Európske právo obchodných spoločností a správa a riadenie spoločností

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

INT/678

Európske právo obchodných spoločností a správa a riadenie spoločností

 

 

Brusel 7. mája 2013

 

 

Informačný oznam

(490. plenárne zasadnutie)

 

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Akčný plán: európske právo obchodných spoločností a správa a riadenie spoločností – moderný právny rámec pre väčšiu angažovanosť akcionárov a udržateľné spoločnosti“

 

STANOVISKO: CES982-2013_00_00_TRA_AS

 

 

 

 

  1. Postup

 

 

Žiadosť Komisie:

 

19. februára 2013
Právny základ:

 

článok 304 ZFEÚ
Rozhodnutie predsedníctva:

 

15. januára 2013
Príslušná odborná sekcia:

 

odborná sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu
Predseda odbornej sekcie:

 

pán CASSIDY (UK – I) a následne
pán SIECKER (NL – II)

 

Stanovenie harmonogramu práce odbornej sekcie:

 

24. januára 2013 (písomné schvaľovanie)
Študijná skupina: Predseda: pán ZORKO (SL – II)
Európske právo obchodných spoločností a správa a riadenie spoločností    
Spravodajca: pán DE LAMAZE (FR – III)
   
Členovia: pán LONGO (IT – III)
    pani LOUGHEED (IE – I)
    pán MEYNENT (FR – II)
    pán PALMGREN (FI – III)
    pán RÖPKE (AT – II)
    pán SVENSSON (SE – I)
    pán VARFALVI (RO – I)

 

 

STANOVISKO PRIJATÉ 29. apríla 2013 53 hlasmi za, pričom 1 člen sa hlasovania zdržal.

Experti

 

pán Emmanuel DU BOULAY (expert spravodajcu)

pán Yves-Marie MORAY (expert za skupinu I)

 

 

  1. Zhrnutie návrhu Komisie

 

Komisia vo svojom oznámení „Európa 2020“ vyzýva na zlepšenie podnikateľského prostredia v Európe. Právne predpisy spoločností a rámec správy a riadenia spoločností sa musia prispôsobiť potrebám dnešnej spoločnosti a meniacemu sa hospodárskemu prostrediu.

 

Efektívny rámec správy a riadenia spoločností má rozhodujúci význam, pretože dobre riadené spoločnosti sú pravdepodobne vo väčšej miere konkurencieschopné a z dlhodobého hľadiska udržateľnejšie.

 

Európske právo obchodných spoločností je základom vnútorného trhu. Uľahčuje spoločnostiam využívanie slobody usadiť sa, pričom súčasne zvyšuje transparentnosť, právnu istotu a kontrolu ich operácií.

 

V tomto akčnom pláne sa identifikujú tri hlavné smery činnosti:

 

  • Zvýšenie transparentnosti – spoločnosti musia svojim investorom a spoločnosti ako celku poskytnúť lepšie informácie o svojej správe a riadení. Spoločnostiam by sa takisto malo umožniť, aby vedeli, kto sú ich akcionári a inštitucionálni investori by mali byť vo svojich politikách hlasovania transparentnejší.
  • Angažovanosť akcionárov – akcionárov treba podnietiť k tomu, aby sa viac zapájali do správy a riadenia spoločností. Inštitucionálnym investorom, správcom aktív a zastupujúcim poradcom bude treba uložiť obmedzený počet povinností s cieľom dosiahnuť ich efektívnu angažovanosť.
  • Podporovanie rastu spoločností a ich konkurencieschopnosti – je potrebné zjednodušiť cezhraničné operácie európskych podnikov, najmä v prípade malých a stredných podnikov.

 

Všetky iniciatívy budú predmetom ex-ante posúdení vplyvu. Akčný plán nemôže anticipovať výsledky týchto posúdení vplyvu. Preto bude možno potrebné, aby Komisia v prípade potreby pozmenila jeho plánovanie, pokiaľ ide o jeho obsah alebo načasovanie.

 

 

  1. Zhrnutie návrhu stanoviska

 

EHSV víta hlavné postoje vyjadrené v tomto akčnom pláne, ktoré sa vzťahujú na správu a riadenie spoločností.

 

EHSV varuje pred rizikom zvýšenia nákladov spojených s dodržiavaním právnych predpisov pre kótované spoločnosti. Dobrá rovnováha medzi legislatívnymi opatreniami a nezáväznými právnymi aktmi bude závisieť od podrobností uplatňovania všetkých predložených iniciatív.

 

Pokiaľ ide o povinnosť spoločností postupovať transparentne v prípade politiky odmeňovania, EHSV od Komisie očakáva, že stanoví rozumné požiadavky, aby sa neohrozil ich rozvoj zvýšením prevádzkových nákladov. Upozorňuje na skutočnosť, že tieto nové pravidlá sa budú usilovať o zachovanie obchodného tajomstva.

 

V hlavnom bode, ktorým je myšlienka hlasovania akcionárov o politike odmeňovania, sa EHSV domnieva, že snaha o európsku harmonizáciu nemôže ísť nad rámec poradného hlasu bez toho, aby došlo k spochybneniu základu práva obchodných spoločností.

 

EHSV sa domnieva, že z hľadiska účinného fungovania spoločnosti, najmä v období krízy, by bolo bývalo vhodné zdôrazniť potrebu posilnenia zapojenia zamestnancov.

 

EHSV vyzýva, aby sa posilnila odborná príprava administrátorov, a potvrdzuje záujem podporovať výmenu osvedčených postupov v tejto oblasti.

 

V oblasti práva obchodných spoločností sa EHSV domnieva, že je potrebné zamerať priority na projekt európskej súkromnej spoločnosti, ako aj na opatrenia zamerané na uľahčenie prevodu sídla v rámci EÚ.

 

EHSV nesúhlasí s myšlienkou uznania koncepcie „záujmy skupiny“, ktoré by v konečnom dôsledku mohlo v rámci skupiny obchodných spoločností poškodiť zásadu nezávislosti právnických osôb, najmä ak sú neeurópske.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*