Kam speje euro?

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

ECO/334

Kam speje euro?

 

 

 

Brusel 30. mája 2013

 

 

 

 

 

 

ZÁZNAM O ROKOVANIACH
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru
na tému
Kam speje euro po 10 rokoch existencie? Hospodárska a politická budúcnosť EÚ a nová zmluva“
(stanovisko z vlastnej iniciatívy)
_____________

 

490. plenárne zasadnutie
22. a 23. mája 2013
v Bruseli

_____________

Schôdza z 22. mája 2013

_____________

Bod 8 programu rokovania

_____________

 

 

 

 

PREDSEDA navrhol prerokovať bod  programu – schválenie stanoviska na tému

 

„Kam speje euro po 10 rokoch existencie? Hospodárska a politická budúcnosť EÚ a nová zmluva“

(stanovisko z vlastnej iniciatívy).

 

Prípravné práce prebehli v odbornej sekcii pre hospodársku a menovú úniu, hospodársku a sociálnu súdržnosť, ktorej predsedal pán Smyth a následne pán van Iersel. Spravodajcom bol pán Carmelo Cedrone.

 

Predmetom spoločnej diskusie boli tieto dva návrhy stanovísk: (i) Zavedenie nástroja konvergencie a konkurencieschopnosti / Ex ante koordinácia plánov zásadných reforiem hospodárskych politík (hlavný spravodajca David Croughan) a (ii) vyššie uvedený návrh na tému Kam speje euro po 10 rokoch existencie? Hospodárska a politická budúcnosť EÚ a nová zmluva (spravodajca Carmelo Cedrone).

 

Obidvaja spravodajcovia predstavili svoje stanoviská. Pán Cedrone zdôraznil význam zistenia skutočného stavu, v ktorom sa nachádzajú euro a Európa, aby mohlo byť informované obyvateľstvo a vykonaná analýza aktuálnej situácie a jej príčin. Potom hovoril o činiteľoch, ktoré prispeli k zotrvávaniu krízy v Európe a ktoré sú nielen hospodárske a finančné, ale aj politické. Preto je potrebné konať rýchlo, aby sa medzi členskými štátmi dosiahla dohoda, pomocou ktorej bude možné riešiť pretrvávajúce hospodárske a politické problémy v súčasnom systéme HMÚ. Podľa jeho názoru by sa HMÚ mala doplniť hospodárskym, monetárnym, sociálnym a politickým pilierom. Nakoniec pán Cedrone žiadal, aby EHSV po prijatí stanoviska pokračoval v diskusii s cieľom výrazne prispieť k vytvoreniu politickejšej a solidárnejšej Európy, ktorá by fungovala v záujme všetkých obyvateľov Európy.

 

V nasledujúcej všeobecnej diskusii vystúpili páni van Iersel, Cingal, Dantin, van Niekerk, Balon, Campli, O’Riordan a Voleš. Vzhľadom na stanovisko pána Cedroneho boli predmetom diskusie medzi inými hlavne tieto body: jasný a pre bežných občanov zrozumiteľný jazyk stanoviska, uplatnený široký prístup, retrospektívna analýza HMÚ a závery zasluhujúce si uznanie, pozícia občianskej spoločnosti vzhľadom na nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu, súčasné tendencie k politickej dezintegrácii EÚ, nedostatok hospodárskych a monetárnych štruktúr potrebných na podporu jednotnej meny, potreba nadnárodného systému s harmonizovanými alebo podobnými politikami v eurozóne, potreba, aby ECB považovala výmenné kurzy za súčasť svojej politiky, a potreba zaručiť blahobyt občanov väčšou integráciou a väčšou demokratickou legitimitou pri prijímaní rozhodnutí.

 

Pán Cedrone vo svojej odpovedi poďakoval bývalému predsedovi odbornej sekcie ECO pánovi Smythovi a súčasnému predsedovi pánovi van Ierselovi za ich podporu pri príprave stanoviska. Súhlasil s tým, že je potrebné pokračovať v diskusii a podrobnejšie analyzovať niektoré z uvedených bodov, ale pripomenul, že stanovisko bolo zamerané hlavne na hospodársku a politickú integráciu a ich dosah na život obyvateľov Európy.

 

Keďže k stanovisku EHSV na tému Kam speje euro po 10 rokoch existencie? Hospodárska a politická budúcnosť EÚ a nová zmluva neboli predložené žiadne pozmeňovacie návrhy, stanovisko bolo predložené na hlasovanie a prijaté 134 hlasmi za, pričom 27 členovia hlasovali proti a 22 sa hlasovania zdržali.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*