Bezpečnosť spotrebných výrobkov / nariadenie

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

INT/684Bezpečnosť spotrebných výrobkov/nariadenie

 

 

Brusel 14. mája 2013

 

 

Informačný oznam(490. plenárne zasadnutie)

 

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady o bezpečnosti spotrebných výrobkov a o zrušení smernice 87/357/EHS a smernice 2001/95/ES“

COM(2013) 78 final – 2013/0049 (COD)

 

STANOVISKO: CES1600-2013_00_00_TRA_PAC

 

 

 

  1. Postup

 

 

Žiadosť Rady:  25. februára 2013
Žiadosť Európskeho parlamentu:  12. marca 2013
Právny základ:  článok 114 ZFEÚ
Rozhodnutie predsedníctva:  12. februára 2013
Príslušná odborná sekcia:  odborná sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu
Predseda odbornej sekcie:  pán Cassidy (UK – I), následne pán Siecker (NL – II)
Stanovenie harmonogramu práce odbornej sekcie:  18. februára 2013 (písomné schvaľovanie)
Študijná skupina: Predseda: pán Almeida Freire (PT – I)
Bezpečnosť spotrebných výrobkov/nariadenie
Spravodajca*: pán Hernández Bataller (ES – III)
Členovia: pán Komorowski (PL – I)pán Lechner (AT – II)

pán Lemercier (FR – II)

pán Manoliu (RO – I) (článok 62 – pán Voleš)

pani Raunemaa (FI – III) (článok 62 – pán Westendorp)

pán Rebolj (SI – II)

pán Serafin (PL – III) (článok 62 – pán Maciulevicius)

 

 

* Vzhľadom na naliehavosť danej témy sa navrhuje, aby na plenárnom zasadnutí 22. a 23. mája 2013 bol podľa článku 20 a článku 57 ods. 1 rokovacieho poriadku za hlavného spravodajcu vymenovaný pán Hernández Bataller.

Expertka

 

pani Reyes López (za spravodajcu)

 

 

  1. Zhrnutie návrhu Komisie

 

S cieľom zlepšiť fungovanie smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSD)

a zaistiť jednotu s vývojom právnych predpisov Európskej únie týkajúcich sa dohľadu nad trhom, povinností hospodárskych subjektov a normalizácie sa Európska komisia rozhodla smernicu zrevidovať a nahradiť ju nariadením.

 

Navrhované nariadenie jasne vymedzuje rozsah svojej pôsobnosti v porovnaní s odvetvovými harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie.

 

Navrhované nariadenie bude pokladať za bezpečné tie spotrebné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky odvetvových právnych predpisov zameraných na zabezpečenie zdravia a bezpečnosti osôb.

 

Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, aby sa na výrobku nachádzal údaj o krajine pôvodu výrobku. Na účely určenia krajiny pôvodu sa uplatňujú pravidlá nepreferenčného pôvodu vymedzené v článkoch nariadenia, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

.

 

V tomto návrhu sa ďalej stanovujú základné povinnosti hospodárskych subjektov (výrobcov, dovozcov, distribútorov), ktorí sa zapojili do dodávateľského reťazca spotrebných výrobkov, a to do tej miery, do akej sa ich netýkajú príslušné požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov špecifické odvetvia. Uvedené povinnosti riešia, okrem iného, otázky týkajúce sa označovania, identifikácie výrobku, nápravných opatrení, ktoré treba prijať v prípade nebezpečných výrobkov, a informovania príslušných orgánov.

 

Takisto sa v tomto návrhu požaduje, aby hospodárske subjekty dokázali určiť prevádzkovateľov, ktorým dodali výrobok a ktorí dodali výrobok im.

 

Podobne ako smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov aj návrh na toto nové nariadenie uprednostňuje pri plnení požiadavky všeobecnej bezpečnosti využívanie noriem. Zásadne sa však zjednodušil postup určovania existujúcich európskych noriem alebo žiadosti o vypracovanie európskych noriem, a zosúladil sa s nariadením o európskej normalizácii

.

 

Ustanovenia o dohľade nad trhom a systéme RAPEX, ktoré sú v súčasnosti zahrnuté do smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, sa presunuli do návrhu na nové nariadenie o dohľade nad jednotným trhom.

 

 

  1. Zhrnutie stanoviska

 

EHSV:

 

  • súhlasí s názorom Komisie, že je potrebné vytvoriť právny rámec zabezpečujúci vysokú mieru ochrany spotrebiteľov, ktorý zavedie povinnú požiadavku bezpečnosti spotrebných výrobkov,

 

  • sa domnieva, že nariadenie je vhodným právnym nástrojom na túto konsolidáciu súčasných právnych textov a ich prispôsobenie novému právnemu rámcu pre uvádzanie výrobkov na trh,

 

  • upozorňuje, že je dôležité, aby bol tento návrh formulovaný tak, aby sa dal interpretovať rovnakým spôsobom vo všetkých krajinách EÚ,

 

  • sa domnieva, že vzhľadom na význam normalizácie pre zaistenie bezpečnosti výrobkov by mala Komisia väčšmi podporovať zapojenie spotrebiteľov do CEN a ďalších podobných organizácií,

 

  • sa domnieva, že v záujme dobudovania vnútorného trhu je návrh veľmi dôležitým ochranným opatrením pre spotrebiteľov, pretože znižuje riziko ujmy na zdraví alebo úmrtia a obnovuje dôveru,

 

  • zastáva názor, že pri obchodných transakciách je nevyhnutná transparentnosť a lojálnosť, aby tí, ktorí zamýšľajú vyrábať a predávať nebezpečné výrobky, nemali neoprávnenú výhodu oproti konkurentom, ktorí znášajú náklady vyplývajúce z požiadaviek na bezpečnosť výrobkov.

 

_____________

1 Smernica 2001/95/EC, Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

2 Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

3 Nariadenie (EÚ) č. 1025/2012, Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *