Akčný plán pre automobilový priemysel

pastedGraphic.pdf

Európsky hospodársky a sociálny výbor

CCMI/109

CARS 2020

 

 

Brusel 2. mája 2013

 

 

Informačný oznam

(490. plenárne zasadnutie)

 

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – CARS 2020: Akčný plán pre konkurencieschopný a udržateľný automobilový priemysel v Európe“

COM(2012) 636 final

 

STANOVISKO: CES2487-2012_00_01_TRA_AS

 

 

 

 

  1. Postup

 

 

Žiadosť Komisie:

 

8. novembra 2012
Právny základ:

 

článok 304 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)

 

Rozhodnutie predsedníctva:

 

13. novembra 2012

 

Príslušná odborná sekcia:

 

poradná komisia pre priemyselné zmeny (CCMI)
Predseda CCMI:

 

pán Trias Pintó (ES – sk. III)
Stanovenie harmonogramu práce CCMI:

 

27. novembra 2012
Študijná skupina: Predseda: pán Stern (SK – sk. III) (článok 62 – Hoffelt)  
CARS 2020      
Spravodajca: pán Ranocchiari (IT –sk. I) (článok 62 – Vandeputte)  
Pomocná spravodajkyňa:  

pani Hrušecká (SK – kat. 2)

 
     
Členovia: pán/pani  
    Felisati (IT – kat. 1)  
    Iozia (IT – sk. II)  
    Kolbe (AT – kat. 3)  
    Kreuzer (AT – kat. 2)  
    Leiriao (PT – kat. 3)  
    Pesci (IT – kat. 1)  
    Pintér (SK – sk. I)  
    Studničná (CZ – sk. II)  
    Westendorp (NL – sk. III)  

 

 

STANOVISKO PRIJATÉ v poradnej komisii pre priemyselné zmeny 12. marca 2013 28 hlasmi za, pričom 1 člen hlasoval proti a 4 členovia sa hlasovania zdržali.

Experti

 

pán Enrietti (za spravodajcu)

pán Jäcklein (za pomocnú spravodajkyňu)

 

 

  1. Zhrnutie návrhu Komisie

 

V tomto oznámení sa predstavuje akčný plán pre automobilový priemysel, pričom sa zdôrazňuje záväzok Komisie podporovať konkurencieschopnosť a udržateľnosť tohto odvetvia. Ide o prvý konkrétny príklad uplatnenia aktualizovanej vízie pre priemyselnú politiku v odvetvovom rámci. Vymedzujú sa v ňom konkrétne politické opatrenia na základe analýzy odvetvia vykonanej skupinou na vysokej úrovni CARS 21, ktorá obnovila svoju činnosť v roku 2010.

 

Hlavným dôvodom vypracovania akčného plánu je ťažké obdobie, ktoré automobilový priemysel EÚ zažíva vzhľadom na to, že na trhu EÚ s novými vozidlami dochádza už piaty rok po sebe k poklesu a vytvára sa tlak na niektoré spoločnosti, ktoré musia reštrukturalizovať svoje činnosti, čo má za následok prepúšťanie. Tento sektor sa tiež nachádza v bode zvratu, pretože čelí takým výzvam, ako je zmena modelov výroby či problematika klímy. Zároveň má automobilový priemysel strategický význam pre európske hospodárstvo.

 

Prostredníctvom tejto stratégie má Komisia v úmysle podporiť aktívnu úlohu, ktorú bude automobilové odvetvie zohrávať v snahe zvrátiť klesajúci podiel priemyslu v Európe a zvýšiť ho do roku 2020 z jeho súčasnej úrovne 16 % HDP až na 20 % HDP. V tejto súvislosti bude nápomocné posilnenie konkurencieschopnosti tohto odvetvia v EÚ, podpora pri využívaní príležitostí na rast na svetových trhoch, ako aj presadzovanie ekologických, bezpečných a účinných vozidiel, ktoré budú súčasťou integrovaného politického prístupu.

 

Akčný plán spočíva na týchto štyroch pilieroch:

 

  • Investície do pokročilých technológií a finančných inovácií prostredníctvom celej škály regulačných iniciatív a podpory výskumu a inovácií. Zahŕňa to opatrenia v rámci všeobecných politických nástrojov EÚ pre oblasť výskumu, vývoja a inovácií, ako aj opatrenia týkajúce sa prístupu k financiám, zníženia emisií CO2, regulácie emisií znečisťujúcich látok a hluku, bezpečnosti cestnej premávky a alternatívnych palív a infraštruktúry.

 

  • Zlepšenie trhových podmienok prostredníctvom posilnenia vnútorného trhu a konzistentného vykonávania inteligentnej regulácie (napr. dohľad nad trhom, skúška konkurencieschopnosti).

 

  • Zvýšenie konkurencieschopnosti na svetových trhoch prostredníctvom účinnej obchodnej politiky a medzinárodnej harmonizácie predpisov týkajúcich sa vozidiel.

 

  • Predvídanie zmeny vďaka investíciám do ľudského kapitálu a zručností a zjemneniu sociálnych dôsledkov reštrukturalizácie (napr. rady pre zručnosti).

 

S cieľom usmerňovať pokrok pri vykonávaní akčného plánu CARS 2000 a odporúčaní CARS 21 sa navrhuje začať proces monitorovania a pravidelného hodnotenia, pričom by išlo o každoročné stretnutia na vysokej úrovni a ad hoc stretnutia na úrovni expertov.

 

 

  1. Zhrnutie návrhu stanoviska

 

Akčný plán v tomto oznámení obsahuje ambicióznu stratégiu, ktorá sa usiluje dosiahnuť vyváženosť medzi bojom proti zmenám klímy a potrebným zvýšením konkurencieschopnosti.

 

V oznámení sa síce zdôrazňuje, že prebieha významný proces reštrukturalizácie európskeho automobilového priemyslu a že to bude mať vplyv na zamestnanosť, nie je v ňom však analýza ani podrobný výklad hlavného príčinného javu, a to štrukturálneho prebytku výrobnej kapacity v Európe.

 

Preto sa javí príliš rezignujúci postoj Komisie, ktorá chce zohrávať len doplňujúcu úlohu vo vzťahu k podnikom, štátom a regiónom, aj vzhľadom na to, že absencia spoločného riešenia problému môže oslabiť ďalší cieľ dokumentu, a to zvýšenie konkurencieschopnosti na svetových trhoch. EHSV sa teda domnieva, že k problému nadmernej výrobnej kapacity nemožno pristupovať nejednotne, ale sú potrebné usmernenia, ktoré by tento proces koordinovali.

 

EHSV vyjadruje ľútosť nad tým, že tento aspekt problému, ktorý má nesmierny sociálny význam, nie je v akčnom pláne riadne zohľadnený, a vyzýva Európsku komisiu, aby sa na to podujala a uplatnila svoje právo na iniciatívu. Komisia môže, a EHSV sa domnieva, že vzhľadom na naliehavosť tohto prípadu by mala prevziať koordinačnú a kontrolnú úlohu v procese rozsiahlej reštrukturalizácie, ktorá by v prípade nevhodného riadenia mohla mať destabilizačné následky v mnohých regiónoch Európy a vážne ohroziť zamestnanosť v sektore.

 

Na úspešnú realizáciu týchto krokov a zachovanie odvetvovej výrobnej základne v Európe je napokon potrebné posilniť otvorený a konštruktívny sociálny dialóg.

 

Záverom sa EHSV domnieva, že automobilový priemysel potrebuje priemyselnú politiku zameranú na trvalo udržateľný rast, a nie výlučne na znižovanie výrobných kapacít. Potrebné sú investície do kapitálu a stále lepšie pripravených a kvalifikovaných ľudských zdrojov. Globálnej konkurencii treba čeliť zameraním sa na vývoj a inovácie. Prípadné zatváranie závodov určite nestačí na vyriešenie problému.

 

_____________

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*