Akt o jednotnom trhu, chýbajúce opatrenia

 pastedGraphic.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor

pastedGraphic_1.png

Brusel 9. októbra 2013

pastedGraphic_2.png

 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Akt o jednotnom trhu – stanovenie chýbajúcich opatrení (doplňujúce stanovisko)“

 

STANOVISKO: CES3154-2013_00_00_TRA_AS

 

pastedGraphic_3.png

Postup

 

pastedGraphic_4.png

 

STANOVISKO PRIJATÉ v odbornej sekcii 2. októbra 2013 74 hlasmi za, pričom 8 členov hlasovalo proti a 7 členovia sa hlasovania zdržali.

Experti:

 

pani Ursula Pachl (za spravodajkyňu)

pán Jan Cremers (za pána Sieckera, pomocného spravodajcu)

pani Alena Vlačihová (za pána Voleša, pomocného spravodajcu)

 

 

Dôvod vypracovania stanoviska

 

Po svojich stanoviskách k Aktu o jednotnom trhu (CESE 525/2011), dvanástim hybným silám (CESE 1583/2011), kľúčovým činnostiam pre Akt o jednotnom trhu II (CESE 1575/2012) a k Aktu o jednotnom trhu II (CESE 2039/2012) považuje výbor teraz za potrebné zamerať sa na opatrenia, ktoré neboli zaradené medzi 50 pôvodných priorít Aktu o jednotnom trhu.

 

Opatrenia s cieľom rozvinúť potenciál, ktorý pre podniky, spotrebiteľov, občanov a iné zainteresované strany predstavuje jednotný trh, by sa mali prijať najmä v oblasti služieb, prístupu k financiám, odstránenia administratívnej záťaže pre MSP, elektronického obchodovania, digitálneho jednotného trhu a mobility. Tieto opatrenia by mali byť sprevádzané krokmi zameranými na posilnenie ochrany a dôvery spotrebiteľov na jednej strane, a na strane druhej by mali primerane zohľadňovať sociálne aspekty jednotného trhu tým, že budú podporovať sociálne hospodárstvo a rešpektovať potrebu sociálnej súdržnosti, ako aj práva a záujmy občanov.

 

 

Zhrnutie stanoviska

 

EHSV identifikoval oblasti jednotného digitálneho trhu, ktoré je potrebné vylepšiť, počínajúc od zásady internetovej neutrality až po ochranu údajov, autorské práva a digitálne produkty. Čo sa týka tovarov a služieb, v stanovisku sa zdôrazňuje, že v oblasti retailových finančných služieb pre spotrebiteľov kvôli podnikateľským a obchodným prekážkam ešte stále neexistuje jednotný trh. Konštatuje sa v ňom tiež, že zlepšenie činnosti jednotných kontaktných miest vo všetkých členských štátoch má pre služby kľúčový význam.

 

Slobodný pohyb pracovných síl by sa mal podporiť odstránením prekážok pri uznávaní kvalifikácií, prehĺbením koordinácie v odvetví zdravotníctva a v systémoch sociálneho zabezpečenia a vytvorením jednotného kontaktného miesta na uľahčenie postupov registrácie. Transpozícia, implementácia a presadzovanie ostávajú naďalej dôležitými oblasťami, a to aj pre spotrebiteľov, ako to ilustruje situácia týkajúca sa nekalých obchodných praktík. Štandardizácia predzmluvných informácií pre spotrebiteľské zmluvy je ďalšou oblasťou, ktorú je potrebné zlepšiť, podobne ako elektronický obchod a cezhraničné doručovanie. Výbor preto upozorňuje Komisiu na oblasť informácií pre spotrebiteľov vo všeobecnosti a najmä na udržateľné výrobky.

 

Menšia administratívna záťaž znamená lepšie podnikateľské prostredie, najmä pre SME, pričom je zároveň potrebné uplatňovať inteligentnú reguláciu na úrovni EÚ a jednotlivých členských štátov a zaručiť prístup k finančným prostriedkom. v súvislosti so zdaňovaním, EHSV požaduje lepšiu spoluprácu medzi členskými štátmi a transparentnosť a dostupnosť informácií na celosvetovej úrovni. Čo sa týka sietí, výbor zastáva názor, že je potrebné uľahčovať zmenu dodávateľa energie. Komisiu okrem toho žiada, aby zastavila čoraz častejší výskyt nespravodlivých podmienok v zmluvách v oblasti leteckej dopravy. Je potrebné propagovať služby železničnej nákladnej dopravy a multimodálnu dopravu založenú na zásade interoperability. Zmeny v pravidlách EÚ týkajúcich sa prístupu k dopravnému trhu (vrátane kabotáže) by mali byť spojené s harmonizáciou v oblasti presadzovania a sociálnej a fiškálnej oblasti.

 

_____________

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*