Stav colnej únie

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

INT/677Stav colnej únie

 

 

Brusel 22. mája 2013

 

 

 

 

 

 

STANOVISKO
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru
na tému
„Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o stave colnej únie“
COM(2012) 791 final
_____________Spravodajca: Jan Simons

_____________

 

 

Európska komisia sa 21. decembra 2012 rozhodla podľa článku 304 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

 

„Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o stave colnej únie“

COM(2012) 791 final.

 

Odborná sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu poverená vypracovaním návrhu stanoviska výboru v danej veci prijala svoje stanovisko 29. apríla 2013.

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom 490. plenárnom zasadnutí 22. a 23. mája 2013 (schôdza z 22. mája) prijal 139 hlasmi za, pričom 7 členovia sa hlasovania zdržali, nasledujúce stanovisko:

 

 

*

* *

 

 

 1. Závery a odporúčania

 

 1. Výbor je vo všeobecnosti zajedno s oznámením Komisie. Je zástancom silnej colnej únie, ktorá môže byť skutočným prínosom ku konkurencieschopnosti a riadnemu fungovaniu vnútorného trhu v Európskej únii.

 

 1. Výbor odporúča Komisii, aby pri tvorbe akčného plánu výslovne zohľadnila analýzy a interné a externé hodnotenia fungovania colnej únie, ktoré sa v ostatných troch rokoch vykonali.

 

 1. Výbor prikladá veľký význam uplatňovaniu colnej politiky založenej na jednotných, transparentných, efektívnych, účinných a zjednodušených postupoch, ktorá umožní Európskej únii čeliť svetovej konkurencii a chrániť práva a bezpečnosť podnikov a európskych spotrebiteľov, ako aj duševné vlastníctvo. Pritom je však potrebné zabrániť prehnanému obmedzovaniu členských štátov pri vykonávaní colných právnych predpisov, aby mohli naďalej zohľadňovať rozsah svojich obchodných tokov.

 

 1. Predovšetkým vzhľadom na veľký význam, ktorý Komisia v oznámení pripisuje uľahčovaniu obchodu, je dôležité zosúladiť právomoci colných orgánov s obchodnými tokmi v danom členskom štáte, aby sa zvýšila efektívnosť, a tak podporila podnikateľská činnosť. Pritom by v budúcnosti mohla byť užitočná harmonizácia na základe osvedčených postupov a systémových postupov kontroly.

 

 1. Výbor by uvítal, keby sa Komisia vo svojom oznámení podrobnejšie venovala konkrétnym krátkodobým a dlhodobým opatreniam. Avšak rozpracované boli iba priority na rok 2013. Na nasledujúce roky sa našťastie odkazuje na koncepciu, ktorá sa má ešte vypracovať a bude zverejnená v roku 2014.

 

 1. Výbor žiada venovať osobitnú pozornosť potrebe finančných injekcií, aby sa colným orgánom umožnilo nákladovo účinne zakročiť proti podvodom a kriminalite a obmedziť zdržania v obchodných tokoch.

 

 1. Úvod

 

 1. Tretia časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie (jedna z Lisabonských zmlúv, skrátene ZFEÚ), ktorá sa zaoberá politikou a vnútornými činnosťami EÚ, obsahuje dva pomerne krátke a veľmi všeobecne formulované články (článok 26 a 27 ZFEÚ) o vnútornom trhu, ktorý sa tu vymedzuje ako oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu v súlade s ustanoveniami zmlúv.

 

 1. Táto téma sa v európskych zmluvách začína objavovať až v roku 1986 s príchodom Jednotného európskeho aktu (článok 8 písm. a) Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, skrátene EHS), kde sa ustanovuje perspektíva dovŕšenia jednotného trhu do 1. januára 1993, ku ktorému však bohužiaľ doposiaľ nedošlo.

 

 1. Inak, a našťastie oveľa rýchlejšie, sa vyvíjala situácia v spojitosti s nevyhnutným predchodcom a základným prvkom vnútorného trhu, t. j. colnou úniou, ktorá bola podľa úspešného príkladu spolupráce v rámci Beneluxu zakotvená už v prvej Zmluve o EHS (Rímskej zmluve) z roku 1958.

 

 1. V nej sa v približne 20 článkoch veľmi podrobne na základe časového harmonogramu ustanovuje, čo je potrebné urobiť, aby sa napokon najneskôr do 15 rokov, čo je najdlhšie trvajúce prechodné obdobie (článok 8 ods. 5), podarilo „celý obchod s tovarom“ zaviesť „zákaz ciel na dovoz a vývoz tovaru medzi členskými štátmi, zákaz všetkých poplatkov, ktoré majú rovnaký účinok ako clá, ako aj prijatie Spoločného colného sadzobníka vo vzťahu k tretím krajinám“.

 

 1. Nielen že sa to takto uvádza v Rímskej zmluve (článok 9 Zmluvy o EHS), ale o viac ako 50 rokov neskôr aj v Lisabonskej zmluve (článok 28 ZFEÚ). Avšak tam, kde Rímska zmluva potrebovala 20 rozsiahlych článkov, si Lisabonská zmluva vystačí s troma veľmi krátkymi článkami o colnej únii (články 30 až 32 ZFEÚ), pretože všetky míľniky sa dosiahli už predtým: zrušenie výberu ciel na hraniciach členských štátov v roku 1968, v nadväznosti na to prijatie rôznych právnych predpisov týkajúcich sa ciel a pôvodu tovaru, čo vyústilo do schválenia Colného kódexu Spoločenstva v roku 1992 a Spoločného colného sadzobníka v roku 1987.

 

 1. Presadzovanie týchto pravidiel colnými orgánmi v Európskej únii zabezpečuje popri uvedenom právnom základe aj súbor tematických právnych nástrojov, vrátane nariadení o presadzovaní práv duševného vlastníctva, o prekurzoroch drog, o tovare kultúrneho charakteru, o kontrole peňažnej hotovosti, o dohľade nad trhom, ako aj právne predpisy, ktorých cieľom je chrániť občanov a životné prostredie.

 

 1. Podľa ustanovení článku 3 ZFEÚ spadá colná únia do výlučnej právomoci Európskej únie, ako ju ustanovuje článok 2 ods. 1 ZFEÚ. Zodpovednosť za vykonávanie colných právnych predpisov je v prvom rade na členských štátoch. (Pripomíname, že vnútorný trh patrí medzi spoločné právomoci Únie a členských štátov, ako sa to uvádza v článku 2 ods. 2 ZFEÚ.)

 

 1. Prínos colnej únie ilustrujú okrem iného tieto údaje Európskej komisie: 17 % svetového obchodu prechádza cez európske colné orgány a prináša ročný obrat v hodnote 3 300 miliárd EUR.

 

 1. Oznámenie Komisie

 

 1. Komisia vydala 21. decembra 2012 oznámenie o stave colnej únie, pretože chce v polovici svojho funkčného obdobia bilancovať stav, dosiahnuté ciele a výzvy do budúcnosti.

 

Konkrétnejšie Komisia uvádza, že cieľom oznámenia je:

 

 • vyzdvihnúť pridanú hodnotu a zásadný význam služieb, ktoré colná únia poskytuje a ktoré slúžia ako základ rastu, konkurencieschopnosti a bezpečnosti jednotného trhu a Európskej únie,
 • uznať, že colná únia čelí výzvam, ktoré vyžadujú európsku odpoveď,
 • opísať postup na riešenie týchto výziev a zaistenie výkonnejšej, spoľahlivejšej a jednotnejšej colnej únie do roku 2020.

 

 1. V rámci týchto cieľov považuje Komisia oznámenie za začiatok diskusie o troch významných bodoch:

 

 • dokončenie modernizácie, ktorá sa začala v roku 2003, dovŕšením a schválením nového Colného kódexu Únie a s ním súvisiacich delegovaných a vykonávacích aktov, ako aj ich riadne vykonávanie členskými štátmi,
 • zistenie a odstránenie nedostatkov vo vykonávaní colných právnych predpisov, ako aj stanovenie priorít, ktorými je potrebné sa zaoberať, pričom na tento účel Komisia pred niekoľkými rokmi vykonala interné sebahodnotenie a čoskoro bude publikovať externé hodnotenie fungovania colnej únie,
 • vykonanie zmien v riadiacich štruktúrach s cieľom zvýšiť účinnosť a efektívnosť colnej únie, pričom Komisia predpokladá, že v roku 2014 zverejní koncepciu týchto zmien.

 

 1. Komisia vyzýva Radu a Európsky parlament, aby:

 

 • bezodkladne dokončili modernizáciu colnej únie,
 • stanovili priority colnej únie na základe dialógu s príslušnými zainteresovanými stranami a výsledkov nedávnych interných i externých hodnotení a analýz nedostatkov,
 • reformovali riadenie, úlohy a zodpovednosti členských štátov a Komisie týkajúce sa celkového operatívneho riadenia colnej únie, pričom jedným z nadväzných opatrení v tejto súvislosti by malo byť vypracovanie koncepcie reformy, ktorá by sa mala začať v roku 2014.

 

 1. Komisia vo svojom oznámení uvádza, že vzhľadom na zvýšenú globalizáciu členské štáty nebudú samostatne schopné čeliť s ňou spojeným výzvam. Domnieva sa, že globalizácia si vyžaduje viac európskej jednoty, a preto je nevyhnutná väčšia integrácia.

 

 1. Všeobecné pripomienky

 

 1. Výbor oceňuje skutočnosť, že Komisia vydáva v polovici svojho funkčného obdobia toto oznámenie o stave colnej únie. Výbor tiež zdôrazňuje význam colnej únie pre EÚ, najmä pre rast, konkurencieschopnosť a bezpečnosť vnútorného trhu.

 

 1. Výbor konštatuje, že Európska únia musí čeliť externým aj interným výzvam.

 

 1. Za externé výzvy možno považovať: zvyšujúce sa obchodné toky, nové a čoraz zložitejšie logistické siete, zmenené konkurenčné tlaky, rastúcu kriminalitu vrátane podvodov, teroristickú činnosť, ako aj očakávania napr. iných orgánov presadzovania práva, pre ktoré colné úrady vykonávajú určité úlohy.

 

 1. Za interné výzvy výbor považuje neúčinnosť a chýbajúcu efektívnosť vyplývajúcu z rozdielneho uplatňovania v 27 členských štátoch, z čoho vyplýva, že jednotlivé členské štáty vyvíjajú svoje vlastné automatizačné systémy, uplatňujú rôzne pracovné metódy a jestvujú v nich veľké rozdiely v úrovni odbornej prípravy, čo znemožňuje jednotné vykonávanie európskych právnych predpisov. Platí to o to viac, že sa nachádzame v období pretrvávajúcej hospodárskej krízy.

 

 1. Výbor prikladá veľký význam uplatňovaniu colnej politiky založenej na jednotných, transparentných, efektívnych, účinných a zjednodušených postupoch, ktorá umožní Európskej únii čeliť svetovej konkurencii a chrániť práva a bezpečnosť podnikov a európskych spotrebiteľov, ako aj duševné vlastníctvo.

 

 1. Výbor to už raz odporúčal v jednom z nedávnych stanovísk
 2. , a vzhľadom na jeho dôležitosť toto odporúčanie ešte raz dôrazne pripomína.

 

 1. Výbor rovnako dôrazne upozorňuje, že je potrebné zabrániť prehnanému obmedzovaniu členských štátov pri vykonávaní colných právnych predpisov, aby mohli naďalej zohľadňovať rozsah svojich obchodných tokov. V tejto súvislosti vyzdvihuje, že členské štáty prijali viacero opatrení na uľahčenie obchodu: elektronizácia colných formalít, zjednodušené postupy, zavedenie štatútu oprávneného hospodárskeho subjektu.

 

 1. Harmonizáciu je pritom potrebné založiť na osvedčených postupoch a nie na priemernej európskej úrovni.

 

 1. V záujme nákladovo účinného a na výsledky orientovaného prístupu, a to aj vo finančnej oblasti v súvislosti s príjmami, ako aj v záujme skutočného pokroku je podľa názoru výboru tiež žiaduce upustiť od kontrol jednotlivých transakcií a zamerať sa na systémové postupy založené na posúdení rizika.

 

 1. Aj Rada pre konkurencieschopnosť vo svojich záveroch zo zasadnutia 10. a 11. decembra 2012 zdôrazňuje, že je nevyhnutné „pokračovať v presadzovaní colných predpisov a moderných a harmonizovaných prístupov k colným kontrolám, umožňujúc pritom v relevantných prípadoch a pri zohľadnení dôsledkov pre hospodárske subjekty a členské štáty flexibilitu pre vnútroštátne riešenia“
 2. .

 

 1. Rada tiež upozorňuje, že je nevyhnutné „zlepšiť spoluprácu s ďalšími agentúrami na vnútroštátnej úrovni i úrovni EÚ v oblasti bezpečnostnej ochrany, zdravia, bezpečnosti a životného prostredia, ako aj s medzinárodnými partnermi, a to pri rešpektovaní rozdelenia právomocí medzi EÚ a členské štáty v uvedenej oblasti“
 2. .

 

 1. Výbor takisto súhlasí s názorom Európskej komisie, že colná únia sa môže rozvíjať iba vtedy, ak bude vytvorený mechanizmus na meranie a hodnotenie jej výsledkov.

 

 1. Upozorňuje, že okrem prísnych colných postupov môžu jestvovať aj iné prekážky, ktoré bránia hladkému postupu, ako je nedostatočná infraštruktúra na vonkajších hraniciach. Ak sú dotknuté tretie krajiny, táto problematika by sa mala v prvom rade riešiť spoločne.

 

 1. Konkrétne pripomienky

 

 1. Výbor je znepokojený prehlbujúcou sa nerovnováhou medzi neustále narastajúcou pracovnou záťažou na jednej strane a priebežne klesajúcim počtom colných úradníkov na strane druhej. Pracovná záťaž colných úradníkov narastá aj napriek automatizácii mnohých pracovných úloh. Tejto otázke, ktorej dôležitým aspektom je aj vzdelávanie a odborná príprava, by bolo potrebné venovať väčšiu pozornosť.

 

 1. Výbor má v tejto súvislosti na mysli zriadenie európskej vysokej školy pre odbornú prípravu colných úradníkov, aby sa odbornú prípravu zamestnancov colných úradov v členských štátoch podarilo dostať na takú úroveň, ktorá sa považuje za nevyhnutnú.

 

 1. Výbor sa domnieva, že bezpečnosť dodávateľského reťazca a riadenie rizika majú pre colnú úniu veľký význam. Výbor čoskoro vydá stanovisko k súvisiacemu oznámeniu Komisie, ktoré bolo nedávno publikované [COM(2012) 793 final; INT/681, spravodajca: pán Pezzini].

 

 1. Výbor by tiež uvítal návrhy Komisie, ktoré by riešili problémy spôsobené rôznym posudzovaním porušovania colných právnych predpisov EÚ a rôznym uplatňovaním sankcií, prinajmenšom v záujme dodržiavania zásady rovnosti. Pritom však treba zohľadniť skutočnosť, že zmena sankčných systémov v rámci colných a trestných právnych predpisov jednotlivých členských štátov je citlivou témou.

 

 1. Ako prvý krok výbor navrhuje prístup zameraný na typy porušení predpisov, ako to je zavedené v cestnej doprave
 2. .

 

 1. Víta návrh Komisie vypracovať súbor štandardných postupov, ktoré by boli zahrnuté do budúcich právnych predpisov, aby colné úrady dokázali lepšie presadzovať zákonné zákazy alebo obmedzenia dovozu a vývozu tovaru.

 

 1. Výbor by uvítal, keby sa Komisia vo svojom oznámení konkrétnejšie vyjadrila o dosahu svojich návrhov, pokiaľ ide regulačné a administratívne zaťaženie.

 

 1. Prvoradý význam má lepšie plnenie colných úloh. Bolo by preto vhodné rozvíjať spoluprácu medzi colnými úradmi, posilniť právomoci colníkov a disponovať skutočnými európskymi stratégiami na boj proti podvodom. Za určitých okolností môže byť tiež žiaduce presunúť úlohy a aktivity členských štátov, ktoré ich vykonávajú samostatne, na spoločné orgány, ktoré by mohli ale nemuseli byť prepojené s Komisiou alebo prevádzkované členskými štátmi spoločne, napríklad ak by sa vďaka tomu mohli dosiahnuť významné finančné úspory a/alebo uľahčiť vykonávanie úloh colných orgánov.

 

 1. Výbor tiež očakával, že Komisia poskytne v oznámení viac informácií o súvislostiach. Bohužiaľ to tak nie je, a preto je ťažké oznámenie riadne posúdiť. Našťastie, ako zástupcovia Komisie výslovne uviedli, budú ďalšie návrhy právnych predpisov spojené s posúdeniami vplyvu.

 

 1. Výbor je rovnako ako Komisia znepokojený zistením, že súčasné riadenie colnej únie, a najmä spoločných postupov, dosiahlo svoje hranice účinnosti a efektívnosti. Zastáva názor, že colné orgány musia mať k dispozícii moderný a účinne fungujúci systém riadenia, aby mohli efektívne a nákladovo účinne pracovať.

 

 1. Výbor popri tom poukazuje na to, že aj v súčasnej hospodárskej kríze musia mať colné orgány k dispozícii dostatok finančných prostriedkov, napr. na aktualizáciu počítačových systémov, aby mohli účinne bojovať proti podvodom a kriminalite.

 

V Bruseli 22. mája 2013

 

 

Predseda
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboruHenri MALOSSE

 

 

 

_____________

Ú. v. EÚ C 229, 31.7.2012, s. 68 – 71.

Závery Rady o pokroku týkajúcom sa stratégie vývoja colnej únie, 3208. zasadnutie Rady pre konkurencieschopnosť v Bruseli, 10. – 11. decembra 2012.

Tamtiež.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*