Daň z finančných transakcií – posilnená spolupráca

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

ECO/345

Daň z finančných transakcií – posilnená spolupráca

 

 

Brusel 13. mája 2013

 

 

Informačný oznam

(490. plenárne zasadnutie)

 

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady, ktorou sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií“

COM(2013) 71 final – 2013/0045 (CNS)

 

STANOVISKO: CES1768-2013_00_00_TRA_AS

 

 

 

  1. Postup

 

 

Žiadosť Rady:

 

28. februára 2013  
Právny základ:

 

článok 113 ZFEÚ  
Rozhodnutie predsedníctva:

 

12. februára 2013  
Príslušná odborná sekcia:

 

odborná sekcia pre hospodársku a menovú úniu, hospodársku a sociálnu súdržnosť

 

 
Predseda odbornej sekcie:

 

pán Smyth (UK – III), neskôr pán van Iersel (NL – I)  
Stanovenie harmonogramu práce odbornej sekcie:

 

25. februára 2013 (písomný postup)  
Študijná skupina: Predseda: pán Domonkos (SK – III)
Daň z finančných transakcií – posilnená spolupráca    
Spravodajca: pán Palmieri (IT – II)
   
Členovia: pán/pani
    Dantin (FR – II)
    Hribar (SI – II)
    Mader (FR – III)
    Morgan (UK – I) (článok 62 – pán Burns)
    Pater (PL – III)
    Pintér (SK – I) (článok 62 – pán Oravec)
    Sartorius Álvarez de Bohorques (ES – I)

 

 

 

STANOVISKO PRIJATÉ v odbornej sekcii 24. apríla 2013 54 hlasmi za, pričom 8 členovia hlasovali proti a 11 sa hlasovania zdržali.

Expert

 

pán Stefano Patriarca (za spravodajcu)

 

 

  1. Zhrnutie návrhu Komisie

 

V dokumente sú predstavené podrobnosti týkajúce sa dane z finančných transakcií (DFT), ktorá sa má zaviesť v rámci posilnenej spolupráce. Návrh smernice odráža rozsah a ciele pôvodného návrhu týkajúceho sa dane z finančných transakcií, ktorý bol predložený v septembri 2011. Zachováva sa prístup k zdaňovaniu všetkých transakcií prepojených so zónou DFT, ako aj sadzby vo výške 0,1 % pre akcie a dlhopisy a 0,01 % pre deriváty.

 

V porovnaní s pôvodným návrhom sú tu určité obmedzené zmeny, ktorými sa má zabezpečiť hlavne právna jednoznačnosť a majú sa posilniť ustanovenia proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a zneužívaniu daní.

 

DFT má tri základné ciele. V prvom rade sa znížením množstva odlišných prístupov jednotlivých štátov k zdaňovaniu finančných transakcií posilní jednotný trh. V druhom rade sa zabezpečí, aby finančný sektor spravodlivým a značným podielom prispieval k verejným príjmom. A napokon FDT podporí regulačné opatrenia, ktorých cieľom je motivovať finančný sektor k tomu, aby sa zapájal do zodpovednejších činností orientovaných na reálne hospodárstvo.

 

Aj naďalej sa bude uplatňovať „zásada miesta pobytu“, čo znamená, že daň bude splatná vtedy, keď je ktorákoľvek zo strán transakcie usadená v zúčastnenom členskom štáte bez ohľadu na miesto vykonania transakcie.

 

Ako ďalšie ochranné opatrenie proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam sa do nového návrhu dopĺňa aj „zásada emisie“, čo znamená, že finančné nástroje emitované v 11 zúčastnených členských štátoch sa budú zdaňovať pri obchodovaní aj v prípade, keď tí, ktorí s nimi obchodujú, nie sú usadení v rámci zóny DFT.

 

Tak ako v pôvodnom návrhu sa DFT v záujme ochrany reálneho hospodárstva nebude uplatňovať na každodenné obchodné činnosti občanov a podnikov (napríklad úvery a pôžičky, platby, poistenie, vklady atď.). Nebude sa uplatňovať ani na tradičné činnosti investičného bankovníctva v kontexte získavania kapitálu, ani na finančné transakcie vykonávané ako súčasť reštrukturalizačných operácií.

 

 

  1. Zhrnutie návrhu stanoviska

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor víta návrh Európskej komisie zaviesť celosvetovo prvú regionálnu daň z finančných transakcií (DFT).

 

EHSV pripomína, že síce požadoval zavedenie DFT na celom svete, ale verí, že jej realizácia na regionálnej úrovni so zapojením 11 členských štátov Európskej únie (zóna EÚ-11+) môže predstavovať príležitosť mimoriadneho významu, schopnú uľahčiť v budúcnosti jej uplatnenie v celosvetovom meradle.

 

Výbor sa domnieva, že jednu zo silných stránok DFT predstavuje skutočnosť, že ide o daň s rozsiahlym daňovým základom a dvomi nízkymi sadzbami, čím sa obmedzuje jej negatívny vplyv na hospodársku súťaž. Domnieva sa, že zavedenie dane v EÚ-11+ podporí vytvorenie jednotného finančného trhu, a preto pokladá za žiaduce, aby daň nadobudla účinnosť od 1. januára 2014, a nepovažuje za vhodné zavádzať ju postupne.

 

Výbor sa nazdáva, že ak sa má dosiahnuť maximálny vplyv dane na hospodársky rast, je potrebné stanoviť, aby sa daňové príjmy použili na financovanie investičného programu na národnej a európskej úrovni, ktorý by dokázal zabezpečiť hospodárske oživenie a zamestnanosť v krátkodobom horizonte.

 

EHSV s potešením konštatuje, že v snahe predísť vzniku rizika premiestnenia finančných aktivít, alebo ho aspoň obmedziť na minimum, Komisia pridružila k zásade usadenia, tzv. územnému princípu (navrhnutému v pôvodnej verzii), zásadu emisie.

 

EHSV konštatuje, že kumulatívne uplatňovanie týchto zásad by mohlo znamenať, že v určitých prípadoch budú podliehať zdaňovaniu aj finančné inštitúcie nezúčastnených členských štátov. Pokladá preto za vhodné dôkladnejšie prehodnotiť tento aspekt a začať príslušné rokovania s tretími krajinami s cieľom uľahčiť vyberanie DFT.

 

Výbor víta zmeny zavedené Komisiou s cieľom zlepšiť správu dane a bojovať proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. Súhlasí so zavedením výnimky pre primárny trh s transakciami týkajúcimi sa podielových listov podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a alternatívnych investičných fondov (AIF), s cieľom podporiť financovanie podnikov.

 

EHSV zdôrazňuje, že v kvantitatívnom posúdení vplyvov návrhov je potrebné, aby Komisia zlepšila v súčasnosti dostupné modely a prispôsobila ich hodnoteniu alternatívnych opatrení.

 

Výbor ľutuje, že v dôsledku neuplatňovania DFT vo všetkých 27 členských štátoch Európskej únie rozpočet EÚ prichádza o základným pilier systému vlastných zdrojov.

 

EHSV síce opakovane zdôrazňuje potrebu pozorne sledovať účinky dane na dôchodkové fondy a na budúcich poberateľov dôchodku, ale nepožaduje ich vyňatie z uplatňovania DFT.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*