Podpora rozvoja vidieka

 pastedGraphic.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor

pastedGraphic_1.png

Brusel 18. septembra 2013

pastedGraphic_2.png

 

 

Európsky parlament (21. mája 2013) a Rada (17. júla 2013) sa rozhodli podľa článku 43 ods. 2, článku 207 ods. 2 a článku 304 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

 

„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. […] [RD], pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, ako aj nariadenia (EÚ) č. […] [DP], (EÚ) č. […] [HZ] a (EÚ) č. […] [sCMO], pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014“

COM(2013) 226 final – 2013/0117 (COD).

 

Odborná sekcia pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie poverená vypracovaním návrhu stanoviska výboru v danej veci prijala svoje stanovisko 3. septembra 2013.

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom 492. plenárnom zasadnutí 18. a 19. septembra 2013 (schôdza z 18. septembra) prijal 138 hlasmi za, pričom 2 členovia hlasovali proti a 3 sa hlasovania zdržali, nasledujúce stanovisko:

 

*

* *

 

Závery a odporúčania

 

EHSV víta návrh stanoviť prechodné ustanovenia na rok 2014, pokiaľ ide o niektoré pravidlá týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), najmä systému priamych platieb a podpory rozvoja vidieka financovanej z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).

 

EHSV jednoznačne podporuje prechodné opatrenia na rok 2014, ktorých cieľom je zabezpečiť kontinuitu vyplácania platieb príjemcom v prípade, že nové plány rozvoja vidieka budú prijaté neskôr a z praktických a administratívnych dôvodov bude potrebné oddialiť uplatňovanie nového systému priamych platieb. Rodiny poľnohospodárov by inak boli ohrozené a bez podpory určenej na environmentálne opatrenia by sa stratila väčšia časť už existujúcej ochrany v tejto oblasti.

 

EHSV jednoznačne odporúča, aby prechodné opatrenia žiadnym spôsobom neznevýhodňovali príjemcov z „klasických systémov“, ktorí sídlia v odľahlých horských oblastiach. EHSV zároveň znepokojene poznamenáva, že odľahlé spoločenstvá, ktoré sú značne závislé od agroenvironmentálnych dohôd ako zdroja príjmu za poskytovanie dôležitých verejných prínosov, môže postihnúť zníženie príjmu v novom programovom období trvajúcom do roku 2020.

 

EHSV odporúča, aby prechodné platby určené týmto spoločenstvám odrážali výšku financovania, ktorá už bola dohodnutá v rámci starého programu.

 

EHSV dôrazne odporúča, aby Komisia urobila analýzu prechodných opatrení s cieľom zaistiť čo najmenší vplyv navrhovaných znížení na rodiny na vidieku a prinajmenšom neutrálny účinok znížení na environmentálne iniciatívy.

 

EHSV zastáva názor, že prechodné ustanovenia by mali umožniť prijímať v roku 2014 nové záväzky v spojitosti s opatreniami, ktoré sa vzťahujú na plochu a zvieratá, ako aj v súvislosti s naliehavými podnikovými investičnými opatreniami, a to aj v prípade vyčerpania zdrojov na aktuálne obdobie.

 

V rámci horizontálnych pravidiel financovania SPP oddialenie uplatňovania nového systému priamych platieb znamená, že prechodné opatrenia sú potrebné pre poľnohospodársky poradenský systém (FAS), integrovaný administratívny a kontrolný systém (IACS) a krížové plnenie. EHSV sa preto domnieva, že je úplne nevyhnutné, aby Rada a Európsky parlament do konca roka prijali osobitné prechodné pravidlá, ktoré by v prípade potreby menili a dopĺňali aktuálne základné dokumenty týkajúce sa SPP.

 

EHSV zdôrazňuje, že žiadne z prechodných pravidiel by nemalo byť oslabené tým, že sa zavedú nerealistické národné stropy pre dostupné finančné prostriedky.

 

Úvodné poznámky

 

Európska komisia naďalej intenzívne spolupracuje s Európskym parlamentom a Radou s cieľom dosiahnuť konečnú politickú dohodu o reforme SPP. Hlavný obsah tejto dohody bol dojednaný koncom júna 2013, vďaka čomu by sa mohli nové právne predpisy uplatňovať od 1. januára 2014. No konečná dohoda sa musí ešte len dosiahnuť, čo znamená, že je nereálne očakávať od členských štátov, že budú mať k tomuto dátumu zavedené všetky nevyhnutné administratívne postupy.

 

Po rokovaniach v Európskom parlamente a Rade sa očakáva, že do konca roka 2013 budú schválené rôzne nariadenia a vykonávacie akty, pričom reforma SPP by platila od 1. januára 2014.

 

V záujme kontinuity sa Komisia vo svojom návrhu z 18. apríla 2013 usiluje zaviesť prechodné pravidlá pre niektoré aspekty tejto politiky. Znamenalo by to, že existujúce pravidlá režimu jednotnej platby, režimu jednotnej platby na plochu (SAPS) a osobitnej podpory podľa článku 68 by platili ďalej aj v roku 2014. Nové pravidlá, napr. pravidlá týkajúce sa „ekologizácie“, by sa teda až do začiatku roka 2015 neuplatňovali, vďaka čomu by mali platobné agentúry viac času na to, aby sa na tieto zmeny pripravili.

 

Počiatočnú politickú dohodu o reforme poľnohospodárskej politiky EÚ dosiahol Európsky parlament s Radou a Komisiou 27. júna po troch mesiacoch intenzívnych trojstranných rokovaní. Uvedená dohoda podlieha formálnemu ukončeniu rokovaní o rozpočte viacročného finančného rámca EÚ (2014 – 2020) a schváleniu vo výbore pre poľnohospodárstvo, na plenárnom zasadnutí EP, ako aj súhlasu Rady EÚ.

 

Návrh sa týka nariadenia Komisie (EÚ) č. 335/2013 z 12. apríla 2013, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).

 

V prípade platieb určených na rozvoj vidieka je bežnou praxou, že sa stanovia prechodné pravidlá s cieľom preklenúť medzeru medzi dvomi viacročnými programovými obdobiami. Potrebné sú však aj niektoré osobitné prechodné opatrenia, predovšetkým pokiaľ ide o zvládnutie možných dôsledkov oneskorenia v novom režime priamych platieb. Návrh sa zaoberá aj novými prechodnými pravidlami pre Chorvátsko.

 

Komisie sleduje zámer, že platobné agentúry by mali mať čas zaviesť administratívne opatrenia a zabezpečiť riadne spravovanie fondov EÚ, aby poľnohospodári chápali nové pravidlá a neboli nútení do niečoho nového skôr, ako to bude hotové.

 

Zhrnutie návrhu Komisie

 

Cieľom návrhu Komisie je stanoviť určité prechodné ustanovenia o podpore EPFRV určenej na rozvoj vidieka.

 

Prechodné pravidlá sú potrebné na vymedzenie technických opatrení, ktoré umožnia bezproblémovú adaptáciu na nové podmienky a kontinuitu rôznych foriem podpory v rámci programu na roky 2007 – 2013.

 

S cieľom dať členským štátom čas riešiť potreby ich poľnohospodárskych sektorov alebo flexibilnejšie posilniť politiku na rozvoj vidieka je potrebné poskytnúť im možnosť presunúť prostriedky z ich stropov pre priame platby do ich podpory vyčlenenej na rozvoj vidieka a z podpory vyčlenenej na rozvoj vidieka do ich stropov pre priame platby. Zároveň by sa tým členským štátom, v ktorých úroveň priamej podpory zostáva nižšia ako 90 % priemeru EÚ, mala dať možnosť presunúť dodatočné finančné prostriedky z podpory vyčlenenej na rozvoj vidieka do ich stropu pre priame platby. Takáto voľba by sa mala v rámci určitých obmedzení vykonať jedenkrát a na celé obdobie rozpočtových rokov 2015 až 2020.

 

Režim jednotnej platby na plochu stanovený v nariadení (ES) č. 73/2009 má prechodný charakter a mal platiť do 31. decembra 2013. Keďže nový režim základných platieb nahradí režim jednotnej platby až od 1. januára 2015, platnosť režimu jednotnej platby na plochu je potrebné predĺžiť aj na rok 2014, aby nové členské štáty nemuseli uplatňovať režim jednotnej platby len jeden rok.

 

V súvislosti s priamymi platbami sa musí poskytnúť dostatočný časový priestor na to, aby členské štáty a najmä ich platobné agentúry mohli pripraviť opatrenia, vďaka ktorým bude možné realizovať platby príjemcom, a zaviesť postupy potrebné na spustenie nového programu. Žiadosti týkajúce sa roku 2014 sa preto budú spracúvať podľa prechodných pravidiel.

 

Pokiaľ ide o druhý pilier, vymedzenie pravidiel na prechod medzi dvomi programovými obdobiami je bežný postup. Prechodné pravidlá sú vo všeobecnosti potrebné na prepojenie dvoch po sebe nasledujúcich programových období. V prípade rozvoja vidieka sú však tentoraz potrebné aj niektoré osobitné prechodné opatrenia zamerané najmä na riešenie dôsledkov, ktoré má oneskorenie nového režimu priamych platieb na niektoré opatrenia na rozvoj vidieka, a to hlavne na základné agroenvironmentálne a klimatické opatrenia a uplatňovanie pravidiel krížového plnenia. Prechodné ustanovenia sú potrebné aj na to, aby mohli členské štáty v roku 2014 naďalej prijímať nové záväzky v spojitosti s opatreniami, ktoré sa vzťahujú na plochu a zvieratá, a to aj v prípade vyčerpania zdrojov na aktuálne obdobie. Na tieto nové záväzky, ako aj na príslušné existujúce záväzky sa vzťahuje oprávnenie čerpať prostriedky z nových finančných rámcov programov na rozvoj vidieka v rámci ďalšieho programového obdobia.

 

Podľa právnych záväzkov súvisiacich s nariadením (ES) č. 1698/2005 môžu členské štáty naďalej prijímať nové právne záväzky pre príjemcov pomoci v roku 2014 podľa programov na rozvoj vidieka prijatých na základe nariadenia (ES) č. 1698/2005 aj po vyčerpaní finančných prostriedkov z programového obdobia rokov 2007 až 2013, kým sa neprijme príslušný program rozvoja vidieka na programové obdobie rokov 2014 až 2020. Výdavky, ktoré vznikli na základe týchto záväzkov, sú oprávnené v súlade s článkom 3 tohto nariadenia.

 

Vplyv na rozpočet

 

Tento návrh nariadenia slúži len na vykonávanie návrhov Komisie týkajúcich sa viacročného finančného rámca a reformy SPP na rozpočtový rok 2015, pričom sa zohľadňujú závery Európskej rady z 8. februára 2013. Obsahuje aj externú konvergenciu priamych platieb, flexibilitu medzi piliermi SPP a mieru spolufinancovania v oblasti rozvoja vidieka.

 

Pokiaľ ide o priame platby, v porovnaní s návrhom Komisie predstavujú závery Európskej rady z 8. februára 2013 zníženie o 830 miliónov EUR (v súčasných cenách) v rozpočtovom roku 2015 (čo zodpovedá roku podávania žiadostí o priame platby 2014).

 

Pri rozdeľovaní stropov priamych platieb medzi členské štáty sa od rozpočtového roku 2015 zohľadňuje externá konvergencia. V porovnaní s návrhom Komisie sa v záveroch Európskej rady upravuje časový rámec konvergencie (šesť rokov) a pridáva minimum 196 EUR/ha, ktoré sa má dosiahnuť do rozpočtového roku 2020. Závery Európskej rady zároveň zvyšujú v porovnaní s návrhom Komisie flexibilitu medzi dvomi piliermi. Tá bude rozpočtovo neutrálna, pretože prostriedky, o ktoré sa zníži jeden fond (EPZF alebo EPFRV), budú sprístupnené v inom fonde.

 

Čo sa týka rozvoja vidieka, cieľom tohto návrhu nariadenia je zabezpečiť kontinuitu viacerých opatrení obsahujúcich viacročné záväzky. Tieto ustanovenia nemajú žiadny finančný vplyv, pretože prostriedky pridelené na rozvoj vidieka zostávajú nezmenené. Rozdelenie platieb sa síce postupom času môže do istej miery líšiť, v tejto fáze sa však nedá vyčísliť.

 

Návrh obsahuje ustanovenia, ktoré oprávňujú Komisiu prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

 

Všeobecné pripomienky

 

Zaistiť kontinuitu platieb príjemcom vo vidieckych oblastiach je úplne nevyhnutné, čo ukazujú aj nasledujúce skutočnosti:

 

Viac ako 77 % územia EÚ sa klasifikuje ako vidiecke územie (47 % je poľnohospodárska pôda a 30 % lesy) a žije na ňom približne polovica obyvateľov Únie (poľnohospodárske spoločenstvá a iní obyvatelia).

 

Poľnohospodárstvo a agropotravinársky priemysel – ktorý je vysoko závislý od dodávok z poľnohospodárskeho sektora – celkovo predstavujú 6 % HDP EÚ, zahŕňajú 15 miliónov podnikov a poskytujú 46 miliónov pracovných miest.

 

V Európe žije 12 miliónov poľnohospodárov, pričom priemerná veľkosť poľnohospodárskeho podniku je asi 15 hektárov (naproti tomu v USA žijú 2 milióny poľnohospodárov a priemerná veľkosť poľnohospodárskeho podniku je 180 hektárov).

 

EHSV víta návrh Komisie, ktorým sa má upraviť obdobie medzi dvomi programami.

 

V roku 2014 zanikne v celej Európe veľký počet agroenvironmentálnych systémov, ktoré financuje EPFRV. Existuje veľa „klasických“ agroenvironmentálnych systémov, ktoré v praxi fungovali 10 rokov či ešte dlhšie. Mnohí z príjemcov týchto „klasických“ systémov sídlia v odľahlých horských oblastiach a sú značne závislí od agroenvironmentálnych dohôd ako zdroja príjmu za poskytovanie dôležitých verejných prínosov. Aj keby sa nové nariadenie o rozvoji vidieka schválilo bez ďalšieho oneskorenia, je takmer isté, že nové programy nebudú do 1. januára 2014 odsúhlasené a zavedené do praxe. Bez nového programu a podporných opatrení nebudú mať títo poľnohospodári žiadny alternatívny mechanizmus zameraný na rozvoj vidieka, z ktorého by mohli žiadať podporu po skončení svojich aktuálnych záväzkov v roku 2014.

 

Komisia musí zaviesť systémy na zabezpečenie toho, aby sa environmentálne výhody dosiahnuté v rámci predchádzajúcich programov rozvoja vidieka zachovali a aby bol zaručený príjem týchto poľnohospodárov. Je dôležité zaistiť, aby ani poľnohospodári, ani životné prostredie netrpeli v dôsledku toho, že dohoda o rozpočte EÚ či o návrhoch týkajúcich sa SPP sa nedosiahla včas na to, aby sa mohli nové programy na rozvoj vidieka spustiť v roku 2014.

 

Pokiaľ ide o priame platby, členským štátom, a najmä ich platobným agentúram sa musí stanoviť dostatočný čas na prípravu a na dostatočne včasné informovanie poľnohospodárov o nových pravidlách. Žiadosti týkajúce sa roku 2014 sa preto budú musieť spracúvať podľa prechodných pravidiel. Pokiaľ ide o druhý pilier, vymedzenie pravidiel na prechod medzi dvomi programovými obdobiami je bežný postup. Prechodné pravidlá sú zvyčajne potrebné na prepojenie dvoch za sebou nasledujúcich programových období, ako sa to uskutočnilo už na začiatku aktuálneho programového obdobia. V prípade rozvoja vidieka však budú potrebné niektoré osobitné prechodné ustanovenia. Dôvodom sú najmä závažné dôsledky, ktoré môže mať oneskorenie nového režimu priamych platieb na niektoré opatrenia na rozvoj vidieka, a to hlavne na základné agroenvironmentálne a klimatické opatrenia a uplatňovanie pravidiel krížového plnenia.

 

Prechodné ustanovenia sú potrebné aj na to, aby mohli členské štáty v roku 2014 naďalej prijímať nové záväzky v spojitosti s opatreniami, ktoré sa vzťahujú na plochu a zvieratá, ako aj v súvislosti s naliehavými podnikovými investičnými opatreniami, a to aj v prípade vyčerpania zdrojov na aktuálne obdobie.

 

V prípade horizontálneho nariadenia sa potreba prechodných opatrení obmedzuje na poľnohospodársky poradenský systém (FAS), integrovaný administratívny a kontrolný systém (IACS) a krížové plnenie, a to z dôvodu ich prepojenia s priamymi platbami. V tejto súvislosti je potrebné, aby Rada a Európsky parlament do konca tohto roka prijali osobitné prechodné pravidlá a v prípade potreby zmenili súčasné základné akty týkajúce sa SPP.

 

Zmeny národných stropov môžu mať negatívny vplyv na finančné prostriedky, ktoré poľnohospodári dostanú v roku 2014. S cieľom minimalizovať tento možný dôsledok bude potrebné, aby vlády jednotlivých členských štátov objasnili svoje zámery v tomto smere ešte pred predložením návrhov.

 

V nariadení (ES) č. 1698/2005 sa uvádza, že členské štáty môžu naďalej prijímať nové právne záväzky. Je teda možné, že štát odmietne dodržať svoj záväzok, pretože táto povinnosť je predmetom jeho voľnej úvahy.

 

V Bruseli 18. septembra 2013

 

pastedGraphic_3.png

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*