Biocídne výrobky

 pastedGraphic.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor

pastedGraphic_1.png

Brusel 29. júla 2013

pastedGraphic_2.png

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní vzhľadom na určité podmienky prístupu na trh

COM(2013) 288 final – 2013/0150 (COD)

 

STANOVISKO: CES4753-2013_00_00_TRA_AS

 

pastedGraphic_3.png

Postup

 

pastedGraphic_4.png

 

STANOVISKO PRIJATÉ v odbornej sekcii 17. júla 2013 jednomyseľne.

 

 

Expert

 

pán Javier ROSELL (za spravodajcu)

 

Zhrnutie návrhu Komisie

 

Návrh sa týka nedávno prijatého nariadenia (EÚ) č. 528/2012, ktoré sa však zatiaľ neuplatňuje. Z analýzy nariadenia o biocídnych výrobkoch vyplýva, že určité ustanovenia budú viesť k nepredvídaným dôsledkom.

 

Hlavný problém, ktorý bol zistený, spočíva v tom, že prechodnými pravidlami nariadenia o biocídnych výrobkoch sa pre výrobky ošetrené biocídnymi látkami, ktoré sa uvádzajú na trh EÚ legálne, ale ktoré doposiaľ neboli hodnotené na úrovni EÚ, zavedie nezámerné zmrazenie trhu v trvaní až jedenásť rokov. Zistené boli aj ďalšie nezámerné trhové prekážky pre určité spoločnosti. A napokon, v nariadení o biocídnych výrobkoch sa nevymedzuje lehota na ochranu údajov súvisiaca s tými výrobkami, ktoré majú najpriaznivejší rizikový profil.

 

Návrh obsahuje ustanovenia, ktorými sa odstránia trhové prekážky pre dodávateľov nových výrobkov ošetrených biocídnymi výrobkami a pre veľký počet dodávateľov biocídnych účinných látok. Vymedzujú sa v ňom aj lehoty na ochranu údajov súvisiace s biocídnymi výrobkami s najlepším profilom.

 

 

Zhrnutie návrhu stanoviska

 

Návrh Európskej komisie prispieva k zásadnému zlepšeniu uplatňovania nového nariadenia o biocídnych výrobkoch v praxi od 1. septembra 2013, objasňuje fungovanie prechodných pravidiel a poskytuje väčšiu právnu istotu trhovým subjektom.

 

EHSV vyjadruje poľutovanie nad tým, že počas rozsiahleho a dlhého procesu prijímania nových európskych právnych predpisov o biocídnych výrobkoch Komisia, Rada a Parlament vopred nezvážili deformácie, ktoré môžu vyvolať mätúce a nejasné prechodné pravidlá.

 

EHSV súhlasí s tým, že je potrebné zaviesť zmeny nariadenia o biocídnych výrobkoch pred tým, než nadobudne účinnosť, aby sa tak mohol uľahčiť prechod medzi smernicou 98/8/ES a uvedeným nariadením. Pre správne fungovanie systému je nevyhnutné zaručiť súdržný rámec s prechodnými opatreniami, ktoré umožnia postupnú zmenu systému pre trhové subjekty a členské štáty.

 

EHSV pozitívne hodnotí zmeny zavedené v prechodných opatreniach, pokiaľ ide o ošetrené výrobky a hodnotenie existujúcej účinnej látky a biocídnych výrobkov. Tieto zmeny zabránia tomu, aby sa v podstate pozastavilo umiestňovanie mnohých nových ošetrených výrobkov na trh a umožnia, aby mohli byť uvedené na trh za predpokladu, že kompletná dokumentácia na hodnotenie účinnej látky (účinných látok) v týchto ošetrených výrobkoch bude predložená najneskôr do 1. septembra 2016. Tieto zmeny tiež umožnia lepší prechod na harmonizovaný systém povoľovania pre existujúce biocídne výrobky.

 

Pokiaľ ide o nové ustanovenie týkajúce sa povinnosti navzájom si sprístupňovať štúdie o osude a správaní v životnom prostredí týkajúce sa látok uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1451/2007, EHSV vyzýva Komisiu, aby zaručila, že nová povinnosť nenaruší právomoci a nebude mať negatívne dôsledky na schopnosť niektorých podnikov v oblasti inovácií.

 

EHSV sa zasadzuje za to, aby sa v rámci tejto právnej zmeny mohli riešiť iné dôležité otázky, ako je prístup k informáciám, definícia výrobkov patriacich do skupiny biocídnych a povinnosť spoločného využívania údajov.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*