Podpora rozvoja vidieka

pastedGraphic.png

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. KONTEXT NÁVRHU

Európska komisia vyvíja intenzívne úsilie o dosiahnutie dohody medzi inštitúciami EÚ v otázke reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ktorá by tak mohla nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014.

V prípade dosiahnutia dohody medzi inštitúciami o viacročnom finančnom rámci a politickej dohody o reforme SPP do leta 2013 môže právny základ reformovanej SPP nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014.

Na vymedzenie technických opatrení sú však potrebné prechodné pravidlá, ktoré umožnia bezproblémovú adaptáciu na nové podmienky a kontinuitu rôznych foriem podpory v rámci SPP.

Pokiaľ ide o priame platby, členským štátom, a najmä ich platobným agentúram sa musí poskytnúť dostatočný čas na prípravu a na dostatočne včasné informovanie poľnohospodárov o nových pravidlách. K žiadostiam týkajúcim sa roku 2014 sa preto bude pristupovať podľa prechodných pravidiel.

Pokiaľ ide o druhý pilier, vymedzenie prechodných pravidiel medzi dvomi programovými obdobiami je bežný postup. Prechodné pravidlá sú zvyčajne potrebné na preklenutie dvoch za sebou nasledujúcich programových období, ako sa to uskutočnilo už na začiatku aktuálneho programového obdobia. V prípade rozvoja vidieka sú však tentoraz potrebné aj niektoré osobitné prechodné opatrenia určené najmä na riešenie dôsledkov, ktoré má oneskorenie nového režimu priamych platieb na niektoré opatrenia na rozvoj vidieka, a to hlavne na základné agro-environmentálne a klimatické opatrenia a uplatňovanie pravidiel krížového plnenia. Prechodné ustanovenia sú potrebné aj na to, aby mohli členské štáty prijímať nové záväzky na rok 2014 pre opatrenia, ktoré sa vzťahujú na plochu a zvieratá, a to aj v prípade vyčerpania zdrojov na aktuálne obdobie. Na tieto nové záväzky, ako aj na príslušné existujúce záväzky sa vzťahuje oprávnenie čerpať prostriedky z nových finančných rámcov programov na rozvoj vidieka v rámci ďalšieho programového obdobia.

V prípade horizontálneho nariadenia sa prechodné opatrenia obmedzujú na poľnohospodársky poradenský systém (FAS), integrovaný administratívny a kontrolný systém (IACS) a krížové plnenie, a to z dôvodu ich prepojenia s priamymi platbami.

Vzhľadom na tieto skutočnosti je potrebné, aby Rada a Európsky parlament do konca roka prijali osobitné prechodné pravidlá a v prípade potreby zmenili súčasné základné akty týkajúce sa SPP.

2. VÝSLEDKY KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENIA VPLYVU

V súvislosti s prechodnými pravidlami neboli konzultácie so zainteresovanými stranami ani hodnotenia vplyvu potrebné, keďže tieto úpravy vychádzajú zo záverov medziinštitucionálnych diskusií o viacročnom finančnom rámci a reforme SPP.

3. PRÁVNE PRVKY NÁVRHU

V oblasti priamych platieb je vďaka prechodným opatreniam v prípade žiadostí týkajúcich sa roku 2014 možné predĺžiť platnosť hlavných prvkov existujúcich schém, akými sú režim jednotnej platby (SPS), režim jednotnej platby na plochu (SAPS), viazané režimy, ale aj schémy prideľované ako osobitná podpora podľa článku 68. Okrem toho prechodné opatrenia zahŕňajú finančné dôsledky záverov Európskej rady z 8. februára vrátane začiatku procesu externej konvergencie – za predpokladu schválenia Európskym parlamentom. Zo zavedenia prechodných opatrení vyplýva potreba príslušne upraviť niektoré termíny uvedené v návrhu Komisie týkajúcom sa priamej podpory po roku 2013, aby sa zabezpečila konzistentnosť s týmto návrhom nariadenia.

V prípade rozvoja vidieka bude potrebné ustanoviť prechodné pravidlá na vymedzenie prenosu aktuálnych opatrení do ďalšieho programového obdobia a ich financovanie z nového finančného rámca. Tieto pravidlá okrem toho vymedzujú základné pravidlá a pravidlá krížového plnenia, ktoré sa majú uplatňovať v roku 2014. V týchto pravidlách sa okrem toho stanovujú aj prechodné ustanovenia pre Chorvátsko.

Prechodné opatrenia obsahujú aj ustanovenia týkajúce sa možnosti členských štátov presúvať prostriedky medzi piliermi. Tento mechanizmus flexibility je prvkom reformy SPP, o ktorom sa rozhoduje bežným legislatívnym postupom. Stanovisko k tejto problematike prijal Európsky parlament 13. marca 2013 a Rada pre poľnohospodárstvo 19. marca 2013. Zatiaľ čo Rada pre poľnohospodárstvo prevzala závery Európskej rady týkajúce sa viacročného finančného rámca, Európsky parlament zvýšil percentuálnu úroveň navrhovanú Komisiou pre presun do druhého piliera na 15 % a pre presun do prvého piliera na 10 %, pričom druhá možnosť sa poskytne len tým členským štátom, ktoré dosiahli priemerné platby menej ako 90 % priemeru EÚ. S cieľom zabezpečiť, aby súčasným návrhom nebolo dotknuté záverečné rozhodnutie, ktoré prijme zákonodarca v tejto konkrétnej veci, sa časti článku začlenené do prechodných opatrení, ktoré sa líšia od článku 14 návrhu Komisie týkajúceho sa priamej podpory po roku 2013, uvádzajú v hranatých zátvorkách.

4. VPLYV NA ROZPOČET 

Tento návrh nariadenia slúži len na vykonávanie návrhov Komisie týkajúcich sa viacročného finančného rámca a reformy SPP na rozpočtový rok 2015, pričom sa zohľadňujú závery Európskej rady z 8. februára 2013. Obsahuje aj externú konvergenciu priamych platieb, flexibilitu medzi piliermi SPP a mieru spolufinancovania v oblasti rozvoja vidieka. Nové prvky vyplývajúce zo záverov Európskej rady sa uvádzajú v hranatých zátvorkách, pretože sa očakáva záverečná dohoda v oblasti viacročného finančného rámca.

Pokiaľ ide o priame platby, v porovnaní s návrhom Komisie zodpovedajú závery Európskej rady z 8. februára 2013 zníženiu o 830 miliónov EUR (v súčasných cenách) v rozpočtovom roku 2015 (čo zodpovedá roku podávania žiadostí o priame platby 2014). Pri rozdelení stropov priamych platieb medzi členské štáty sa zohľadňuje externá konvergencia, pretože tá by sa mala začať rozpočtovým rokom 2015. V porovnaní s návrhom Komisie sa v záveroch Európskej rady upravuje časový rámec konvergencie (6 rokov) a pridáva minimum 196 EUR/ha, ktoré sa má dosiahnuť do rozpočtového roku 2020.

V porovnaní s návrhom Komisie sa podľa záverov Európskej rady zvyšuje flexibilita medzi piliermi. Bude rozpočtovo neutrálna, pretože prostriedky, o ktoré sa zníži jeden fond (EPZF alebo EPFRV), budú v úplne rovnakej výške sprístupnené v inom fonde (EPZF alebo EPFRV).

Pokiaľ ide o rozvoj vidieka, v tomto návrhu nariadenia sa zabezpečuje kontinuita množstva opatrení obsahujúcich viacročné záväzky. Tieto ustanovenia nemajú žiadny finančný vplyv, pretože prostriedky pridelené na rozvoj vidieka zostávajú nezmenené. Rozdelenie platieb môže byť postupom času do istej miery odlišné, v tejto fáze sa však nedá vyčísliť.

Podrobné informácie o vplyve návrhu na finančné prostriedky sú uvedené vo finančnom výkaze pripojenom k návrhom.

2013/0117 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č.  [RD], pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, ako aj nariadenia (EÚ) č.  [DP], (EÚ) č.  [HZ] a (EÚ) č.  [sCMO], pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu právneho predpisu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

konajúc v súlade riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1) V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. […] [RD] z… o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), ktoré sa má uplatňovať od 1. januára 2014, sa stanovujú pravidlá upravujúce podporu Únie v oblasti rozvoja vidieka. Týmto nariadením sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a to bez toho, aby bolo dotknuté ďalšie uplatňovanie nariadení, ktorými sa dané nariadenie vykonáva , kým ich Komisia nezruší. S cieľom uľahčiť prechod od existujúcich schém podpory podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005 na nový právny rámec, ktorý sa týka programového obdobia začínajúceho 1. januárom 2014 (ďalej len „nové programové obdobie“), je potrebné prijať prechodné opatrenia, aby sa zabránilo ťažkostiam alebo oneskoreniam pri realizácii podpory rozvoja vidieka, ku ktorým môže dochádzať v súvislosti s termínom prijatia nových programov na rozvoj vidieka. Z tohto dôvodu je potrebné ustanoviť, aby členské štáty mohli naďalej v rámci svojich programov na rozvoj vidieka existujúcich v roku 2014 prijímať právne záväzky týkajúce sa niektorých opatrení a aby boli vzniknuté výdavky oprávnené na podporu v novom programovom období.

(2) Vzhľadom na to, že pre nadchádzajúce programové obdobie bola navrhnutá zásadná zmena metódy vymedzenia oblastí so závažnými prírodnými prekážkami, je potrebné zabezpečiť, aby sa na nové právne záväzky prijaté v roku 2014 nevzťahovala povinnosť poľnohospodára pokračovať v poľnohospodárskej činnosti v danej oblasti ďalších 5 rokov.

(3) S cieľom zabezpečiť právnu istotu v období prechodu je potrebné zabezpečiť, aby sa mohli výdavky podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005 vzťahujúce sa na opatrenia týkajúce sa príslušnej oblasti a zvierat uhrádzať z príspevku z EPFRV v novom programovom období, v rámci ktorého je ešte potrebné uhradiť ďalšie platby. V záujme riadneho finančného hospodárenia a účinnej realizácie programu treba takéto výdavky jednoznačne vymedziť v programoch na rozvoj vidieka, ako aj v riadiacich a kontrolných systémoch členských štátov. S cieľom zabrániť zbytočnej zložitosti finančného hospodárenia v rámci programov na rozvoj vidieka v novom programovom období je potrebné, aby sa na prechodné výdavky vzťahovali miery spolufinancovania nového programového obdobia.

(4) Od 1. januára 2014 sa má začať uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. […] z…, ktorým sa stanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe podporných schém v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky [DP], v ktorom sa stanovujú nové podporné schémy. Tento dátum uplatňovania však neumožní včasné zavedenie administratívnych a praktických ustanovení potrebných na predkladanie žiadostí na rok 2014. Preto je uplatnenie nových režimov priamych platieb potrebné o rok odložiť. Základom, podľa ktorého sa bude v kalendárnom roku 2014 poľnohospodárom poskytovať podpora príjmov, by malo preto naďalej zostať nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, s riadnym prihliadnutím na [nariadenie, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec].

(5) Vzhľadom na to, že nariadenie (ES) č. 73/2009 bude platiť aj v roku 2014, a s cieľom zabezpečiť konzistentnosť pri vykonávaní ustanovení o krížovom plnení a dodržiavanie noriem požadovaných v niektorých opatreniach je potrebné zabezpečiť, aby sa príslušné ustanovenia uplatňované v programovom období v rokoch 2007 až 2013 uplatňovali naďalej až do začiatku platnosti nového legislatívneho rámca. Z rovnakých dôvodov je potrebné zabezpečiť, aby sa naďalej uplatňovali ustanovenia týkajúce sa doplnkových vnútroštátnych priamych platieb pre Chorvátsko, ktoré platia v roku 2013.

(6) Podľa článku 76 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. […][HZ] budú môcť členské štáty vyplácať preddavky na priame platby. Na základe nariadenia (ES) č. 73/2009 musí takúto možnosť schváliť Komisia. Zo skúsenosti s realizáciou režimov priamej podpory vyplýva, že je vhodné umožniť poľnohospodárom prijímanie preddavkových platieb. Pokiaľ ide o žiadosti z roku 2014, tieto preddavky je potrebné obmedziť na maximálne 50 % schém podpory uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 73/2009 a na maximálne 80 % platieb na hovädzie a teľacie mäso.

(7) S cieľom dodržať [nariadenie, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec] a najmä vyrovnanie sumy dostupnej na pridelenie priamej podpory poľnohospodárom, ako aj mechanizmus externej konvergencie, je potrebné upraviť vnútroštátne stropy stanovené na rok 2014 v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 73/2009. Úprava vnútroštátnych stropov bude mať nevyhnutne vplyv na sumy, ktoré môžu jednotliví poľnohospodári v roku 2014 dostať vo forme priamych platieb. Preto je potrebné stanoviť spôsob, akým táto úprava ovplyvní hodnotu platobných nárokov, a úroveň iných priamych platieb.

(8) Skúsenosti získané z finančného plnenia nariadenia (ES) č. 73/2009 ukazujú, že bolo potrebné objasniť niektoré ustanovenia, a to najmä tie, ktoré sa týkali prvkov, na ktoré sa vzťahovali údaje stanovené v prílohe VIII k danému nariadeniu, ako aj prepojenie na možnosť, ktorú mali členské štáty k dispozícii, a ktorá spočívala vo využívaní prostriedkov nevyužitých v rámci režimu jednotnej platby na financovanie osobitnej podpory. Potreba úpravy článku 40 nariadenia (ES) č. 73/2009 v záujme jasného vymedzenia, ako budú musieť členské štáty zohľadňovať odchýlky vo vnútroštátnych stropoch, je príležitosťou na objasnenie znenia príslušných ustanovení.

(9) Na základe naradenia (ES) č. 73/2009 mali členské štáty možnosť rozhodnúť o použití určitého percenta svojich vnútroštátnych stropov na osobitnú podporu pre svojich poľnohospodárov, ako aj možnosť preskúmať predchádzajúce rozhodnutie a rozhodnúť sa upraviť alebo ukončiť takúto podporu. Je vhodné umožniť dodatočné preskúmanie takýchto rozhodnutí s účinkom od kalendárneho roka 2014. Zároveň je potrebné na ďalší jeden rok predĺžiť platnosť osobitných podmienok, ktorých platnosť má uplynúť v roku 2013, a za ktorých sa v niektorých členských štátoch vypláca podpora podľa článku 69 ods. 5 nariadenia (ES) č. 73/2009, aby sa zabránilo narušeniu úrovne podpory.

(10) Režim jednotnej platby na plochu stanovený v nariadení (ES) č. 73/2009 má prechodný charakter a mal platiť do 31. decembra 2013. Keďže nový základný režim platieb nahradí režim jednotnej platby až od 1. januára 2015, platnosť režimu jednotnej platby na plochu je potrebné predĺžiť aj na rok 2014, aby členské štáty nemuseli žiadať o režim jednotnej platby len na jeden rok.

(11) S cieľom umožniť členským štátom riešiť potreby ich poľnohospodárskych sektorov alebo flexibilnejšie posilniť politiku na rozvoj vidieka je potrebné poskytnúť im možnosť presunúť prostriedky zo svojich stropov pre priame platby do svojej podpory vyčlenenej na rozvoj vidieka a z podpory vyčlenenej na rozvoj vidieka do ich stropov pre priame platby. Zároveň by sa členským štátom, v ktorých úroveň priamej platby zostáva nižšia ako 90 % priemernej úrovne podpory v Únii, mala dať možnosť presunúť finančné prostriedky z ich podpory vyčlenenej na rozvoj vidieka do ich stropu pre priame platby. Takáto voľba by sa mala v rámci určitých obmedzení vykonať jedenkrát a na celé obdobie rozpočtových rokov 2015 až 2020.

(12) Podľa článku 22 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, sa od 22. decembra 2013 zrušuje smernica Rady 80/68/EHS zo 17. decembra 1979 o ochrane podzemných vôd pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami. S cieľom dodržať pravidlá krížového plnenia týkajúce sa ochrany podzemných vôd je potrebné upraviť rozsah krížového plnenia a vymedziť normu dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu, ktorá bude obsahovať požiadavky článkov 4 a 5 smernice 80/68/EHS.

(13) V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. […][sCMO] sa umožňuje začlenenie podpory chovu priadky morušovej do režimu priamej podpory, a tým jej odstránenie z nariadenia (EÚ) č. […][sCMO]. Vzhľadom na oneskorené uplatňovanie nového režimu priamej podpory je vhodné ešte jeden rok poskytovať pomoc v sektore chovu priadky morušovej.

(14) Od 1. januára 2015 sa majú okrem toho uplatňovať ustanovenia o poľnohospodárskom poradenskom systéme, integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme a krížovom plnení stanovené v hlave III, kapitole II hlavy V a hlavy VI, v tomto poradí, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. […][HZ] o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky.

(15) Po vložení článku 136a do nariadenia (ES) č. 73/2009 a nahradení článku 14 nariadenia (EÚ) č. [DP], ktoré sa uplatňuje od 1. januára 2015, je potrebné zmeniť odkazy na článok 14 nariadenia (EÚ) č. [DP] v nariadení (EÚ) č. […] [RD].

(16) Nariadenia (ES) č. 73/2009, (EÚ) č. […][DP], (EÚ) č. […][HZ], (EÚ) č. […][sCMO] a (EÚ) č. […] [RD] je preto potrebné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(17) Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. januára 2014. S cieľom zabrániť prekrývaniu pravidiel flexibility medzi piliermi stanovenými v nariadení (ES) č. 73/2009 a nariadení (EÚ) č. [DP] zmenenom týmto nariadením je potrebné zabezpečiť, aby sa táto konkrétna zmena nariadenia (ES) č. 73/2009 uplatňovala odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a aby sa zmeny nariadenia (EÚ) č. [DP] vrátane časového odkladu jeho uplatňovania od 1. januára 2015 uplatňovali odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) č. [DP]. Okrem toho od 22. decembra 2013 začne platiť zmena príloh II a III k nariadeniu (ES) č. 73/2009,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory rozvoja vidieka

Článok 1

Právne záväzky v zmysle nariadenia (ES) č. 1698/2005 v roku 2014

1. Odchylne od článku 94 nariadenia (EÚ) č. […] [RD] môžu členské štáty v prípade opatrení podľa článku 36 písm. a) bodu i) až v) a písm. b) bodu iv) a v) nariadenia (ES) č. 1698/2005 naďalej prijímať nové právne záväzky pre príjemcov pomoci v roku 2014 podľa programov na rozvoj vidieka prijatých na základe nariadenia (ES) č. 1698/2005 aj po vyčerpaní finančných prostriedkov z programového obdobia rokov 2007 až 2013, kým sa neprijme príslušný program rozvoja pomoci na programové obdobie rokov 2014 až 2020. Výdavky, ktoré vznikli na základe týchto záväzkov, sú oprávnené v súlade s článkom 3 tohto nariadenia.

2. Podmienka druhej zarážky článku 14 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 sa nevzťahuje na nové právne záväzky prijaté v roku 2014 členskými štátmi podľa článku 36 písm. a) bodu i) a ii) nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Článok 2

Pokračovanie uplatňovania článkov 50a a 51 nariadenia (ES) č. 1698/2005

Odchylne od znenia článku 94 nariadenia (EÚ) č. […] [RD] sa budú články 50a a 51 nariadenia (ES) č. 1698/2005 naďalej uplatňovať do 31. decembra 2014 na činnosti vybraté v rámci programov na rozvoj vidieka v programovom období rokov 2014 až 2020 podľa článku 22 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. […] [RD], pokiaľ ide o ročnú prémiu, a článkov 29 až 32, 34 a 35 daného nariadenia.

Článok 3

Oprávnenosť určitých druhov výdavkov

1. Odchylne od článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. […] [RD] sa budú môcť výdavky súvisiace s právnymi záväzkami pre príjemcov prijatými v rámci opatrení článku 36 písm. a) body i) až v) a písm. b) body iv) a v) nariadenia (ES) č. 1698/2005 a článku 36 písm. b) body i) a iii) daného nariadenia v súvislosti s ročnou prémiou uhrádzať z príspevkov EPFRV na programové obdobie rokov 2014 až 2020 v týchto prípadoch:

a) v prípade platieb, ktoré sa majú realizovať v čase od 1. januára 2014 do 31. decembra 2015, ak sa už vyčerpali finančné prostriedky pridelené na dané opatrenie z príslušného programu prijatého podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005 a

b) v prípade platieb, ktoré sa majú realizovať po 31. decembri 2015.

2. Výdavky uvedené v odseku 1 sú oprávnené na príspevok z EPFRV v programovom období rokov 2014 až 2020 na základe týchto podmienok:

a) tieto výdavky sú stanovené v príslušnom programe rozvoja vidieka v programovom období rokov 2014 až 2020,

b) uplatňuje sa miera príspevku EPFRV príslušného opatrenia podľa nariadenia (EÚ) č. […] [RD], ako sa stanovuje v prílohe I k tomuto nariadeniu,

c) členské štáty prostredníctvom svojich systémov riadenia a kontroly jasne vymedzia relevantné činnosti vykonávané v prechodnom období.

Článok 4

Uplatňovanie niektorých ustanovení nariadenia (ES) č. 73/2009 v roku 2014

1. Pre rok 2014 je potrebné odkaz na kapitolu I hlavy VI nariadenia (EÚ) č. [HZ] v článkoch 29, 30, 31 a 34 nariadenia (EÚ) č. […] [RD] chápať ako odkaz na články 5 a 6 nariadenia (ES) č. 73/2009 a prílohy II a III k danému nariadeniu.

2. Pre rok 2014 je potrebné odkaz v článku 40a ods. 1 nariadenia (EÚ) č. […] [RD] na článok 17a nariadenia (EÚ) č. [DP] chápať ako odkaz na článok 132 nariadenia (ES) č. 73/2009. Pre ten istý rok je potrebné odkaz v článku 40a ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. […] [RD] na článok 16a nariadenia (EÚ) č. [DP] chápať ako odkaz na článok 121 nariadenia (ES) č. 73/2009.

KAPITOLA 2

Zmeny

Článok 5

Zmeny nariadenia (ES) č. 73/2009

1. Nariadenie (ES) č. 73/2009 sa mení takto:

(1) V článku 29 sa dopĺňa tento odsek:

„5. Odchylne od odseku 2 môžu členské štáty od 16. októbra 2014 vyplácať poľnohospodárom preddavky vo výške až 50 % priamych platieb v rámci režimov podpory uvedených v prílohe I v prípade žiadostí podaných v roku 2014.

Pokiaľ ide o platby na hovädzie a teľacie mäso uvedené v oddiele 11 kapitoly 1 hlavy IV, členské štáty môžu zvýšiť sumu uvedenú v prvom pododseku až na 80 %.“

(2) Článok 40 sa nahrádza takto:

Článok 40

Vnútroštátne stropy

1. Pre každý členský štát a na každý rok je celková hodnota všetkých pridelených platobných nárokov, národnej rezervy uvedenej v článku 41 a stropov stanovených v súlade s článkami 51 ods. 2 a 69 ods. 3 rovnaká ako príslušný vnútroštátny strop stanovený v prílohe VIII.

2. Členský štát v prípade potreby hodnotu všetkých platobných nárokov a/alebo výšku národnej rezervy uvedenú v článku 41 lineárne zníži/zvýši, aby zabezpečil dodržanie stropu stanoveného v prílohe VIII.

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady* (EÚ) č. [HZ], nesmú sumy priamych platieb, ktoré sa môžu poskytnúť v členskom štáte za kalendárny rok 2014 podľa článkov 34, 52, 53 a 68 tohto nariadenia a na pomoc chovateľom priadky morušovej podľa článku 111 nariadenia (ES) č. 1234/2007, prekročiť stropy na daný rok stanovené v prílohe VIII k tomuto nariadeniu. V prípade potreby členské štáty lineárne znížia sumy priamych platieb za kalendárny rok 2014 s cieľom dodržať stropy stanovené v prílohe VIII.

* Ú. v. EÚ L …., …, s.“

(3) V článku 51 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Na rok 2014 budú stropy pre priame platby uvedené v článkoch 52 a 53 rovnaké ako stropy stanovené na rok 2013, pričom sa vynásobia koeficientom vypočítaným pre každý príslušný členský štát vydelením vnútroštátneho stropu na rok 2014 stanoveného v prílohe VIII vnútroštátnym stropom na rok 2013. Toto vynásobenie sa vzťahuje len na členské štáty, v ktorých je vnútroštátny strop stanovený v prílohe VIII na rok 2014 nižší než vnútroštátny strop na rok 2013.“

(4) V článku 68 ods. 8 sa úvodná veta nahrádza takto:

„8. Členské štáty, ktoré prijali rozhodnutie uvedené v článku 69 ods. 1, ho do … môžu preskúmať a rozhodnúť sa, že s účinnosťou od roku 2014:“

(5) Článok 69 sa mení takto:

a) Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Členské štáty sa môžu do 1. augusta 2009, 1. augusta 2010, 1. augusta 2011, 1. septembra 2012 alebo do […] rozhodnúť, že od roku nasledujúceho po roku prijatia tohto rozhodnutia alebo v prípade rozhodnutia prijatého do […] od roku 2014 budú využívať až 10 % svojich vnútroštátnych stropov uvedených v článku 40, alebo v prípade Malty sumu vo výške 2 000 000 EUR na osobitnú podporu stanovenú v článku 68 ods. 1.“

b) Druhý pododsek odseku 3 sa nahrádza takto:

„Výlučne na účely zabezpečenia dodržiavania vnútroštátnych stropov stanovených v článku 40 ods. 2 a na účely výpočtu podľa článku 41 ods. 1 sa sumy použité na podporu uvedenú v článku 68 ods. 1 písm. c) odčítajú od vnútroštátneho stropu uvedeného v článku 40 ods. 1. Vypočítavajú sa ako pridelené platobné nároky.“

c) V prvej vete odseku 5 sa rok „2013“ nahrádza rokom „2014“.

d) Druhý pododsek odseku 6 sa nahrádza takto:

„Výlučne na účely zabezpečenia dodržiavania vnútroštátnych stropov stanovených v článku 40 ods. 2 a na účely výpočtu podľa článku 41 ods. 1 sa v prípade, že členský štát využíva možnosť ustanovenú v písmene a) prvého pododseku tohto odseku, dotknutá suma nepovažuje za časť stropu stanoveného podľa odseku 3 tohto článku.“

(6) Článok 90 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3. Výška pomoci na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, sa stanoví vynásobením výnosov stanovených v odseku 2 týmito referenčnými sumami:

Bulharsko: [520,20] EUR,

Grécko: [234,18] EUR,

Španielsko: [362,15] EUR,

Portugalsko: [228,00] EUR.“

(7) Článok 122 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3. Jednotná platba na plochu sa umožňuje do 31. decembra 2014.“

(8) Článok 131 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1. Nové členské štáty, ktoré uplatňujú režim jednotnej platby na plochu, sa môžu do 1. augusta 2009, 1. augusta 2010, 1. augusta 2011, 1. septembra 2012 alebo do […] rozhodnúť, že od roku nasledujúceho po roku, v ktorom prijali toto rozhodnutie, alebo v prípade rozhodnutia prijatého do […] od roku 2014 budú využívať až 10 % svojich vnútroštátnych stropov uvedených v článku 40 na poskytovanie podpory poľnohospodárom, ako sa stanovuje v článku 68 ods. 1 a v súlade s hlavou III kapitolou 5 podľa toho, ako sa na ne vzťahuje.“

(9) Do hlavy VI sa vkladá tento článok 136:

„Článok 136a

Pružnosť medzi piliermi

„1. Do … sa môžu členské štáty rozhodnúť, či ako dodatočnú podporu opatrení v rámci programovania rozvoja vidieka financovaného v rámci EPFRV v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady* (EÚ) č. […] [RD] sprístupnia až [15] % zo svojich ročných vnútroštátnych stropov na kalendárne roky 2014 až 2019, ako sa stanovuje v prílohe VIII k tomu nariadeniu na rok 2014 a v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady** (EÚ) č. [DP] na roky 2015 až 2019. V dôsledku toho už nebude k dispozícii zodpovedajúca suma na poskytnutie priamych platieb.

Rozhodnutie uvedené v prvom pododseku sa oznámi Komisii do dátumu uvedeného v danom pododseku.

Percento oznámené v súlade s druhým pododsekom je rovnaké pre roky uvedené v prvom pododseku.

2. [Členské štáty] nevyužívajúce možnosť podľa odseku 1 [sa môžu do … rozhodnúť, že ako priame platby podľa tohto nariadenia a nariadenia (EÚ) č. [DP] sprístupnia až [15] % sumy vyčlenenej na podporu opatrení v rámci programovania rozvoja vidieka financovaného z EPFRV v období rokov 2015 až 2020, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. […] [RD]]. Bulharsko, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko a Švédsko môžu rozhodnúť, že ako priame platby sprístupnia [dodatočných] [10] % sumy vyčlenenej v rámci rozvoja vidieka. V dôsledku toho už nebude k dispozícii zodpovedajúca suma na podporné opatrenia v rámci programovania rozvoja vidieka.

Rozhodnutie uvedené v prvom pododseku sa oznámi Komisii do dátumu uvedeného v danom pododseku.

Percento oznámené v súlade s druhým pododsekom je rovnaké pre roky uvedené prvom pododseku odseku 1.

3. S cieľom zohľadniť rozhodnutia oznámené členskými štátmi podľa odsekov 1 a 2 je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 141 pri preskúmaní stropov stanovených v prílohe VIII.

* Ú. v. EÚ L …, …, s.

** Ú. v. EÚ L …, …, s.“

(10) Článok 141a sa nahrádza takto:

„Článok 141a

Výkon delegovanej právomoci

1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2. Právomoc prijímať delegované akty podľa článku 11a sa Komisii udeľuje na obdobie od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2014. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 136a ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie od […] do 31. decembra 2014.

3. Európsky parlament alebo Rada môžu kedykoľvek odvolať delegovanie právomoci uvedené v článkoch 11a a 136a ods. 3. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Predmetné rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý sa v ňom uvádza. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4. Komisia oznamuje delegovaný akt súčasne Európskemu parlamentu a Rade, a to hneď po jeho prijatí.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 11a a článku 136a ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu alebo Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament, ako aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

(11) Prílohy II, III a VIII sa menia v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Zmeny nariadenia (EÚ) č. […][DP]

Nariadenie (EÚ) č. […] [DP] sa mení takto:

(1) Článok 6 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2. S cieľom zohľadniť vývoj v súvislosti s maximálnymi celkovými sumami priamych platieb, ktoré je možné prideliť, vrátane súm vyplývajúcich z rozhodnutí prijatých členskými štátmi v súlade s článkom 136a nariadenia (ES) č. 73/2009 a článkom 14 tohto nariadenia, ako aj súm vyplývajúcich z uplatňovania druhého odseku článku 17b tohto nariadenia, je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 55 tohto nariadenia na účely preskúmania vnútroštátnych stropov stanovených v prílohe II k tomuto nariadeniu.“

(2) Článok 14 sa nahrádza takto:

„Článok 14

Pružnosť medzi piliermi

„1. Do … sa môžu členské štáty rozhodnúť, či ako dodatočnú podporu opatrení v rámci programovania rozvoja vidieka financovaného v rámci EPFRV v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady* (EÚ) č. […] [RD] sprístupnia až [15] % zo svojich ročných vnútroštátnych stropov na kalendárne roky 2014 až 2019, ako sa stanovuje v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 73/2009 na rok 2014 a v prílohe II k tomuto nariadeniu na roky 2015 až 2019. V dôsledku toho už nebude k dispozícii zodpovedajúca suma na poskytnutie priamych platieb

Rozhodnutie uvedené v prvom pododseku sa oznámi Komisii do dátumu uvedeného v tomto pododseku.

Percento oznámené v súlade s druhým pododsekom je rovnaké pre roky uvedené v prvom pododseku.

2. [Členské štáty] nevyužívajúce možnosť podľa odseku 1 [sa môžu do … rozhodnúť, že ako priame platby podľa nariadenia (ES) č. 73/2009 a tohto nariadenia sprístupnia až [15] % sumy vyčlenenej na podporu opatrení v rámci programovania rozvoja vidieka financovaného z EPFRV v období rokov 2015 až 2020, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. […] [RD]]. Bulharsko, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko a Švédsko sa môžu rozhodnúť, že ako priame platby sprístupnia [dodatočných] [10] % sumy vyčlenenej v rámci rozvoja vidieka. V dôsledku toho už nebude k dispozícii zodpovedajúca suma na podporné opatrenia v rámci programovania rozvoja vidieka.

Rozhodnutie uvedené v prvom pododseku sa oznámi Komisii do dátumu uvedeného v danom pododseku.

Percento oznámené v súlade s druhým pododsekom je rovnaké pre roky uvedené prvom pododseku odseku 1.“

(3) V článku 57 ods. 2 sa za prvý pododsek vkladá tento pododsek:

„Naďalej sa však uplatňuje v súvislosti so žiadosťami o podporu týkajúcimi sa rokov podávania žiadostí začínajúcich pred 1. januárom 2015.“

(4) V článku 59 sa druhý a tretí odsek nahrádzajú takto:

„Uplatňuje sa od 1. januára 2015.

Články 20 ods. 5, 22 ods. 6, 35 ods. 1, 37 ods. 1 a článok 39 sa však uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.“

Článok 7

Zmena nariadenia (EÚ) č. […] [HZ]

Článok 115 nariadenia (EÚ) č. […][HZ] sa nahrádza takto:

„Článok 115

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014 okrem týchto prípadov:

Články 7, 8 a 9 sa uplatňujú od 16. októbra 2013.

Články 18, 42, 43 a 45 sa uplatňujú od 16. októbra 2013, pokiaľ ide o výdavky vzniknuté od 16. októbra 2013.

Hlava III, kapitola II hlavy V a hlava VI sa uplatňujú od 1. januára 2015.“

Článok 8

Zmena nariadenia (EÚ) č. […][sCMO]

V článku 163 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. […][sCMO] sa dopĺňa toto písmeno:

„h) článok 111 [článok 155 nariadenia (EÚ) č. KOM(2010) 799] do 31. marca 2015.“

Článok 9

Zmena nariadenia (EÚ) č. […] [RD]

V článku 64 nariadenia (EÚ) č. […] [RD] sa odseky 4 a 5 nahrádzajú takto:

„4. Komisia vykonávacím aktom stanoví ročné rozčlenenie súm uvedených v odseku 1 podľa členských štátov po odčítaní sumy uvedenej v odseku 2, pričom zohľadní presuny finančných prostriedkov uvedených v článku 136a ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009*.

Pri stanovení ročného rozčlenenia Komisia zohľadňuje:

a) objektívne kritériá spojené s cieľmi uvedenými v článku 4 a

b) predchádzajúce plnenie.

5. Okrem súm uvedených v odseku 4 obsahuje vykonávací akt uvedený v tom istom odseku aj finančné prostriedky presunuté do EPFRV v rámci uplatňovania článku 136a ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 a článku 7 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. [DP] a finančné prostriedky presunuté do EPFRV v rámci uplatňovania článkov 10b a 136 nariadenia (ES) č. 73/2009 za kalendárny rok 2013.

_______

* Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16.“

KAPITOLA 3

Záverečné ustanovenia

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Ale:

body (9) a (10) článku 5 sa uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia;

bod (11) článku 5 tohto nariadenia týkajúci sa príloh II a III k nariadeniu (ES) č. 73/2009 sa uplatňuje od 22. decembra 2013; a

článok 6 tohto nariadenia sa uplatňuje odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) č. […] [DP].

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

za Európsky parlament za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA I

Zhoda článkov o opatreniach týkajúcich sa príslušnej oblasti a zvierat v rámci programových období rokov 2007 až 2013 a 2014 až 2020 

pastedGraphic_1.png

 

PRÍLOHA II

Prílohy II, III a VIII k nariadeniu (ES) č. 73/2009 sa menia a dopĺňajú takto:

(1) V prílohe II sa bod A. „Životné prostredie“ nahrádza takto:

pastedGraphic_2.png

 

(2) Príloha III sa mení a dopĺňa takto:

a) Časť „Ochrana vody a hospodárenie s vodou“ sa nahrádza takto:

pastedGraphic_3.png

(1) Poznámka: Nárazníkové zóny na účely požiadaviek dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu musia spĺňať v rámci ohrozených pásiem určených podľa článku 3 ods. 2 smernice 91/676/EHS aj mimo nich aspoň požiadavky súvisiace s podmienkami aplikácie hnojív na pôdu v blízkosti vodných tokov uvedenými v bode A4 prílohy II k smernici 91/676/EHS, ktoré sa majú uplatňovať v súlade s akčnými programami členských štátov vytvorenými podľa článku 5 ods. 4 smernice 91/676/EHS.“

b) Dopĺňa sa tento dodatok:

„DODATOK

A. Opatrenia týkajúce sa zoznamu I

Členské štáty:

zakážu akékoľvek priame vypúšťanie látok uvedených v zozname I,

vopred podrobia preskúmaniu všetky prípady likvidácie týchto látok alebo ich umiestňovania na skládky na účel likvidácie, čo by mohlo viesť k nepriamemu vypúšťaniu. Na základe takéhoto preskúmania členské štáty podobné aktivity zakážu alebo ich povolia za podmienky, že sa dodržia všetky potrebné technické požiadavky na zabránenie takéhoto vypúšťania;

prijmú všetky potrebné opatrenia na zabránenie akéhokoľvek nepriameho vypúšťania látok uvedených v zozname I spôsobeného aktivitami na povrchu zeme alebo v zemi inými ako tými, ktoré sú spomínané v druhej zarážke.

Ak sa však na základe predchádzajúceho prieskumu zistí, že podzemné vody, o ktorých sa predpokladá, že sa do nich vypúšťajú látky uvedené v zozname I, sú trvale nevhodné na iné spôsoby použitia, hlavne na použitie pre domácnosti a na poľnohospodárske účely, členské štáty môžu povoliť vypúšťanie týchto látok za predpokladu, že ich prítomnosť nebude prekážkou pri využívaní pôdnych zdrojov.

Uvedené povolenia môžu byť udelené len v prípade, že sa prijali všetky technické opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa vyššie uvedené látky nedostali do iných vodných systémov alebo aby nepoškodili iné ekosystémy.

Členské štáty môžu po vykonaní predchádzajúceho prieskumu povoliť vypúšťanie v dôsledku opätovného prenikania vôd na geotermálne účely, vôd odčerpávaných z baní a kameňolomov alebo vôd odčerpávaných pri inžinierskych prácach do rovnakého hydrologického kolektora (akviferu).

B. Opatrenia týkajúce sa zoznamu II

Členské štáty podrobia predchádzajúcemu prieskumu:

všetky prípady priameho vypúšťania látok uvedených v zozname II, aby tak obmedzili takéto vypúšťanie,

likvidáciu týchto látok alebo ich umiestňovanie na skládky s cieľom ich likvidácie, čo môže viesť k nepriamemu vypúšťaniu.

Na základe tohto prieskumu môžu členské štáty udeliť povolenie za predpokladu, že sa dodržiavajú všetky technické požiadavky na zabránenie znečistenia podzemných vôd týmito látkami.

Okrem toho členské štáty prijmú vhodné opatrenia, ktoré považujú za potrebné na obmedzenie všetkých prípadov nepriameho vypúšťania látok uvedených v zozname II, ku ktorým dochádza v dôsledku aktivít na povrchu zeme alebo v zemi okrem tých, ktoré sa uvádzajú v prvom odseku.

ZOZNAM I DRUHOV A SKUPÍN LÁTOK UVEDENÝCH V ODDIELE A

Zoznam I obsahuje jednotlivé látky patriace do druhov alebo skupín látok uvedených nižšie s výnimkou tých, ktoré sa nepokladajú za vhodné na zaradenie do zoznamu I z dôvodu nízkeho rizika toxicity, stálosti a bioakumulácie.

Tie látky, ktoré sú z hľadiska toxicity, stálosti a bioakumulácie vhodné na uvádzanie v zozname II, treba do tohto zoznamu zaradiť.

1. Organické zlúčeniny halogénov a látky, ktoré môžu vo vodnom prostredí takéto zlúčeniny vytvárať;

2. Organické zlúčeniny fosforu;

3. Organické zlúčeniny cínu;

4. Látky, ktoré majú karcinogénne, mutagénne alebo teratogénne vlastnosti vo vodnom prostredí alebo ich nadobudnú prostredníctvom tohto prostredia (*);

5. Ortuť a jej zlúčeniny;

6. Kadmium a jeho zlúčeniny;

7. Minerálne oleje a uhľovodíky;

8. Kyanidy.

 

ZOZNAM II DRUHOV A SKUPÍN LÁTOK UVEDENÝCH V ODDIELE B

Zoznam II obsahuje jednotlivé látky a kategórie látok patriace do druhov a skupín látok uvedených nižšie, ktoré by mohli mať škodlivé účinky na podzemné vody.

1. Nasledovné polokovy a kovy a ich zlúčeniny:

1. zinok;

2. meď;

3. nikel;

4. chróm;

5. olovo;

6. selén;

7. arzén;

8. antimón;

9. molybdén;

10. titán;

11. cín;

12. bárium;

13. berýlium;

14. bór;

15. urán;

16. vanádium;

17. kobalt;

18. tálium;

19. telúr;

20. striebro.

2. Biocídy a ich deriváty, ktoré nie sú uvedené v zozname I.

3. Látky, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú chuť a/alebo zápach podzemných vôd, a zlúčeniny, u ktorých je pravdepodobnosť, že zapríčinia tvorbu takýchto látok v podzemných vodách a spôsobia, že tieto vody nebudú vhodné na ľudskú spotrebu.

4. Toxické alebo stále organické zlúčeniny kremíka a látky, ktoré môžu spôsobiť tvorbu týchto zlúčenín vo vode s výnimkou tých látok, ktoré sú biologicky neškodné alebo sa vo vode rýchlo menia na neškodné látky.

5. Anorganické zlúčeniny fosforu a elementárny fosfor.

6. Fluoridy.

7. Amoniak a dusitany.

(*) V prípade, že určité látky v zozname II sú karcinogénne, mutagénne alebo teratogénne, zaradia sa do kategórie 4 tohto zoznamu.“

(3) V prílohe VIII sa stĺpec pre rok 2014 nahrádza takto:

„Tabuľka 1

(v tis. EUR)

pastedGraphic_4.png

 

Tabuľka 2(*)

(v tis. EUR) 

pastedGraphic_5.png

pastedGraphic_6.png

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*