnenému zástupcovi umožňovať minimálne vykonávanie týchto úloh:

(a) na základe žiadosti orgánu dohľadu nad trhom poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výrobku;

(b) spolupracovať s orgánmi dohľadu nad trhom na ich žiadosť pri akomkoľvek prijatom opatrení zameranom na odstránenie rizík, ktoré predstavujú výrobky, na ktoré sa vzťahuje jeho splnomocnenie.

Článok 10

Povinnosti dovozcov

1. Dovozcovia pred uvedením výrobku na trh zabezpečia, že výrobok vyhovuje požiadavke všeobecnej bezpečnosti stanovenej v článku 4 a že výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 8 ods. 4, 6 a 7.

2. Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že výrobok nie je v zhode s požiadavkami tohto nariadenia, nesmie uviesť výrobok na trh, kým sa nezaručí požadovaná zhoda. Navyše, ak výrobok nie je bezpečný, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom členského štátu, v ktorom je usadený.

3. Dovozcovia na výrobku, alebo, ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku, uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. Dovozcovia sa ubezpečia, že informácie na označení dodanom výrobcom neprekrýva žiadne iné označenie.

4. Dovozcovia zabezpečia, aby boli k výrobku priložené pokyny a bezpečnostné informácie v jazyku, ktorému spotrebitelia bez problémov rozumejú, určenom členským štátom, v ktorom je výrobok sprístupnený, okrem prípadov, keď výrobok možno bezpečne a v súlade s účelom určenia výrobcu použiť bez takýchto pokynov a bezpečnostných informácií.

Členské štáty informujú Komisiu o všetkých ustanoveniach, ktoré prijali na účely určenia požadovaného jazyka(-ov).

5. Dovozcovia zabezpečia, aby v čase, v ktorom sú za výrobok zodpovední, nedošlo k ohrozeniu dodržania požiadavky na všeobecnú bezpečnosť stanovenej v článku 4 a zhody výrobku s ustanoveniami článku 8 ods. 6 z dôvodu skladovacích či prepravných podmienok.

6. Úmerne k možným rizikám, ktoré predstavuje výrobok, dovozcovia vykonávajú v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti osôb skúšky vzoriek výrobkov uvádzaných na trh, vyšetrujú sťažnosti a vedú register sťažností, výrobkov, ktoré nie sú v zhode, a prípadov stiahnutí výrobkov od používateľa(-ov) a o tomto monitorovaní informujú výrobcov a distribútorov.

7. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výrobok, ktorý uviedli na trh, nie je bezpečný alebo sa iným spôsobom nezhoduje s týmto nariadením, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť podľa okolností zhodu predmetného výrobku, jeho stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od používateľa(-ov), ak je to potrebné. Okrem toho v prípade, že výrobok nie je bezpečný, dovozcovia o tom bezodkladne informujú orgány dohľadu nad trhom členských štátov, v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie a bezpečnosť a o prijatých nápravných opatreniach.

8. Dovozca uchováva technickú dokumentáciu desať rokov od uvedenia výrobku na trh a na vyžiadanie ju sprístupní orgánom dohľadu nad trhom.

Článok 11

Povinnosti distribútorov

1. Distribútori pri sprístupňovaní výrobku na trhu náležite zohľadňujú požiadavky stanovené v tomto nariadení.

2. Distribútori pred sprístupnením výrobku na trhu overia, či výrobca a dovozca splnili požiadavky stanovené v článku 8 ods. 6, 7 a 8 a v článku 10 ods. 3 a 4, podľa uplatniteľného prípadu.

3. Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že výrobok nie je v zhode s požiadavkami tohto nariadenia, nesmie výrobok sprístupniť na trhu, kým sa nezaručí požadovaná zhoda. Navyše, ak výrobok nie je bezpečný, distribútor o tom informuje výrobcu alebo dovozcu (podľa uplatniteľného prípadu), ako aj orgán dohľadu nad trhom členského štátu, v ktorom je distribútor usadený.

4. Distribútori zabezpečia, aby v čase, v ktorom sú za výrobok zodpovední, nedošlo k ohrozeniu dodržania požiadavky na všeobecnú bezpečnosť stanovenej v článku 4 a zhody výrobku s ustanoveniami článku 8 ods. 6, 7 a 8 a článku 10 ods. 3 a 4 z dôvodu skladovacích či prepravných podmienok, podľa uplatniteľného prípadu.

5. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výrobok, ktorý sprístupnili na trhu, nie je bezpečný alebo nie je v zhode s článkom 8 ods. 6, 7 a 8 a článkom 10 ods. 3 a 4, podľa uplatniteľného prípadu, zabezpečia prijatie nevyhnutných nápravných opatrení s cieľom dosiahnuť zhodu predmetného výrobku, jeho stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od používateľa(-ov), ak je to potrebné. Okrem toho v prípade, že výrobok nie je bezpečný, distribútori o tom bezodkladne informujú výrobcu alebo dovozcu (podľa uplatniteľného prípadu), ako aj orgány dohľadu nad trhom tých členských štátov, v ktorých výrobok sprístupnili na trhu, pričom uvedú podrobné údaje, najmä o riziku pre zdravie a bezpečnosť a o prijatých nápravných opatreniach.

Článok 12

Prípady, v ktorých sa povinnosti výrobcov vzťahujú na dovozcov a distribútorov

Dovozca alebo distribútor sa považuje za výrobcu na účely tohto nariadenia a vzťahujú sa naňho povinnosti výrobcu vyplývajúce z článku 8 v prípadoch, keď uvedie výrobok na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo upraví výrobok, ktorý už bol uvedený na trh, takým spôsobom, že to môže mať vplyv na súlad výrobku s požiadavkami tohto nariadenia.

Článok 13

Výnimky z určitých povinností výrobcov, dovozcov a distribútorov 

1. Povinnosť informovať orgány dohľadu nad trhom v súlade s článkom 8 ods. 9, článkom 10 ods. 2 a 7 a článkom 11 ods. 3 a 5 sa neuplatňuje v prípade, keď sú splnené nasledujúce podmienky:

(a) nebezpečný je len obmedzený počet dobre identifikovaných výrobkov;

(b) výrobca, dovozca alebo distribútor vie preukázať, že riziko má úplne pod kontrolou a nemôže sa ním už ohroziť zdravie a bezpečnosť osôb;

(c) príčina rizika výrobku je taká, že poznatky o nej nepredstavujú informácie užitočné pre tieto orgány alebo pre verejnosť.

2. Situácie, ktoré spĺňajú podmienky odseku 1, môže určiť Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 19 ods. 3.

3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 20, v ktorých určí výrobky, kategórie alebo skupiny výrobkov, pri ktorých sa z dôvodu nízkej miery rizika nemusia na výrobku ako takom uvádzať informácie stanovené v článku 8 ods. 7 a článku 10 ods. 3.

Článok 14

Identifikácia hospodárskych subjektov

1. Hospodárske subjekty uvedú na požiadanie orgánov dohľadu nad trhom:

(a) každý hospodársky subjekt, ktorý im výrobok dodal;

(b) každý hospodársky subjekt, ktorému výrobok dodali.

2. Hospodárske subjekty musia dokázať predložiť informácie uvedené v prvom odseku v lehote 10 rokov od dátumu, keď im bol dodaný výrobok, a v lehote 10 rokov od dátumu, keď dodali výrobok.

Článok 15

Vysledovateľnosť výrobkov

1. Komisia môže pri niektorých výrobkoch, kategóriách alebo skupinách výrobkov, ktoré sú z dôvodu špecifických vlastností alebo špecifických podmienok distribúcie či použitia typické v tom, že predstavujú závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť osôb, vyžadovať od hospodárskych subjektov, ktoré uvádzajú a sprístupňujú predmetné výrobky na trh, aby zriadili alebo uplatňovali systém vysledovateľnosti.

2. Systém vysledovateľnosti zahŕňa zber a uchovávanie údajov elektronickými prostriedkami, umožňujúc tak identifikáciu výrobku a hospodárskych subjektov zapojených do dodávateľského reťazca, ako aj priloženie nosiča údajov k výrobku, jeho baleniu alebo do sprievodnej dokumentácie, umožňujúc prístup k daným údajom.

3. Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 20 delegované akty, v ktorých sa:

(a) určia výrobky, kategórie alebo skupiny výrobkov typické v tom, že predstavujú závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť osôb podľa odseku 1;

(b) špecifikujú údaje, ktoré hospodárske subjekty zbierajú a uchovávajú prostredníctvom systému vysledovateľnosti uvedeného v odseku 2.

4. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov určiť typ nosiča údajov a jeho umiestnenie podľa odseku 2. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 19 ods. 3.

5. Pri prijímaní opatrení uvedených v odsekoch 3 a 4 Komisia zohľadňuje nasledujúce skutočnosti:

(a) nákladovú efektívnosť opatrení vrátane ich vplyvu na podniky, predovšetkým malé a stredné podniky;

(b) zlučiteľnosť so systémami vysledovateľnosti dostupnými na medzinárodnej úrovni.

KAPITOLA III

Európske normy, ktoré zabezpečujú predpoklad zhody

Článok 16

Žiadosti o normalizačné práce predložené európskym normalizačným organizáciám

1. Komisia môže požiadať jednu alebo niekoľko európskych normalizačných organizácií, aby navrhli alebo identifikovali európsku normu, ktorá by zaručovala, že výrobky vyhovujúce tejto norme alebo jej časti vyhovujú požiadavke všeobecnej bezpečnosti stanovenej v článku 4. Komisia určí požiadavky na obsah, ktoré musí splniť požadovaná európska norma, ako aj termín jej prijatia.

Komisia prijme žiadosť uvedenú v prvom pododseku formou vykonávacieho rozhodnutia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 19 ods. 3.

2. Príslušná európska normalizačná organizácia do jedného mesiaca od doručenia žiadosti uvedenej v odseku 1 uvedie, či akceptuje túto žiadosť.

3. Pri predložení žiadosti o financovanie Komisia informuje príslušné európske normalizačné organizácie o udelení grantu na navrhnutie európskej normy do dvoch mesiacov od doručenia potvrdenia o akceptovaní žiadosti uvedenom v odseku 2.

4. Európske normalizačné organizácie informujú Komisiu o činnosti súvisiacej s prípravou európskej normy uvedenej v odseku 1. Komisia spolu s európskymi normalizačnými organizáciami posúdi súlad európskych noriem navrhnutých alebo identifikovaných európskymi normalizačnými organizáciami so svojou pôvodnou žiadosťou.

5. Ak európska norma spĺňa požiadavky, ktoré si kladie za cieľ, a požiadavku všeobecnej bezpečnosti stanovenú v článku 4, Komisia bezodkladne uverejní odkaz na predmetnú európsku normu v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 17

Formálne námietky proti európskym normám

1. Ak sa členský štát domnieva, že európska norma uvedená v článku 16 nespĺňa v plnej miere požiadavky, ktoré si kladie za cieľ, ani požiadavku všeobecnej bezpečnosti stanovenú v článku 4, informuje o tom Komisiu a doplní podrobné vysvetlenie. Komisia rozhodne o tom, či:

(a) v Úradnom vestníku Európskej únie uverejní, neuverejní alebo uverejní s obmedzením odkazy na príslušnú európsku normu;

(b) v Úradnom vestníku Európskej únie ponechá, ponechá s obmedzením alebo zruší odkazy na príslušnú európsku normu.

2. Komisia zverejní informácie o európskych normách, o ktorých sa rozhodovalo podľa odseku 1, na svojej webovej stránke.

3. Komisia informuje o rozhodnutí uvedenom v odseku 1 príslušnú európsku normalizačnú organizáciu a v prípade potreby požiada o revíziu príslušnej európskej normy.

4. Rozhodnutie uvedené v odseku 1 písm. a) tohto článku sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 19 ods. 2.

5. Rozhodnutie uvedené v odseku 1 písm. b) tohto článku sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 19 ods. 3.

KAPITOLA IV

Záverečné ustanovenia

Článok 18

Sankcie

1. Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných na porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii do [vložiť dátum – 3 mesiace pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia] a bezodkladne jej oznámia každú nasledujúcu zmenu a doplnenie, ktoré uvedené ustanovenia ovplyvnia.

2. Sankcie uvedené v odseku 1 zohľadnia veľkosť podnikov a predovšetkým situáciu malých a stredných podnikov. Sankcie sa môžu zvýšiť, ak sa príslušný hospodársky subjekt už dopustil podobného porušenia a môžu zahŕňať trestné postihy za závažné porušenia.

Článok 19

Postup výboru

1. Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Na účely článku 16 a 17 tohto nariadenia Komisii pomáha výbor zriadený na základe nariadenia (EÚ) č. 1025/2012. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

4. Keď sa má stanovisko výboru podľa odseku 1 druhého pododseku získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku vtedy, keď o tom v lehote na zaslanie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo ak o to požiada jednoduchá väčšina členov výboru.

Článok 20

Vykonávanie delegovaných právomocí

1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 13 ods. 3 a článku 15 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [vložiť dátum – dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 13 ods. 3 a článku 15 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4. Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 13 ods. 3 a článku 15 ods. 3 nadobudne účinnosť len, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 21

Hodnotenie

Najneskôr [päť] rokov od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia Komisia zhodnotí jeho uplatňovanie a postúpi hodnotiacu správu Európskemu parlamentu a Rade. V správe sa zhodnotí, či nariadenie dosiahlo stanovené ciele, predovšetkým pokiaľ ide o rozšírenie ochrany spotrebiteľov pred nebezpečnými výrobkami, pričom sa zohľadní jeho vplyv na podniky, predovšetkým malé a stredné podniky.

Článok 22

Zrušenie

1. Smernica 2001/95/ES sa týmto zrušuje s účinnosťou od [vložiť dátum – dátum začatia uplatňovania tohto nariadenia].

2. Smernica 87/357/EHS sa týmto zrušuje s účinnosťou od [vložiť dátum – dátum začatia uplatňovania tohto nariadenia].

3. Odkazy na smernicu 2001/95/ES a smernicu 87/357/EHS sa považujú za odkazy na toto nariadenie a ich znenie je v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe.

Článok 23

Prechodné ustanovenia

1. Členské štáty nebránia tomu, aby sa sprístupňovali na trhu výrobky upravené smernicou 2001/95/ES, ktoré sú v súlade s uvedenou smernicou a ktoré už boli uvedené na trh pred [vložiť dátum – dátum začatia uplatňovania tohto nariadenia].

2. Európske normy, odkaz na ktoré bol uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade so smernicou 2001/95/ES, sa pokladajú za európske normy uvedené v článku 5 písm. b) toho nariadenia.

3. Poverenia vydané Komisiou v súlade so smernicou 2001/95/ES európskej normalizačnej organizácií by sa mali považovať za žiadosti o normalizačné práce uvedené v článku 15 ods. 1 tohto nariadenia.

Článok 24

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť [vložiť dátum – rovnaký ako deň nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) č. […/…][o dohľade nad trhom s výrobkami].

2. Uplatňuje sa od [vložiť dátum – rovnaký ako deň začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) č. […/…][o dohľade nad trhom s výrobkami].

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

Príloha

Tabuľka zhody

 

Smernica 2001/95/ES Smernica 87/357/EHS Toto nariadenie
Článok 1 ods. 1 Článok 1
Článok 1 ods. 2 prvý pododsek Článok 2 ods. 1
Článok 1 ods. 2 druhý pododsek Článok 2 ods. 4
Článok 2 Článok 3
Článok 2 písm. b) bod i) – iv) Článok 6 ods. 1
Článok 3 ods. 1 Článok 4
Článok 3 ods. 2 Článok 5
Článok 3 ods. 3 Článok 6 ods. 2
Článok 3 ods. 4
Článok 4 Články 16 a 17
Článok 5 ods. 1 prvý pododsek Článok 8 ods. 8
Článok 5 ods. 1 druhý pododsek
Článok 5 ods. 1 tretí pododsek Článok 8 ods. 9
Článok 5 ods. 1 štvrtý pododsek Článok 8 ods. 3, 6 a 7
Článok 5 ods. 1 piaty pododsek
Článok 5 ods. 2 Článok 11
Článok 5 ods. 3 prvý pododsek Článok 8 ods. 9 a článok 11 ods. 5
Článok 5 ods. 3 druhý pododsek
Článok 5 ods. 4
Článok 6 ods. 1
Článok 6 ods. 2 a 3
Článok 7 Článok 18
Článok 8 ods. 1 písm. a)
Článok 8 ods. 1 písm. b) – f)
Článok 8 ods. 2 prvý pododsek
Článok 8 ods. 2 druhý pododsek
Článok 8 ods. 2 tretí pododsek
Článok 8 ods. 3
Článok 8 ods. 4
Článok 9 ods. 1
Článok 9 ods. 2
Článok 10
Článok 11
Článok 12
Článok 13
Článok 14
Článok 15 Článok 19
Článok 16
Článok 17
Článok 18 ods. 1
Článok 18 ods. 2
Článok 18 ods. 3
Článok 19 ods. 1
Článok 19 ods. 2 Článok 21
Článok 20
Článok 21
Článok 22 Článok 22
Článok 23 Článok 24
Príloha I oddiel 1 Článok 8 ods. 9 a článok 11 ods. 5
Príloha I oddiel 2 prvá veta
Príloha I oddiel 2 druhá veta Článok 13 ods. 1 a 2
Príloha I oddiel 3
Príloha II
Príloha III
Príloha IV Príloha
Článok 1 Článok 6 ods. 1 písm. e)
Články 2 až 7

 

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1. RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY 

1.1. Názov návrhu/iniciatívy

1.2. Príslušné oblasti politiky v rámci ABM/ABB

1.3. Druh návrhu/iniciatívy

1.4. Ciele

1.5. Dôvody návrhu/iniciatívy

1.6. Trvanie akcie a jej finančného vplyvu

1.7. Plánovaný spôsob hospodárenia

2. OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA 

2.1. Opatrenia týkajúce sa kontroly a predkladania správ

2.2. Systémy riadenia a kontroly

2.3. Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

3. ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY 

3.1. Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov

3.2. Odhadovaný vplyv na výdavky 

3.2.1. Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky 

3.2.2. Odhadovaný vplyv na operačné rozpočtové prostriedky 

3.2.3. Odhadovaný vplyv na administratívne rozpočtové prostriedky

3.2.4. Súlad s platným viacročným finančným rámcom

3.2.5. Účasť tretích strán na financovaní 

3.3. Odhadovaný vplyv na príjmy

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1. RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY 

1.1. Názov návrhu/iniciatívy 

Návrh na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti spotrebných výrobkov.

1.2. Príslušné oblasti politiky v rámci ABM/ABB

 

Hlava 17 – Zdravie a ochrana spotrebiteľa – Kapitoly 17 02: Spotrebiteľská politika

1.3. Druh návrhu/iniciatívy 

Návrh/iniciatíva sa týka novej akcie 

Návrh/iniciatíva sa týka novej akcie, ktorá nadväzuje na pilotný projekt/prípravnú akciu

 

X Návrh/iniciatíva sa týka predĺženia trvania existujúcej akcie

Návrh/iniciatíva sa týka akcie presmerovanej na novú akciu

1.4. Ciele

1.4.1. Viacročné strategické ciele Komisie, ktoré sú predmetom návrhu/iniciatívy 

Návrh prispieva k desaťročnej stratégii rastu Európskej únie „Európa 2020“, a to tým, že prehlbuje dôveru spotrebiteľov v bezpečnosť výrobkov a zlepšuje fungovanie jednotného trhu.

1.4.2. Konkrétne ciele a príslušné činnosti v rámci ABM/ABB 

Konkrétny cieľ SANCO: upevniť a posilniť bezpečnosť výrobkov prostredníctvom účinného dohľadu nad trhom v celej Únii.

1.4.3. Očakávané výsledky a vplyv

Uveďte, aký vplyv by mal mať návrh/iniciatíva na príjemcov/cieľové skupiny.

Na spotrebiteľov: posilnenie dôvery v bezpečnosť spotrebných výrobkov sprístupnených na jednotnom trhu.

Na hospodárske subjekty: jasnejšie pravidlá, pokiaľ ide o príslušné povinnosti uložené výrobcom, dovozcom a distribútorom.

Na orgány: jasný právny rámec na presadzovanie požiadavky všeobecnej bezpečnosti a dodržiavania povinností hospodárskych subjektov a lepšia identifikácia (nebezpečných) spotrebných výrobkov.

1.4.4. Ukazovatele výsledkov a vplyvu 

Uveďte ukazovatele, pomocou ktorých je možné sledovať realizáciu návrhu/iniciatívy.

Pomer vysledovateľných a nevysledovateľných spotrebných výrobkov, ktorých sa týka toto nariadenie, oznamovaných v rámci systému RAPEX.

Počet poverení pre európske normalizačné organizácie a počet odkazov na európske normy v Úradnom vestníku podľa tohto nového nariadenia.

1.5. Dôvody návrhu/iniciatívy 

1.5.1. Potreby, ktoré sa majú uspokojiť v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte 

Cieľom je vytvoriť jednotný regulačný rámec pre bezpečné výrobky na jednotnom trhu. Tým sa odstráni fragmentácia pravidiel dohľadu nad trhom a povinností hospodárskych subjektov v rôznych právnych predpisoch Európskej únie (smernica 2001/95/ES, nariadenie (ES) č. 765/2008 a harmonizačné právne predpisy Európskej únie pre špecifické odvetvia), ktorá viedla k nejasnostiam na strane hospodárskych subjektov aj vnútroštátnych orgánov a vážne poškodila účinnosť dohľadu nad trhom v Európskej únii.

Spolu so súborom ďalších opatrení označil Akt o jednotnom trhu I a II revíziu smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov ako súčasť balíka o bezpečnosti výrobkov a dohľade nad trhom za dôležité iniciatívy, ktoré prispejú k posilneniu rastu a tvorbe pracovných miest.

1.5.2. Prínos zapojenia Európskej únie

Navrhovanú revíziu smernice 2001/95/ES, ktorou sa začlenia zmeny Lisabonskej zmluvy, možno dosiahnuť len na úrovni Únie. Návrh sa zakladá na článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), na ktorý odkazuje taktiež článok 169 ZFEÚ, s cieľom zaistiť vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti všetkých európskych spotrebiteľov a ustanoviť vnútorný trh pre spotrebný tovar.

V súlade so zásadami proporcionality a subsidiarity, ako ich stanovuje článok 5 Zmluvy o Európskej únii, tento návrh neprekračuje rámec potrebný na dosiahnutie uvedených cieľov.

1.5.3. Poznatky získané z podobných skúseností v minulosti

Využitie európskych noriem v rámci podpory smernice 2001/95/ES je zložité a náročné na zdroje. Tento návrh sa zameriava na zjednodušenie tohto postupu.

Uplatňovanie smernice 2001/95/ES z hľadiska opatrení dohľadu nad trhom na spotrebné výrobky upravované aj právnymi predpismi pre špecifické odvetvia nebolo vždy jasné a zrozumiteľné, čo sa odteraz zlepší.

1.5.4. Zlučiteľnosť a možná synergia s inými finančnými nástrojmi

Tento návrh je súčasťou balíka o bezpečnosti výrobkov a dohľade nad trhom a plne nadväzuje na návrh na nariadenie Európskeho parlamentu o Rady o dohľade nad trhom s výrobkami.

Tento návrh tiež zosúlaďuje vymedzenia pojmov a povinnosti hospodárskych subjektov s novým legislatívnym rámcom prijatým v roku 2008. Je teda v súlade so „zosúlaďujúcim balíkom“ odvetvových harmonizačných právnych predpisov Európskej únie, o ktorom sa v súčasnosti rokuje v Európskom parlamente a Rade.

Ustanovenia o európskych normách sú jednotné s nedávno prijatým nariadením (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii.

1.6. Trvanie akcie a jej finančného vplyvu 

Návrh/iniciatíva s obmedzeným trvaním 

 •  Návrh/iniciatíva je v platnosti od [DD/MM]RRRR do [DD/MM]RRRR.
 •  Finančný vplyv trvá od RRRR do RRRR.

X Návrh/iniciatíva s neobmedzeným trvaním

 • Počiatočná fáza vykonávania bude trvať od RRRR do RRRR,
 • a potom bude vykonávanie postupovať v plnom rozsahu.

1.7. Plánovaný spôsob hospodárenia

 

X Priame centralizované hospodárenie na úrovni Komisie

X Nepriame centralizované hospodárenie s delegovaním úloh súvisiacich s plnením rozpočtu na:

 • x výkonné agentúry
 •  subjekty zriadené spoločenstvami
 •  národné verejnoprávne subjekty/subjekty poverené vykonávaním verejnej služby
 •  osoby poverené realizáciou osobitných akcií podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii a určené v príslušnom základnom akte v zmysle článku 49 nariadenia o rozpočtových pravidlách

Zdieľané hospodárenie s členskými štátmi

Decentralizované hospodárenie s tretími krajinami 

Spoločné hospodárenie s medzinárodnými organizáciami (uveďte)

V prípade viacerých spôsobov hospodárenia uveďte v oddiele Poznámky presnejšie vysvetlenie.

Poznámky:

Vykonávanie navrhovaného nariadenia by sa malo zabezpečiť prostredníctvom priameho centralizovaného hospodárenia na úrovni Komisie.

Hospodárenie navrhovaného nariadenia môžu doplniť akcie, do ktorých sa zapojí Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov (EAHC), ktorej možno v súlade s nariadením Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002

zveriť niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva. Komisia zverila

Výkonnej agentúre pre zdravie a spotrebiteľov úlohy súvisiace s vykonávaním riadenia akčného programu Spoločenstva v oblasti spotrebiteľskej politiky na obdobie rokov 2007 – 2013. Preto sa môže rozhodnúť, že Výkonnej agentúre pre zdravie a spotrebiteľov zverí taktiež úlohy súvisiace s vykonávaním riadenia programu Spotrebitelia na roky 2014 – 2020, ktorý by sa po prijatí mal stať právnym základom pre verejné obstarávanie a granty v oblasti bezpečnosti výrobkov.

Predpokladané delegovanie programu bude znamenať rozšírenie úloh už zverených Výkonnej agentúre pre zdravie a spotrebiteľov (EAHC).

2. OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA 

2.1. Opatrenia týkajúce sa kontroly a predkladania správ 

Uveďte časový interval a podmienky, ktoré sa vzťahujú na tieto opatrenia.

Pravidelnú platformu na diskusie týkajúce sa vykonávania tohto nového nariadenia poskytne výbor zo smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (ktorý toto navrhované nariadenie zmení na výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011), existujúce skupiny expertov a európske fórum pre dohľad nad trhom, s ktorým počíta návrh na nariadenie o dohľade nad trhom s výrobkami.

V tomto návrhu sa navrhuje, aby Komisia uskutočnila preskúmanie jeho vykonávania a predložila o tom správu Európskemu parlamentu a Rade.

2.2. Systémy riadenia a kontroly 

2.2.1. Zistené riziká 

Dva návrhy (o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a o dohľade nad trhom), ktoré tvoria časť balíka, sú v priebehu legislatívnych rokovaní oddelené a nepostupujú súbežne.

2.2.2. Plánované metódy kontroly 

Ustanovenia o nadobudnutí účinnosti sú v oboch návrhoch navzájom prepojené.

2.3. Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam 

Uveďte existujúce a plánované preventívne a ochranné opatrenia.

Okrem použitia všetkých regulačných kontrolných mechanizmov bude GR SANCO navrhovať stratégie boja proti podvodom v súlade s novou stratégiou Komisie na boj proti podvodom (CAFS, prijatá 24. júna 2011) s cieľom zabezpečiť, okrem iného, že jeho vnútorné kontroly súvisiace s bojom proti podvodom sú v úplnom súlade s CAFS a že prístup k riadeniu rizík podvodov sa zameriava na identifikáciu oblastí rizika podvodu a adekvátne reakcie. V potrebných prípadoch sa vybudujú siete partnerov a vyvinú vhodné nástroje informačných technológií zamerané na analýzu prípadov podvodov súvisiacich s programom Spotrebitelia. Predovšetkým sa zavedie súbor opatrení, napr.:

– rozhodnutia, dohody a zmluvy vyplývajúce z vykonávania programu Spotrebitelia výslovne oprávnia Komisiu vrátane úradu OLAF a Dvora audítorov na vykonávanie auditov, kontrol a inšpekcií na mieste,

– vo fáze vyhodnocovania výzvy na predkladanie návrhov/ponúk sa navrhovatelia a súťažiaci preverujú podľa uverejnených podmienok vylúčenia na základe vyhlásení a systému včasného varovania,

– pravidlá, ktorými sa riadi oprávnenosť výdavkov, sa zjednodušia v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách,

– všetci pracovníci zapojení do riadenia zákaziek, ako aj audítori a kontrolóri, ktorí overujú vyhlásenia príjemcov na mieste, pravidelne absolvujú školenia o otázkach súvisiacich s podvodom a nezrovnalosťami.

3. ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY 

3.1. Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov 

 • Existujúce rozpočtové riadky

V poradí, v akom za sebou nasledujú okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky.

 

Okruh viacročného finančného rámca Rozpočtový riadok Druh výdavkov Príspevky
Číslo
[Opis………………………………….]
DRP/ NRP
()
krajín EZVO kandidátskych krajín tretích krajín v zmysle článku 18 ods. 1 písm. aa) nariadenia o rozpočtových pravidlách
Č. 3: Bezpečnosť a občianstvo 17.01.04.01Administratívne výdavky na podporu programu Spotrebitelia na roky 2014 – 2020 NRP ÁNO NIE NIE NIE

 

 • Požadované nové rozpočtové riadky

V poradí, v akom za sebou nasledujú okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky.

 

Okruh viacročného finančného rámca Rozpočtový riadok Druh výdavkov Príspevky
Číslo
[Okruh……………………………………..]
DRP/ NRP krajín EZVO kandidátskych krajín tretích krajín v zmysle článku 18 ods. 1 písm. aa) nariadenia o rozpočtových pravidlách
Č. 3: Bezpečnosť a občianstvo 17.02.01
program Spotrebitelia na roky 2014 – 2020
DRP ÁNO ÁNO NIE NIE

 

3.2. Odhadovaný vplyv na výdavky 

3.2.1. Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky

 

v mil. EUR v bežných cenách (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

 

Okruh viacročného finančného rámca:  3 Bezpečnosť a občianstvo

 

 

 

GR: SANCO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 SPOLU
 Operačné rozpočtové prostriedky
Číslo rozpočtového riadka 17.02.01 Záväzky (1) 1,107 1,189 1,272 1,356 1,443 1,530 7,897
Platby (2) 0,554 1,148 1,230 1,314 1,400 2,251 7,897
Administratívne rozpočtové prostriedky financované z balíka prostriedkov určených na realizáciu špecifických programov
Číslo rozpočtového riadka: 17.01.04.01 Záväzky (1a) 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,564
Platby (2a) 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,564
Rozpočtové prostriedky pre GR SANCO SPOLU Záväzky =1+1a 1,201 1,283 1,366 1,450 1,537 1,624 8,461
Platby =2+2a 0,648 1,242 1,324 1,408 1,494 2,345 8,461

 

 

 

 Operačné rozpočtové prostriedky SPOLU Záväzky (3) 1,107 1,189 1,272 1,356 1,443 1,530 7,897
Platby (4) 0,554 1,148 1,230 1,314 1,400 2,251 7,897
Administratívne rozpočtové prostriedky financované z balíka prostriedkov určených na realizáciu špecifických programov SPOLU (5) 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,564
Rozpočtové prostriedky OKRUHU 3 viacročného finančného rámca SPOLU Záväzky =3+ 5 1,201 1,283 1,366 1,450 1,537 1,624 8,461
Platby =4+ 5 0,648 1,242 1,324 1,408 1,494 2,345 8,461

 

 

 

 

Okruh viacročného finančného rámca:  5 „Administratívne výdavky“

 

v mil. EUR v bežných cenách (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 SPOLU
 Ľudské zdroje 0,524 0,524 0,524 0,524 0,524 0,524 3,144
 Ostatné administratívne výdavky (služobné cesty, schôdze) 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,414
SPOLU Rozpočtové prostriedky 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 3,558

 

 

 

Rozpočtové prostriedky OKRUHU 5 viacročného finančného rámca SPOLU  (Záväzky spolu = Platby spolu) 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 3,558

 

v mil. EUR v bežných cenách (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 SPOLU
Rozpočtové prostriedky OKRUHOV 1 až 5 viacročného finančného rámca SPOLU  Záväzky 1,794 1,876 1,959 2,043 2,130 2,217 12,019
Platby 1,241 1,835 1,917 2,001 2,087 2,938 12,019

 

3.2.2. Odhadovaný vplyv na operačné rozpočtové prostriedky 

 • Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

viazané rozpočtové prostriedky v mil. EUR v bežných cenách (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

 

Uveďte ciele a výstupy  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 SPOLU
Druh Priemerné náklady Počet výstupov Náklady Počet výstupov Náklady Počet výstupov Náklady Počet výstupov Náklady Počet výstupov Náklady Počet výstupov Náklady Počet výstupov spolu Náklady spolu
KONKRÉTNY CIEĽ:upevniť a posilniť bezpečnosť výrobkov prostredníctvom účinného dohľadu nad trhom v celej Únii
– Výstup
Bezpečnosť výrobkov: vedecké poradenstvo, medzinárodná spolupráca, monitorovanie a hodnotenie bezpečnosti výrobkov, databáza poznatkov 1,316 4 1,107 4 1,189 4 1,272 4 1,356 4 1,443 4 1,530 24 7,897
Medzisúčet pre konkrétny cieľ: upevniť a posilniť bezpečnosť výrobkov prostredníctvom účinného dohľadu nad trhom v celej Únii 4 1,107 4 1,189 4 1,272 4 1,356 4 1,443 4 1,530 24 7,897
NÁKLADY SPOLU 4 1,107 4 1,189 4 1,272 4 1,356 4 1,443 4 1,530 24 7,897

 

3.2.3. Odhadovaný vplyv na administratívne rozpočtové prostriedky

3.2.3.1. Zhrnutie

 • Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

v mil. EUR v bežných cenách (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 SPOLU

 

 

 

OKRUH 5 viacročného finančného rámca
Ľudské zdroje 0,524 0,524 0,524 0,524 0,524 0,524 3,144
Ostatné administratívne výdavky 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,414
OKRUH 5 viacročného finančného rámca – medzisúčet  0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 3,558

 

 

 

Mimo OKRUHU 5 viacročného finančného rámca 
Ľudské zdroje 0 0 0 0 0 0
Ostatné výdavky administratívnej povahy 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,564
Mimo OKRUHU 5 viacročného finančného rámca – medzisúčet  0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,564

 

 

 

SPOLU 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 4,122

 

3.2.3.2. Odhadované potreby ľudských zdrojov

 • Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie ľudských zdrojov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

v mil. EUR v bežných cenách (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 SPOLU
17 01 01 01 (ústredie a zastúpenia Komisie) 0,524 0,524 0,524 0,524 0,524 0,524 3,144
XX 01 01 02 (delegácie) 0 0 0 0 0
XX 01 05 01 (nepriamy výskum) 0 0 0 0 0
10 01 05 01 (priamy výskum) 0 0 0 0 0
XX 01 02 01 (ZZ, DAZ, VNE, z celkového finančného krytia) 0 0 0 0 0
XX 01 02 02 (ZZ, DAZ, PED, MZ a VNE v delegáciách) 0 0 0 0 0
XX 01 04 rr – ústredie 0 0 0 0 0
– delegácie 0 0 0 0 0
XX 01 05 02 (ZZ, DAZ, VNE – nepriamy výskum) 0 0 0 0 0
10 01 05 02 (ZZ, DAZ, VNE – priamy výskum) 0 0 0 0 0
Iné rozpočtové riadky (uveďte) 0 0 0 0 0
SPOLU 0,524 0,524 0,524 0,524 0,524 0,524 3,144

 

XX predstavuje príslušnú oblasť politiky alebo rozpočtovú hlavu.

Potreby ľudských zdrojov budú pokryté úradníkmi GR, ktorí už boli pridelení na riadenie akcie a/alebo boli interne prerozdelení v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov v závislosti od rozpočtových obmedzení. Pri požadovaných zdrojoch sa nezohľadňujú úlohy, ktoré bude vykonávať výkonná agentúra. Tento návrh nevedie k zvýšeniu zdrojov, ktoré výkonná agentúra už má k dispozícii.

Opis úloh, ktoré sa majú vykonať:

 

Úradníci a dočasní zamestnanci Administrátori:

 • zabezpečiť, monitorovať a podávať správy o primeranom vykonávaní a uplatňovaní politík EÚ v oblasti bezpečnosti výrobkov;
 • sledovať politický vývoj v oblasti bezpečnosti výrobkov a výmenu informácií medzi členskými štátmi,
 • zúčastňovať sa komitologických stretnutí a skupín expertov, pokiaľ ide o bezpečnosť výrobkov, a zastupovať na nich Komisiu,
 • vymedziť a pripraviť iniciatívy v rámci nariadenia o bezpečnosti spotrebných výrobkov s cieľom zaistiť trvalú bezpečnosť spotrebných výrobkov na vysokej úrovni, predovšetkým poverenia v oblasti normalizácie a hodnotenie noriem a špecifikácií na podporu uplatnenia tohto nariadenia.

Asistenti:

 • zaistiť administratívnu pomoc pri činnosti komitologického výboru a skupín expertov,
 • plniť rôzne úlohy súvisiace so stykom s medzinárodnými a externými dopisovateľmi a zainteresovanými stranami v oblasti bezpečnosti výrobkov,
 • pomáhať pri uvádzaní, riadení a monitorovaní výziev na predkladanie ponúk a plnení zákaziek.

 

3.2.4. Súlad s platným viacročným finančným rámcom 

 • X Návrh je v súlade s novým viacročným finančným rámcom na roky 2014 – 2020, ako ho predložila Komisia.
 •  Návrh/iniciatíva si vyžaduje zmenu v plánovaní príslušného okruhu vo viacročnom finančnom rámci.

Vysvetlite požadovanú zmenu v plánovaní a uveďte príslušné rozpočtové riadky a zodpovedajúce sumy. Neuplatňuje sa.

 •  – Návrh/iniciatíva si vyžaduje, aby sa použil nástroj flexibility alebo aby sa uskutočnila revízia viacročného finančného rámca
 • .

Vysvetlite, čo sa požaduje, a uveďte príslušné okruhy, rozpočtové riadky a zodpovedajúce sumy. Neuplatňuje sa.

3.2.5. Účasť tretích strán na financovaní 

 • Návrh nezahŕňa spolufinancovanie tretími stranami.

3.3. Odhadovaný vplyv na príjmy 

 • X Návrh nemá finančný vplyv na príjmy.

 

1 Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

2 Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.

3 Rámec tvorí nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. (ES) č. 765/2008 a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh, Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82.

4 Rámec prijala Komisia dňa 21. novembra 2011, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/internal-market-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm.

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012, Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.

6 KOM(2011) 206 v konečnom znení.

7 COM(2012) 573 final.

8 Pozri poznámku pod čiarou č. 3.

9 Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82.

10 Pozri poznámku pod čiarou 5.

11 Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

12 Ú. v. EÚ C , , s. .

13 Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

14 Ú. v. EÚ L , , s. .

15 Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4.

16 Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82.

17 Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 42.

18 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

19 Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.

20 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

21 Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

22 ABM: riadenie podľa činností – ABB: zostavovanie rozpočtu podľa činností.

23 Podľa článku 49 ods. 6 písm. a) alebo b) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

24 Vysvetlenie spôsobov hospodárenia a odkazy na nariadenie o rozpočtových pravidlách sú k dispozícii na webovej stránke BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

25 Podľa článku 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

26 Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.

27 Rozhodnutie Komisie K(2008) 4943 z 9. septembra 2008.

28 Sumy závisia od výsledku legislatívneho postupu založeného na návrhu Komisie týkajúceho sa nového viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020.

29 Pozri body 19 a 24 medziinštitucionálnej dohody.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*