Nástroj konvergencie a konkurencieschopnosti – Zásadné reformy hospodárskych politík

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

ECO/348

Nástroj konvergencie a konkurencieschopnosti – Zásadné reformy hospodárskych politík

 

 

Brusel 15. mája 2013

 

 

Informačný oznam

(490. plenárne zasadnutie)

 

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Smerom k rozsiahlej a skutočnej hospodárskej a menovej únii – Zavedenie nástroja konvergencie a konkurencieschopnosti

COM(2013) 165 final

a

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Smerom k rozsiahlej a skutočnej hospodárskej a menovej únii – Ex ante koordinácia plánov zásadných reforiem hospodárskych politík

COM(2013) 166 final

 

STANOVISKO: CES3043-2013_00_00_TRA_PAC

 

 

 

 

  1. Postup

 

 

Žiadosť Rady:

 

14. mája 2013
Právny základ:

 

článok 304 ZFEÚ
Rozhodnutie predsedníctva:

 

16. apríla 2013
Príslušná odborná sekcia:

 

odborná sekcia pre hospodársku a menovú úniu, hospodársku a sociálnu súdržnosť

 

Predseda odbornej sekcie:

 

pán Smyth (UK – III) a následne pán van Iersel (NL – I)
Stanovenie harmonogramu práce odbornej sekcie:

 

24. apríla 2013
Študijná skupina: Spravodajca: pán Croughan (IE – I)
Nástroj konvergencie a konkurencieschopnosti – Zásadné reformy hospodárskych politík    
Členovia: pán Cedrone (IT – II)
  pán van Niekerk (NL – III)

 

 

Vzhľadom na naliehavosť danej témy rozhodol Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom 490. plenárnom zasadnutí 22. mája 2013, aby bol za hlavného spravodajcu vymenovaný pán Croughan.

  1. Zhrnutie návrhu Komisie

 

Európska komisia predložila 20. marca 2013 dve nové oznámenia o ďalších krokoch smerom k rozsiahlej a skutočnej hospodárskej a menovej únii. Cieľom je posilniť koordináciu hospodárskej politiky a integráciu v Eurozóne. Tieto oznámenia sú pokračovaním záväzkov prijatých v dokumente Komisie na tému „Koncepcia pre rozsiahlu a skutočnú hospodársku a menovú úniu“ a sú odpoveďou na žiadosti Európskej rady o dosiahnutie pokroku v týchto dvoch oblastiach.

 

Oznámenie na tému „Zavedenie nástroja konvergencie a konkurencieschopnosti“ stanovuje možnosti dvoch nástrojov: zmluvné dojednania pre členské štáty s cieľom zaviesť konkrétne reformy a finančná podpora na pomoc členským štátom pri implementácii týchto reforiem.

 

Oznámenie na tému „Ex ante koordinácia plánov zásadných reforiem hospodárskych politík“ obsahuje možnosti usporiadania diskusie na úrovni EÚ o rozsiahlych reformách hospodárskej politiky v členských štátoch pred tým, ako budú na národnej úrovni prijaté konečné rozhodnutia, aby sa riadne zohľadnili akékoľvek možné vedľajšie účinky zasahujúce ostatné krajiny Eurozóny.

 

Obe oznámenia sú príspevkom do diskusie s príslušnými zainteresovanými stranami, z ktorej by mali vzísť konkrétne návrhy a tie by Komisia prezentovala v priebehu roku 2013.

 

 

  1. Zhrnutie stanoviska

 

Výbor s istými výhradami víta dve oznámenia Komisie, a to konkrétne „Zavedenie nástroja konvergencie a konkurencieschopnosti“ a „Ex ante koordinácia plánov zásadných reforiem hospodárskych politík“. Sú pokračovaním diskusie o dvoch otázkach nastolených v dokumente „Koncepcia pre rozsiahlu a skutočnú hospodársku a menovú úniu: Zahájenie európskej diskusie“.

 

Výbor ľutuje, že poskytujú málo ďalších podrobností o pojmoch, ktoré už boli načrtnuté v koncepcii, čo sťažuje posúdenie.

 

Výbor vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že sa tým s pomerne malým výsledným prínosom dodatočne skomplikovala už i tak bohatá agenda nástrojov hospodárskeho riadenia.

 

Výbor síce uznáva, že tieto dva návrhy by mohli pomôcť členským štátom, ktoré sa ocitnú v ťažkostiach, zároveň však má obavy, že ich vplyv na oživenie rastu a kapacít v najodkázanejších oblastiach môže byť obmedzený alebo spomalený, pretože hlavným záujmom je, aby boli prijaté opatrenia nevyhnutne prínosné takisto pre eurozónu ako celok.

 

Výbor sa skepticky stavia k možnosti, že členské štáty odsúhlasia zavedenie nového finančného nástroja na financovanie nástroja konvergencie a konkurencieschopnosti, a nie je mu jasné, aký by bol jeho prínos v porovnaní so štrukturálnymi fondmi.

 

Výbor si kladie otázku, aký konkrétny prínos bude mať navrhovaná ex ante koordinácia pre európsky semester a akú ďalšiu byrokratickú záťaž to bude mať za následok.

 

Výbor má obavy, že filtre použité pre ex ante koordináciu by mohli negatívne vplývať na členský štát, ktorý zavádza reformné opatrenia, pretože menia relatívnu konkurencieschopnosť v inom členskom štáte.

 

Výbor sa domnieva, že vedľajšie účinky zasahujúce iných partnerov prostredníctvom finančných trhov nepatria do ex ante koordinácie. Všetko úsilie by malo byť namiesto toho zamerané na vytvorenie bankovej únie.

 

Výbor sa domnieva, že návrhy zamerané na prehĺbenie hospodárskej a menovej únie majú zásadný význam pre budúcnosť Európskej únie, a preto by sa chcel naďalej zapájať do diskusie a v budúcnosti predkladať návrhy v závislosti od ďalšieho vývoja.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*