Dohľad nad trhom

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

INT/685

Dohľad nad trhom

 

 

 

Brusel 22. mája 2013

 

 

 

 

 

 

STANOVISKO
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému
„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dohľade nad trhom s výrobkami, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES, 2011/65/EÚ,
nariadenie (EÚ) č. 305/2011, nariadenie (ES) č. 764/2008 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008“
COM(2013) 75 final – 2013/0048 (COD)
_____________

 

Hlavný spravodajca: Jacques LEMERCIER

_____________

 

 

 

Rada 8. marca 2013 a Európsky parlament 12. marca 2013 rozhodli podľa článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

 

„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dohľade nad trhom s výrobkami, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES, 2011/65/EÚ, nariadenie (EÚ) č. 305/2011, nariadenie (ES) č. 764/2008 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008“

COM(2013) 75 final – 2013/0048 (COD).

 

Predsedníctvo poverilo 12. februára 2013 vypracovaním tohto stanoviska odbornú sekciu pre jednotný trh, výrobu a spotrebu.

 

Vzhľadom na naliehavosť danej témy bol pán LEMERCIER rozhodnutím Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na 490. plenárnom zasadnutí 22. a 23. mája 2013 (schôdza z 22. mája) vymenovaný za hlavného spravodajcu. Výbor prijal 116 hlasmi za, pričom žiadny člen nehlasoval proti a 2 členovia sa hlasovania zdržali, nasledujúce stanovisko:

 

*

* *

 

 1. Závery a odporúčania

 

 1. Výbor hodnotí pozitívne ustanovenia navrhovaného nariadenia. Súčasné ustanovenia, ktoré sa uplatňujú na dohľad nad trhom a kontrolu výrobkov, sú rozptýlené v mnohých textoch s rôznym obsahom, čo nevhodne komplikuje úlohu orgánov dohľadu a výrobcov, ako aj úlohu združení spotrebiteľov a organizácií pracovníkov. Výbor s uspokojením konštatuje, že predchádzajúce vertikálne ustanovenia budú zrušené a zoskupené do horizontálneho jednotného a posilneného nariadenia.

 

 1. Výbor vyjadruje súhlas s právnym základom, považuje však za potrebné odkázať aj na článok 12 ZFEÚ, ktorý spresňuje, že ochrana spotrebiteľa je prierezovou politikou, ktorú je potrebné „zohľadniť pri definovaní a uskutočňovaní iných politík a činností Únie.“

 

 1. Navrhovaným nástrojom je nariadenie. Výbor sa domnieva, že je to najvhodnejšia forma na uľahčenie spolupráce a obchodu medzi členskými štátmi navzájom a medzi členským štátom a EÚ. Domnieva sa, že navrhovaný súbor opatrení, ktoré navrhuje Komisia, zodpovedá požiadavkám týkajúcim sa zásad proporcionality a subsidiarity, ktoré sú stanovené v zmluvách. Členské štáty budú naďalej v plnej miere zodpovedné za dohľad nad ich vnútroštátnymi trhmi a za kontrolu na vonkajších hraniciach Únie a musia zabezpečiť ich financovanie.

 

 1. EHSV podporuje názor Komisie, že výrobky, ktoré sa pohybujú v rámci Únie, musia zodpovedať požiadavkám poskytujúcim vysokú úroveň ochrany verejných záujmov, ako je zdravie a bezpečnosť vo všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť pri práci, ochrana spotrebiteľov, ochrana životného prostredia a verejná bezpečnosť.

 

 1. Výbor sa domnieva, že rešpektovanie výrobného tajomstva alebo obchodných tajomstiev nemôže brániť tomu, aby sa poskytli výstražné informácie, ak by niektorá zložka výrobku mohla ohroziť zdravie alebo bezpečnosť užívateľov. Orgány dohľadu a kontroly by teda mali naďalej rešpektovať zaužívanú prax systému RAPEX, ktorá spočíva v tom, že sa uprednostňuje verejný záujem pred súkromnými záujmami.

 

 1. Pokiaľ ide o osoby, ktoré sú členmi alebo zamestnancami orgánov dohľadu a colných orgánov, musí sa zaručiť, že budú postupovať čestne a nezávisle a pri výkone ich funkcií sa im musí poskytnúť ochrana pred pokusmi o korupciu. Osobám, ktoré ohlásia nedostatky alebo riziká týkajúce sa určitého výrobku, sa musí poskytnúť ochrana najmä pred stíhaním a ich totožnosť musí zostať utajená.

 

 1. Výbor žiada, aby sa do navrhovaného nariadenia zahrnul právny základ pre celoeurópsku databázu zranení (IDB), ktorá by sa mala považovať za tretí pilier systému výmeny informácií v oblasti dohľadu nad trhom v EÚ, ako doplnok k RAPEX a ICSMS.

 

 1. Výbor by nakoniec privítal, keby mu boli pravidelne zasielané správy, ktoré Komisia vypracúva každých päť rokov s cieľom zabezpečiť monitorovanie realizácie nariadenia.

 

 1. Úvod: návrhy Komisie

 

 1. Ani najkvalitnejšie právne predpisy o bezpečnosti výrobkov a harmonizácia pravidiel na vnútornom trhu nestačia na to, aby spotrebiteľom poskytli absolútne bezpečnostné záruky v súvislosti so spotrebnými výrobkami a pracovníkom v súvislosti s výrobkami určenými na profesionálne využitie.

 

 1. Ako to potvrdzujú aj nedávne škandály, podvody s cieľom zvýšiť zisky alebo znížiť výrobné náklady sú v Európe naďalej aktuálne. Dovážané výrobky navyše nie vždy zodpovedajú európskym normám a môžu byť predmetom nekalej hospodárskej súťaže vo vzťahu k výrobkom európskeho pôvodu.

 

 1. Dohľad nad trhom, ako aj kontrola súladu výrobkov majú zásadný význam a vyžadujú si kvalitné služby a kvalifikovaných pracovníkov (colnice, technické služby, inšpekcie atď.) s pôsobnosťou na celom území každého členského štátu.

 

 1. Smernica 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorej transponovanie sa malo ukončiť v roku 2004, nariadenie (ES) č. 765/2008 o akreditácii a dohľadom nad trhmi, ktoré vstúpilo do platnosti v roku 2010, ako aj smernice a rozhodnutia o odvetvovej harmonizácii umožnili uskutočniť výrazný pokrok v tejto oblasti. Ustanovenia v oblasti dohľadu nad trhmi sú však rozptýlené a navzájom sa prekrývajú, čo môže spôsobiť zmätok, pokiaľ ide o samotné pravidlá týkajúce sa dohľadu a povinností hospodárskych subjektov, čím sa komplikuje ich práca, ako aj práca zákonodarcov a funkcionárov na vnútroštátnej úrovni.

 

 1. Komisia navrhuje objasniť regulačný rámec dohľadu nad trhom prostredníctvom zjednotenia príslušných ustanovení do jediného právneho nástroja na horizontálne uplatňovanie pre všetky odvetvia. Nové nariadenie o dohľade nad trhom s výrobkami bude doplnené o viacročný akčný plán pre dohľad nad trhom na obdobie 2013 – 2015.

 

 1. Ide o dôležité opatrenie Európskeho programu pre spotrebiteľov a Aktu o jednotnom trhu I a II. Toto zodpovedá aj požiadavkám nového legislatívneho rámca.

 

 1. V každej krajine je na základe rovnakých postupov potrebné určiť, či sú výrobky na trhu vrátane výrobkov z tretích krajín bezpečné a či môžu byť uvedené na jednotný trh, alebo či ich stiahnuť z trhu alebo zakázať, ak sú nebezpečné alebo nie sú v súlade s predpismi.

 

 1. Dohľad nad trhom a kontroly súladu však nie sú dostatočne účinné a na trhu sa nachádza veľký počet výrobkov, ktoré nevyhovujú požiadavkám, čo je spôsobené najmä tým, že neexistuje koordinácia medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu a vymieňané informácie nie sú kvalitné a spoľahlivé.

 

 1. Úlohou EÚ je teda zaručiť lepšiu koordináciu opatrení a zefektívniť cezhraničný dohľad nad trhmi s cieľom chrániť občanov. Komisia uvádza, že toto právo konať vyplýva z ustanovení článku 114 (dobré fungovanie jednotného trhu), článku 168 ods. 1 (ochrana zdravia) a článku 169. ods. 1 ZFEÚ (ochrana spotrebiteľa). Je tiež potrebné, aby sa zjednodušil aj uplatňovaný právny rámec a odstránili sa z neho súčasné nejasnosti.

 

 1. Takisto je potrebné zjednodušiť postup nástroja RAPEX, zaviesť nariadenie o bezpečnosti výrobkov, ktoré nahradí súčasnú smernicu o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ako aj nové nariadenie o dohľade, ktoré nahradí platné ustanovenia rozptýlené vo viacerých textoch na rôznych úrovniach.

 

 1. K zlepšeniu koordinácie a účinnosti činností spojených s dohľadom a kontrolou by malo dôjsť nielen prostredníctvom riadneho postupu hodnotenia legislatívy, ale aj prostredníctvom prieskumov Eurobarometra o vnímaní spotrebiteľov a informačných systémov GRAS-RAPEX A ICSMS a prostredníctvom zavedenia ukazovateľov, ktoré by umožnili realizovať partnerský monitoring. Notifikačné postupy realizované štátmi sa zoskupia do jediného notifikačného systému pre všetky výrobky.

 

 1. Kontroly na hraniciach sa posilnia a pohyb každého tovaru, ktorý by mohol predstavovať riziko, bude pozastavený dovtedy, kým orgán dohľadu bližšie neurčí jeho štatút.

 

 1. Notifikačný systém RAPEX pre výrobky, ktoré predstavujú riziko, bude zlepšený, pokiaľ ide o notifikačnú lehotu a náležitosť informácií o rizikách notifikovaného výrobku.

 

 1. Komisia bude môcť rozhodnúť o prijatí reštrikčných opatrení v súvislosti s nebezpečnými výrobkami, ktoré sa budú uplatňovať priamo, ak sa preukáže, že štandardné urgentné opatrenia sú nepostačujúce alebo nevyhovujúce.

 

 1. Akt o jednotnom trhu počíta so zavedením viacročného akčného plánu pre dohľad nad výrobkami. Tento plán by sa mal týkať oblastí, v ktorých by koordinácia zabezpečená Komisiou mohla byť skutočnou pridanou hodnotou a priniesla by citeľné zlepšenia.

 

 1. Viacročný akčný plán je hlavným akčným nástrojom Spoločenstva, ktorý podporuje intenzívnejšiu komunikáciu a spoluprácu. Prostriedky výpočtovej techniky umožnia ľahký prístup k informáciám a osvedčeným postupom prostredníctvom uchovaných prieskumov a štúdií o systéme. Určia sa potreby a v tomto rámci sa poskytnú aj nástroje odbornej prípravy, technickej pomoci a poradné nástroje.

 

 1. Komisia vypracuje spoločný postup pre dokumentačné a technické kontroly a skúšky realizované v laboratóriách. Posilnenou koordináciu činností a spoločných programov sa zlepší účinnosť dohľadu.

 

 1. Zoskupením zdrojov sa umožní dosiahnuť súčinnosť a zabráni sa duplicite. Údaje, ktoré boli zhromaždené počas práce vnútroštátnych orgánov dohľadu, budú uchované v databáze ICSMS, ktorú spravuje Komisia, ktorá poskytne prostriedky a odbornú prípravu potrebnú na využitie celého potenciálu databázy.

 

 1. Všetky zúčastnené strany musia byť pravidelne a pružne informované a musia sa s nimi viesť konzultácie.

 

 1. Správa, ktorú vypracovala Komisia na základe nariadenia (ES) č. 765/2008, umožňuje informovať inštitúcie a zainteresované strany a hodnotiť činnosti financované Spoločenstvom, ktoré boli realizované v oblasti akreditácie, dohľadu nad trhom a jeho kontroly.

 

 1. Mali by sa posilniť prostriedky a právomoci colných orgánov a kontroly vykonávané na vonkajších hraniciach Únie a Európskeho hospodárskeho priestoru pri vstupe výrobkov, čo si vyžaduje poskytnutie dodatočných zdrojov, najmä v oblasti odbornej prípravy a technických nástrojov.

 

 1. Všeobecné pripomienky

 

 1. Výbor víta iniciatívu na posilnenie dohľadu a bezpečnostných kontrol výrobkov uvádzaných na trh, či už ide o výrobky z EÚ, EHS alebo výrobky z tretích krajín. Je kľúčovým opatrením Aktu pre jednotný trh, keďže zaručuje lepšiu bezpečnosť výrobkov a zodpovedá novému prístupu.

 

 1. Výbor však poznamenáva, že informačné a konzultačné postupy hospodárskych a sociálnych aktérov sú naďalej veľmi nejasné. Bolo by potrebné lepšie vymedziť pružný a vhodný rámec na rôznych úrovniach bez toho, aby sa sťažili alebo ochromili administratívne postupy.

 

 1. Príslušné podniky očakávajú mnoho od právnych a technických informácií, ktoré by im umožnili, aby mali právnu istotu, ktorá je nevyhnutná pri rozhodovaniach o investíciách do výroby výrobkov alebo pri ich uvádzaní na trh. Musia sa im sprístupniť informácie zozbierané jednotlivými orgánmi dohľadu a kontroly o výrobkoch, ktoré predkladajú na kontrolu alebo na hodnotenie súladu.

 

 1. Spotrebitelia a pracovníci sa chcú legitímne uistiť o nezávadnosti výrobkov na trhu, ktoré majú používať pri práci alebo ich majú spotrebovať. Majú právo poznať opatrenia prijaté na tento účel na vnútroštátnej, európskej alebo odvetvovej úrovni, ktorých cieľom je zaručiť, že ich zdravie a bezpečnosť nebudú ohrozené.

 

 1. Výbor je presvedčený o tom, že dôvera v bezpečnosť výrobkov má zásadný význam pre dobré fungovanie jednotného trhu a voľný pohyb tovaru, čo má pozitívny vplyv na rast a zamestnanosť.

 

 1. Domnieva sa, že dohľad a kontroly najmä na vonkajších hraniciach Únie sú hlavne v právomoci členských štátov, pričom Únia zabezpečuje koordináciu a prijíma opatrenia, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú realizáciu spoločnej akcie, ako aj pre normalizáciu výrobkov. Tento dohľad a kontroly majú vplyv na podniky a predstavujú značné náklady pre členské štáty, ako aj pre hospodárske subjekty v oblasti zosúladenia (normalizácia, normy ES). Výbor vyzýva členské štáty a Komisiu, aby v rámci svojej činnosti náležite zohľadnili administratívnu záťaž, ktorú musia znášať podniky, najmä pokiaľ ide o MPS, aby sa nesťažovala ich hospodárska situácia v čase krízy a vysokej miery nezamestnanosti.

 

 1. Voľný pohyb nepotravinových výrobkov, na ktoré sa zameriava návrh nariadenia, nemôže byť ohrozený laxnosťou alebo nedostatkami v regulačnom rámci, ani počtom a kvalitou prostriedkov a kontrol. Je teda potrebné, aby členské štáty a Komisia poskytli pri zavádzaní prostriedkov dohľadu a kontroly dostatočné zdroje s cieľom zaručiť maximálnu účinnosť. Hoci výbor uznáva, že rozpočty sú v súčasnosti obmedzené, domnieva sa, že príslušný verejný záujem si vyžaduje, aby sa vyvinulo maximálne úsilie s cieľom zaručiť zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, ako aj ochranu životného prostredia pred chybnými alebo nebezpečnými výrobkami. Dobré fungovanie vnútorného trhu je nevyhnutným predpokladom pre hospodárske oživenie a vytváranie nových pracovných miest.

 

 1. Výbor sa v tejto súvislosti domnieva, že súčasný systém dohľadu a kontroly trhu má veľké medzery a nedostatky. Musí sa posilniť spolupráca medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, Komisiou a zúčastnenými stranami. Je potrebné viesť pravidelné konzultácie. Musí sa zaviesť právo pre organizácie spotrebiteľov alebo pracovníkov, aby z vlastnej iniciatívy varovali pred určitými výrobkami, pričom sa musí zaručiť ich imunita. Príslušné orgány, orgány dohľadu, technické certifikačné orgány, orgány colnej služby a orgány zodpovedné za boj proti podvodom musia spolupracovať a poskytovať zozbierané informácie v záujme toho, aby sa zabránilo duplicite, plytvaniu dostupnými zdrojmi a aby sa trvalo zlepšovala účinnosť realizovaných kontrol.

 

 1. Účinnosť systému Spoločenstva na rýchlu výmenu informácií (RAPEX) v plnej miere závisí od rýchlosti sprostredkovaných hlásení a relevantnosti technických informácií o podozrivých výrobkoch. Usmernenia, ktoré boli vypracované na riadenie systému RAPEX, bude potrebné priebežne aktualizovať, tak aby boli dostatočne jasné a nevznikali pochybnosti v súvislosti s povahou a rozsahom nahlasovaných informácií. V rámci týchto usmernení bude potrebné vypracovať kritériá umožňujúce určiť závažné riziká a bude potrebné jasne vymedziť opatrenia, ktoré sa majú v tejto súvislosti prijať, ako napr. dočasné pozastavenie, žiadosť o technickú úpravu alebo dokonca zákaz.

 

 1. Aj malé alebo vedecky neoverené riziká by mali byť nahlasované v systéme RAPEX, aby sa mohli naplánovať vykonávacie opatrenia, ako je prípadné dočasné pozastavenie na základe uplatnenia zásady predbežnej opatrnosti, prípadne iné vhodné opatrenia, ako napr. požiadavka dodatočne informovať spotrebiteľov alebo upozornenie pre spotrebiteľov, ktoré by dopĺňali bežné požiadavky týkajúce sa označovania výrobkov.

 

 1. Ak má Komisia v prípade preukázaného rizika v úmysle prijať vykonávacie opatrenia týkajúce sa výrobku alebo kategórie výrobkov s cieľom zaviesť jednotné podmienky na kontrolu týchto výrobkov, výbor by si želal, aby boli o tom informované aj organizácie spotrebiteľov, zamestnávateľov a zamestnancov a aby boli v čo najväčšej možnej miere zohľadnené ich stanoviská. Je potrebné poznamenať, že tieto organizácie môžu zabezpečiť, aby ich členovia začali urýchlene uplatňovať ustanovenia Komisie, čo výrazným spôsobom prispeje k ich pochopeniu a skorému uplatňovaniu.

 

 1. V súvislosti s fórom Komisie a členských štátov, ktoré bolo nedávno vytvorené na základe nariadenia, výbor konštatuje, že organizácie občianskej spoločnosti by mali byť zapojené ako poradcovia do odvetvových podriadených orgánov, ktoré by fórum mohlo vytvoriť. Domnieva sa, že napriek ich poradnej funkcii by sa stanoviská a návrhy týchto organizácií mali náležite preskúmať a v čo najväčšej miere zohľadniť so zreteľom na ich aktívnu úlohu vo vzťahu k spotrebiteľom a hospodárskemu a sociálnemu prostrediu, ktoré zastupujú.

 

 1. To isté by malo platiť v prípade niektorých rizík, ak orgány dohľadu niektorého členského štátu vydajú varovanie so zreteľom na určité riziká, ktoré predstavujú niektoré výrobky, alebo prijmú ochranné opatrenia. Aj v takomto prípade by mali spolupracovať nielen s hospodárskymi subjektmi, aby sa odstránili riziká, ktoré predstavujú niektoré výrobky, ale aj s organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré môžu poskytnúť svoje poznatky a využiť informačné kanály smerom k svojim členom.

 

 1. Výbor sa v konečnom dôsledku domnieva, že skúmaný návrh celkovo zodpovedá požiadavkám nového legislatívneho rámca (nový prístup), ako aj požiadavkám týkajúcim sa zásady subsidiarity a proporcionality. Takisto súhlasí s právnym základom, na základe ktorého zodpovedné generálne riaditeľstvá vypracovali svoj návrh. Výbor taktiež odkazuje na článok 12 ZFEÚ, v ktorom sa spresňuje, že požiadavky týkajúce sa ochrany spotrebiteľa „sa zohľadnia pri definovaní a uskutočňovaní iných politík a činností Únie“.

 

 1. Konkrétne pripomienky

 

 1. Výbor je naďalej znepokojený možným odlišným výkladom predpisov v jednotlivých krajinách. V záujme právnej bezpečnosti subjektov a bezpečnosti spotrebiteľov sa opatrenia Spoločenstva musia sústrediť na to, aby výklady a postupy boli skutočne jednotné.

 

 1. Takisto vyjadruje znepokojenie v súvislosti s uplatňovaním ustanovení týkajúcich sa dôvernosti, ktoré by mohli brániť lepšiemu informovaniu o nebezpečných zložkách alebo výrobkoch, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť osôb a kvalitu životného prostredia napr. v oblasti výrobného tajomstva. Verejný záujem je všeobecne nadradený súkromným záujmom, ktoré by boli nevhodne chránené v dôsledku príliš kategorického výkladu koncepcie dôvernosti. Za každých okolností sa musí zabezpečiť tok informácií medzi orgánmi členských štátov a Únie, ktoré sú zodpovedné za systém dohľadu a kontroly. Treba však rešpektovať osobné údaje chránené zákonom a nenarúšať prebiehajúce vyšetrovania.

 

 1. Tak ako to požaduje nariadenie, na špecializovanej internetovej stránke orgány zverejňujú informácie o nebezpečných výrobkoch a rizikách, ktoré predstavujú, o prípadných prevenčných opatreniach a rozhodnutiach prijatých vo vzťahu k subjektom. Výbor žiada, aby zverejňovanie nebolo brzdené v dôsledku nadmerného uplatňovania zásady dôvernosti v oblasti obchodného tajomstva, ak je ohrozené zdravie a bezpečnosť užívateľov. Tento postup, ktorý sa musí zachovať, uplatňuje Komisia aj pri riadení systému RAPEX.

 

 1. Výbor dôrazne žiada, aby orgány dohľadu a kontroly boli nezávislé a transparentné. Pracovníci týchto orgánov musia byť pri výkone svojich funkcií chránení pred akýmkoľvek zasahovaním alebo pokusmi o korupciu. Musia byť nestranní a prijímať všetky sťažnosti od spotrebiteľov a užívateľov alebo ich organizácií a v prípade potreby podniknúť potrebné kroky. Kontrolné laboratóriá musia byť takisto úplne nezávislé, rovnako ako orgány zodpovedné za prideľovanie zákonných označení, ktoré sú nevyhnutné pre rozhodnutia vedúcich predstaviteľov podnikov a spotrebiteľov.

 

 1. Výbor sa domnieva, že navrhované nariadenie by malo obsahovať aj ustanovenia vytvárajúce celoeurópsku databázu zranení (IDB), ktorá by pokrývala všetky druhy zranení. Taká databáza by:

 

 • pomáhala orgánom dohľadu nad trhom pri prijímaní uváženejších rozhodnutí pri posudzovaní rizík,
 • poskytovala základ pre preventívnu činnosť a kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti; umožňovala tvorcom noriem rozvíjať lepšie normy pre výrobky,
 • pomáhala výrobcom prispôsobiť koncepciu bezpečnosti novým výrobkom, a
 • zhodnotila účinnosť preventívnych opatrení a stanovila priority tvorby politiky.

 

4.5.1 Výbor preto navrhuje:

 

 • zahrnúť do návrhu chýbajúce ustanovenia z nariadenia (ES) č.765/2008, v ktorých sa požaduje, aby členské štáty monitorovali úrazy a ujmy na zdraví, pri ktorých existuje podozrenie, že ich spôsobili tieto výrobky, a
 • stanoviť právny základ pre IDB, kde by Európska komisia podporovala koordináciu zhromažďovania údajov z členských štátov a hladké fungovanie IDB.

 

 

V Bruseli 22. mája 2013

 

 

Predseda
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Henri MALOSSE

 

 

_____________

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*