Porovnateľnosť poplatkov za bankové účty

 pastedGraphic.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor

pastedGraphic_1.png

Brusel 18. septembra 2013

pastedGraphic_2.png

 

Rada (7. júna 2013) a Európsky parlament (23. mája 2011) sa rozhodli podľa článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

 

„Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami“

COM(2013) 266 final – 2013/139 (COD).

 

Odborná sekcia pre jednotný trh, výrobu a spotrebu poverená vypracovaním návrhu stanoviska výboru v danej veci prijala svoje stanovisko 17. júla 2013.

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom 492. plenárnom zasadnutí 18. a 19. septembra 2013 (schôdza z 18. septembra) prijal 163 hlasmi za, pričom 2 členovia hlasovali proti a 3 sa hlasovania zdržali, nasledujúce stanovisko:

 

*

* *

 

Zhrnutie

 

EHSV víta návrh Komisie, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby mal každý európsky občan prístup k bankovému účtu a zlepšiť porovnateľnosť poplatkov a mobilitu s cieľom bojovať proti finančnému vylúčeniu a uľahčiť účasť spotrebiteľov na vnútornom trhu.

 

Domnieva sa, že prijatie smernice je najvhodnejším prostriedkom na účinnú realizáciu týchto opatrení, ktoré sú prospešné pre spotrebiteľov, ako aj poskytovateľov platobných služieb. Prispejú k dokončeniu jednotného trhu v oblasti finančných služieb a pomôžu odstrániť prekážky v oblasti voľného pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu. Uplatňovanie tohto práva však musí podliehať pravidlám EÚ týkajúcich sa prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a nemôže podporovať daňové úniky. Výbor sa navyše domnieva, že osobitnú pozornosť treba venovať zásadám subsidiarity a proporcionality.

 

Vyjadruje však poľutovanie nad dosahom niektorých opatrení. Odporúča, aby harmonizácia terminológie zahŕňala všetky poplatky a aby informačný dokument neobsahoval len zoznam najtypickejších operácií. Domnieva sa, že jasný výber je možný len pri porovnaní poplatkov všetkých bežných operácií, pričom každý spotrebiteľ má odlišné potreby.

 

Schvaľuje ustanovenia, ktorých cieľom je lepšia transparentnosť, najmä účtov ako súčasti balíka služieb, pričom spotrebiteľ má mať právo porovnať si rozličné modely, ktoré ponúkajú poskytovatelia platobných služieb a zvoliť si najvýhodnejší a najprispôsobenejší jeho situácii.

 

Podporuje povinnosť zaviesť výpis poplatkov a vyjadruje želanie, aby toto ustanovenie bolo doplnené o povinnosť vopred informovať spotrebiteľov o stiahnutí mimoriadnych poplatkov z ich účtu tak, aby mali spotrebitelia možnosť podniknúť vhodné opatrenia alebo spochybniť tieto poplatky.

 

V záujme transparentnosti je potrebné zaviesť nezávislé porovnávacie ukazovatele a odporúča, aby register so zoznamom existujúcich stránok umožnil spotrebiteľom prístup k informáciám, ktoré sa týkajú inštitúcií nachádzajúcich sa vo všetkých členských štátoch.

 

EHSV sa tiež vyslovuje za návrhy na bankovú mobilitu. Domnieva sa však, že je potrebné preskúmať realizovateľnosť „prenosného“ čísla účtu, a že by sa mal systematicky zavádzať systém automatického presmerovania operácií. Pred prijatím týchto opatrení by sa mala vypracovať nezávislá štúdia.

 

Upozorňuje na význam odbornej prípravy zamestnancov poskytovateľov platobných služieb, keďže informovanosť je nevyhnutná, ale nie je dostatočná. Rovnako zdôrazňuje potrebu finančného vzdelávania, ktoré poskytujú najmä nezávislé združenia spotrebiteľov.

 

EHSV môže vychádzať len z ustanovení, ktorých cieľom je poskytnúť všetkým európskym občanom prístup k platobnému účtu so základnými funkciami, pričom banková inklúzia predstavuje v súčasnom svete nevyhnutnosť.

 

Má výhrady k obmedzeniu „aspoň jeden poskytovateľ“ v každom členskom štáte, čo môže narušiť možnosť voľby pre spotrebiteľov, ak nebude v ponuke žiadna konkurenčná ponuka.

 

Domnieva sa, že sa musia zohľadniť skutočné náklady, aby sa určila výška „primeraných“ súvisiacich poplatkov v prípade, že vedenie a prevádzkovanie príslušného účtu nie je bezplatné a zdôrazňuje potrebu obmedziť poplatky za neplatenie.

 

EHSV sa pripája k názoru Komisie, ktorý sa týka potreby zaviesť kontroly a odrádzajúce sankcie v prípade nedodržania ustanovení smernice. Zdôrazňuje, že efektívnosť kontrol závisí od vyčlenenia primeraných prostriedkov na vykonanie zvereného poslania.

 

Zasadzuje sa za systém alternatívneho riešenia sporov, ak bude tento systém nezávislý.

 

Súvislosti

 

Komisia predstavila 8. mája 2013 návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami.

 

Tento návrh nadväzuje na iniciatívy v nedávnych rokoch s cieľom pokračovať v budovaní jednotného trhu platobných služieb, ktorý je mimoriadne dôležitý pre rast a konkurencieschopnosť Európy.

 

Základom návrhu je článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorého cieľom je odstrániť prekážky voľného pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu.

 

Komisia konštatuje, že podľa odhadov Svetovej banky 58 miliónov spotrebiteľov v Európskej únii nemá bankový účet, zatiaľ čo 25 miliónov z nich by ho chcelo mať.

 

Poukazuje na to, že hospodárstvo sa stabilne vyvíja smerom k nárastu bezhotovostných transakcií, ktoré sa týkajú podnikov, spotrebiteľov, administratívy, ale nenavrhuje žiadne opatrenie na širšie využívanie nepeňažných operácií.

 

V tejto súvislosti sa domnieva, že mať bankový účet a prístup k finančným službám je nevyhnutný, ak chceme zabezpečiť, aby spotrebitelia mohli využívať všetky výhody jednotného trhu a tiež zabezpečiť ich finančné a sociálne začlenenie.

 

Okrem toho konštatuje, že súčasné podmienky na jednotnom trhu môžu niektorých poskytovateľov platobných služieb odradiť od investovania na nových trhoch.

 

Komisia chce tieto prekážky riešiť a navrhuje dosiahnuť tieto ciele:

 

umožniť všetkým spotrebiteľom bez ohľadu na ich finančnú situáciu, aby mali základný platobný účet v ktorejkoľvek krajine Európskej únie,

prijať ustanovenia, ktorých cieľom bude zlepšiť informovanosť o bankových poplatkoch a podporovať možnosť porovnania,

zaviesť v každom členskom štáte nástroj na podporu bankovej mobility.

 

Tieto opatrenia podľa Komisie prispejú k plnému sfunkčneniu vnútornému trhu a rozvoju v oblasti finančných služieb. Spotrebitelia budú môcť ľahšie porovnať ponuku v EÚ a podľa toho sa pohybovať. Poskytovatelia platobných služieb budú mať rovnaké možnosti a budú môcť využívať zjednodušenie postupov a harmonizáciu pravidiel, aby mohli skúmať nové trhy.

 

Posúdenie navrhovanej smernice

 

EHSV sa pripája k analýze Komisie v oblasti prekážok a potreby dokončiť jednotný trh finančných služieb. Domnieva sa, že všetci spotrebitelia musia mať možnosť otvoriť si bankový účet a mať prostriedky na jeho využívanie, pričom banková inklúzia je nevyhnutná na dosiahnutie stanoveného cieľa.

 

Podporuje návrhy, ktorých cieľom je riešiť neprehľadnosť bankových poplatkov a zlepšiť mobilitu. Domnieva sa, že prispejú k podpore konkurencie v prospech spotrebiteľov a poskytovateľov platobných služieb.

 

Domnieva sa, že prijatie smernice je najvhodnejším prostriedkom. Komisia správne poznamenala, že odporúčania nemali predpokladaný účinok, a že dobrovoľné kroky boli nedostatočné.

 

Konkrétne pripomienky

 

Porovnateľnosť poplatkov súvisiacich s platobnými účtami

 

Terminológia. EHSV plne schvaľuje návrh Komisie harmonizovať terminológiu používanú pre poplatky. Táto harmonizácia je nevyhnutná na to, aby sa zlepšila informovanosť spotrebiteľov a porovnateľnosť. Spochybňuje však dosah opatrenia a odporúča, aby sa harmonizácia terminológie týkala všetkých poplatkov.

 

Konštatuje, že príslušné vymenované orgány každého členského štátu budú poverené zostaviť predbežné zoznamy, ktoré sa predložia Komisii. Domnieva sa, že je potrebné zapojiť do ich vypracovania združenia spotrebiteľov a poskytovateľov platobných služieb, ako aj spotrebiteľov s cieľom overiť si, že použité pojmy sú skutočne zrozumiteľné pre všetkých.

 

Upriamuje pozornosť na skutočnosť, aby použitý pojem pokrýval rovnaké služby v každej inštitúcii.

 

Dokument s informáciami o poplatkoch a slovník pojmov. EHSV víta povinnosť poskytovateľov platobných služieb poskytnúť pred uzatvorením zmluvy dokument s informáciami o poplatkoch za najtypickejšie platobné služby a súhlasí s ustanovením, ktorého cieľom je umožniť prístup k tomuto dokumentu vždy bezplatne, a to predovšetkým na internetových stránkach jednotlivých inštitúcií. Odporúča, aby sa harmonizovala prezentácia zoznamu. Navrhuje tiež doplniť toto ustanovenie o informáciách o povinnosť poskytnúť spotrebiteľom nový dokument s informáciami v prípade zmeny poplatkov.

 

Domnieva sa však, že tento dokument s informáciami sa musí týkať všetkých poplatkov. Podľa jeho názoru obmedzenie sa len na najtypickejšie poplatky neumožňuje spotrebiteľom skutočne porovnať ponuky rôznych inštitúcií. Toto porovnávanie musí vychádzať z ich potrieb. Každý spotrebiteľ má konkrétne potreby, ktoré nemusia byť automaticky súčasťou zoznamu.

 

Výbor odporúča, za predpokladu, že tam budú uvedené všetky poplatky, harmonizáciu prezentácie všetkých rubrík v dokumente s informáciami. Okrem toho odporúča harmonizáciu prezentovania informácií podľa typu operácie (podľa mesiacov, podľa rokov, podľa typu operácie), aby sa uľahčilo porovnávanie.

 

V záujme transparentnosti a s presvedčením, že spotrebiteľ musí mať právo posúdiť, či je výhodné využiť ponuky služieb podľa svojich potrieb, výbor víta povinnosť podrobne uviesť tieto ponuky v dokumente s informáciami.

 

Víta tiež povinnosť používať harmonizovanú terminológiu v dokumente s informáciami a vo výpise z účtu zrozumiteľným spôsobom.

 

EHSV síce konštatuje, že slovník pojmov je k dispozícii, ale domnieva sa, že prioritou musí byť používanie jasných a zrozumiteľných pojmov v dokumentoch s informáciami.

 

Výpis poplatkov. EHSV súhlasí s povinnosťou informovať spotrebiteľov aspoň raz ročne o výpise všetkých zaúčtovaných poplatkov. Táto informácia umožňuje spotrebiteľom spočítať výdavky na poskytované služby a vybrať si najvhodnejšie produkty. Domnieva sa, že ide o nevyhnutné minimum a že tento výpis musí byť poskytovaný bezplatne.

 

Výbor však zdôrazňuje, že by bolo vhodné doplniť toto opatrenie o povinnosť vopred informovať o poplatkoch predtým, ako poskytovateľ platobných služieb stiahne z účtu akékoľvek nezvyčajné poplatky, čo spotrebiteľom umožní podniknúť potrebné opatrenia a uložil prostriedky na účet, alebo v prípade potreby ich spochybnil.

 

Webové lokality na porovnávanie poplatkov. EHSV podporuje poskytovanie informácií o bankových poplatkoch na národných akreditovaných alebo verejných internetových stránkach. Toto opatrenie prispeje k lepšej informovanosti spotrebiteľov pod podmienkou, že stránky budú nezávislé a úplné. Výbor sa domnieva, že je potrebné venovať pozornosť spôsobom financovania týchto stránok. Zaujímajú ho tiež spôsoby realizácie týchto nástrojov, najmä pokiaľ ide o poskytované údaje, či sa budú uverejňovať len jednotkové ceny za operácie a služby alebo bude možnosť urobiť si aj kalkuláciu podľa osobných požiadaviek.

 

Výbor upozorňuje na skutočnosť, že je treba osobitne dbať na podmienky vydávania akreditácií súkromným subjektom. Domnieva sa, že tieto akreditácie musia vydávať príslušné orgány členských štátov.

 

Podľa názoru výboru je tiež nevyhnutné, aby sa na stránkach používali pojmy z harmonizovanej terminológie.

 

Výbor odporúča, aby register uvádzal alebo obsahoval odkaz na registre iných členských štátov, aby mali spotrebitelia ľahký prístup k poplatkom všetkých inštitúcií v EÚ, pričom tento prístup by bol vhodný predovšetkým pre „migrujúcich“ občanov.

 

Presun účtu

 

EHSV podporuje návrhy Komisie, ktoré prispejú k lepšej bankovej mobilite, čo je nevyhnutné v súvislosti s psychologickými a technickými prekážkami, ktoré bránia mobilite.

 

Domnieva sa však, že by sa mala vykonať nezávislá štúdia o možnosti vytvoriť číslo prenosného účtu, čo je najefektívnejšie riešenie na plné sfunkčnenie mobility.

 

Podľa jeho názoru by všetky platobné inštitúcie mali aspoň zaviesť automatický systém prevodu na obdobie 15 mesiacov, aby sa zohľadnili všetky platby vykonané počas jedného roka.

 

Výbor vyjadruje potešenie, že Komisia stanovuje spôsoby účtovania poplatkov súvisiacich s presunom účtu, aby sa zabránilo ich odrádzajúcej povahe.

 

Zdôrazňuje, že pretrvávajú ďalšie prekážky, najmä náklady na presun niektorých sporiacich produktov alebo vedenie hypotekárneho úveru.

 

Konštatuje, že informácie o existencii týchto ustanovení na podporu mobility sú kľúčové. Domnieva sa, že banka, ktorú si spotrebiteľ vyberie musí byť jeho jediným partnerom.

 

Výbor sa domnieva že zamestnanci poskytovateľov platobných služieb, najmä priehradkoví pracovníci v inštitúciách musia byť vyškolení, aby vedeli pomôcť pri bankovej mobilite, a že finančné vzdelávania musia poskytovať predovšetkým združenia spotrebiteľov.

 

Prístup k platobným účtom

 

EHSV samozrejme podporuje prístup Komisie. Domnieva sa, že každý spotrebiteľ musí mať (na základe follow-up) prístup k platobnému účtu so základnými funkciami, aby mohol využívať všetky bankové služby potrebné v každodennom živote, kde sa čoraz viac prejavuje vplyv bezhotovostného systému. Zdôrazňuje, že je dôležité, aby banky informovali o existencii tejto služby.

 

Má však výhrady k tomu, aby sa obmedzovala ponuka na „aspoň jedného poskytovateľa platobnej služby“ na území každého členského štátu. Za predpokladu, že by túto službu ponúkala iba jedna inštitúcia, bola by to pre ňu veľká záťaž a poznamenalo by ju rovnako ako spotrebiteľov, ktorí by boli jej klientmi. Absencia hospodárskej súťaže by odstránila možnosť výberu spotrebiteľa a zaviedla by povinnosť prijať stanovené podmienky, najmä cenové.

 

Domnieva sa, že zoznam základných funkcií uvedený v článku 16 musí predstavovať minimum, pričom každý členský štát musí mať možnosť zahrnúť dodatočné služby, ktoré súvisia s národnými osobitosťami.

 

Výbor sa domnieva, že banke prináleží právo rozhodnúť, či povolí nekrytý úver alebo nie.

 

Výbor schvaľuje bezplatnosť alebo obmedzenie poplatkov spojených s touto základnou službou.

 

Príslušné orgány, alternatívne riešenie sporov, sankcie

 

EHSV súhlasí s Komisiou, že je potrebné stanoviť kontroly a odrádzajúce sankcie v prípade nedodržiavania ustanovení smernice, a zdôrazňuje, že účinnosť kontrol sa zabezpečí len vtedy, ak budú mať vnútroštátne orgány k dispozícii primerané prostriedky vzhľadom na úlohy, ktoré sú im zverené.

 

Zasadzuje sa za systém alternatívneho riešenia sporov, ak bude tento systém nezávislý.

 

Záverečné ustanovenia

 

EHSV schvaľuje delegovanie právomocí na Komisiu pod podmienkou, že budú jasne definované spôsoby a zabezpečí sa transparentnosť ich vykonávania.

 

Podporuje politiku posudzovania Komisie.

 

V Bruseli 18. septembra 2013

 

pastedGraphic_3.png

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*