Finančné riadenie a pravidlá zrušenia viazanosti prostriedkov v prípade členských štátov, ktoré majú závažné ťažkosti

pastedGraphic.png

dôvodová správa

1. Kontext návrhu

Dôvody a ciele návrhu

a) Predĺženie vyššieho podielu spolufinancovania v prípade členských štátov, ktorým hrozia ťažkosti v súvislosti s finančnou stabilitou

Pretrvávajúca finančná a hospodárska kríza spôsobila tlak na vnútroštátne finančné zdroje, keďže členské štáty realizujú potrebné opatrenia zamerané na fiškálnu konsolidáciu. V tejto súvislosti je z hľadiska investícií do rastu a zamestnanosti mimoriadne dôležité zabezpečiť bezproblémové vykonávanie programov v rámci politiky súdržnosti.

Vykonávanie programov býva občas problematické, v neposlednom rade aj v dôsledku problémov s likviditou spôsobených fiškálnou konsolidáciou. Túto situáciu zažívajú najmä členské štáty, ktorých sa kríza dotkla najviac a ktoré dostávajú finančnú pomoc v rámci programu úprav. K dnešnému dňu dostalo finančnú pomoc sedem krajín, ktoré sa s Komisiou dohodli na programe makroekonomických úprav. Týmito krajinami sú Cyprus, Maďarsko, Rumunsko, Lotyšsko, Portugalsko, Grécko a Írsko (ďalej len „krajiny zapojené do programu“). Maďarsko, Rumunsko a Lotyšsko už program úprav nemajú.

Aby mali tieto členské štáty (alebo akékoľvek iné členské štáty, ktorých sa takéto programy pomoci môžu v budúcnosti týkať) možnosť aj naďalej v praxi vykonávať programy v rámci politiky súdržnosti a financovať projekty, obsahuje súčasný návrh ustanovenia, ktorými sa Komisii umožní uhrádzať týmto krajinám vyššie platby počas obdobia, keď sa na nich vzťahujú podporné mechanizmy, a to bez toho, aby došlo k zmene celkovej výšky prostriedkov pridelených v rámci politiky súdržnosti na obdobie 2007 – 2013. Vďaka tomuto kroku získajú členské štáty v kritickom období dodatočné finančné zdroje a zjednoduší sa ďalšie vykonávanie programov v praxi.

b) Kroky nadväzujúce na bod 87 záverov Rady z 8. februára 2013

Európska rada vyzvala Komisiu preskúmať v prípade Rumunska a Slovenska praktické riešenia na zníženie rizika automatického zrušenia viazanosti prostriedkov z národných balíkov týchto krajín na roky 2007 – 2013, vrátane možnosti zmeny nariadenia (ES) č. 1083/2006 (ďalej len „všeobecné nariadenie“) (závery z 8. februára 2013, bod 87). Ustanovenia dohody Európskej rady z 8. februára o obmedzení prostriedkov pridelených na roky 2014 – 2020 hornou hranicou vo výške 110 % ich úrovne v reálnom vyjadrení za roky 2007 – 2013 sa budú týkať Slovenska aj Rumunska (bod 46 záverov). To sa premietne v odseku [13 prílohy IIIa k nariadeniu o spoločných ustanoveniach o finančnom rámci].

Uvedené prvky závisia od rokovaní, ktoré prebiehajú medzi Európskym parlamentom komisiou, Radou a Európskou komisiou, ako aj od legislatívneho procesu a schválenia viacročného finančného rámca (VFR) a nariadenia o spoločných ustanoveniach.

Po preskúmaní praktických riešení na zníženie rizika automatického zrušenia viazanosti prostriedkov v prípade Rumunska a Slovenska je zrejmé, že výrazné zníženie rizika tohto rizika možno dosiahnuť len zmenou všeobecného nariadenia. Aby sa teda zrealizovala dohoda uvedená v záveroch Európskej rady a aby sa v prípade Rumunska a Slovenska uľahčilo čerpanie prostriedkov na roky 2007 – 2013, je potrebné predĺžiť termín, ku ktorému sa v prípade týchto dvoch členských štátov zruší viazanosť prostriedkov. S prihliadnutím na bod 8 záverov Európskej rady – ktorý ako základnú súčasť dohody o VFR potvrdzuje prísne uplatňovanie pravidiel zrušenia viazanosti vo všetkých okruhoch, najmä pravidiel automatického zrušenia viazanosti prostriedkov – sa však navrhované predĺženie termínu týka iba viazaných prostriedkov na roky 2011 a 2012. V tomto prípade nedôjde k zrušeniu viazanosti prostriedkov na rok 2011 na konci roka 2013, ale až na konci roka 2014, a k zrušeniu viazanosti prostriedkov za rok 2012 nedôjde na konci roka 2014, ale na konci roka 2015. Konečným dátumom oprávnenosti výdavkov za dané programové obdobie je aj naďalej 31. december 2015.

Tieto predĺžené termíny by mali Rumunsku a Slovensku pomôcť prekonať všetky ťažkosti s vykonávaním a znížiť v rokoch 2013 a 2014 riziko zrušenia viazanosti prostriedkov a súčasne udržať potrebnú disciplínu a motiváciu na včasné uzavretie programov programového obdobia 2007 – 2013.Vďaka tomu bude možné sústrediť sa na včasné vykonávanie programov obdobia 2014 – 2020.

Všeobecné súvislosti a platné ustanovenia v politickej oblasti návrhu

V článku 77 všeobecného nariadenia sa stanovuje, že priebežné platby a záverečné platby sa vypočítajú tak, že pre každú prioritnú os sa uplatní podiel spolufinancovania stanovený v rozhodnutí Komisie o prijatí príslušného operačného programu. Okrem toho sa ním stanovuje uplatňovanie vyššieho podielu spolufinancovania v prípade krajín zapojených do programu. Toto rozhodnutie momentálne platí do 31. decembra 2013.

V článku 93 všeobecného nariadenia sa stanovuje, že Komisia automaticky zruší viazanosť súm, v prípade ktorých nebola zaslaná žiadosť o platbu do konca druhého roku (tretieho roku v prípade krajín, ktorých HDP bol v rokoch 2001 – 2003 nižší ako 85 % priemer štátov EÚ pre prostriedky vyhradené na programy v rokoch 2008 – 2010), pričom pre viazané prostriedky na rok 2007 existuje osobitné riešenie.

Súlad s inými politikami a cieľmi Únie

Návrh je v súlade s ostatnými návrhmi a iniciatívami, ktoré prijala Európska komisia v rámci reakcie na finančnú krízu.

2. KONZULTÁCIE SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENIE VPLYVU

Konzultácie so zainteresovanými stranami

Neuskutočnila sa žiadna konzultácia s externými zainteresovanými stranami.

Získavanie a využívanie expertízy

Využívanie externej expertízy nebolo potrebné.

Analýza vplyvu

Návrh umožní Komisii zvýšiť do konca obdobia 2007 – 2013 platby uhrádzané krajinám zapojeným do programu. Toto zvýšenie platieb sa vypočíta tak, že podiely spolufinancovania platné pre prioritnú os programov sa v prípade novo certifikovaných výdavkov predložených počas predmetného obdobia zvýšia o desať percentuálnych bodov, až kým sa nedosiahne horná hranica pre platby.

Návrh súčasne umožní Rumunsku a Slovensku predkladať žiadosti o úhradu výdavkov do konca roku 2014 namiesto do konca roku 2013 (v prípade viazaných prostriedkov na rok 2011) a do ukončenia programov namiesto do konca roku 2014 (v prípade viazaných prostriedkov na rok 2012) Tým sa zníži riziko automatického zrušenia viazanosti prostriedkov na roky 2011 a 2012.

Celková výška prostriedkov z fondov pridelených na dané obdobie predmetným krajinám a programom sa nezmení.

3. Právne prvky návrhu

Zhrnutie navrhovaných opatrení

Navrhuje sa zmeniť článok 77 všeobecného nariadenia tak, aby Komisiamohla do konca obdobia 2007 – 2013 uhrádzať novo deklarované výdavky vyššou sumou vypočítanou zvýšením platného podielu spolufinancovania pre danú prioritnú os o desať percentuálnych bodov.

Pri uplatnení tohto zvýšenia nemôže podiel spolufinancovania programu prekročiť horné hranice uvedené v prílohe III k všeobecnému nariadeniu o viac ako 10 percentuálnych bodov. Takisto platí, že príspevok z fondov na príslušnú prioritnú os nemôže byť vyšší ako suma uvedená v rozhodnutí Komisie, ktorým sa schválil operačný program.

Okrem toho sa navrhuje zmeniť článok 93 všeobecného nariadenia tak, aby bolo v prípade Rumunska a Slovenska možné predĺžiť obdobie automatického zrušenia viazanosti prostriedkov na roky 2011 a 2012 o jeden rok.

Právny základ

Všeobecné nariadenie obsahuje spoločné pravidlá platné pre všetky tri fondy. Na základe zásady zdieľaného hospodárenia Komisie a členských štátov obsahuje toto nariadenie ustanovenia o postupe programovania, ako aj o dohodách týkajúcich sa (okrem iného aj finančného) riadenia programu, monitorovania, finančnej kontroly a hodnotenia projektov.

Zásada subsidiarity

Návrh je v súlade so zásadou subsidiarity, keďže jeho cieľom je poskytnúť vyššiu podporu zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu tým členským štátom, ktoré zažívajú závažné ťažkosti najmä v súvislosti s hospodárskym rastom a finančnou stabilitou, ako aj so zvýšením deficitu verejných financií a zhoršením stavu zadlženosti, okrem iného aj v dôsledku medzinárodnej hospodárskej a finančnej situácie. V tejto súvislosti je potrebné vytvoriť na úrovni Únie dočasný mechanizmus, ktorým sa Komisii umožní zvýšiť úhrady na základe certifikovaných výdavkov v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Návrh je v súlade so zásadou subsidiarity aj preto, že poskytuje určitým členským štátom vyčerpať svoje viazané prostriedky na roky 2011 a 2012. Toto pravidlo sa už stanovilo na úrovni Únie.

Zásada proporcionality

Návrh je v súlade so zásadou proporcionality z týchto dôvodov:

Predĺžené uplatňovanie vyšších podielov spolufinancovania je primerané z hľadiska pretrvávajúcej hospodárskej krízy, ako aj iných krokov, ktoré sa prijali na pomoc týmto členským štátom.

Predĺženie termínu automatického zrušenia viazanosti prostriedkov je primerané aj vďaka tomu, že je zamerané na tie členské štáty, v prípade ktorých by na základe dohody Európskej rady došlo k obmedzeniu prostriedkov pridelených na obdobie 2014 – 2020 hornou hranicou. Týmto opatrením sa obmedzí riziko, že tieto štáty prídu v dôsledku automatického zrušenia viazanosti prostriedkov o ďalšie prostriedky pridelené v období 2007 – 2013.

Výber nástrojov

Navrhovaný nástroj: zmena platného nariadenia.

Komisia preskúmala možnosti, ktoré ponúka právny rámec, a vzhľadom na doterajšie skúsenosti považuje za nevyhnutné navrhnúť zmeny všeobecného nariadenia.

4. Vplyv na rozpočet

Návrh nemá žiaden vplyv na viazané rozpočtové prostriedky, pretože sa nenavrhuje žiadna úprava maximálnej sumy financovania zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu stanovenej v operačných programoch na programové obdobie 2007 – 2013.

V prípade platobných rozpočtových prostriedkov je návrh o zvýšení podielu spolufinancovania z hľadiska rozpočtu neutrálny. Môže spôsobiť vyššie úhrady platieb predmetným členským štátom v roku 2014, čo sa však po ukončení programov v roku 2017 vyrovná. Dodatočné platobné rozpočtové prostriedky vyplývajúce z tohto návrhu budú predstavovať zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov (na rok 2014 približne 484 miliónov EUR), ktoré sa vykompenzujú na konci programového obdobia. Celková výška platobných rozpočtových prostriedkov na celé programové obdobie sa teda nezmení.

Návrh, ktorým sa v prípade Rumunska a Slovenska o jeden rok predlžuje termín automatického zrušenia viazanosti prostriedkov má vplyv na rozpočet, v dôsledku ktorého nedochádza k zmene celkovej sumy viazaných rozpočtových prostriedkov. Mohol by však mať čistý pozitívny vplyv na celkové platobné rozpočtové prostriedky v budúcich rokoch, čo súvisí so znížením rizika zrušenia viazanosti prostriedkov.

 

2013/0156 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia prípade určitých členských štátov, ktoré majú závažné ťažkosti s finančnou stabilitou alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené, a pravidlá zrušenia viazanosti prostriedkov v prípade určitých členských štátov

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 177,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1) Nebývalá svetová finančná kríza a hospodársky útlm vážne poškodili hospodársky rast a finančnú stabilitu a vyvolali výrazné zhoršenie finančných a hospodárskych podmienok v niekoľkých členských štátoch. Niektoré členské štáty majú konkrétne vážne ťažkosti alebo im takéto ťažkosti hrozia, pričom ide najmä o problémy súvisiace s hospodárskym rastom a finančnou stabilitou, ako aj so zvýšením deficitu verejných financií a zhoršením stavu zadlženosti, okrem iného aj v dôsledku medzinárodnej hospodárskej a finančnej situácie.

(2) Hoci sa už prijali dôležité opatrenia na vyváženie negatívnych účinkov krízy vrátane zmien legislatívneho rámca, vplyv finančnej krízy na reálne hospodárstvo, trh práce a občanov je v mnohých smeroch veľmi citeľný. Narastá tlak na vnútroštátne finančné zdroje a mali by sa prijať ďalšie kroky na jeho zmiernenie prostredníctvom maximálneho a optimálneho využívania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Vzhľadom na pretrvávajúce finančné ťažkosti je potrebné predĺžiť platnosť opatrení prijatých pozmeňujúcim nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1311/2011. Tieto opatrenia boli prijaté na základe článku 122 ods. 2, článku 136 a článku 143 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

(3) V záujme jednoduchšieho riadenia finančných prostriedkov Únie, urýchlenia investícií v členských štátoch a regiónoch a lepšej dostupnosti financovania hospodárstva, došlo k zmene nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 prostredníctvom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1311/2011, vďaka čomu je možné zvýšiť priebežné platby zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu o sumu zodpovedajúcu desiatim percentuálnym bodom nad podiel súčasného spolufinancovania pre každú prioritnú os v prípade členských štátov, ktoré zažívajú závažné finančné ťažkosti v súvislosti s finančnou stabilitou a požiadali o možnosť využívať toto opatrenie.

(4) Na základe článku 77 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1083/2006 sa vyšší podiel spolufinancovania môže uplatňovať do 31. decembra 2013 . Vzhľadom na to, že závažné ťažkosti členských štátov v súvislosti s finančnou stabilitou naďalej pretrvávajú, by však uplatňovanie vyššieho podielu spolufinancovania nemalo byť časovo obmedzené do konca roku 2013.

(5) [Nariadenie Rady a Európskeho parlamentu (EÚ) č. …] [budúce nariadenie o spoločných ustanoveniach] má za cieľ dosiahnuť, aby bola finančná podpora v rámci politiky súdržnosti adekvátne zameraná na najmenej rozvinuté regióny a členské štáty. V záujme obmedzenia výskytu rozdielov v priemernej intenzite pomoci na hlavu sa podľa budúcich nariadení plánuje stanoviť maximálna úroveň prevodov (capping, obmedzenie hornou hranicou) z fondov na jednotlivé členské štáty na 2,35 % HDP daného členského štátu. Horná hranica sa stanoví raz ročne a prípadne sa v záujme získania maximálnej úrovne prevodov použije na proporčné zníženie všetkých prevodov (čo neplatí v prípade rozvinutejších regiónov a „európskej územnej spolupráce“) na predmetný členský štát . V prípade členských štátov, ktoré k Únii pristúpili pred rokom 2013 a ktorých priemerný reálny rast HDP v rokoch 2008 – 2010 bol nižší ako –1 %, bude maximálna úroveň prevodov 2,59 %.

(6) Nariadením (EÚ) č. …/… [nariadenie o spoločných ustanoveniach] sa horná hranica pridelených prostriedkov na členský štát stanovuje na 110 % ich úrovne v reálnom vyjadrení za obdobie 2007 – 2013. Členské štáty, ktorých sa toto obmedzenie hornou hranicou týka, treba ochrániť pred rizikom automatického zrušenia viazanosti prostriedkov pridelených v období 2007 – 2013.

(7) Európska rada vo svojich záveroch z 8. februára 2013 vyzvala Komisiu preskúmať v prípade Rumunska a Slovenska praktické riešenia na zníženie rizika automatického zrušenia viazanosti prostriedkov v rámci národných balíkov týchto krajín na roky 2007 – 2013 vrátane možnosti zmeny nariadenia (ES) č. 1083/2006.

(8) Európska rada zdôraznila aj potrebu zabezpečenia zvládnuteľnej úrovne a profilu týchto platieb vo všetkých okruhoch v záujme obmedzenia nesplatených rozpočtových záväzkov najmä pomocou uplatňovania pravidiel automatického zrušenia viazanosti prostriedkov vo všetkých okruhoch. Preto by ustanovenia o uvoľnení pravidiel zrušenia viazanosti prostriedkov v prípade členských štátov, v prípade ktorých sa uplatňuje horná hranica stanovená nariadením (EÚ) č. …/… [nariadenie o spoločných ustanoveniach], mali byť vyvážené z hľadiska jeho účinkov na nesplatené rozpočtové záväzky.

(9) Termín na výpočet automatického zrušenia ročných rozpočtových záväzkov na roky 2011 a 2013 by sa mal predĺžiť o jeden rok za podmienky, že rozpočtový záväzok, ktoré nebol k 31. decembru 2015 splatený, bude nutné k tomuto dátumu odôvodniť. Tým sa by sa mala zlepšiť schopnosť čerpania finančných prostriedkov vyhradených na operačné programy v členských štátoch, ktorých budúce prostriedky pridelené v rámci politiky súdržnosti sú obmedzené hornou hranicou 110 % ich úrovne v reálnom vyjadrení za obdobie 2007 – 2013. Takáto flexibilita je potrebná vzhľadom na to, že v daných členských štátov prebieha vykonávanie programov pomalšie, ako sa očakávalo.

(10) Vzhľadom na ojedinelú krízovú situáciu je nutné urýchlene prijať podporné opatrenia a je teda primerané, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(11) Nariadenie (ES) č. 1083/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1083/2006 sa mení takto:

1. V článku 77 sa vypúšťa odsek 6.

2. Článok 93 sa mení takto:

a) Vkladá sa tento odsek 2b:

„2b. V prípade členských štátov, ktorých prostriedky pridelené v rámci politiky súdržnosti v programovom období 2014 – 2020 sú obmedzené hornou hranicou vo výške 110 % ich úrovne v reálnom vyjadrení za roky 2007 – 2013, platí odchylne od odseku 1 prvého pododseku a odseku 2, že termínom uvedeným v odseku 1 je 31. december tretieho roku nasledujúceho po roku, v ktorom bol v rámci operačných programov na obdobie 2007 – 2012 prijatý ročný rozpočtový záväzok.“

b) V odseku 3 sa dopĺňa tento pododsek:

„Prvý pododsek sa nedotýka platnosti termínu stanoveného v článku 93 ods. 2 písm. b) na rozpočtový záväzok, ktorý na rok 2012 prijali členské štáty uvedené v danom odseku.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1. NÁZOV NÁVRHU:

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia v prípade určitých členských štátov, ktoré majú závažné ťažkosti s finančnou stabilitou alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené, a pravidlá zrušenia viazanosti prostriedkov v prípade určitých členských štátov.

2. RÁMEC ABM/ABB

Príslušné oblasti politiky a súvisiace činnosti v rámci ABB:

Regionálna politika: činnosť ABB 13.03

Zamestnanosť a sociálne veci; činnosť ABB 04.02

Kohézny fond, ABB 13.04

3. ROZPOČTOVÉ RIADKY

3.1. Rozpočtové riadky [operačné riadky a súvisiace riadky technickej a administratívnej pomoci (pôvodné rozpočtové riadky BA)]:

Navrhovaná nová akcia sa implementuje v rámci týchto rozpočtových položiek:

13.031600 Konvergencia (EFRR)

13.031800 Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (EFRR)

04.0217 Konvergencia (ESF)

04.0219 Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (ESF)

13.04.02 Kohézny fond

3.2. Trvanie akcie a finančného vplyvu:

Žiadna z navrhovaných zmien nebude mať finančný vplyv. Zvýšená potreba uhrádzania platieb na základe žiadostí členských štátov dostávajúcich finančnú pomoc, ktorá vznikne v roku 2014, sa totiž pri ukončení programov v roku 2017 vyrovná. Na rozdiel od stavu, keď nie je možné zvyšovať úhrady, umožňuje tento mechanizmus skoršie vyplatenie platieb. Pokiaľ ide o predĺženie termínu automatického zrušenia viazanosti prostriedkov, mohlo byť mať čistý pozitívny vplyv na celkové platobné rozpočtové prostriedky v budúcich rokoch, čo súvisí so znížením rizika zrušenia viazanosti prostriedkov. 3.3. Rozpočtové charakteristiky:

pastedGraphic_1.png

4. ZHRNUTIE ZDROJOV

4.1. Finančné zdroje

4.1.1. Zhrnutie viazaných rozpočtových prostriedkov (VRP) a platobných rozpočtových prostriedkov (PRP) 

V týchto tabuľkách sa uvádza odhadovaný vplyv navrhovaných opatrení v rokoch 2014 – 2017. Keďže sa nenavrhujú v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov žiadne nové finančné zdroje v tabuľkách nie sú uvedené žiadne číselné údaje, ale iba poznámka „neuv.“. (neuvádza sa). Návrh je preto v súlade s viacročným finančným rámcom na roky 2007 – 2013.

V prípade platieb môže byť výsledkom navrhovaného predĺženého využívania mechanizmu zvýšenia úhrad spôsobiť uhrádzanie vyšších platieb predmetným členským štátom, čo sa však pri ukončení programov vyrovná. Na základe posledných dostupných prognóz platieb od členských štátov, vyšších platieb uhradených predmetným členským štátom v roku 2012, ako aj platobných rozpočtových prostriedkov začlenených do rozpočtu na rok 2013, sa predpokladá, že rozpočtové potreby na rok 2014 predstavovať približne 484 miliónov EUR . Táto suma sa získa späť pri ukončení programov v roku 2017.

Návrh, ktorým sa v prípade Rumunska a Slovenska o rok predlžuje termín automatického zrušenia viazanosti prostriedkov na roky 2011 a 2012, má vplyv na rozpočet, v dôsledku ktorého nedochádza k zmene celkovej sumy viazaných rozpočtových prostriedkov. Mohol by však mať čistý pozitívny vplyv na celkové platobné rozpočtové prostriedky v budúcich rokoch, čo súvisí so znížením rizika zrušenia viazanosti prostriedkov.

Komisia preskúmala potrebu dodatočných platobných rozpočtových prostriedkov, na základe čoho týmto navrhuje rozpočtovému orgánu potrebné akcie.

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

pastedGraphic_2.png

Celkové orientačné finančné náklady na akciu 

pastedGraphic_3.png

Údaje o spolufinancovaní

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

pastedGraphic_4.png

4.1.2. Súlad s finančným plánovaním

⌧ Návrh je v súlade s platným finančným plánovaním.

◻ Návrh si vyžaduje zmenu v plánovaní príslušného okruhu vo viacročnom finančnom rámci.

◻ Návrh si môže vyžadovať uplatnenie ustanovení medziinštitucionálnej dohody (t. j. nástroj flexibility alebo revízia finančného rámca).

4.1.3. Finančný vplyv na príjmy

⌧ Návrh nemá finančný vplyv na príjmy.

◻ Návrh má finančný vplyv na príjmy, a to s týmto účinkom:

v mil. EUR (zaokrúhlené na 1 desatinné miesto)

pastedGraphic_5.png

(Uveďte každý príslušný rozpočtový riadok príjmov. V prípade vplyvu na viacero rozpočtových riadkov pridajte do tabuľky príslušný počet riadkov.)

4.2. Ľudské zdroje – ekvivalent plného pracovného času (vrátane úradníkov, dočasných zamestnancov a externých pracovníkov) – podrobné informácie sú uvedené v bode 8.2.1

pastedGraphic_6.png

5. CHARAKTERISTIKY A CIELE

5.1. Potreba, ktorá sa má splniť v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte

Pretrvávajúca finančná a hospodárska kríza zvyšuje tlak na vnútroštátne finančné zdroje, keďže členské štáty znižujú svoje rozpočty. V tejto súvislosti je obzvlášť dôležité zabezpečiť bezproblémovú realizáciu programov politiky súdržnosti, ktoré poskytujú hospodárstvu finančné prostriedky. Aby mali tieto členské štáty možnosť pokračovať vo vykonávaní programov v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v praxi a v uhrádzaní prostriedkov na projekty, súčasný návrh obsahuje ustanovenia, ktorými sa Komisii umožní zvýšiť týmto krajinám platby na obdobie, keď sa na nich vzťahujú podporné mechanizmy. Okrem toho získajú určité členské štáty viac času na úplné využitie rozpočtových záväzkov na roky 2011 a 2012.

5.2. Prínos zapojenia Spoločenstva, súlad návrhu s inými finančnými nástrojmi a možná synergia

Tento návrh umožní ďalej vykonávať programy, poskytovať hospodárstvu finančné prostriedky a zároveň pomáhať znižovať zaťaženie verejných výdavkov.

5.3. Ciele, očakávané výsledky a súvisiace ukazovatele návrhu v rámci ABM

Cieľom je pomôcť tým členským štátom, ktoré sú najviac zasiahnuté finančnou krízou, aby mohli pokračovať vo vykonávaní programov v praxi, a tak poskytnúť hospodárstvu finančné prostriedky.

5.4. Spôsob realizácie (orientačný)

Uveďte vybraný spôsob realizácie akcie.

s členskými štátmi

6. MONITOROVANIE A HODNOTENIE

6.1. Systém monitorovania

Nie je potrebný, keďže spadá do existujúceho monitorovania štrukturálnych fondov.

6.2. Hodnotenie

6.2.1. Hodnotenie ex-ante

Tento návrh bol pripravený na žiadosť kabinetu predsedu Komisie na základe záverov Rady z 8. februára 2013.

6.2.2. Opatrenia prijaté po strednodobom hodnotení/hodnotení ex-post (poznatky získané z podobných skúseností v minulosti)

neuvádza sa

6.2.3. Podmienky a pravidelnosť budúcich hodnotení

neuvádza sa

7. OPATRENIA PROTI PODVODOM 

neuvádza sa

8. PODROBNÉ ÚDAJE O ZDROJOCH

8.1. Ciele návrhu z hľadiska ich finančných nákladov

Viazané rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

pastedGraphic_7.png

8.2. Administratívne výdavky

8.2.1. Počet a druh ľudských zdrojov

pastedGraphic_8.png

8.2.2. Opis úloh vyplývajúcich z akcie

neuvádza sa

8.2.3. Pôvod ľudských zdrojov (štatutárny)

(V prípade viacerých zdrojov uveďte počet pracovných miest pre každý zdroj.)

◻ Pracovné miesta pridelené v súčasnosti na riadenie programu, ktoré sa majú nahradiť alebo predĺžiť

◻ Pracovné miesta predbežne pridelené v rámci plnenia RPS/PNR (ročnej politickej stratégie/predbežného návrhu rozpočtu) na rok n

◻ Pracovné miesta, o ktoré je potrebné požiadať v ďalšom postupe RPS/PNR

◻ Pracovné miesta, ktoré sa majú preobsadiť zo zdrojov existujúcich v príslušnom riadiacom útvare (vnútorná reorganizácia)

◻ Pracovné miesta požadované na rok n, ale neplánované v rámci RPS/PNR daného roku

8.2.4. Ďalšie administratívne výdavky zahrnuté v referenčnej sume (XX 01 04/05 – Výdavky na riadenie administratívy)

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

pastedGraphic_9.png

8.2.5. Finančné náklady na ľudské zdroje a súvisiace náklady nezahrnuté v referenčnej sume

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

pastedGraphic_10.png

Výpočet – Úradníci a dočasní zamestnanci

V prípade potreby pozri bod 8.2.1.

neuplatňuje sa

Výpočet – Zamestnanci financovaní podľa článku XX 01 02

V prípade potreby pozri bod 8.2.1.

neuplatňuje sa

8.2.6. Ostatné administratívne výdavky nezahrnuté v referenčnej sume

pastedGraphic_11.png

Výpočet – Iné administratívne výdavky nezahrnuté v referenčnej sume

neuvádza sa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*