Dohľad nad trhom

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

INT/685

Dohľad nad trhom

 

 

Brusel 13. mája 2013

 

 

Informačný oznam

(490. plenárne zasadnutie)

 

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dohľade nad trhom s výrobkami, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES, 2011/65/EÚ, nariadenie (EÚ) č. 305/2011, nariadenie (ES) č. 764/2008 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008.

COM(2013) 75 final – 2013/0048 (COD)

 

STANOVISKO: CES1607-2013_00_00_TRA_PAC

 

 

 

 

  1. Postup

 

 

Žiadosť rady:

 

8. marca 2013
Žiadosť Európskeho parlamentu:

 

12. marca 2013
Právny základ:

 

článok 114 ZFEÚ
Rozhodnutie predsedníctva:

 

12. februára 2013
Príslušná odborná sekcia:

 

odborná sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu
Predseda odbornej sekcie:

 

pán Cassidy (UK – I) neskôr pán Siecker (NL – II)
Stanovenie harmonogramu práce odbornej sekcie:

 

18. februára 2013 (písomné schvaľovanie)
Študijná skupina: Predseda: pán Almeida Freire (PT – I)
Dohľad nad trhom    
Spravodajca*: pán Lemercier (FR – II)
   
Členovia: pán Hernández Bataller (ES – III)

pán Komorowski (PL – I)

pán Lechner (AT – II)

pán Manoliu (RO – I) (článok 62 – pán Voleš)

pani Raunemaa (FI – III) (článok 62 – pán Westendorp)

pán Rebolj (SI – II)

pán Serafin (PL – III) (článok 62 – pán Maciulevicius)

   
   
   

 

 

* Vzhľadom na naliehavosť danej témy sa navrhuje, aby na plenárnom zasadnutí 22. a 23. mája 2013 bol podľa článku 20 a článku 57 ods. 1 rokovacieho poriadku za hlavného spravodajcu vymenovaný pán LEMERCIER.

Expert

 

pán Daniel Retureau (za spravodajcu)

 

 

  1. Zhrnutie návrhu Komisie

 

Cieľom tohto návrhu je objasniť regulačný rámec pre dohľad nad trhom v oblasti nepotravinových výrobkov. Návrh zlučuje predpisy o dohľade nad trhom uvedené v smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

, nariadení (ES) č. 765/2008

a v mnohých odvetvových harmonizačných právnych predpisoch Únie do jedného právneho nástroja, ktorý sa uplatňuje horizontálne naprieč všetkými odvetviami.

 

Návrh vymedzuje výrobky, ktoré do rozsahu jeho pôsobnosti patria a ktoré sú z neho vylúčené a ukladá povinnosť členským štátom organizovať a vykonávať dohľad nad trhom, požaduje od členských štátov, aby vymenovali orgány dohľadu nad trhom a bližšie určili ich právomoci a povinnosti, a zabezpečuje, aby členské štáty boli zodpovedné za vypracovávanie všeobecných a odvetvových programov pre dohľad nad trhom.

 

S cieľom zabezpečiť transparentnosť celého procesu dohľadu nad trhom a jeho ľahkú sledovateľnosť pre orgány dohľadu nad trhom aj hospodárske subjekty by sa v tomto nariadení mali jasne stanoviť chronologické kroky tohto procesu. Ide o nápravné opatrenia, ktoré má v stanovenej lehote prijať príslušný hospodársky subjekt, a opatrenia, ktoré majú prijať samotné orgány dohľadu nad trhom, ak hospodárske subjekty nesplnia požiadavky alebo ak na to existujú naliehavé dôvody.

 

Ustanovenia o systéme rýchlej výmeny informácií (RAPEX) a informačnom a komunikačnom systéme pre dohľad nad trhom (ICSMS) sú zahrnuté v novom nariadení. Obidva systémy by sa mali zachovať a navzájom využívať na výmenu informácií o výrobkoch, ktoré predstavujú riziko (RAPEX), a na zber a štruktúrované uchovávanie informácií o otázkach spojených s dohľadom nad trhom (ICSMS).

 

Nariadenie predstavuje základňu pre spoluprácu medzi orgánmi členských štátov zodpovednými za dohľad nad trhom (vrátane spolupráce s orgánmi tretích krajín) a vytvára Európske fórum pre dohľad nad trhom. Fórum by malo poskytovať prostriedky na zapojenie všetkých dotknutých zainteresovaných strán s cieľom využiť dostupné informácie dôležité z hľadiska dohľadu nad trhom pri vytváraní, vykonávaní a aktualizovaní programov pre dohľad nad trhom.

 

A nakoniec návrh obsahuje ustanovenia týkajúce sa finančnej pomoci Únie v spojitosti s uplatňovaním tohto nariadenia.

 

 

  1. Zhrnutie stanoviska

 

Výbor hodnotí pozitívne ustanovenia navrhovaného nariadenia a s uspokojením konštatuje, že predchádzajúce ustanovenia týkajúce sa jednotlivých sektorov budú zrušené a zoskupené do jednotného, posilneného a prierezového nariadenia.

 

Výbor vyjadruje súhlas s právnym základom, považuje však za potrebné odkázať aj na článok 12 ZFEÚ, ktorý spresňuje, že ochrana spotrebiteľa je prierezovou politikou, ktorú je potrebné „zohľadniť pri definovaní a uskutočňovaní iných politík a činností Únie.“

 

Výbor sa domnieva, že nariadenie je najvhodnejšou formou na uľahčenie spolupráce a obchodu medzi členskými štátmi navzájom a medzi členským štátom a EÚ. Domnieva sa, že navrhovaný súbor opatrení, ktoré navrhuje Komisia, zodpovedá požiadavkám týkajúcim sa zásad proporcionality a subsidiarity, ktoré sú stanovené v zmluvách. Členské štáty budú naďalej v plnej miere zodpovedné za dohľad nad ich vnútroštátnymi trhmi a za kontrolu na vonkajších hraniciach Únie a musia zabezpečiť ich financovanie.

 

Výbor sa domnieva, že rešpektovanie výrobného tajomstva alebo obchodných tajomstiev nemôže brániť tomu, aby sa poskytli výstražné informácie, ak by niektorá zložka výrobku mohla ohroziť zdravie alebo bezpečnosť užívateľov.

 

Pokiaľ ide o osoby, ktoré sú členmi alebo zamestnancami orgánov dohľadu a colných orgánov, musí sa zaručiť, že budú postupovať čestne a nezávisle a pri výkone ich funkcií sa im musí poskytnúť ochrana pred pokusmi o korupciu. Osobám, ktoré ohlásia nedostatky alebo riziká týkajúce sa určitého výrobku, sa musí poskytnúť ochrana najmä pred stíhaním a ich totožnosť musí zostať utajená.

 

_____________

1 Ú. v. EÚ L 11, 15.1.2002, s. 4.

2 Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*