Finančné riadenie a pravidlá zrušenia viazanosti prostriedkov v prípade členských štátov, ktoré majú závažné ťažkosti

 pastedGraphic.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor

pastedGraphic_1.png

Brusel 29. augusta 2013

pastedGraphic_2.png

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia v prípade určitých členských štátov, ktoré majú závažné ťažkosti s finančnou stabilitou alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené, a pravidlá zrušenia viazanosti prostriedkov v prípade určitých členských štátov“

COM(2013) 301 final – 2013/0156 (COD)

 

STANOVISKO: CES5122-2013_00_00_TRA_PAC

 

pastedGraphic_3.png

Postup

 

pastedGraphic_4.png

 

Vzhľadom na naliehavosť danej témy Európsky hospodársky a sociálny výbor navrhuje, aby bol na jeho 492. plenárnom zasadnutí 18. a 19. septembra 2013 pán PÁLENÍK (SK – III) vymenovaný za hlavného spravodajcu (v súlade s článkom 20 a článkom 57 ods. 1 rokovacieho poriadku).

Expert

 

Tomáš MIKLOŠOVIČ (za spravodajcu)

 

 

Zhrnutie návrhu Komisie

 

Návrh obsahuje opatrenia na pomoc krajinám zasiahnutým krízou, aby mohli využiť veľmi potrebné finančné prostriedky EÚ. Bez navrhovaného opatrenia by totiž mohli prísť o investície v oblasti politiky súdržnosti zamerané na rast, či už pre nedostatok času na využitie prostriedkov alebo pre problematické hľadanie vnútroštátnych a súkromných partnerov na spolufinancovanie. Dôvodom predloženia návrhu sú žiadosti zo strany vlád členských štátov EÚ a Európskej rady.

 

Cieľom prvého opatrenia je predĺžiť dohodu o spolufinancovaní z decembra 2011 na ďalšie dva roky, čo by umožnilo poskytnúť krajinám zapojeným do tohto programu investície vo výške približne 500 miliónov EUR prostredníctvom zvýšenia podielu prostriedkov EÚ na investície v oblasti politiky súdržnosti a umožnilo nižší národný podiel.

 

V dôsledku opatrenia na zvýšenie spolufinancovania EÚ z roku 2011 sa krajinám najvýraznejšie zasiahnutým krízou na ich žiadosť dočasne zvýšili prostriedky zo spolufinancovania EÚ až o 10 percentuálnych bodov do konca roku 2013.

 

Opatrenie nepredstavuje nové financovanie, umožňuje však ľahšiu implementáciu finančných prostriedkov viazaných v rámci politiky súdržnosti EÚ. Prostriedky EÚ sa zvýšia na maximálne 95 %.

 

Druhé navrhnuté opatrenie by Rumunsku a Slovensku poskytlo viac času na využitie finančných prostriedkov na kohéznu politiku.

 

Prostriedky v rámci politiky súdržnosti sú rozdelené na ročné sumy, ktoré je potrebné využiť v priebehu dvoch alebo troch rokov. Akákoľvek čiastka z ročnej sumy, o ktorú členský štát v rámci príslušného obdobia nepožiada, bude automaticky odpočítaná z pridelenej sumy a vráti sa do celkového rozpočtu EÚ.

 

Návrhom Komisie sa predlžuje toto obdobie pre Rumunsko a Slovensko, ktoré by v opačnom prípade skončilo v roku 2013. Dáva im to väčšiu voľnosť na využitie a vrátenie finančných prostriedkov EÚ a znižuje riziko ich straty.

 

 

Zhrnutie návrhu stanoviska

 

EHSV súhlasí s týmto návrhom v súlade so svojimi predošlými stanoviskami s podmienkou, že bude naďalej zachovaná konzistentnosť a efektívnosť vynakladania rozpočtovaných výdavkov.

 

Celkové pridelené finančné prostriedky v rámci politiky súdržnosti EÚ na programové obdobie 2007 – 2013 sa nezvýšia, ale zachová sa efektívnosť prostredníctvom kofinancovania a zníži sa riziko automatického zrušenia viazanosti prostriedkov na roky 2011 a 2012.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*