Finančné riadenie v prípade členských štátov, ktoré majú závažné ťažkosti

 pastedGraphic.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor

pastedGraphic_1.png

Brusel 19. septembra 2013

pastedGraphic_2.png

Rada (6. júna 2013) a Európsky parlament (10. júna 2013) sa rozhodli podľa článkov 177 a 304 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

 

„Návrh Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia v prípade určitých členských štátov, ktoré majú závažné ťažkosti s finančnou stabilitou alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené, a pravidlá zrušenia viazanosti prostriedkov v prípade určitých členských štátov“

COM(2013) 301 final – 2013/0156 (COD).

 

Predsedníctvo výboru poverilo 9. júla 2013 vypracovaním tohto stanoviska odbornú sekciu pre hospodársku a menovú úniu, hospodársku a sociálnu súdržnosť.

 

Vzhľadom na naliehavosť danej témy bol pán Páleník rozhodnutím Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na 492. plenárnom zasadnutí 18. a 19. septembra 2013 (schôdza z 19. septembra 2013) vymenovaný za hlavného spravodajcu. Výbor prijal 135 hlasmi za, pričom nikto nehlasoval proti a 2 členovia sa hlasovania zdržali, nasledujúce stanovisko:

 

*

* *

 

Závery a odporúčania

 

EHSV berie na vedomie návrh Komisie zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 1083/2006 s cieľom zvýšiť platby pripočítaním 10 percentuálnych bodov k uplatniteľnému podielu spolufinancovania pre prioritnú os pre krajiny postihnuté krízou, ktoré dostávajú finančnú pomoc z európskeho finančného stabilizačného mechanizmu (EFSM) alebo z mechanizmu platobnej bilancie (BoP), a to na obdobie, počas ktorého spadajú pod tieto podporné mechanizmy, avšak bez zvýšenia celkových pridelených finančných prostriedkov v rámci politiky súdržnosti EÚ na programové obdobie 2007 – 2013, pri zachovaní efektívnosti kofinancovaním.

 

EHSV berie na vedomie návrh Komisie zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 1083/2006 s cieľom umožniť Rumunsku a Slovensku predkladať žiadosti o úhradu výdavkov do konca roku 2014 namiesto do konca roku 2013 (v prípade viazaných prostriedkov na rok 2011) a do ukončenia programov namiesto do konca roku 2014 (v prípade viazaných prostriedkov na rok 2012), avšak bez zvýšenia celkových pridelených finančných prostriedkov v rámci politiky súdržnosti EÚ na programové obdobie 2007 – 2013. Tým sa zníži riziko automatického zrušenia viazanosti prostriedkov na roky 2011 a 2012.

 

EHSV súhlasí s týmto návrhom v súlade so svojimi predošlými stanoviskami s podmienkou, že bude naďalej zachovaná konzistentnosť a efektívnosť vynakladania rozpočtovaných výdavkov.

 

Zdôvodnenie

 

V zmysle návrhu Komisie by sa v súčasnosti od siedmich krajín spadajúcich pod EFSM alebo mechanizmus platobnej bilancie vyžadovali nižšie príspevky na projekty spolufinancované v rámci politiky súdržnosti EÚ. Týmto spôsobom by sa členské štáty nemuseli snažiť o získanie potrebných prostriedkov len z vlastných zdrojov, čo by pre nich v čase, keď sú ich štátne rozpočty pod značným tlakom, znamenalo výrazný príspevok v úsilí o ozdravenie problematických ekonomík. Kofinancovanie zvyšuje efektívnosť alokácie pomoci. Zníženie kofinancovania vytvára riziko zníženia efektívnosti pomoci, ktoré je nutné minimalizovať všetkými dostupnými prostriedkami. EHSV súhlasí s návrhom Komisie, ktorý je v súlade s predošlými stanoviskami.

 

Predĺžením možnosti predkladať žiadosti o úhradu výdavkov do konca roka 2014 pre Slovensko a Rumunsko sa poskytne týmto krajinám väčší priestor na lepšiu implementáciu projektov spolufinancovaných v rámci politiky súdržnosti EÚ. Predĺženie termínu automatického zrušenia viazanosti prostriedkov je primerané aj vďaka tomu, že je zamerané na tie členské štáty, v prípade ktorých by na základe dohody Európskej rady došlo k obmedzeniu prostriedkov pridelených na obdobie 2014 – 2020 hornou hranicou. Predĺženie termínu zrušenia viazanosti prostriedkov bolo vykonané na základe podnetu Európskej rady, ktorá vo svojich záveroch z 8. februára 2013 vyzvala Komisiu, aby v prípade Rumunska a Slovenska preskúmala praktické riešenia na zníženie rizika automatického zrušenia viazanosti prostriedkov v rámci národných balíkov týchto krajín na roky 2007 – 2013, vrátane možnosti zmeny nariadenia (ES) č. 1083/2006.

 

Výbor súhlasí s tým, že je nesmierne dôležité zvýšiť prosperitu a konkurencieschopnosť členských štátov, ktorých sa kríza dotkla najviac, a preto uvedený návrh podporuje.

 

EHSV súhlasí, aby sa celková výška prostriedkov z fondov pridelených na dané obdobie príslušným krajinám a programom nezmenila.

 

 

V Bruseli 19. septembra 2013

 

pastedGraphic_3.png

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*