Konkurzné konanie

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

INT/673

Konkurzné konanie

 

Brusel 7. mája 2013

 

 

Informačný oznam

(490. plenárne zasadnutie)

 

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru – Nový európsky prístup k neúspechu v podnikaní a platobnej neschopnosti“ – COM(2012) 742 final

 

STANOVISKO: CES472-2013_00_00_TRA_AS

 

 

 

 

  1. Postup

 

 

Žiadosť Komisie:

 

12. decembra 2012  
Právny základ:

 

článok 304 ZFEÚ  
Rozhodnutie predsedníctva:

 

11. decembra 2012  
Príslušná odborná sekcia:

 

odborná sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu  
Predseda odbornej sekcie:

 

pán Cassidy (UK – I)  
Stanovenie harmonogramu práce odbornej sekcie:

 

8. januára 2013  
Študijná skupina: Predseda: pán Pegado Liz (PT – III)
Konkurzné konanie    
Spravodajca: pán Almeida Freire (PT – I) (článok 62 – pán Mira)
   
Členovia: pán/pani
    Iozia (IT – II)
    Kekeleki (GR – III)
    Mitov (BG – II)
    Voleš (CZ – I)

 

 

STANOVISKO PRIJATÉ v odbornej sekcii 29. apríla 2013 90 hlasmi za, pričom 2 členovia hlasovali proti a 3 sa hlasovania zdržali.

 

Expert

 

Véronique Chappelart (za spravodajcu)

 

 

  1. Zhrnutie návrhu Komisie

 

Mala by sa zriadiť kultúra „záchrany a oživenia“ v rámci EÚ, ktorá má pomôcť podnikom a jednotlivcom vo finančných ťažkostiach. Rozoberá sa to v oznámení, ktoré bolo takisto prijaté k novému návrhu Európskej komisie na modernizáciu nariadenia o cezhraničných konkurzných konaniach.

 

Aktuálne pravidlá cezhraničných konkurzných konaní sú z roku 2000

. Navrhnuté nové pravidlá – COM(2012) 742 final – presunú ťažisko opatrení z likvidácie na vytváranie nového prístupu s cieľom pomôcť podnikom prekonať finančné ťažkosti.

 

Záujmom veriteľov môže poslúžiť aj reštrukturalizácia, pretože môže znamenať, že s väčšou pravdepodobnosťou dostanú späť svoje peniaze, ktoré by inak stratili pri zrušení podniku.

 

Revízia takisto zvýši právnu istotu tým, že sa zabezpečia jasné pravidlá na určenie súdnej príslušnosti, a takisto sa zabezpečí, aby v prípade, že sa dlžník ocitne v konkurznom konaní v niekoľkých členských štátoch, súdy, ktoré sa zaoberajú jednotlivými konaniami, navzájom úzko spolupracovali. Informovanosť veriteľov sa zlepší tým, že sa členským štátom uloží povinnosť zverejniť kľúčové rozhodnutia, napríklad o začatí konkurzného konania.

 

Oznámenie identifikuje tie oblasti vnútroštátnych konkurzných právnych predpisov, ktoré majú najväčší potenciál vytvárať nepriaznivé podnikateľské prostredie a brzdiť rozvoj efektívneho konkurzného rámca na vnútornom trhu.

 

Účelom tohto oznámenia je identifikovať otázky, na ktoré by sa nový európsky prístup k neúspechu v podnikaní a platobnej neschopnosti mal zamerať s cieľom vytvoriť v členských štátoch kultúru záchrany a oživenia podnikov.

 

V budúcnosti by mohli byť osobitné pravidlá pre čestných podnikateľov a pre prípady, keď bankrot bol dôsledkom podvodu, alebo bol zapríčinený nezodpovednosťou podnikateľa. V prípade „čestných bankrotov“ by skrátená lehota na oddlženie a právne obmedzenia vyplývajúce z konkurzu umožnili, aby sa podnikanie neskončilo „rozsudkom na doživotie“, ak podnik postihne úpadok.

 

V EÚ každoročne zbankrotuje približne 200 000 firiem. Štvrtina z týchto bankrotov obsahuje cezhraničný prvok.

 

Moderné konkurzné právo by v členských štátoch malo napomáhať tomu, aby zdravé spoločnosti prežili a podnikatelia mohli dostať druhú šancu. Malo by zabezpečiť rýchle a efektívne konanie v záujme dlžníkov aj veriteľov, napomôcť zachovaniu pracovných miest, pomôcť dodávateľom udržať si zákazníkov a majiteľom zachovať hodnoty v životaschopných spoločnostiach.

 

Ako ďalší krok má Komisia v úmysle prijať európsky akčný plán v oblasti podnikania, ktorý by zahŕňal opatrenia na podporu účinných konkurzných konaní a druhej šance.

 

  1. Zhrnutie stanoviska

 

Dôsledky bankrotov podnikov negatívne zasiahnu nielen dané podniky, ale aj celé hospodárstva členských štátov, a najmä občanov ako daňových poplatníkov, zamestnancov a zamestnávateľov.

 

EHSV súhlasí s cieľmi uvedenými v oznámení Európskej komisie, myslí si však, že „druhá šanca“, o ktorej sa v tomto oznámení hovorí, by sa mala dať podnikateľom, ktorí sa poučili zo svojho predchádzajúceho neúspechu, a sú schopní opäť podnikať na základe prehodnoteného podnikateľského plánu. EHSV sa prikláňa ku koncepcii „nového začiatku“, z angl. Fresh start, (hlavná koncepcia amerického konkurzného práva) než ku koncepcii „druhej šance“, ktorú obhajuje Komisia.

 

Výbor si tiež myslí, že zamestnanec by mal byť lepšie chránený a mal by byť považovaný za prednostného veriteľa.

 

Súčasťou diskusie musí byť aj otázka neoprávnenej pomoci podnikom v ťažkostiach a EHSV v tejto súvislosti zdôrazňuje, že táto zodpovednosť sa môže vzťahovať nielen na banky, ale aj na ostatné osoby.

 

EHSV sa domnieva, že zavedenie trestnoprávneho aspektu do konkurzného práva nie je žiaduce, pretože by sa tým zvýšil počet prípadov platobnej neschopnosti riešených súdnou cestou a predĺžili by sa lehoty na ich preskúmanie

 

Výbor si nemyslí, že systematické využívanie súdov je najlepšie riešenie. Vyzýva Komisiu, aby zvážila myšlienku vytvoriť nové inštancie, ktoré by boli napr. pridružené k sektoru hospodárstva a ktorých multidisciplinárne zloženie (ekonomické, finančné, právne) by umožnilo lepšie pochopiť podniky a rýchlejšie konať, aby sa im poskytla pomoc pri riešení ich finančných problémov.

 

Na záver vyzýva Komisiu, aby zvážila návrhy týkajúce sa harmonizácie postavenia likvidátora v tej podobe, v akej ich predložil Európsky parlament vo svojom uznesení z 11. októbra 2011.

 

_____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *