Podpora rozvoja vidieka

 pastedGraphic.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor

pastedGraphic_1.png

Brusel 12. septembra 2013

pastedGraphic_2.png

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. […] [RD], pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, ako aj nariadenia (EÚ) č. […] [DP], (EÚ) č. […] [HZ] a (EÚ) č. […] [sCMO], pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014“

COM(2013) 226 final – 2013/0117 (COD)

 

STANOVISKO: CES4657-2013_00_00_TRA_AS

 

pastedGraphic_3.png

Postup

 

pastedGraphic_4.png

 

 

STANOVISKO PRIJATÉ 3. septembra 2013 45 hlasmi za, pričom nikto nehlasoval proti a 2 členovia sa hlasovania zdržali.

 

Zhrnutie návrhu Komisie

 

EHSV víta návrh stanoviť prechodné ustanovenia na rok 2014, pokiaľ ide o niektoré pravidlá týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), najmä systému priamych platieb a podpory rozvoja vidieka financovanej z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).EHSV jednoznačne podporuje prechodné opatrenia na rok 2014, ktorých cieľom je zabezpečiť kontinuitu vyplácania platieb príjemcom v prípade, že nové plány rozvoja vidieka budú prijaté neskôr a z praktických a administratívnych dôvodov bude potrebné oddialiť uplatňovanie nového systému priamych platieb.

 

EHSV jednoznačne odporúča, aby prechodné opatrenia žiadnym spôsobom neznevýhodňovali príjemcov z „klasických systémov“, ktorí sídlia v odľahlých horských oblastiach a odporúča, aby prechodné platby určené týmto spoločenstvám odrážali výšku financovania, ktorá už bola dohodnutá v rámci starého programu.

 

EHSV sa domnieva, že je úplne nevyhnutné, aby Rada a Európsky parlament do konca roka prijali osobitné prechodné pravidlá, ktoré by v prípade potreby menili a dopĺňali aktuálne základné dokumenty týkajúce sa SPP.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*