Nástroj konvergencie a konkurencieschopnosti – Zásadné reformy hospodárskych politík

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

ECO/348

Nástroj konvergencie a konkurencieschopnosti – Zásadné reformy hospodárskych politík

 

 

 

Brusel 22. mája 2013

 

 

 

 

 

 

STANOVISKO
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru
na tému
„Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade — Smerom k rozsiahlej a skutočnej hospodárskej a menovej únii – Zavedenie nástroja konvergencie a konkurencieschopnosti“

COM(2013) 165 final
a
„Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade — Smerom k rozsiahlej a skutočnej hospodárskej a menovej únii – Ex ante koordinácia plánov zásadných reforiem hospodárskych politík“
COM(2013) 166 final

_____________

 

Hlavný spravodajca: David Croughan

_____________

 

 

 

Európska komisia sa 14. mája 2013 rozhodla podľa článku 304 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

 

„Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade — Smerom k rozsiahlej a skutočnej hospodárskej a menovej únii – Zavedenie nástroja konvergencie a konkurencieschopnosti“

COM(2013) 165 final

a

„Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade — Smerom k rozsiahlej a skutočnej hospodárskej a menovej únii – Ex ante koordinácia plánov zásadných reforiem hospodárskych politík“

COM(2013) 166 final.

 

Predsedníctvo výboru poverilo 16. apríla 2013 vypracovaním tohto stanoviska odbornú sekciu pre hospodársku a menovú úniu, hospodársku a sociálnu súdržnosť.

 

Vzhľadom na naliehavosť danej témy bol pán Croughan rozhodnutím Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na 490. plenárnom zasadnutí 22. a 23. mája 2013 (schôdza z 22. mája 2013) vymenovaný za hlavného spravodajcu. Výbor prijal 152 hlasmi za, pričom 8 členovia hlasovali proti a 12 sa hlasovania zdržali, nasledujúce stanovisko:

 

*

* *

 

 1. Závery a odporúčania

 

 1. Výbor s istými výhradami víta dve oznámenia Komisie na tému „Smerom k rozsiahlej a skutočnej hospodárskej a menovej únii“, a to konkrétne „Zavedenie nástroja konvergencie a konkurencieschopnosti“
 2.  a „Ex ante koordinácia plánov zásadných reforiem hospodárskych politík“
 3. . Sú pokračovaním diskusie o dvoch otázkach nastolených v dokumente „Koncepcia pre rozsiahlu a skutočnú hospodársku a menovú úniu: Zahájenie európskej diskusie“
 4. , pričom ide o dobudovanie riadiaceho rámca pre koordináciu hospodárskych politík.

 

 1. Výbor ľutuje, že poskytujú málo ďalších podrobností o pojmoch, ktoré už boli načrtnuté v koncepcii, čo sťažuje posúdenie.

 

 1. Výbor vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že sa tým s pomerne malým výsledným prínosom dodatočne skomplikovala už i tak bohatá agenda nástrojov hospodárskeho riadenia, ktorá zahŕňa Pakt stability a rastu, fiškálnu dohodu, balík šiestich legislatívnych aktov o správe ekonomických záležitostí, balík dvoch legislatívnych návrhov, stratégiu Európa 2020, európsky semester, ročný prieskum rastu (RPR), správy o mechanizme varovania, národné programy reforiem (NPR), program stability a konvergenčný program, odporúčania pre jednotlivé krajiny, postup pri nadmernom deficite, postup pri makroekonomickej nerovnováhe atď.

 

 1. Výbor síce uznáva, že tieto dva návrhy by mohli pomôcť členským štátom, ktoré sa ocitnú v ťažkostiach, zároveň však má obavy, že ich vplyv na oživenie rastu a kapacít v najodkázanejších oblastiach môže byť obmedzený alebo spomalený, pretože hlavným záujmom je, aby boli prijaté opatrenia nevyhnutne prínosné takisto pre eurozónu ako celok.

 

 1. Výbor sa skepticky stavia k možnosti, že členské štáty odsúhlasia zavedenie nového finančného nástroja na financovanie nástroja konvergencie a konkurencieschopnosti, a nie je mu jasné, aký by bol jeho prínos v porovnaní so štrukturálnymi fondmi.

 

 1. Výbor si kladie otázku, aký konkrétny prínos bude mať navrhovaná ex ante koordinácia pre európsky semester a akú ďalšiu byrokratickú záťaž to bude mať za následok.

 

 1. Výbor má obavy, že filtre použité pre ex ante koordináciu by mohli negatívne vplývať na členský štát, ktorý zavádza reformné opatrenia, pretože menia relatívnu konkurencieschopnosť v inom členskom štáte.

 

 1. Výbor sa domnieva, že vedľajšie účinky zasahujúce iných partnerov prostredníctvom finančných trhov nepatria do ex ante koordinácie. Všetko úsilie by malo byť namiesto toho zamerané na vytvorenie bankovej únie.

 

 1. Výbor sa domnieva, že návrhy zamerané na prehĺbenie hospodárskej a menovej únie majú zásadný význam pre budúcnosť Európskej únie, a preto by sa chcel naďalej zapájať do diskusie a v budúcnosti predkladať návrhy v závislosti od ďalšieho vývoja.

 

 1. Zavedenie nástroja konvergencie a konkurencieschopnosti

 

 1. Kontext: V tomto oznámení Komisia navrhuje, aby vzájomne dohodnuté zmluvné dojednania a mechanizmus solidarity boli k dispozícii pre členské štáty eurozóny v ťažkostiach, v ktorých je potrebné zaviesť vnútroštátne štrukturálne reformy na podporu konkurencieschopnosti a rastu, avšak ak by sa tieto reformy nevykonali, malo by to negatívne účinky presahujúce aj do iných členských štátov eurozóny. Bol by to špecifický systém finančnej podpory, ktorá by bola spočiatku financovaná z viacročného finančného rámca (VFR) a prípadne prostredníctvom nového fondu resp. finančného nástroja založeného na hrubom národnom dôchodku (HND), čím by sa rozšírila fiškálna kapacita.

 

 1. Výbor sa domnieva, že je ťažké posúdiť opodstatnenosť návrhu nástroja konvergencie a konkurencieschopnosti bez konkrétneho vyčíslenia navrhovaného objemu alebo akéhokoľvek posúdenia prijateľnosti takéhoto fondu z pohľadu členských štátov. Návrh, že fond by mal byť prvotne financovaný z viacročného finančného rámca naznačuje, že by mal malý objem a nevýrazný vplyv.

 

 1. Vzhľadom na veľké ťažkosti pri rokovaniach o VFR na roky 2014 – 2020 sa výbor skepticky stavia k možnosti, že členské štáty budú súhlasiť s cieľom zaviesť nový finančný nástroj na dosiahnutie väčšej fiškálnej kapacity založený na HND na financovanie nástroja konvergencie a konkurencieschopnosti.

 

 1. Výbor súhlasí s tým, že vzájomne prospešný mechanizmu urýchľovania konvergencie môže byť prínosný, ale spochybňuje nutnosť zavedenia nového nástroja konvergencie a konkurencieschopnosti, keď nie je jasné, akú by mal pridanú hodnotu v porovnaní s existujúcou podporou zo štrukturálnych fondov, ako sú Kohézny fond alebo Európsky sociálny fond (ESF).

 

 1. Zmluvný charakter navrhovaného nástroja sa zdá byť trochu odlišný od zmluvného charakteru, ktorý už má čerpanie štrukturálnych fondov. Bolo by potrebné uviesť niekoľko konkrétnych príkladov, na aké druhy projektov s vedľajšími účinkami zasahujúcimi iných partnerov by sa uplatňoval a v čom by spočívali rozdiely oproti projektom už financovaným z iných fondov. EHSV sa obáva, že zlyhanie vybraných projektov v rámci nástroja konvergencie a konkurencieschopnosti by mohlo mať ďalšie dôsledky pre financovanie projektov schválených v rámci NPR. Je dôležité, aby mal tento navrhovaný nástroj preukázateľný prínos a nemal za následok ďalšiu vrstvu byrokracie.

 

 1. Nástroj konvergencie a konkurencieschopnosti je koncipovaný ako nástroj pre eurozónu, kde má väčšia hospodárska konvergencia zásadný význam pre fungovanie eurozóny. Vzhľadom na pravdepodobne malý objem fondu výbor navrhuje, aby bol špecificky zameraný na tie členské štáty v eurozóne, ktoré sa ocitnú v ťažkostiach, pričom by sa nevylučovala možnosť podporovať projekty s mimoriadne pozitívnym cezhraničným dosahom. Mal by sa zamerať najmä na tie krajiny, ktorých hospodárska nerovnováha je považovaná za obzvlášť veľké nebezpečenstvo pre fungovanie eurozóny. Nie je jasné, prečo by mali byť členské štáty zapojené do programu makroekonomických úprav vylúčené z tejto formy podpory, keďže preukázateľne práve ony najviac potrebujú finančnú pomoc.

 

 1. Ak bude európsky semester fungovať podľa plánu a odporúčania pre jednotlivé krajiny budú predmetom vnútroštátnej parlamentnej diskusie, potom bude potrebné prijať nevyhnutné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že národná vláda, ktorá podpíše zmluvnú dohodu podľa tohto návrhu nástroja konvergencie a konkurencieschopnosti, ju v parlamente najprv prerokuje podľa bežného postupu platného v tomto členskom štáte rovnako, ako sa môže diskutovať o ktoromkoľvek programe štrukturálnych fondov. Komisia by mohla byť vyzvaná na diskusiu alebo príspevok v národných, resp. miestnych orgánoch. Do diskusií by bolo vhodné zapojiť občiansku spoločnosť vrátane sociálnych partnerov, podobne ako v prípade iných spoločných projektov EÚ a národných vlád. Je potrebné stanoviť dostatočne dlhú lehotu na to, aby sa parlamenty a občianska spoločnosť vrátane sociálnych partnerov mohli zapojiť do tohto procesu.

 

 1. Ex ante koordinácia plánov zásadných reforiem hospodárskych politík

 

 1. Kontext: V tomto oznámení Komisia informuje, že koncepcia ex ante koordinácie plánov zásadných reforiem hospodárskych politík bola zavedená Zmluvou o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii. Súčasný rámec EÚ pre hospodársky dohľad zahŕňa postup koordinácie hospodárskych politík, no nezabezpečuje štruktúrované ex ante rokovania o plánoch zásadných hospodárskych reforiem ani ich koordináciu. Toto oznámenie je príspevkom k diskusii medzi zainteresovanými stranami, najmä Európskym parlamentom, členskými štátmi a národnými parlamentmi, o spôsoboch realizácie ex ante koordinácie.

 

 1. Výbor zastáva názor, že akékoľvek zmysluplné zlepšenie koordinácie hospodárskej politiky je žiaduce a v eurozóne je nutnosťou. Výbor preto víta oznámenie, hoci konštatuje, že koordinácia jednotlivých politík členských štátov je veľmi vzdialená od skutočného hospodárskeho riadenia. Je ťažké posúdiť návrhy, keďže v oznámení sa dostatočne podrobne nešpecifikuje, v čom spočívajú „zásadné reformy hospodárskych politík“. Čo je pokladané za zásadné a čo za menej zásadné? Vymenované kľúčové reformy, ktoré sa majú posúdiť, zahŕňajú takmer každý aspekt jednotného trhu, vrátane finančnej a fiškálnej udržateľnosti.

 

 1. Výbor si kladie otázku, v čom bude spočívať podstatný rozdiel medzi touto novou iniciatívou na koordináciu zásadných ekonomických reforiem a národnými programami reforiem (NPR) a odporúčaniami pre jednotlivé krajiny, ktoré sú súčasťou európskeho semestra. Musí mať preukázateľnú pridanú hodnotu v rámci už i tak preplneného rozvrhu európskeho semestra. So zreteľom na transparentnosť a jednoduchosť by bolo tiež dôležité nepridávať ďalšiu vrstvu dohľadu atď. Výbor sa domnieva, že tento proces musí byť začlenený do európskeho semestra a do národných programov reforiem, ktoré treba posilniť. Ex ante koordinácia by mohla byť konkrétnym spôsobom, ako tento cieľ dosiahnuť.

 

 1. Výbor uznáva, že v rámci tohto nového návrhu môže byť prospešné, aby po dohode s členským štátom o príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny Komisia a Rada navrhli úpravy reformných plánov členského štátu, ak sa očakáva, že plánovaná realizácia by mohla mať negatívny vplyv na hospodársku a menovú úniu alebo iné členské štáty. Avšak v záujme demokratickej legitimity tento postup rešpektuje rozhodovacie právomoci štátov a rozhodnutie o pláne reforiem ostáva na samotnom členskom štáte. Je potrebné zabezpečiť účasť národných parlamentov a občianskej spoločnosti vrátane sociálnych partnerov na konzultáciách a vyhradiť na ňu dostatok času. Zároveň je potrebné dohliadať na to, aby národné parlamenty prijali konečné rozhodnutia týkajúce sa uskutočňovania reforiem. Výbor sa obáva, že tento odkaz na demokratickú legitimitu je skôr zdanlivý než skutočný, keďže v rámci postupu pri nadmernej nerovnováhe sa môžu uvaliť sankcie, ak Rada dospeje k záveru, že členský štát neprijal odporúčané nápravné opatrenia.

 

 1. Účelom ex ante koordinácie je maximalizovať pozitívne vedľajšie účinky plánov zásadných hospodárskych reforiem jedného členského štátu presahujúce do iných členských štátov a minimalizovať záporné vedľajšie účinky. Navrhuje sa systém troch filtrov založený na hlavných kanáloch šírenia týchto presahujúcich účinkov. Výbor ich vníma s určitými obavami.

 

 1. Prvým filtrom je obchod a konkurencieschopnosť. Ak členský štát prijme úspešné reformné opatrenia na zlepšenie svojho postavenia v hospodárskej súťaži, nie je vylúčené, že toto zlepšenie bude na úkor ostatných členských štátov. V oznámení by sa malo podrobne vysvetliť, za akých podmienok by Komisia zasiahla, aby odradila členský štát od zavádzania takých opatrení. Ide tu teda iba o jednostranný prístup? Adresovala by Komisia odporúčania členskému štátu, ktorý v minulosti prijal opatrenia na zlepšenie svojej konkurencieschopnosti, v dôsledku ktorých teraz vznikajú výrazné prebytky škodlivé pre eurozónu?

 

 1. Výbor má vážne pochybnosti o opodstatnenosti druhého filtra, ktorým sú vedľajšie účinky zasahujúce iných partnerov prostredníctvom finančných trhov. Výbor sa domnieva, že by bolo oveľa efektívnejšie, ak by sa všetky dostupné zdroje sústredili do vytvorenia fungujúcej bankovej únie podľa plánu.

 

 1. Tretí filter – politicko-ekonomické aspekty a „nesúhlas s reformou v danom štáte“, si vyžaduje vysvetlenie. Hrozí, že ohlásené vzájomné učenie sa a výmena osvedčených postupov – hoci sú samy osebe cenným nástrojom – budú rovnako neúčinné ako Lisabonská agenda.

 

 1. Výbor sa domnieva, že rozhodnutie, aby reformy spadajúce do ex ante koordinácie mali zahŕňať oblasti, kde EÚ nemá právomoc, si vyžaduje presvedčivejšie argumenty. Uvádzaný obranný argument, že rozhodnutie zostáva plne na členskom štáte, je slabý so zreteľom na spomenutý postup pri makroekonomickej nerovnováhe.

 

 1. Ex ante koordinácia by mala mať aj sociálny rozmer zameraný najmä na vplyv zásadných ekonomických reforiem na mieru nezamestnanosti.

 

V Bruseli 22. mája 2013

 

 

Predseda
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Henri MALOSSE

 

 

 

_____________

1 COM(2013) 165 final.

2 COM(2013) 166 final.

3 COM(2012) 777 final.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*