Rozsiahla a skutočná hospodárska a menová únia

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

ECO/340

Rozsiahla a skutočná hospodárska a menová únia 

 

 

Brusel 6. mája 2013

 

 

Informačný oznam

(490. plenárne zasadnutie)

 

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie: Koncepcia pre rozsiahlu a skutočnú hospodársku a menovú úniu – Zahájenie európskej diskusie“

COM(2012) 777 final/2

 

STANOVISKO: CES166-2013_00_00_TRA_AS

 

 

 

 

 1. Postup

 

 

Žiadosť Komisie:

 

list z 19. februára 2013  
Právny základ:

 

článok 304 ZFEÚ  
Rozhodnutie predsedníctva:

 

11. decembra 2012  
Príslušná odborná sekcia:

 

odborná sekcia pre hospodársku a menovú úniu, hospodársku a sociálnu súdržnosť

 

 
Predseda odbornej sekcie:

 

pán van Iersel (NL – I)  
Stanovenie harmonogramu práce odbornej sekcie:

 

21. decembra 2012 (písomné schvaľovanie)  
Študijná skupina: Predseda: pán van Niekerk (NL – III)
Rozsiahla a skutočná hospodárska a menová únia    
Spravodajca: pán Cedrone (IT – II)
   
Členovia: pán/pani
    Balon (PL – III) (článok 62 – pani Mendza-Drozd)
    Chwiluk (PL – II)
    Croughan (IE – I)
    Dantin (FR – II)
    Delapina (AT – II)
    Dell’Alba (IT – I) (článok 62 – pán Reale)
    Jahier (IT – III) (článok 62 – pán Gruber)
    Kokalov (BG – II)
    Kropas (LT – I)
    Mader (FR – III)

 

STANOVISKO PRIJATÉ v odbornej sekcii 24. apríla 2013 90 hlasmi za, pričom nikto nehlasoval proti a 7 členovia sa hlasovania zdržali.

 

 

    Roussenova (BG – I)
    Trias Pintó (ES – III)
    van Iersel (NL – I)

 

 

Expert

 

Umberto Triulzi (za spravodajcu)

 

 

 1. Zhrnutie návrhu Komisie

 

Európska komisia v novembri 2012 prijala koncepciu rozsiahlej a skutočnej hospodárskej a menovej únie, ktorá ponúka víziu silnej a stabilnej štruktúry vo finančnej, fiškálnej, ekonomickej a politickej oblasti.

 

V rozsiahlej a skutočnej HMÚ by všetky významné hospodárske a fiškálne politické rozhodnutia v členských štátoch podliehali hlbšej koordinácii, schvaľovaniu a dohľadu na európskej úrovni. Vyžaduje si to štruktúrované opatrenia prijímané v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte.

 

 • V krátkodobom horizonte (do 6 až 18 mesiacov) by hlavnou úlohou malo byť vykonávanie reforiem správy vecí verejných, ktoré už boli dohodnuté (tzv. balík šiestich legislatívnych aktov) alebo budú čoskoro dohodnuté (tzv. balík dvoch legislatívnych aktov). Účinná banková únia by si nevyžadovala len vytvorenie jednotného dozorného orgánu, ale po svojom prijatí aj jednotný mechanizmus na riešenie problémov bánk v ťažkostiach. Po dosiahnutí dohody o viacročnom finančnom rámci by sa mal – nezávisle od viacročného finančného rámca – viac posilniť rámec správy ekonomických záležitostí vytvorením „nástroja konvergencie a konkurencieschopnosti“ v rámci rozpočtu EÚ, a to s cieľom včasného uskutočnenia štrukturálnych reforiem, ktoré sú dôležité pre členské štáty a pre bezproblémové fungovanie HMÚ. Táto podpora by bola založená na záväzkoch stanovených v „zmluvných mechanizmoch“ uzatvorených medzi členskými štátmi a Komisiou.

 

 • V strednodobom horizonte (18 mesiacov až 5 rokov) by ďalšie posilnenie kolektívneho vykonávania rozpočtovej a hospodárskej politiky – vrátane daňovej politiky a politiky zamestnanosti – išlo vedno s posilnenou fiškálnou kapacitou. Špecializovaná fiškálna kapacita pre eurozónu by sa mala opierať o vlastné zdroje a poskytovať dostatočnú podporu pre dôležité štrukturálne reformy vo veľkých ekonomikách, ktoré sú pod tlakom. Mohla by sa vybudovať na základe nástroja konvergencie a konkurencieschopnosti, ale opierala by sa o nové a špecifické základy obsiahnuté v zmluvách. Mohlo by sa tiež zvážiť vytvorenie fondu na splácanie dlhu podliehajúceho prísnej podmienenosti a vydávanie európskych dlhopisov, ktoré by pomáhali pri znižovaní dlhu a stabilizácii finančných trhov. Monitorovaciu a riadiacu funkciu v prípade fiškálnej kapacity a ostatných nástrojov by mala zabezpečovať pokladnica HMÚ v rámci Komisie.

 

 • V dlhodobom horizonte (prekračujúcom 5 rokov) by na základe primeraného zdieľania suverenity, zodpovednosti a solidarity na európskej úrovni malo byť možné vytvoriť samostatný rozpočet eurozóny, ktorým by sa utvorila fiškálna kapacita pre HMÚ na podporu členských štátov, ktoré sú vystavené obrovským konjunkturálnym výkyvom. Výrazne integrovaný rámec správy v ekonomickej a fiškálnej oblasti by umožnil spoločné vydávanie štátnych dlhových nástrojov, čím by sa zlepšilo fungovanie trhov a vykonávanie menovej politiky. Bola by to záverečná fáza HMÚ.

 

Niektoré z požadovaných krokov možno prijať v rámci platných zmlúv. Iné si budú vyžadovať úpravy zmlúv a nové kompetencie pre Úniu, vychádzajúce z predpokladu, že akúkoľvek zmenu v zmluvách, ktorá prenáša ďalšie nadnárodné právomoci na úroveň EÚ, musí sprevádzať zvýšenie demokratickej zodpovednosti. Väčšia finančná a hospodárska prepojenosť si vyžaduje primeranú politickú integráciu. Ďalšie posilňovanie úlohy inštitúcií EÚ preto bude musieť sprevádzať primerané zapojenie Európskeho parlamentu do postupov EÚ. Jednou z možností, ako zvýšiť legitímnosť EÚ, by tiež bolo rozšírenie právomocí Súdneho dvora EÚ.

 

 

 1. Návrh harmonogramu práce

 

Oznámenie Komisie je dôležitým príspevkom k otvoreniu naliehavo potrebnej diskusie o EÚ a v porovnaní s minulosťou významným krokom vpred, pokiaľ ide o obsah a metódy týkajúce sa HMÚ. EHSV preto víta tento návrh, ktorý môže byť historickým zlomom, ale len pod podmienkou, že Rada nájde potrebnú odvahu a vôľu a urýchlene príjme a uplatní ustanovenia, ktoré pomôžu dosiahnuť vytýčené ciele.

 

Aby bolo možné dať HMÚ väčšiu stabilitu a zabezpečiť hospodársky rast a zvýšiť zamestnanosť je potrebné podniknúť ihneď, a nie v strednodobom, resp. dlhodobom časovom horizonte, rozhodnejšie kroky, ako je napríklad plán pre rast a silnejšie mechanizmy ekonomickej integrácie, ktoré by mala Rada zaviesť do praxe. Potrebná je teda kombinácia makro- a mikroekonomických politických opatrení, trvalé úsilie, solidarita, dôvera a pocit spolupatričnosti členských štátov medzi sebou a voči EÚ, pričom netreba spúšťať zo zreteľa, že hlavným cieľom uvedených opatrení musí byť blaho všetkých ľudí.

 

Výbor pripomína, že k väčšine súčasných návrhov EK už vypracoval stanoviská a navrhol riešenia, najmä pokiaľ ide o obmedzenia hospodárskej a menovej únie, ECB, problematiku rastu a štátneho dlhu. Pokiaľ ide o ECB, je potrebné plne využiť jej možnosti na podporu rastu a zamestnanosti a ako veriteľa poslednej inštancie. EHSV sa ďalej domnieva, že realizácia fiškálnej únie, s perspektívou spoločného rozpočtu eurozóny, sa nemôže odložiť na dlhodobý časový horizont, ale musí sa stať spolu s jednotnou menou a jednotným bankovým dohľadom druhým základným pilierom, na ktorom možno v krátkodobom a strednodobom horizonte budovať stabilitu HMÚ, a tým presvedčiť trhy o súdržnosti európskeho projektu.

 

EHSV sa domnieva, že je vhodné, aby sa do programu činnosti konečne zahrnuli inštitucionálne otázky, vrátane politickej únie. Domnieva sa však, že väčšina z týchto návrhov zapadá do súčasného rámca a znamená len veľmi malý pokrok, takže nepovedie k riešeniam, ak sa Rada nerozhodne ísť ďalej, najmä presadením hlasovania kvalifikovanou väčšinou o všetkých záležitostiach, počínajúc hospodárskymi politikami a politikou zamestnanosti.

 

EHSV sa preto domnieva, že na dosiahnutie skutočnej HMÚ je v najbližšom období potrebné (bez zmeny zmluvy):

 

 • spustiť európsku iniciatívu pre rast, keďže výlučne prostredníctvom úsporných opatrení sa nedajú splniť žiadne kritériá stanovené Úniou,
 • uľahčiť prekonanie hospodárskych asymetrií medzi krajinami, a to prostredníctvom mechanizmu solidárnej konvergencie cielenými zásahmi na mikroúrovni v prospech krajín najviac postihnutých krízou a pozitívnou podmienenosťou,
 • začať riešiť problém dlhu, s cieľom čeliť problémom všetkých krajín, ktoré prijali alebo prijmú euro,
 • urýchlene vytvoriť bankovú úniu a zaviesť európsky dohľad,
 • dobudovať jednotný trh vo všetkých sektoroch (daňovom, finančnom, bankovom sektore, odvetví energetiky, služieb, výskumu a inovácií atď.),
 • zmierniť roztrieštenosť trhu s úvermi tak, aby pri rovnakých podmienkach bola cena úveru rovnaká vo všetkých členských štátoch.

 

V strednodobom, resp. dlhodobom časovom horizonte, s prípadnými zmenami zmluvy, je potrebné:

 

 • vytvoriť skutočné hospodárske riadenie EÚ spoločne s menovým, finančným a daňovým riadením, aj v snahe navzájom viac zosúladiť ústredné a decentralizované politiky,
 • doplniť mandát ECB,
 • vytvoriť fiškálnu úniu, počnúc vytvorením spoločného rozpočtu eurozóny, vrátane mechanizmu solidarity na zníženie hospodárskej nerovnováhy medzi krajinami,
 • uzavrieť sociálnu dohodu v záujme sociálnej Únie s účasťou sociálnych partnerov a organizovanej občianskej spoločnosti,
 • vytvoriť politickú úniu, podľa potreby prostredníctvom posilnenej spolupráce, aj s cieľom dať euru jednotné zastúpenie a dosiahnuť väčšiu demokratickosť a transparentnosť rozhodovacieho procesu. Na tento účel by mohlo byť vhodné udeliť ustanovujúce právomoci budúcemu Európskemu parlamentu a Rade,
 • prisúdiť Únii reprezentatívnejšie postavenie v medzinárodných štruktúrach.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*