Európska stratégia pre riešenie problematiky plastového odpadu

pastedGraphic.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor

pastedGraphic_1.png

Brusel 11. septembra 2013

pastedGraphic_2.png

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha – Európska stratégia pre riešenie problematiky plastového odpadu v životnom prostredí“

 

STANOVISKO: CES3036-2013_00_00_TRA_AS

 

pastedGraphic_3.png

Postup

 

pastedGraphic_4.png

 

STANOVISKO PRIJATÉ 3. septembra 2013 26 hlasmi za, pričom 1 člen hlasoval proti a 8 členov sa hlasovania zdržalo.

 

Kontext

 

Osobitná povaha plastov spôsobuje v oblasti nakladania s odpadom špecifické problémy. Plast je relatívne lacný, mnohotvárny a veľmi odolný materiál, ktorého trvanlivosť presahuje životnosť výrobkov, ktoré sú z neho vyrobené. V dôsledku toho produkcia plastového odpadu na celom svete stúpa. Len čo sa plastový odpad ocitne v životnom prostredí, môže v ňom pretrvať stovky rokov. Pobrežné a morské prostredie a vodné organizmy poškodzuje 10 miliónov ton odpadu, ktoré ročne skončia v oceánoch a moriach sveta a premieňajú ich na najväčšie smetisko plastov na svete. Je potrebné pokračovať v úsilí obmedziť výskyt a vplyv plastov v morskom prostredí, ako sa zvlášť zdôraznilo na summite Rio+20.

 

Zelená kniha Komisie ponúka podnety na zváženie a otvára konzultáciu so zainteresovanými stranami o možných politických odpovediach na výzvy, ktoré predstavuje výskyt plastového odpadu v životnom prostredí. Takisto sa zaoberá možnosťami, ktoré prináša zvýšené recyklovanie a lepšie navrhovanie výrobkov, ako aj internalizáciou vplyvov životného cyklu (od získania suroviny až po ukončenie fázy životnosti) do nákladov na výrobky z plastu. Opatrenia nadväzujúce na zelenú knihu budú súčasťou rozsiahleho preskúmania právnych predpisov týkajúcich sa odpadu, ktoré bude dokončené v roku 2014.

 

 

Zhrnutie stanoviska

 

Plastový odpad v životnom prostredí je vážnym celosvetovým problémom.

 

Pokiaľ ide o znečistenie morského prostredia, plastový odpad tvorí veľkú väčšinu viditeľných a neviditeľných nečistôt. Je nevyhnutné spresniť analýzy odpadových tokov obsahujúcich plasty vrátane analýzy vstupov tohto odpadu do morského prostredia.

 

Zelená kniha o európskej stratégii pre riešenie problematiky plastového odpadu obsahuje množstvo štatistických údajov a odkazov. EHSV odporúča uskutočniť kategorizáciu a analýzu týchto údajov, aby boli zrozumiteľnejšie a dali sa ľahšie použiť na vyvodenie záverov o vhodnom nakladaní s tokmi plastového odpadu.

 

Výbor konštatuje, že v EÚ sa riadne nepresadzujú tri kľúčové právne predpisy o plastovom odpade (rámcová smernica o odpadoch, smernica o obaloch a odpadoch z obalov a smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení). Preto sa zasadzuje za zlepšenie ich uplatňovania a aktualizáciu podľa potreby, aby sa v nich odstránili medzery.

 

V súlade s hierarchiou v nakladaní s odpadom by sa malo vyvinúť úsilie, aby sa v prvom rade produkovalo menej plastového odpadu. Ak existujú realizovateľné alternatívy s menším vplyvom na životné prostredie, mohlo by sa obmedziť používanie niektorých plastov. Porušovanie existujúcich pravidiel nesprávnym skládkovaním by sa nemalo tolerovať.

 

Výbor ďalej upozorňuje, že podmienkou úspešnej recyklácie je identifikácia a separovanie tokov odpadov pri zdroji aj po zbere odpadu. Pokiaľ ide o odpad, ktorý sa už dostal do životného prostredia, EÚ by mohla navrhnúť medzinárodnú iniciatívu na zorganizovanie odstránenia najväčších zhlukov plávajúceho plastového odpadu v oceánoch. Mala by tiež zvážiť využívanie programov rozvojovej pomoci na podporu udržateľnejších spôsobov nakladania s odpadom v rozvojových krajinách.

 

Občianska spoločnosť zohráva kľúčovú úlohu pri úsilí o dôkladné uplatňovanie predpisov a zmenu správania.

 

Do diskusie EÚ o plastovom odpade sa zapojili mnohé subjekty. Ich vedomosti a odborné poznatky sú dobrým základom, aby sa pomerne rýchlo prikročilo k zastaveniu skládkovania plastového odpadu.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*