Zavádzajúce marketingové praktiky

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

INT/675

Zavádzajúce marketingové praktiky

 

 

Brusel 13. mája 2013

 

 

Informačný oznam

(490. plenárne zasadnutie)

 

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Ochrana podnikov pred zavádzajúcimi marketingovými praktikami a zabezpečenie účinného uplatňovania – Revízia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES o klamlivej a porovnávacej reklame“

COM(2012) 702 final

 

STANOVISKO: CES1233-2013_00_00_TRA_AS

 

 

 

 

  1. Postup

 

 

Žiadosť Komisie:

 

19. februára 2013
Právny základ:

 

článok 304 ZFEÚ
Rozhodnutie predsedníctva:

 

15. januára 2013
Príslušná odborná sekcia:

 

odborná sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu
Predseda odbornej sekcie:

 

pán Cassidy (UK – I) a následne pán Siecker (NL – II)
Stanovenie harmonogramu práce odbornej sekcie:

 

25. januára 2013 (písomný postup)
Študijná skupina: Predsedníčka: pani Bontea (RO – I)
(článok 62 – pán Varfalvi)
Zavádzajúce marketingové praktiky    
Spravodajca: pán Pegado Liz (PT – III)
   
Členovia: pán Dimitrov (BG – II)
    pán Nicosevici (RO – III)
    pán Šarmír (SK – I)
    pani Studničná (CZ – II)

 

 

STANOVISKO PRIJATÉ odbornou sekciou 29. apríla 2013 67 hlasmi za, pričom 2 členovia sa hlasovania zdržali.

 

Expert

 

pán Paulo Fonseca (za spravodajcu)

 

 

  1. Zhrnutie návrhu Komisie

 

Reklama má silný hospodársky vplyv na podniky, keďže je kľúčovým prvkom každej obchodnej stratégie. Obchodníkom umožňuje prezentovať svoje výrobky a služby a je dôležitým prvkom pre komerčný úspech. Môže tiež posilniť hospodársku súťaž tým, že poskytne spotrebiteľom lepšie informácie a možnosť porovnávať výrobky.

 

Pravidlá EÚ o marketingu medzi podnikmi (B2B) majú za cieľ zabezpečiť, aby spoločnosti využívali pravdivú reklamu alebo marketing. Predovšetkým smernica o klamlivej a porovnávacej reklame

ustanovuje spoločnú minimálnu úroveň ochrany pred klamlivou reklamou pre obchodníkov v celej EÚ a takisto reguluje porovnávaciu reklamu.

 

Klamlivé marketingové praktiky spôsobujú zlyhanie trhu tým, že znižujú schopnosť podnikov rozhodnúť sa informovane a účinne. Narušenie hospodárskeho rozhodovania podnikov okrem toho vedie k narušeniu hospodárskej súťaže. Okrem toho klamlivé marketingové postupy majú reťazový účinok na spotrebiteľov, pretože musia platiť viac za výrobky a služby.

 

Oznámenie Komisie poskytuje prehľad o tom, ako sa smernica o klamlivej a porovnávacej reklame v súčasnosti vykonáva v členských štátoch, identifikuje problémy v spôsobe jej uplatňovania a predstavuje plány na revíziu smernice v budúcnosti.

 

 

  1. Zhrnutie návrhu stanoviska

 

EHSV:

 

  • súhlasí s Komisiou v tom, že je potrebná prísnejšia právna úprava zameraná na účinný zákaz a exemplárne a odrádzajúce sankcie za určité agresívne predajné praktiky adresárových spoločností,

 

  • nazdáva sa, že by sa malo prijať rámcové nariadenie, ktoré by mohlo byť ďalej rozpracované prostredníctvom delegovaných aktov, ako záruka väčšej jednotnosti a účinnosti jeho uplatňovania na úrovni členských štátov,

 

  • upozorňuje na potrebu zohľadniť celoeurópsky charakter mnohých týchto praktík, čo si vyžaduje koordinovaný prístup na medzinárodnej úrovni,

 

  • zastáva názor, že najlepším prostriedkom na dosiahnutie cieľa koherentnej a konzistentnej právnej úpravy zakazujúcej klamlivé marketingové postupy by bola spoločná revízia smernice 2006/114/ES a smernice 2005/29/ES, a to zároveň pre vzťahy medzi podnikmi (B2B) a vzťahy medzi podnikmi a spotrebiteľmi (B2C), pričom by sa zachovali špecifiká jednotlivých typov v rámci spoločného modelu,

 

  • vyzýva Komisiu, aby vytvorila a zaviedla doplňujúce opatrenia na zlepšenie informovanosti a šírenia informácií, zintenzívnenie spolupráce medzi správnymi orgánmi, verejno-súkromnými platformami a zastupiteľskými organizáciami zainteresovaných strán, a na zdokonalenie reakčných mechanizmov na zastavenie týchto praktík a náhradu spôsobených škôd,

 

_____________

1 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 21.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*