Zamestnanosť žien a hospodársky rast

pastedGraphic.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor

pastedGraphic_1.png

Brusel 10. septembra 2013

pastedGraphic_2.png

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zamestnanosť žien a hospodársky rast“

 

STANOVISKO: CES3611-2013_00_00_TRA_AS

 

pastedGraphic_3.png

Postup

 

pastedGraphic_4.png

 

 

 

 

 

 

 

 

STANOVISKO PRIJATÉ 5. septembra 2013 46 hlasmi za, pričom nikto nehlasoval proti a 1 člen sa hlasovania zdržal.

 

Dôvod vypracovania prieskumného stanoviska

 

Litovské predsedníctvo Rady EÚ požiadalo EHSV o vypracovanie prieskumného stanoviska na tému Zamestnanosť žien a hospodársky rast ako súčasť úsilia predsedníctva posilniť rodovú rovnosť a zvýšiť zamestnanosť žien.

 

Posledné údaje OECD ukazujú, že predpokladaným prínosom úplnej konvergencie zamestnanosti žien by malo byť do roku 2030 zvýšenie HDP na obyvateľa v EÚ v priemere o 12,4 %.

 

Litovské predsedníctvo touto žiadosťou uznalo aktívnu úlohu, ktorú zohráva výbor v tejto oblasti a očakáva jeho nové odporúčania.

 

 

Zhrnutie návrhu stanoviska

 

Zamestnanosť žien by už nemala byť ďalším predmetom diskusie o rodovej rovnosti, ale mala by sa považovať za hospodársky imperatív, ktorý prináša Európskej únii prosperitu a pracovné miesta, a spoločenskú nevyhnutnosť riešenia demografických, sociálnych a environmentálnych otázok, aby sa zabezpečil udržateľný rast.

 

Opatrenia na plné využitie potenciálu prínosu žien k hospodárskemu rastu musia zohľadňovať nielen najzjavnejšie hospodárske prekážky, ale riešiť aj oblasť daní, systému sociálnych dávok a dôchodkových systémov, pracovného práva, rozhodovacích postupov, podnikania, vzdelávania, stereotypov a násilia. Ženy aj muži musia zohrať svoju úlohu, ak sa takéto rozmanité problémy majú úspešne riešiť.

 

Dôležitými predpokladmi dosiahnutia vyššej miery zamestnanosti žien a prínosu k rastu sú tieto aspekty:

 

začlenenie rodového hľadiska do všetkých oblastí politiky EÚ,

rozčlenenie údajov na základe rodovej príslušnosti pri všetkých etapách zhromažďovania štatistických údajov,

prideľovanie prostriedkov EÚ zohľadňujúce rodové hľadisko,

zníženie rodovej segregácie vo vzdelávaní,

podpora prechodu od vzdelávania na trh práce prostredníctvom osobitnej odbornej prípravy a rozvoja zručností,

prístup na trh práce za rovnakých podmienok (vrátane rodovej rôznorodosti na pracovisku a skutočnej rovnosti, pokiaľ ide o pracovný čas a plat),

prístup k službám, ktoré umožňujú zosúladenie pracovného a súkromného života, či ich ponúka štát alebo súkromné podniky,

úprava systémov daní a sociálnych dávok tak, aby neodrádzali druhé zárobkovo činné osoby v domácnosti od toho, aby sa zamestnali alebo pracovali na úväzok s vyšším počtom hodín,

posilnenie postavenia podnikateliek, aby mohli rozvíjať svoje podniky a vytvárať pracovné miesta,

rovnocenné zastúpenie mužov a žien v rozhodovacom procese,

poskytovanie podporných služieb osamelým rodičom v ťažkostiach,

poskytovanie kvalitných, dostupných a cenovo prijateľných celodenných zariadení starostlivosti o deti,

rovnaké príležitosti vo vzdelávaní, rovnaký prístup na trh práce a kariérny postup,

predchádzanie diskriminácii a obťažovaniu na pracovisku a boj proti rodovo podmienenému násiliu.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*