Potravinová bezpečnosť a bioenergia

pastedGraphic.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor

pastedGraphic_1.png

Brusel 12. septembra 2013

pastedGraphic_2.png

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Potravinová bezpečnosť a bioenergia“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

 

STANOVISKO: CES2634-2013_00_00_TRA_AS

 

pastedGraphic_3.png

Postup

 

pastedGraphic_4.png

 

 

STANOVISKO PRIJATÉ v odbornej sekcii 3. septembra 2013 46 hlasmi za, pričom 1 člen hlasoval proti a 2 členovia  sa hlasovania zdržali.Dôvod vypracovania stanoviska z vlastnej iniciatívy

 

Celosvetový dopyt po bioenergii rastie. Ide o pozitívny vývoj, ak je udržateľne riadený. Môže prispieť k plneniu viacerých politických cieľov v oblastiach, ako sú rozvoj poľnohospodárstva a vidieka, zmiernenie zmeny klímy, lepšia dostupnosť energií a energetická bezpečnosť. Názory na dlhodobú životnosť tohto odvetvia energetiky sa však rôznia. Najväčšiu polemiku vzbudzuje otázka „potraviny verzus palivá“. Podľa odhadov na splnenie pôvodného 10 % cieľa podielu energie z obnoviteľných zdrojov na dopravných palivách vo výške 10 %, by EÚ musela doviezť 41 % bionafty a 50 % etanolu na pokrytie potrieb do roku 2020. Politika EÚ preto jasne formuje štruktúru poľnohospodárskych systémov nielen v EÚ, ale na celom svete.

 

Cieľom stanoviska bude skúmať možnosti ako podporiť udržateľnú produkciu „potravín a palív“, a najmä ako môže k tomu prispieť občianska spoločnosť. Čo znamená európska politika v oblasti biopalív pre európsku a celosvetovú potravinovú bezpečnosť? Aké regulačné rámce sú potrebné na jej udržateľnosť? Aká podpora implementácie je potrebná? Ako možno lepšie riadiť súťaž o využitie pôdy?

 

 

Zhrnutie návrhu stanoviska

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) sa domnieva, že problematika bezpečnosti potravín by sa mala dostať do centra pozornosti politík Európskej únie, pretože je základným predpokladom stratégie celkovej stability.

 

V diskusii „Food vs. Fuel“ sa EHSV síce zhoduje s Európskou úniou na tom, že je nutné znížiť závislosť od dovozu fosílnych palív, vyzýva však Európsku komisiu, aby do popredia postavila bezpečnosť zásobovania potravinami, ochranu územia, konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva, využívanie pôdy v úzkom vzťahu medzi zabezpečením dodávok potravín a výrobou bioenergie.

 

EHSV sa domnieva, že budúcnosť Európskej únie musí byť založená na sociálnej, hospodárskej, environmentálnej udržateľnosti a výroba energie z obnoviteľných zdrojov musí byť úzko naviazaná na dosiahnutie týchto cieľov.

 

EHSV súhlasí s rozhodnutím Komisie včleniť do smerníc 98/70/ES a 2009/28/ES záväzné ustanovenia, ktoré by riešili otázku zmeny využívania pôdy, pretože biopalivá sú v súčasnosti vyrábané z poľnohospodárskych plodín.

 

EHSV vyjadruje nesúhlas s rozhodnutím Komisie prehodnotiť „nepriame zmeny využívania pôdy“ vzhľadom na fosílne a biogénne zdroje energie a zohľadňovať pri tom len skleníkové plyny a nedoceňovať otázky bezpečnosti zásobovania a účinku fosílnych zdrojov.

 

EHSV súhlasí s návrhom Komisie vzhľadom na už vykonané investície obmedziť výrobu biopalív z potravinárskych plodín a stimulmi podporiť „moderné“ palivá, domnieva sa však, že výroba palív druhej generácie, ktoré využívajú drevo a slamu, by mohla oslabiť cykly pohlcovania uhlíka a tým zvýšiť koncentráciu CO2.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*