Porovnateľnosť poplatkov za platobné účty

pastedGraphic.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor

pastedGraphic_1.png

Brusel 26. júla 2013

pastedGraphic_2.png

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami

COM(2013) 266 final – 2013/0139 (COD)

 

STANOVISKO: CES3958-2013_00_00_TRA_AS

 

pastedGraphic_3.png

Postup

 

pastedGraphic_4.png

 

STANOVISKO PRIJATÉ v odbornej sekcii 17. júla 2013 82 hlasmi za, pričom 1 člen hlasoval proti a 5 členovia sa hlasovania zdržali.

Expert

 

pán Umberto Burani (za spravodajcu)

 

 

Zhrnutie návrhu Komisie

 

Komisia týmto návrhom zamýšľa zlepšiť integráciu trhu EÚ s platobnými účtami, obnoviť vysokú mieru dôvery spotrebiteľov k finančným inštitúciám a riešiť súčasné problémy v tejto oblasti (neprehľadnosť poplatkov za platobné účty, často zdĺhavé a zložité postupy pri prechode z jedného bankového účtu na druhý, zotrvačnosť spotrebiteľov vo vzťahu k platobným účtom, veľký počet spotrebiteľov bez prístupu k bankovým službám).

 

Cieľom tohto návrhu je zlepšiť transparentnosť a porovnateľnosť informácií o poplatkoch, ktoré súvisia s platobnými účtami, zjednodušiť prechod medzi platobnými účtami, odstrániť diskrimináciu na základe trvalého pobytu, pokiaľ ide o platobné účty, a poskytnúť v EÚ prístup k platobnému účtu so základnými funkciami. Prispeje sa tak k zjednodušeniu vstupu na trh, zvýšeniu úspor z rozsahu, a tým aj k zintenzívneniu hospodárskej súťaže v odvetviach bankovníctva a platieb v rámci členských štátov aj cezhranične.

 

Kroky vedúce k zjednodušeniu porovnávania služieb a poplatkov poskytovateľov platobných služieb a zjednodušeniu procesu prechodu medzi platobnými účtami zase zlepšia ceny a služby pre spotrebiteľov. Týmto návrhom sa takisto všetkým spotrebiteľom EÚ zaručí prístup k základným platobným službám a zakáže sa diskriminácia na základe trvalého pobytu namierená proti spotrebiteľom, ktorí si plánujú otvoriť platobný účet v zahraničí, čo bude prínosné pre poskytovateľov platobných služieb, ako aj pre spotrebiteľov.

 

 

Zhrnutie návrhu stanoviska

 

EHSV:

 

víta návrh Komisie a domnieva sa, že prijatie smernice je najvhodnejším prostriedkom na účinnú realizáciu týchto opatrení, aby mal každý európsky občan prístup k bankovému účtu a zlepšiť porovnateľnosť poplatkov a mobilitu,

vyjadruje však poľutovanie nad dosahom niektorých opatrení (napr. harmonizácie terminológie),

schvaľuje ustanovenia, ktorých cieľom je lepšia transparentnosť, ako aj návrhy na bankovú mobilitu, hoci sa nazdáva, že pred jej zavedením by sa mala vypracovať nezávislá štúdia,

vyjadruje želanie, aby požiadavka na zavedenie výpisu poplatkov bola doplnená o povinnosť vopred informovať spotrebiteľov o stiahnutí mimoriadnych poplatkov z ich účtu,

podporuje zavedenie nezávislých porovnávacích ukazovateľov a odporúča, aby register so zoznamom existujúcich stránok umožnil spotrebiteľom prístup k informáciám, ktoré sa týkajú inštitúcií nachádzajúcich sa vo všetkých členských štátoch,

zdôrazňuje význam odbornej prípravy zamestnancov poskytovateľov platobných služieb a potrebu finančného vzdelávania,

domnieva sa, že sa musia zohľadniť skutočné náklady, aby sa určila výška „primeraných“ súvisiacich poplatkov v prípade, že vedenie a prevádzkovanie príslušného účtu nie je bezplatné a zdôrazňuje potrebu obmedziť poplatky za neplatenie,

sa pripája k názoru Komisie, ktorý sa týka potreby zaviesť kontroly a odrádzajúce sankcie v prípade nedodržania ustanovení smernice.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*