Boj proti energetickej chudobe

  pastedGraphic.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor

pastedGraphic_1.png

Brusel 9. septembra 2013

pastedGraphic_2.png

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Koordinovaná európska činnosť s cieľom zabrániť energetickej chudobe a bojovať proti nej (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

 

STANOVISKO: CES2517/2012_00_00_TRA_AS

pastedGraphic_3.png

Postup

 

pastedGraphic_4.png

STANOVISKO PRIJATÉ na schôdzi odbornej sekcie 2. septembra 2013 83 hlasmi za, pričom 4 členovia hlasovali proti a 6 sa hlasovania zdržali.

Experti

 

pani Boulasha (za spravodajcu)

pán Salcedo (za skupinu III)

 

 

Zhrnutie žiadosti o vypracovanie stanoviska z vlastnej iniciatívy

 

Cieľom stanoviska je prijať plán na zabránenie energetickej chudobe, ktorý by mal mať, okrem iného, na zreteli tieto aspekty:

 

prístup na základe spoločnej koncepcie a vymedzenie objektívnych parametrov, ktoré umožnia primerane určiť problém a prípadne prijať špecifickú legislatívu;

bilancovanie štúdii, ktoré boli vypracované na túto tému, s cieľom získať presné poznatky vrátane geografického a sociálno-ekonomického rozdelenia, aby bolo možné prijať účinné opatrenia;

právomoci potrebné na to, aby najodkázanejšie osoby mohli v energetickej oblasti zvládať príslušné problémy, a to najmä v oblasti vzdelávania a zvyšovania povedomia o účinnej energetickej spotrebe;

primerané sociálne zabezpečenie ohrozených osôb a programy, ktoré riešia sociálne vylúčenie rodín v najväčšej núdzi;

iniciatívy v oblasti výskumu, inovácie a rozvoja, ktoré prispievajú k odstráneniu energetickej chudoby, prípadne pomáhajú predchádzať jej účinkom a bojovať proti nim.

 

Integrovaný prístup by mal umožniť zvážiť zavedenie ochrany najzraniteľnejších osôb pred energetickou chudobou.

 

 

Zhrnutie návrhu stanoviska

 

V snahe čeliť energetickej chudobe EHSV vyzýva k európskemu záväzku v oblasti energetickej bezpečnosti a solidarity v rámci Európskeho energetického spoločenstva. Tento záväzok v oblasti energetickej bezpečnosti a solidarity bude podnetom pre skutočnú európsku politiku a bude zameraný na ochranu občanov a zabránenie ich sociálnemu vylúčeniu, prijímanie opatrení na zníženie faktorov štrukturálnej zraniteľnosti a poskytovanie stimulov pre všetkých v záujme zodpovedného prístupu k využívaniu udržateľných a obnoviteľných zdrojov energie.

 

EHSV vyzýva k zavedeniu európskych ukazovateľov energetickej chudoby a k harmonizácii štatistík s cieľom lepšie vymedziť tento problém, predchádzať mu a riešiť ho na európskej úrovni.

 

EHSV odporúča vytvoriť európske stredisko pre monitorovanie chudoby, ktoré by bolo zamerané hlavne na energetickú chudobu, a ktoré by prispelo k vymedzovaniu európskych ukazovateľov energetickej chudoby, stanovovaniu osvedčených postupov a sformulovaniu odporúčaní v tejto oblasti.

 

EHSV si želá trh s energiou zameraný viac na spotrebiteľov, najmä na tých najzraniteľnejších. EHSV odporúča, aby Európska komisia do správy pre Európsku radu (do konca roka 2013) zaradila analýzu energetickej chudoby v EÚ a vyzýva Európsku komisiu, aby zvážila zriadenie európskeho fondu energetickej solidarity.

 

EHSV odporúča, aby EÚ a členské štáty ešte pred prijatím hlavných opatrení v oblasti energetickej politiky vykonali analýzu rozloženia ich hospodárskeho vplyvu na rôzne kategórie spotrebiteľov (napríklad podľa príjmov, zloženia domácností alebo spôsobu vykurovania).

 

EHSV chce podporiť každoročné stretnutia zástupcov občianskej spoločnosti s cieľom diskutovať o energetickej chudobe a solidarite v Európe, a to najmä v spolupráci s Európskym strediskom pre monitorovanie chudoby v Európe.

 

EHSV v tejto súvislosti odporúča Európskej komisii, aby usporiadala celoeurópsku informačnú kampaň, v rámci ktorej by sa na vnútroštátnej a miestnej úrovni diskutovalo o boji proti energetickej chudobe s cieľom podporiť hlavne výchovu k energetickej účinnosti a výchovu občana ako aktívneho spotrebiteľa energie.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*