Stav colnej únie

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

INT/677

Stav colnej únie

 

 

Brusel 6. mája 2013

 

 

Informačný oznam

(490. plenárne zasadnutie)

 

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru o stave colnej únie“

COM(2012) 791 final

 

STANOVISKO: CES998-2013_00_00_TRA_AS

 

 

 

 

  1. Postup

 

 

Žiadosť Komisie:

 

21. decembra 2012
Právny základ:

 

článok 304 ZFEÚ
Rozhodnutie predsedníctva:

 

15. januára 2013
Príslušná odborná sekcia:

 

odborná sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu
Predseda odbornej sekcie:

 

pán Cassidy (UK – I), neskôr pán Siecker (NL – II)
Stanovenie harmonogramu práce odbornej sekcie:

 

24. januára 2013 (písomný postup)
Študijná skupina: Predseda: pán Hernández Bataller (ES – III)
Stav colnej únie    
Spravodajca: pán Simons (NL – I) (článok 62 – Mareels)
   
Členovia: pán Dantin (FR – II)
    pán Domonkos (SK – III)
    pán Gavrilovs (LV – I)
    pán Mitov (BG – II)

 

 

 

STANOVISKO PRIJATÉ jednomyseľne 29. apríla 2013.

 

Expert

 

pán Frans Vrins (za spravodajcu)

 

 

  1. Zhrnutie návrhu Komisie

 

V oznámení sa opisuje súčasný stav colnej únie EÚ, identifikujú výzvy, ktorým EÚ v súčasnosti čelí, a stanovujú hlavné kroky na zabezpečenie budúceho vývoja.

 

Oznámenie stanovuje postup:

 

Po prvé, musí sa dokončiť modernizácia colnej únie, ktorá začala v roku 2003. Rada a Parlament by mali prijať a implementovať Colný kódex Únie, ktorý zjednoduší, zefektívni a lepšie prispôsobí postupy potrebám moderného obchodu.

 

Po druhé, musí sa zrýchliť práca zameraná na riešenie zistených nedostatkov. V januári 2013 vydala Komisia oznámenie, v ktorom sa opisuje, ako zlepšiť riadenie colných rizík a bezpečnosť dodávateľského reťazca – COM(2012) 793 final. Medzi ďalšími opatreniami naplánovanými na rok 2013 je návrh týkajúci sa aproximácie colných sankcií, hodnotenie pozastavenia ciel/pravidiel o kvótach, implementácia akčného plánu krízového riadenia a rozvoj súboru postupov na zlepšenie účinnosti v colníctve pri presadzovaní pravidiel v oblasti zdravia, bezpečnosti pri práci a životného prostredia.

 

Nakoniec sa začne hodnotiť riadenie toho, ako colná únia funguje vnútorne. Hodnotenie by malo riešiť, ako lepšie spolupracovať harmonickejším spôsobom, poskytovať vysokokvalitné colné služby a zlepšiť efektívnosť využívania zdrojov v EÚ.

 

 

  1. Zhrnutie stanoviska

 

Výbor je vo všeobecnosti zajedno s oznámením Komisie. Je zástancom silnej colnej únie, ktorá môže byť skutočným prínosom ku konkurencieschopnosti a riadnemu fungovaniu vnútorného trhu v Európskej únii.

 

Výbor odporúča Komisii, aby pri tvorbe akčného plánu výslovne zohľadnila analýzy a interné a externé hodnotenia fungovania colnej únie, ktoré sa v ostatných troch rokoch vykonali.

 

Výbor prikladá veľký význam uplatňovaniu colnej politiky založenej na jednotných, transparentných, efektívnych, účinných a zjednodušených postupoch, ktorá umožní Európskej únii čeliť svetovej konkurencii a chrániť práva a bezpečnosť podnikov a európskych spotrebiteľov, ako aj duševné vlastníctvo.

 

Predovšetkým vzhľadom na veľký význam, ktorý Komisia v oznámení pripisuje uľahčovaniu obchodu, je dôležité zosúladiť právomoci colných orgánov s obchodnými tokmi v danom členskom štáte, aby sa zvýšila efektívnosť, a tak podporila podnikateľská činnosť. Pritom by v budúcnosti mohla byť užitočná harmonizácia na základe osvedčených postupov a systémových postupov kontroly.

 

Výbor by uvítal, keby sa Komisia vo svojom oznámení podrobnejšie venovala konkrétnym krátkodobým a dlhodobým opatreniam.

 

Výbor žiada venovať osobitnú pozornosť potrebe finančných injekcií, aby sa colným orgánom umožnilo nákladovo účinne zakročiť proti podvodom a kriminalite a obmedziť zdržania v obchodných tokoch.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*