Sloboda pohybu, výkon práv udelených pracovníkom

pastedGraphic.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor

pastedGraphic_1.png

Brusel 11. septembra 2013

pastedGraphic_2.png

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov“

COM(2013) 236 final – 2013/0124 (COD)

 

STANOVISKO: CES3905-2013_00_00_TRA_AS

pastedGraphic_3.png

Postup

 

pastedGraphic_4.png

 

STANOVISKO PRIJATÉ na schôdzi odbornej sekcie 5. septembra 2013, pričom 91 členov hlasovalo za, nikto nehlasoval proti a 1 člen sa hlasovania zdržal.

Expert

 

José Antonio Moreno Diaz (za spravodajcu)

 

 

Zhrnutie návrhu Komisie

 

Cieľom tohto návrhu smernice je zlepšiť a posilniť spôsob uplatňovania článku 45 ZFEÚ a nariadenia (EÚ) č. 491/2001 v praxi v celej Európskej únii zavedením spoločného všeobecného rámca vhodných ustanovení a opatrení, ktorými sa uľahčí lepšie a jednotnejšie uplatňovanie práv udelených právnymi predpismi EÚ pracovníkom a ich rodinným príslušníkom pri výkone svojho práva na voľný pohyb.

 

V návrhu smernice sa zavádzajú najmä právne záväzky s cieľom:

 

zaručiť migrujúcim pracovníkom EÚ primerané prostriedky nápravy na vnútroštátnej úrovni. Všetci pracovníci v EÚ, ktorí sa domnievajú, že sa stali obeťou diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, by mali mať možnosť využiť vhodné správne a/alebo súdne konania s cieľom brániť sa proti diskriminačnému správaniu,

poskytovať pracovníkom ďalšiu ochranu tak, že sa zabezpečí, aby sa združenia, organizácie a iné právnické osoby s oprávneným záujmom pomáhať pri presadzovaní práv na voľný pohyb pracovníkov, mohli angažovať vo všetkých správnych alebo súdnych konaniach v mene alebo na podporu migrujúcich pracovníkov EÚ v prípade, že došlo k porušeniu ich práv,

vytvoriť štruktúry alebo subjekty na vnútroštátnej úrovni, ktoré budú podporovať výkon práva na slobodný pohyb tak, že budú poskytovať informácie a podporovať migrujúcich pracovníkov EÚ, ktorí sú diskriminovaní na základe štátnej príslušnosti, a pomáhať im,

zvyšovať informovanosť poskytovaním ľahko dostupných relevantných informácií zamestnávateľom, pracovníkom, ako aj všetkým ostatným zainteresovaným stranám,

podporovať dialóg s príslušnými mimovládnymi organizáciami a sociálnymi partnermi.

 

 

Zhrnutie stanoviska

 

Sloboda pohybu pracovníkov v Európe musí pre EÚ zostať jednou z politických priorít. Výbor sa nazdáva, že smernica prispeje k spravodlivej a vyváženej mobilite.

 

EHSV podporuje návrh smernice Komisie, ktorý umožní rovnaké zaobchádzanie a nediskrimináciu na základe štátnej príslušnosti pre európskych pracovníkov pri výkone práva na slobodu pohybu. Ako však už výbor upozornil v iných stanoviskách, pretrvávajú iné prekážky, ktoré komplikujú mobilitu.

 

EHSV podporuje ciele, ktoré sa snaží dosiahnuť Komisia prostredníctvom smernice, ako sú ochrana práv vyplývajúcich zo zásady rovnakého zaobchádzania s pracovníkmi a ich rodinami v zamestnaní a v oblasti rôznych sociálnych práv, a prostredníctvom administratívnych a právnych postupov. Výbor oceňuje, že transpozícia do národných právnych predpisov sa uskutoční rešpektujúc vnútroštátne právne procesy a postupy.

 

Pre pracovníkov by sa malo zaviesť samostatné právo na poradenské služby. Príslušné poradenské štruktúry by mali byť úzko prepojené so sociálnymi partnermi a s portálom EURES a mali by zaručiť, aby boli mobilní pracovníci už vo svojich krajinách pôvodu informovaní o sociálnych a právnych záležitostiach v cieľových krajinách.

 

EHSV súhlasí s tým, aby sa zriadili informačné a poradenské služby týkajúce sa výkonu slobody pohybu a mobility s cieľom podporiť pracovníkov.

 

EHSV podporuje snahy Európskej komisie zamerané na zmenu a rozšírenie úlohy portálu EURES s cieľom uľahčiť mobilitu a zlepšiť prepojenie medzi zručnosťami a potrebami trhu práce.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*