Európske právo obchodných spoločností a správa a riadenie spoločností

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

INT/678Európske právo obchodných spoločností a správa a riadenie spoločností

 

 

 

Brusel 22. mája 2013

 

 

 

 

 

 

STANOVISKO
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru
na tému
„Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Akčný plán: európske právo obchodných spoločností a správa a riadenie spoločností – moderný právny rámec pre väčšiu angažovanosť akcionárov a udržateľné spoločnosti“
COM(2012) 740 final
_____________ 

Spravodajca: pán DE LAMAZE

_____________

 

 

 

Komisia sa 19. februára 2013 rozhodla podľa článku 304 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

 

„Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Akčný plán: európske právo obchodných spoločností a správa a riadenie spoločností – moderný právny rámec pre väčšiu angažovanosť akcionárov a udržateľné spoločnosti“

COM(2012) 740 final.

 

Odborná sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu poverená vypracovaním návrhu stanoviska výboru v danej veci prijala svoje stanovisko 29. apríla 2013.

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom 490. plenárnom zasadnutí 22. a 23. mája 2013 (schôdza z 22. mája 2013) prijal 135 hlasmi za, pričom 1 člen hlasoval proti a 11 členovia sa hlasovania zdržali, nasledujúce stanovisko:

 

*

* *

 

 1. Závery a odporúčania

 

 1. EHSV víta hlavné postoje vyjadrené v tomto akčnom pláne, ktoré sa vzťahujú na správu a riadenie spoločností.

 

 1. EHSV varuje pred rizikom zvýšenia nákladov spojených s dodržiavaním právnych predpisov pre kótované spoločnosti a pripomína, že spoločnosti bezpodmienečne potrebujú otvorený finančný trh. Dobrá rovnováha medzi legislatívnymi opatreniami a nezáväznými právnymi aktmi – odporúčania a kódexy správy a riadenia – bude závisieť od podrobností uplatňovania všetkých predložených iniciatív.

 

 1. Najmä čo sa týka inovačného opatrenia, ktorým je zásada transparentnosti spoločností v prípade ich politiky odmeňovania, EHSV od Komisie očakáva, že stanoví rozumné požiadavky, aby sa neohrozil ich rozvoj zvýšením prevádzkových nákladov. Upozorňuje na skutočnosť, že tieto nové pravidlá sa budú usilovať o zachovanie obchodného tajomstva.

 

 1. V hlavnom bode, ktorým je myšlienka hlasovania akcionárov o politike odmeňovania, sa EHSV domnieva, že snaha o európsku harmonizáciu nemôže ísť nad rámec poradného hlasu bez toho, aby došlo k spochybneniu základu práva obchodných spoločností.

 

 1. V rámci ohlásenej štúdie vplyvu EHSV vyzýva Komisiu, aby dôkladne preskúmala opodstatnenie každej iniciatívy z hľadiska špecifík malých a stredných podnikov (MSP).

 

 1. Dodatočne k ohláseným iniciatívam sa EHSV domnieva, že z hľadiska účinného fungovania spoločnosti, najmä v období krízy, by bolo bývalo vhodné zdôrazniť potrebu posilnenia zapojenia zamestnancov.

 

 1. EHSV okrem toho vyzýva, aby sa posilnila odborná príprava administrátorov, a potvrdzuje záujem podporovať výmenu osvedčených postupov v tejto oblasti.

 

 1. V oblasti práva obchodných spoločností sa EHSV domnieva, že je potrebné zamerať priority na projekt európskej súkromnej spoločnosti, ako aj na opatrenia zamerané na uľahčenie prevodu sídla v rámci EÚ. V oboch prípadoch musí byť zabezpečené a podporené zapojenie zamestnancov, najmä na základe osobitnej konzultácie so sociálnymi partnermi, ktorá je stanovená v európskych zmluvách.

 

 1. EHSV nesúhlasí s myšlienkou uznania koncepcie „záujmy skupiny“, ktoré by v konečnom dôsledku mohlo v rámci skupiny obchodných spoločností poškodiť zásadu nezávislosti právnických osôb, najmä ak sú neeurópske. EHSV sa okrem iného obáva logiky, ktorá sa snaží uprednostniť záujmy skupiny pred záujmom dcérskej spoločnosti, ktorá by to mohla považovať za obetovanie svojich záujmov.

 

 1. Obsah oznámenia Komisie

 

 1. V nadväznosti na oznámenie Komisie „Európa 2020“, v ktorom vyzýva na zlepšenie podnikateľského prostredia v Európe, Komisia navrhuje v tomto akčnom pláne iniciatívy, ktorých cieľom je skonsolidovať rámec správy a riadenia spoločností EÚ podľa dvoch usmernení:

 

 • vďaka zvýšenej transparentnosti tak s ohľadom na akcionárov a verejnosť, ako aj na spoločnosti: zverejnenie politiky rôznorodosti správnej rady a riadenia nefinančných rizík (strategické a prevádzkové riziká, riziká zhody…), zlepšenie vysvetlení, ktoré majú spoločnosti poskytnúť, ak sa odchyľujú od odporúčaní kódexov správy a riadenia, zverejňovanie politík hlasovania inštitucionálnych investorov, identifikácia akcionárov;

 

 • vďaka lepšej angažovanosti akcionárov: dohľad nad politikou odmeňovania, lepší dohľad nad transakciami so spriaznenými stranami, rámec činností zastupujúcich poradcov, objasnenie koncepcie „zosúladeného konania“, povzbudenie zamestnaneckého vlastníctva akcií.

 

 1. Zároveň sa uvádzajú rôzne iniciatívy v oblasti práva obchodných spoločností, ktoré sa týkajú okrem spoločností kótovaných na burze všetkých anonymných spoločností: uľahčenie cezhraničných operácií (cezhraničné zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia, a, prípadne, prevod sídla), následné opatrenia k návrhu štatútu európskej súkromnej spoločnosti (SPE), informačná kampaň k štatútu európskej spoločnosti (SE) a európskeho družstva (SCE), cielené opatrenia o skupinách spoločností (najmä uznanie koncepcie „záujmy skupiny“), kodifikácia európskeho práva obchodných spoločností. Všetky tieto iniciatívy budú predmetom ex-ante posúdení vplyvu a budú môcť byť následne pozmenené.

 

 1. Všeobecné poznámky

 

 1. Vo všeobecnosti EHSV víta opatrenia uvedené v akčnom pláne, ktorý, čo sa týka správy a riadenia spoločností, okrem výnimky (skúmanej ďalej), smeruje skôr ku konsolidácii ako k zásadným zmenám súčasného rámca.

 

 1. Zdá sa, že tento akčný plán prejavuje určitú snahu o rovnováhu medzi legislatívnymi opatreniami a „jemnými“ právnymi normami – odporúčania a kódexy správy a riadenia. EHSV konštatuje, že akékoľvek dodatočné povinnosti v oblasti transparentnosti, a najmä v oblasti politík odmeňovania, budú mať vplyv na prevádzkové náklady spoločností.

 

 1. EHSV vyjadruje poľutovanie, že hoci zámerom akčného plánu je zlepšiť angažovanosť akcionárov, nezameriava sa však na posilnenie angažovanosti zamestnancov, ktorej dôležitosť zdôraznil vo svojej odpovedi na zelenú knihu z roku 2011
 2. . EHSV pripomína, že účasť zamestnancov na rozhodovacom procese sa v práve EÚ uznáva ako prispievanie k udržateľnému rozvoju a výkonnosti podniku.

 

 1. Nielen v súvislosti s uvedeným akčným plánom uznáva, že táto koncepcia účasti zamestnancov by si zaslúžila jasnejšie vymedzenie z hľadiska obsahu a konkrétnej podoby na základe práva obchodných spoločností, ktoré by sa tým mohlo zmeniť
 2. . EHSV víta prístup z hľadiska viacerých zainteresovaných strán, čo zodpovedá výzvam, ktorým čelia spoločnosti, ktoré sa snažia o dlhodobý rozvoj, ako aj o záväzky voči svojim zamestnancom a prostrediu. Z tohto typu prístupu vyplýva dobrý sociálny dialóg a prostredie dôvery založené na jasných ustanoveniach v oblasti informácií, poradenstva a účasti, pokiaľ existujú. V tomto zmysle by EHSV chcel podporiť zisťovanie nových možností, ako je koncepcia udržateľnej spoločnosti (sustainable company)
 3. .

 

 1. V nadväznosti na svoju odpoveď na zelenú knihu z roku 2011 EHSV takisto tvrdí, že dobrá správa a riadenie spoločností tiež závisí od právomocí – najmä v právnej a finančnej oblasti – členov správnej rady. Zdôrazňuje, že je potrebné prispôsobiť ich odbornú prípravu typu podniku, najmä jeho veľkosti, a podnecuje všetky iniciatívy, ktorých cieľom je podporovať výmenu osvedčených postupov v tejto oblasti. Domnieva sa, že tento aspekt by mohol byť užitočným predmetom budúceho odporúčania Komisie. Z dôvodu transparentnosti a právnej bezpečnosti, najmä pre MSP a ich zamestnancov, sa opatrenia určené na doplnenie európskeho práva spoločností musia vyhnúť „režimu nakupovania“, ktorého podstatou je povolenie ex nihilo registrácií európskych subjektov alebo oddelenie administratívneho sídla od sociálneho sídla spoločnosti.

 

 1. Správa a riadenie spoločností

 

 1. EHSV už malo príležitosť pripomenúť, že správa a riadenie spoločností zodpovedá snahe o zabezpečenie prežitia a prosperity spoločnosti
 2.  zavedením podmienok dôvery medzi rôznymi aktérmi
 3. . Iniciatívy v oblasti správy a riadenia musia tak ako v európskom práve obchodných spoločností prispievať k zjednodušeniu života a fungovania podnikov a podporovať ich konkurencieschopnosť.

 

 1. Vzhľadom na pozorované zníženie počtu vstupov na burzu a zvyšujúci sa počet podnikov, ktoré burzu opúšťajú, EHSV pripomína, že pre podniky a najmä MSP, má prístup na finančný trh nesmierny význam. Aktuálne problémy s financovaním mnohých z nich značne brzdia ich vývoj. EHSV sa domnieva, že na zabezpečenie otvoreného finančného trhu je nesmierne dôležité nesprísňovať už aj tak veľmi prísne podmienky spojené so správou a riadením spoločností pre spoločnosti kótované na burze, a najmä MSP, pretože ich to môže ešte viac odradiť v prístupe ku kótovaniu. Poukazuje okrem iného na riziko zvýraznenia asymetrie z hľadiska konkurencieschopnosti, ktorá existuje medzi kótovanými spoločnosťami a nekótovanými spoločnosťami, keďže nekótované spoločnosti nepodliehajú zásade transparentnosti, ktorej podliehajú kótované spoločnosti, a nekótované spoločnosti naopak ako prvé využívajú informácie poskytované kótovanými spoločnosťami.

 

 1. EHSV vyjadruje poľutovanie nad tým, že obavy vyjadrené Komisiou v súvislosti so zohľadnením zvláštností MSP – týkajúce sa veľkosti, ale aj štruktúry vlastníctva akcií – boli formulované iba z veľmi všeobecného hľadiska a neboli analyzované a vyjadrené konkrétne pre každú z ohlásených iniciatív.

 

 1. EHSV v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu zmeniť európsku definíciu MSP, ktorá by lepšie odrážala vlastnosti pojmov malý a stredný.

 

 1. Skôr než normatívny prístup EHSV odporúča prístup, ktorý by sa čo najviac pridŕžal definovania zásad, následne poveril členské štáty, aby ich čo najlepšie prispôsobili svojim vlastným podmienkam. V roku 2003
 2.  Komisia už zdôraznila pozoruhodnú konvergenciu kódexov pre správu a riadenie spoločností. EHSV s uspokojením konštatuje, že sa zdá, že Komisia pri hlavných bodoch uvedeného akčného plánu prijíma tento postup, najmä pokiaľ ide o zlepšenie vysvetlení, ktoré majú poskytnúť podniky, ktoré sa odchyľujú od kódexov.

 

 1. Čo sa týka všeobecného zámeru transparentnosti, EHSV podporuje iniciatívu Komisie, ktorej cieľom je zovšeobecniť v rámci EÚ pravidlá, ktoré platia v niektorých členských štátoch, najmä tých, ktoré podporujú realizáciu dlhodobých výkonností spoločností. Všetky ťažkosti vidí v tom, že treba nájsť rovnováhu medzi legitímnymi požiadavkami transparentnosti a nutnosťou nebrániť ich rastu neprimerane vysokými administratívnymi nákladmi a poskytovaním citlivých informácií z hľadiska hospodárskej súťaže.

 

 1. EHSV domnieva, že požiadavka „dodržiavaj alebo vysvetli“ je základom zásad správy a riadenia, a súhlasí, že ju treba striktnejšie uplatňovať. EHSV víta iniciatívu Komisie v tomto smere.

 

 1. EHSV berie na vedomie vôľu Komisie posilniť úlohu akcionárov s cieľom nájsť uspokojivú rovnováhu medzi rôznymi právomocami. Je si vedomý skutočnosti, že za ohlásenými právami, ktoré majú akcionárom umožniť väčšie zapojenie, sú aj povinnosti, ktoré musia plniť.

 

 1. EHSV sa domnieva, že je potrebné podporovať dialóg medzi akcionármi a eminentmi, a prikladá osobitný význam iniciatíve, ktorej cieľom je podporiť povedomie podnikov o ich akcionároch, čo je nevyhnutným predpokladom tohto dialógu. Budúci európsky nástroj v tejto oblasti bude musieť zohľadniť rozdiely v právnych predpisoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

 

 1. EHSV rovnako podporuje návrh s cieľom zaviazať inštitucionálnych investorov k zverejneniu ich politík hlasovania a zapojenia, najmä ich investičného horizontu v spoločnostiach, v ktorých vlastnia podiely.

 

 1. V hlavnom bode, ktorým je myšlienka hlasovania akcionárov o politike odmeňovania a správe týkajúcej sa odmeňovania, sa EHSV domnieva, že snaha o európsku harmonizáciu nemôže ísť nad rámec poradného hlasu.

 

 1. Právo obchodných spoločností

 

 1. Medzi rôznymi ohlásenými iniciatívami sa EHSV zastáva iné poradie priorít, ako navrhla Komisia.

 

 1. Na rozdiel od Komisie považuje EHSV za dôležité pokračovať v úsilí o projekt SPE a snažiť sa nájsť konsenzuálne riešenie.

 

 1. EHSV sa domnieva, že prioritou je takisto uľahčiť prevod sídla v rámci EÚ a že aj iniciatíva v tejto oblasti, ktorú žiada, musí naďalej zabezpečovať a podporovať podmienky aktívneho zapájania zamestnancov.

 

 1. Konkrétne pripomienky

 

 1. Správa a riadenie spoločností

 

 1. EHSV uznáva potrebu spoločností zlepšiť kvalitu vysvetlení, ktoré musia poskytovať, keď sa odchýlia od kódexov riadenia a správy. Tieto vysvetlenia sa niekedy podobajú iba na rečnícke cvičenie, zatiaľ čo by naopak mali byť náležite podrobné, prípadne obsahovať uplatnené alternatívne riešenie.

 

 1. EHSV s uspokojením konštatuje, že Komisia ponechá na zodpovednosti členských štátov a vnútroštátnych kódexov, aby starostlivo spresnili spôsoby umožňujúce zlepšiť vyhlásenia o postupoch v oblasti správy a riadenia.

 

 1. Ako už zdôraznil
 2. , dobrá kvalita vysvetlení, ktoré má spoločnosť poskytnúť, je predovšetkým v jej vlastnom záujme, keďže spoločnosť by v prípade nedostatočných vysvetlení podliehala sankciám trhu.

 

 1. V prípade, že by Komisia vyjadrila vôľu kontrolovať – či dokonca overovať – kvalitu informácií o správe a riadení, ktoré sa poskytujú trhu, EHSV spresňuje, že nesúhlasí so záväzným postupom v tejto oblasti. Okrem iného poukazuje na technické ťažkosti, na ktoré by narazil taký projekt, ktorý by podľa smernice týkajúcej sa právnej kontroly účtov ustanovujúcej výbor pre audit, predpokladal definíciu homogénnych kritérií na úrovni EÚ uplatniteľných na všetky spoločnosti.

 

 1. Opatrenie, ktoré by najviac mohlo zvýšiť administratívne zaťaženie pre podniky, sa týka požiadaviek transparentnosti politík odmeňovania a podrobností o individuálnych odmenách administrátorov, z čoho v súčasnosti plynú rôzne odporúčania a vnútroštátne kódexy riadenia a správy, a pre ktoré Komisia plánuje vo svojom akčnom pláne použiť záväzný nástroj na úrovni EÚ. EHSV by také opatrenie mohol prijať iba za predpokladu, že jeho konkrétne uplatnenie značne nezvýši náklady spojené s dodržiavaním právnych predpisov spoločnosťami, ktoré bude treba vyhodnotiť v rámci prísneho predbežného hodnotenia vplyvu. EHSV takisto varuje pred rizikom, že zverejnenie kritérií týkajúcich sa pohyblivej zložky odmeny výkonných riaditeľov môže ohroziť obchodné tajomstvo. EHSV zdôrazňuje, že okrem samotnej úrovne dohodnutých súm je dôležité akcionárom predložiť jasné a podrobné informácie o ich výpočtoch a kritériách určenia.

 

 1. Jeden z bodov, ktoré podľa EHSV predstavujú najviac problémov, sa týka myšlienky poskytnúť akcionárom právo hlasovať o politike odmeňovania a o správe o odmenách. EHSV vyzýva, aby sa k tejto veci pristupovalo obzvlášť obozretne. EHSV podotýka, že postoj Komisie k otázke ostáva relatívne nejasný a nespresňuje, či má byť toto hlasovanie poradné alebo záväzné.

 

 1. Odhliadnuc od právnych a technických ťažkostí týkajúcich sa uplatňovania by záväzné hlasovanie znamenalo presun právomocí správnej rady na akcionárov. EHSV nemôže podporiť taký prístup, ktorým by sa od základov zmenilo právo obchodných spoločností, a to ani vtedy, ak by každý členský štát mal možnosť, podľa názoru EHSV, rozhodnúť o poradnom či záväznom charaktere hlasovania.

 

 1. EHSV sa už k tejto otázke vyjadril v prospech schválenia hlasovaním, pričom spresnil, že uznesenie v oblasti politiky odmeňovania navrhovanej akcionárom počas ich valného zhromaždenia by malo byť najprv predmetom diskusie a schválenia správnou radou, ako je to už v prípade Nemecka
 2. .

 

 1. Čo sa týka pohyblivej zložky odmeny prideľovanej výkonným riaditeľom, EHSV pripomína, že schválenie akcionármi počas valného zhromaždenia sa musí týkať systému a uplatňovaných pravidiel (kritériá výkonnosti sú vopred určené a merateľné), ako aj samotnej sumy, vyplácanej podľa týchto pravidiel
 2. .

 

 1. Pokiaľ ide o činnosť zastupujúcich poradcov, EHSV uznáva potrebu jej prísnejšieho rámca. Odporúča najmä, aby sa zaviazali: zverejniť ich politiku hlasovania (s odôvodnením zmyslu ich odporúčaní), šíriť ich návrh správy o analýze v spoločnosti pred jej predložením investorom (aby ich spoločnosť mohla informovať o svojich pripomienkach), informovať o stave konfliktov záujmov, ktoré by mohli ovplyvniť ich činnosti, najmä prostredníctvom vzťahov, ktoré môžu udržiavať so spoločnosťou a jej akcionármi, a uviesť opatrenia, ktoré uplatňujú, aby takýmto konfliktom predchádzali.

 

 1. Právo obchodných spoločností

 

 1. EHSV pokladá za dôležité pokračovať v projekte SPE, ktorého konkretizácia musí byť v súlade s ustanoveniami zmluvy, ako aj s platným právom obchodných spoločností. Okrem harmonizácie vnútroštátnych právnych predpisov by, podľa jeho názoru, jednotný nástroj ako SPE mal mať dôležitý pákový efekt v prospech cezhraničnej činnosti MSP. Aktívne zapojenie zamestnancov v rámci SPE podľa rovnakých pravidiel, ako sú pravidlá platné v rámci SE a SCE, je požiadavkou, ktorá podľa EHSV nemôže byť spochybnená bez toho, aby došlo k oslabeniu projektu, a je základnou podmienkou dohody, ktorú treba podľa EHSV dosiahnuť.

 

 1. Takisto aj v súvislosti s európskymi pravidlami, ktoré treba uplatniť na uľahčenie prevodov sídla medzi členskými štátmi by si EHSV želal viac odhodlania zo strany Komisie, ktorá tiež uznáva skutočnú potrebu v tejto oblasti. Iniciatívy v tejto oblasti, ktoré žiada, musia naďalej zabezpečovať a podporovať podmienky zapájania zamestnancov. Zamestnanci musia byť informovaní a musí sa s nimi konzultovať o navrhovanom prevode v súlade s článkom 4 smernice 2002/14/ES a smernice o európskych zamestnaneckých radách.

 

 1. EHSV má naopak značné výhrady k všetkým iniciatívam Únie, ktoré by smerovali k uznaniu koncepcie „záujmy skupiny“, ktoré by v konečnom dôsledku nemohlo v rámci skupiny obchodných spoločností nepoškodiť zásadu nezávislosti právnických osôb, najmä ak sú neeurópske. Aj napriek opatrnému a umiernenému prístupu Komisie sa EHSV okrem iného obáva logiky, ktorá sa snaží uprednostniť záujmy skupiny pred záujmom dcérskej spoločnosti, ktorá by to mohla považovať za obetovanie svojich záujmov. V každom prípade, ak by Komisia napriek tomu chcela zachovať tento prístup, musela by najskôr pracovať na spoločnej právnej definícii pojmu „skupina obchodných spoločností“ na európskej úrovni, čo je obzvlášť citlivá a náročná úloha, pretože koncepcie členských štátov v tejto oblasti sa tak líšia.

 

 1. Vzhľadom na rozsiahlosť akčného plánu EHSV nepovažuje kodifikáciu práva obchodných spoločností EÚ do konca roka za prioritnú, keďže táto úloha je časovo veľmi náročná.

 

 1. Okrem toho EHSV pochybuje, že by sa to mohlo uskutočniť podľa zaužívaného práva, tým skôr, že Komisia vyjadruje záujem riešiť právne medzery a neúmyselné prekrývanie smerníc.

 

 1. EHSV poukazuje nakoniec na obťažnosť tejto úlohy, keďže príslušné smernice, ktoré obsahujú rôzne možnosti, už boli vo veľkej miere transponované do vnútroštátnych právnych predpisov.

 

 

V Bruseli 22. mája 2013

 

 

Predseda
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboruHenri MALOSSE

 

 

____________

1 Ú. v. EÚ C 24, 28.1.2012, s. 91

2 Právo obchodných spoločností sa v skutočnosti stále zakladá iba na vzťahoch, ktoré spájajú akcionárov, správnu radu, výkonných riaditeľov.

3 Pozri stanovisko na tému „„Spoluúčasť a zapojenie zamestnancov ako základný pilier dobrého podnikového riadenia a hľadania vyvážených východísk z krízy“, SOC/470, 20. marca 2013.

4 Ú. v. EÚ C 84, 17.3.2011, s. 13.

5 Riaditeľstvo, zástupcovia pracovníkov, investori, územné samosprávy.

6 Pozri oznámenie „Modernizácia práva obchodných spoločností a zlepšenie správy a riadenia spoločnosti v Európskej únii – plán postupu“, COM(2003) 284 final.

7 Ú. v. EÚ C 24, 28.1.2012, s. 91.

8 Ú. v. EÚ C 24, 28.1.2012, s. 91.

9 V súlade s tým, čo spresnila Komisia v svojom odporúčaní z roku 2004.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*